Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW KOŁODZIEJCZYK"

Nietypowe algorytmy w urządzeniach zabezpieczeniowych dla elektroenergetyki

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne urządzenia zabezpieczeniowe, przeznaczone do zastosowań w elektroenergetyce średnich napięć, stają się coraz bardziej skomplikowane. Zawierają często setki funkcji pozwalających na coraz doskonalsze zabezpieczanie obiektów energetycznych i prowadzenie ruchu, ułatwiają pracę obsłudze i podnoszą jej bezpieczeństwo, umożliwiają zdalny dostęp, co ma szczególne znaczenie, gdy są instal[...]

Kontrola cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych w trakcie eksploatacji

Czytaj za darmo! »

Doświadczenia z eksploatacji urządzeń EAZ wskazują na potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie zintegrowania cech funkcjonalnych tych urządzeń z systemem testowania i kontroli, zarówno w trybie autonomicznym jak i zdalnym. Cyfrowe zespoły zabezpieczeniowe, stosowane w energetyce przemysłowej i zawodowej, pracują często w ekstremalnych warunkach i trudno dostępnych miejscach (kopalnie, pol[...]

Aktywna kontrola w trakcie pracy dwustanowych torów wejściowych i wyjściowych urządzeń elektronicznych dla elektroenergetyki


  Obok podstawowych składników systemu elektroenergetycznego, takich jak generatory, linie przesyłowe, rozdzielnice, wyłączniki, ważną rolę w systemie pełnią kontrolno-pomiarowe i zabezpieczeniowe urządzenia elektroniczne. Stanowią one ważny składnik systemu energetycznego, decydujący w znacznym stopniu o jego sprawnym funkcjonowaniu, a także o bezpieczeństwie w różnych obszarach życia codziennego i działalności gospodarczej. Odgrywają one dużą rolę w minimalizacji strat związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a przez to mają bezpośredni wpływ na komfort życia odbiorców energii elektrycznej. Z uwagi na rolę spełnianą przez te urządzenia w systemie energetycznym dużego znaczenia nabiera niezawodność ich działania. Sprawność tych urządzeń jest kontrolowana okresowo zgodnie z obowiązującymi planami przeglądów, które obejmują nazwyczaj sprawdzenie stanu złącz, wymianę baterii, kontrolę wybranych funkcji, dokładności itp., jednakże sprawdzenia te nie są w stanie zapobiec skutkom uszkodzeń, które mogą się zdarzyć losowo w okresach pomiędzy przeglądami. Z tego względu urządzenia są wyposażane w mechanizmy autotestowania, które funkcjonują w trakcie eksploatacji urządzenia i mogą zaalarmować służby techniczne o wykryciu niesprawności jakiegoś elementu urządzenia zanim spowoduje ona nieprawidłowe zadziałanie. Sprawdzaniu podlegają najczęściej napięcia zasilania, sumy kontrolne pamięci programu, nastaw i ważnych obszarów pamięci danych, czasem kontrolowana jest funkcjonalność przetwornika analogowo- cyfrowego i fragmenty torów pomiarowych. Obejmuje ono z konieczności tylko wewnętrzne fragmenty urządzenia, pomijając części wejściowo-wyjściowe urządzenia narażone na uszkodzenia z uwagi na kontakt z otoczeniem. Dotyczy to zwłaszcza zacisków, które mogą ulegać korozji czy elektroerozji w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, mogą być też pokryte osadami na skutek zapylenia czy ulegać rozłączaniu n[...]

