Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KOLONKO"

Relining segmentowy przełazowych przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem technologii HOBAS® NC Line®

Czytaj za darmo! »

Coraz częściej zamiast wymiany starego i wyeksploatowanego pod względem technicznym przewodu kanalizacyjnego na nowy (metodami tradycyjnymi w wykopach otwartych), inwestorzy decydują się na jego bezwykopową rehabilitację techniczną. Odnowiony kanał musi bezpiecznie przenosić przewidywane obciążenia oraz gwarantować odpowiednią przepustowość. Przy podjęciu decyzji o zastosowaniu metody b[...]

Badania jakości utwardzonych rękawów CIPP

Czytaj za darmo! »

Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod rehabilitacji technicznej uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych jest ich odnowa z wykorzystaniem linerów w postaci rękawów utwardzanych na miejscu typu CIPP (od ang. Cured In Place Pipe). Na krajowym rynku dostępne są już rękawy oferowane przez wielu różnych producentów [10]. Odnowiony kanał musi bezpiecznie przenosić przewidywane obciążenia ora[...]

Cementacja jako najstarsza metoda renowacji stalowych i żeliwnych przewodów wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Obecnie głównym problemem przy zaopatrzeniu ludności w wodę pitną jest zapewnienie jej odpowiedniej jakości. Większość zakładów uzdatniania wody dostarcza wodę o prawidłowych parametrach. Jednak woda ta trafia do sieci wodociągowych i tamzaczynają się pojawiać problemy. Skorodowane i pokryte twardymi osadami stare rury stają się przyczyną pogarszania jakości wody orazwzrostu kosztóweksploatacyjnych. Spadające zużyciewody pitnej sprawia, że maleje prędkość przepływu, przez co wydłuża się czas jej przetrzymania. Powoduje to wtórne zanieczyszczenie, szczególniewprzypadku sieciwodociągowych zbudowanych z rur stalowych i żeliwnych nieposiadających zabezpieczającej powłoki wewnętrznej z zaprawy cementowej lub z tworzywa sztucznego. Takich przewodów wodociągowych jest wciąż [...]

Zastosowanie przeciskowych rur bazaltowych do budowy sieci kanalizacyjnych


  Klasyfikacja bezwykopowych metod budowy przewodów kanalizacyjnych. Rozwiązania materiałowe rur przeciskowych. Obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe rur instalowanych metodą mikrotunelowania. Projekty z zastosowaniem bazaltowych rur przeciskowych zrealizowane w Polsce.1. Wprowadzenie W Polsce realizowany obecnie jest program rozbudowy i odnowy istniejących sieci kanalizacyjnych. Pozwoli to wypełnić zobowiązania zawarte w Traktacie Akcesyjnym do UE, choć stanie się to zapewne później niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z tymi zobowiązaniami do końca 2015 r. gospodarka wodno-ściekowa powinna być całkowicie uporządkowana. Należy przez to rozumieć, że wszystkie ścieki będą oczyszczane. W tym stwierdzeniu zawarte jest zapewnienie całkowitej szczelności systemu kanalizacyjnego, tzn. nie tylko przewodów i studzienek rewizyjnych, ale także przyłączy [4]. Skala tego problemu jest ogromna i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli nie uda się przedłużyć tzw. okresów przejściowych, to Polska zapłaci ogromne kary, co spowoduje drastyczną podwyżkę opłat za wodę. Zgodnie z Deklaracją Dublińską mieszkańcy korzystający z wody muszą ponieść wszystkie koszty z tym związane. Według danych z Izby Gospodarczej "Wodociągi 302 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2012 Polskie", Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) nie jest zbilansowany. Pierwotnie zakładano, że jego realizacja wymaga około 40 mld PLN. Obecnie mówi się już o kwocie około 70 mld. Jednak aktualizacja programu zakłada realizację inwestycji priorytetowych do wypełnienia zobowiązań związanych z Dyrektywą 91/291/EEC. Łączna wysokość dostępnych środków finansowych na ten cel osiągnie poziom około 30,1 mld zł, co jest daleko niewystarczające [1]. Budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w wielu przypadkach udaje się przyśpieszyć dzięki zastosowaniu metod bezwykopowych. Ponieważ trwałość takich liniowych budowli inżynierskich powinna być możliwie długa, w t[...]