Bezpieczeństwo w systemach kontrolno-pomiarowych w elektroenergetyce


  Zastępowanie klasycznej aparatury zabezpieczeniowej w energetyce urządzeniami elektronicznymi opartymi na technice mikroprocesorowej odbywało się z mniejszymi lub większymi oporami w ostatnich dziesięcioleciach XX w. Użytkownicy ówczesnych rozwiązań, przyzwyczajeni do urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych wykonanych w technice tranzystorowej, zaakceptowali nowe rozwiązania i nabrali do nich zaufania w miarę jak kolejne generacje urządzeń mikroprocesorowych oferowały bogatsze oprogramowanie, wyższą niezawodność i odporność na zakłócenia.Pierwsze urządzenia mikroprocesorowe naśladowały rozwiązania poprzednich generacji, co ułatwiało ich akceptację w praktyce, jednakże o ich przewadze zadecydowały nowe funkcje, które były niedostępne w starszych rozwiązaniach. Jedną z najważniejszych z nich była możliwość dołączania urządzeń zabezpieczeniowych do systemów zdalnego monitoringu, znacznie ułatwiającego nadzór nad obiektami energetycznymi. Funkcjonalność systemów centralnego nadzoru początkowo ograniczała się do zbierania informacji o stanie łączników, zbierania danych pomiarowych, wizualizacji stanów poszczególnych pól rozdzielczych, archiwizacji danych, wykonywania zestawień, analiz itp. Brakowało jednak podstawowej funkcji, jaką było zdalne sterowanie urządzeniami zabezpieczeniowymi. Opór przed wprowadzeniem tej funkcji, z obawy przed zagrożeniami dla bezpiecznej eksploatacji, był dość silny i trwał kilka lat. Instytut Tele- i Radiotechniczny, jako pionierska instytucja naukowo-badawcza w Polsce, zetknął się z tym zjawiskiem bezpośrednio, aktywnie uczestnicząc we wprowadzaniu do energetyki kontrolno-pomiarowych systemów nadrzędnych wyposażonych w funkcje sterownicze, m.in. komputerowego systemu automatycznego nadzoru KOSAN . W początkowej fazie komputer z systemem nadrzędnym połączony był z koncentratorem, do którego dołączone były[...]

Algorytmy automatyki SPZ w zespołach MUPASZ dla różnych konfiguracji systemu elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Automatyka samoczynnego ponownego włączania (SPZ) przeznaczona jest dla napowietrznych lub napowietrzno-kablowych linii wysokiego napięcia. Zwarcia występujące w tych liniach mają najczęściej charakter zwarć przemijających. Przykładem jest wyładowanie atmosferyczne, które może spowodować przepięcie i zapłon łuku elektrycznego, do likwidacji którego konieczne jest wyłączenie linii. Zadaniem automatyki jest samoczynne ponowne włączenie linii, wyłączonej przez zabezpieczenia zwarciowe w celu przywrócenia jej do normalnej pracy po likwidacji zwarcia przemijającego. Czas przerwy beznapięciowej w linii musi być możliwie krótki, z uwagi na ciągłość zasilania odbiorców i jednocześnie tak długi, aby zapewnić dejonizację przestrzeni łukowej i zgaszenie łuku. W celu zwiększenia skuteczno[...]

Diagnostyka wejść urządzeń EAZ w trakcie eksploatacji


  Testowanie urządzeń EAZ jest niezwykle istotnym warunkiem ich poprawnej pracy w trakcie eksploatacji. Stwierdzenie to odnosi się zwłaszcza do procesu wytwarzania i kontroli przedsprzedażnej oraz do przeglądów okresowych wynikających z przepisów. Wydaje się jednak, że testowanie powinno być prowadzone również w trakcie eksploatacji, co mogłoby pomóc w wykrywaniu uszkodzeń, które mogą się zdarzyć losowo w okresach pomiędzy przeglądami. Z tego względu urządzenia są wyposażane w mechanizmy autotestowania, które funkcjonują w trakcie eksploatacji i mogą zaalarmować służby techniczne o wykryciu niesprawności jakiegoś elementu urządzenia zanim spowoduje ona nieprawidłowe zadziałanie. Sprawdzaniu podlegają najczęściej napięcia zasilania, sumy kontrolne pamięci programu, nastaw i ważnych obszarów pamięci danych, czasem kontrolowana jest funkcjonalność przetwornika analogowocyfrowego i fragmenty torów pomiarowych. W przypadku torów pomiarowych stosuje się w tym celu okresowe podłączanie do nich źródła napięcia wzorcowego znajdującego się wewnątrz zespołu zabezpieczeniowego. Źródło takie ma małą moc, więc może być podłączone jedynie do końcowej części toru pomiarowego. Nie jest natomiast możliwe w trakcie eksploatacji objęcie testowaniem kompletnych analogowych torów pomiarowych - od zacisków zewnętrznych urządzenia do przetwornika analogowo-cyfrowego. Takie testowanie wiąże się z koniecznością odłączenia urządzenia od pola rozdzielczego i podłączenia go do wyspecjalizowanej aparatury pozwalającej na wymuszenie wymaganych sygnałów napięciowych i prądowych (zazwyczaj w standardzie 100 V i 5 A) ze źródeł o stosunkowo dużej mocy. Pociąga to za sobą konieczność p[...]

Diagnostyka łączników w rozdzielnicach przystosowanych do pracy w sieciach smart grid


  Inteligentne sieci elektroenergetyczne, znane powszechnie pod nazwą smart grid, charakteryzują się tym, że poszczególni uczestnicy rynku energetycznego dołączeni do takiej sieci mają zapewnione środki komunikacji wzajemnej, służące do wymiany informacji, co pozwala na obniżenie kosztów usług energetycznych, wzrost ich efektywności i niezawodności. Sieci smart grid ułatwiają również zarządzanie rozproszonymi źródłami energii, w tym również źródłami energii odnawialnej a także systemami magazynowania energii. Do najważniejszych zalet tych sieci należą: niezawodność, efektywność, przystosowanie do zarządzania odnawialnymi źródłami energii, elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. Objęcie wszystkich elementów sieci środkami komunikacyjnymi pozwala na realizację wielu celów szczegółowych, takich jak przeciwdziałanie awariom systemu energetycznego obejmującym duże obszary, zmniejszenie zapotrzebowania na energię w godzinach szczytu czy zbieranie informacji diagnostycznych o stanie technicznym urządzeń i tworzenie systemu wczesnego ostrzegania w tym zakresie. Korzyści z wdrażania koncepcji smart grid w Stanach Zjednoczonych (tzw. GridWise concept) ostrożnie szacowano w roku 2003 na 75 mld dol. w ciągu 20 lat. Budowa sieci smart grid wymaga użycia odpowiednio wyposażonych rozdzielnic, które mogą być włączane do sieci teleinformatycznej w celu dostarczania do niej informacji potrzebnych do centralnego zarządzania siecią i odbierania z sieci informacji, niezbędnych do pracy poszczególnych urządzeń energetycznych, które nadzoruje i zabezpiecza dana rozdzielnica. Do podstawowych funkcji realizowanych przez aparaturę elektroniczną, wchodzącą w skład wyposażenia rozdzielnicy energetycznej przystosowanej do współpracy z siecią smart grid, należą: ● Funkcja dokładnego pomiaru prądów i napięć - dokładne pomiary [...]

Metody wykrywania, analizy oraz rejestracji zakłóceń w sieci energetycznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowanie metod wykrywania analizy oraz rejestracji zakłóceń w sieci energetycznej wiąże się nierozerwalnie z urządzeniem - analizatorem przebiegów zakłóconych, w którym te metody zostaną zaimplementowane. Z powodu rosnących wymagań na jakość dostarczanej odbiorcom energii elektrycznej z jednej strony, a zwiększającą się liczbą odbiorników energii wprowadzających zakłócenia do sieci z drugiej strony istnieje potrzeba opracowania urządzeń i metod wykrywających, analizujących i rejestrujących przebiegi zakłócone. Norma PN-EN 50160:2002 pt.: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych definiuje parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych oraz określa zakresy tych parametrów w normalnych warunkach pracy. W przypadku, gdy dany parametr napięcia zasilającego przekroczy dopuszczalny zakres, odbiorca może mieć problemy z funkcjonowaniem swoich odbiorników energii. Sytuację taką można interpretować jako spowodowaną pojawieniem się zakłóceń w sieci energetycznej. Parametry napięcia zasilającego na podstawie których identyfikuje się zakłócenia w sieci energetycznej to: zapady napięcia, przepięcia, harmoniczne i interharmoniczne napięcia i prądu, przerwy w zasilaniu, przepięcia dorywcze, przepięcia przejściowe o czasie trwania > 0,5 ms. Kierując się normą PN-EN 50160:2002, analizator przebiegów zakłóconych powinien posiadać pasmo pomiarowe nie mniejsze 2 kHz oraz mieć możliwość rejestracji danych w co najmniej 16 kanałach analogowych. Dla celów analizy zakłóceń powstałych w sieci niezbędne jest określenie parametrów liczbowych, które je charakteryzują. Z uwagi na specyfikę poszczególnych zakłóceń trudne jest dobranie uniwersalnego zestawu parametrów, które opisywałyby w sposób pełny wszystkie zakłócenia. W niniejszej pracy opisano metody wyznaczania dwóch uniwersalnych parametrów czasowych, które pozwalają na oznaczenie momentu rozpoczęcia zakłócenia i czas jego trwani[...]