Problem styrenu w żywicach stosowanych w rękawach CIPP


  W referacie przedstawiono rozwój najczęściej obecnie stosowanej technologii renowacji przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP. O parametrach wytrzymałościowych rękawów i ich odporności na oddziaływania chemiczne decyduje także rodzaj zastosowanej żywicy. Powszechnie stosowana jest żywica poliestrowa z uwagi m.in. na niskie koszty. W najbliższych latach będzie ona nadal stosowana, gdyż inne żywice są zbyt drogie lub są trudne w stosowaniu. Wadą żywic poliestrowych jest zawarty w nich styren, którego część może uwalniać się do środowiska. Jest on uciążliwy dla ludzi z uwagi na charakterystyczny odór. Zaliczany jest on do substancji niebezpiecznych. Należy sobie zdawać sprawę z zagrożeń i postępować zgodnie z zaleceniami, aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania styrenu na ludzi i środowisko.Wprowadzenie Powszechnie stosowana na całym świecie metoda renowacji przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem wykładziny utwardzanej na miejscu (tzw. rękawa) ma już swoją ponad czterdziestoletnią historię. Metoda w znana jest w literaturze angielskojęzycznej jako CIPP (od angielskiego Cured In Place Pipe). Zagadnienia techniczne dotyczące tej metody regulują szczegółowo normy m.in. [15]. Renowacja przewodów kanalizcyjnych z zastosowaniem wykładzin CIPP należy do coraz częściej stosowanych technologii odnowy infrastruktury sieciowej. Szacuje się, że udział tej technologii w odnowie przewodów kanalizacyjnych przekracza już 50% [16]. Pierwsze zastosowanie wykładziny utwardzanej na miejscu (CIPP) do renowacji przewodów kanalizacyjnych miało miejsce w roku 1971 w londyńskiej dzielnicy Hackney [17]. Renowacji poddano 70. metrowy odcinek murowanego kanału o przekroju jajowym (610×1175 mm). Budowa rękawa CIPP W przypadku rękawów CIPP matryca stanowiąca nośnik dla żywicy może być zbudowana z włókien z różnych materiałów. Początkowo stanowiła ją włóknina utworzona z igłowanych włókien poliestrowych o strukturze filcu dobrze[...]

IHC - elektrooporowy system utwardzania rękawów kompozytowych DOI:10.15199/17.2016.9.2


  Najczęściej stosowaną metodą odnowy przewodów kanalizacyjnych zarówno w Polsce jak i w innych krajach jest renowacja z zastosowaniem rękawów CIPP. W pracy zestawiono metody stosowane obecnie przy renowacji przewodów kanalizacyjnych oraz omówiono nieznaną w Polsce metodę renowacji przyłączy z użyciem rękawów CIPP w oparciu o system utwardzania międzywarstwowego IHC (ang. Intralaminar Heat Cure). System ten został opracowany w USA i jest przeznaczony zasadniczo do renowacji przyłączy kanalizacyjnych oraz do napraw odcinkowych. Można go także stosować do odnowy przewodów kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie średnic o ile rozstaw studzienek rewizyjnych nie jest zbyt duży. Utwardzony rękaw może samodzielnie przenosić obciążenia zewnętrzne.1. Wprowadzenie Stan techniczny przewodów kanalizacyjnych mimo, że wciąż ulega poprawie, wciąż jest niezadowalający. Można oczekiwać, że w najbliższych latach będzie on ulegał systematycznej poprawie, w związku z wymaganiami UE w zakresie ochrony środowiska oraz zobowiązaniami Polski zawartymi w Traktacie Akcesyjnym. Zgodnie z tymi zobowiązaniami do końca 2015 r. gospodarka wodno- ściekowa miała być całkowicie uporządkowana. Należy przez to rozumieć, że wszystkie ścieki powinny być oczyszczane. W tym stwierdzeniu zawarte jest zapewnienie oczyszczania wszystkich ścieków oraz doprowadzenie do szczelności całego systemu kanalizacyjnego, tzn. nie tylko przewodów i studzienek rewizyjnych, ale także przyłączy. Niezależnie od unijnych wymagań, należy możliwie szybko podjąć temat renowacji przyłączy kanalizacyjnych. W Polsce, o ile same przewody kanalizacyjne a także, choć w ograniczonym stopniu, studzienki są sukcesywnie poddawane odnowie, to problem szczelności przyłączy jest wciąż traktowany marginalnie. Skala tego problemu jest jednak ogromna i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Pewną formalną przeszkodą jest w tym przypadku wciąż nierozstrzygnięty problemem defi nicji przyłącza. Warto wiedzieć [...]

Rozwój bezwykopowych metod renowacji przewodów wodociągowych DOI:10.15199/17.2019.1.2


  Wg danych GUS [2] w roku 2017 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 303,9 tys. km, a liczba przyłączy - ponad 5,6 mln sztuk. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km (o 1,0%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 71,1 tys. sztuk (o 1,3%). Przyrost długości sieci wodociągowej w latach 2016-2017 pokazano na tab. 1 [3]. Tabela 1. Infrastruktura wodociągowa w latach 2016-2017 Table 1. Water Network in the years 2016-2017 Wyszczególnienie 2016 2015 → 100% 2017 2016 → 100% Sieć wodociągowa rozdzielcza w tys. km (stan na 31 XII) 301,0 101,0 303,9 101,0 Sieć wodociągowa rozdzielcza na 100 km2 96,3 101,0 97,2 100,9 Przyłącza do budynków mieszkalnych w tys. szt. 5576,2 101,8 5647,3 101,3 Zużycie wody w gospodarstwach domowych w hm3 1238,1 100,1 1223,6 98,8 Przeciętne zużycie wody na 1 mieszkańca w m3 32,2 100,0 31,8 98,8 Ponad 77,3% długości sieci wodociągowej oraz 61,6% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,8%) i wyniosła 235 tys. km, zaś liczba przyłączy - o 31,3 tys. sztuk (o 0,9%). W miastach natomiast przybyło ponad 1,1 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,6%). W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej zaobserwowano w województwach: mazowieckim - wzrost o 559,0 km, kujawsko-pomorskim - o 236,8 km, pomorskim - o 218,6 km, świętokrzyskim - o 204,3 km oraz wielkopolskim - o 202,8 km, zaś najmniejszy przyrost sieci wystąpił w województwie podlaskim - 26,7 km oraz lubuskim - 71,2 km. Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowej następuje systematyczne zagęszczenie sieci na terenie kraju. W 2017 r. wyniosło ono 97,2 km na 100 km2 i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 0,9 km na 100 km2. Największe zagęszczenie sieci wod[...]

Renowacja zbiorników i innych kubaturowych obiektów gospodarki wodno-ściekowej wykładzinami z topionego bazaltu DOI:10.15199/17.2019.9.3


  Zjawiska korozyjne zachodzące w betonowych obiektach gospodarki wodno-ściekowej Beton jako podstawowy materiał konstrukcyjny różnych obiektów gospodarki wodno-ściekowej narażony jest na liczne destrukcyjne oddziaływania, zarówno od strony zewnętrznej (wody gruntowe) jak i od strony wewnętrznej (ścieki). Zagadnienia ochrony betonu przed korozją opisane są m.in. w normach [6,7,8,9]. Wody gruntowe mogą wykazywać w stosunku do betonu agresywność ługującą. Proces ługowania betonu i zaprawy polega na rozpuszczeniu i wymywaniu wodorotlenku wapniowego i w mniejszym stopniu także innych składników stwardniałego zaczynu cementowego. W wyniku tego procesu następuje osłabienie struktury betonu oraz wzrost jego porowatości. Proces ten zachodzi szczególnie intensywnie w przypadku wód miękkich (np. wody deszczowe). Ługowanie jest procesem dyfuzyjnym, szczególnie istotny jest więc sposób oddziaływania środowiska, wpływający na szybkość rozpuszczania i wymywania składników. Proces ługowania jest znacznie przyspieszony w przypadku jednostronnego parcia wody. Ponadto wody gruntowe w zależności od składu wywoływać mogą agresywność kwasową i kwasowęglową (w wodzie gruntowej bywają rozpuszczone kwasy humusowe, kwasy nieorganiczne oraz sole silnych kwasów - kwaśne deszcze). Ścieki bytowo-gospodarcze są wodami silnie zanieczyszczonymi. W tych zanieczyszczonych wodach znajdują się zawsze pewne ilości chlorków, siarczanów, siarczków, węglanu sodowego, detergentów, tłuszczu oraz duża ilość substancji organicznych. Agresywność ścieków bytowych w stosunku do betonu jest nieznaczna. Szczególnie w zamkniętych zbiornikach zachodzą jednak procesy biochemiczne, w wyniku których powstaje siarkowodór i dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla powoduje karbonizację zaczynu cementowego (silnie zasadowy wodorotlenek wapnia zawarty w zaczynie przechodzi w obojętny węglan wapnia), co obniża pH betonu i naraża stalowe pręty zbrojeniowe na przyśpieszoną korozję. W wyniku ro[...]

 Strona 1  Następna strona »