Lokalne i zdalne sterowanie uniwersalnymi urządzeniami zabezpieczeniowymi DOI:

Czytaj za darmo! »

Uniwersalne urządzenia zabezpieczeniowe przeznaczone do pracy w sieciach elektroenergetycznych z reguły sterują różnymi łącznikami realizując w ten sposób funkcje zabezpieczeniowe i łączeniowe. Pojęcie sterowania lokalnego i zdalnego urządzeniami zabezpieczeniowymi odnosi się przede wszystkim do sterowania tymi łącznikami, może być jednak rozszerzone na sterowanie funkcjami samego urządzenia. W ujęciu historycznym urządzenia zabezpieczeniowe pozwalały początkowo wyłącznie na sterowanie lokalne. Elementy sterowania zdalnego były realizowane poprzez dołączanie długich kabli sterujących do wejść, które powodowały zamykanie i otwieranie wyłącznika. Było to wykorzystywane w sytuacjach, w których obiekt zabezpieczany (np. silnik) znajdował się w dużej odległości od pola rozdzielczego, a obecność personelu była potrzebna w jego pobliżu np. ze względu bezpieczeństwa. Problem sterowania zdalnego nabrał znaczenia z chwilą objęcia urządzeń zabezpieczeniowych systemami monitoringu. Jednakże pierwsze systemy monitoringu były stosowane wyłącznie do zbierania informacji o stanie pól rozdzielczych i nie dopuszczały sterowania łącznikami w poszczególnych polach. W miarę wzrostu zaufania do systemów zdalnego monitorowania pracy urządzeń ich użytkownicy, dostrzegając niewątpliwe zalety sterowania zdalnego, zaakceptowali tę nowość wprowadzaną stopniowo do systemów monitorowania. Pierwszym systemem zdalnego sterowania i nadzoru, pozwalającym na zdalne sterowanie wyłącznikiem średniego napięcia (ŚN), zastosowanym w Polsce, był system KOSAN opracowany przez Instytut Tele- i Radiotechniczny z Warszawy w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Sterowanie lokalne Przez sterowanie lokalne rozumie się sterowanie łącznikami współpracującymi z danym urządzeniem za pośrednictwem przycisków na jego klawiaturze, poleceń wybieranych z menu, wejść dwustanowych lub dodatkowych urządzeń, takich jak pulpit sterowniczy, czy komputer przenośny podłączanych z zewnąt[...]

Edycja nastaw w nowoczesnych sterownikach polowych dla energetyki DOI:

Czytaj za darmo! »

Im bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie zabezpieczające tym bardziej rozwinięty staje się interfejs człowiek-maszyna. Opracowanie intuicyjnego interfejsu użytkownika jest celem każdego producenta i programisty. Im łatwiejszy sposób obsługi urządzenia tym chętniej będzie ono zamawiane i stawiane jako wzór dla innych. Sterownik pola Sterownik polowy MUPASZ 710 jest wielofunkcyjnym mikroprocesorowym urządzeniem zabezpieczającym przewidzianym do obsługi średnich napięć. Jednostka centralna oparta jest na dwurdzeniowym procesorze sygnałowym. W wersji podstawowej urządzenie obsługuje pomiary prądów i napięć fazowych oraz zerowych, 24 wejścia i 16 wyjść dwustanowych, kontroluje stan trzech cewek: zamykającej i dwóch otwierających, posiada wbudowany układ rezerwowego zabezpieczenia nadprądowego, zasilanego z prądów zwarciowych. Poprzez zainstalowanie dodatkowych modułów rozszerzeń funkcjonalność urządzenie może być powiększona o: 3 wejścia prądowe wykorzystywane do pomiaru prądów różnicowych; 8 wejść optycznych do obsługi zabezpieczeń przeciwłukowych; 8 wejść 4…20 mA; 8 wejść typu PT100; 6 wejść dwustanowych; 2 łącza (RS485, ST-światłowód, RJ45 - Ethernet) do komunikacji z systemami SCADA; Interfejs użytkownika składa się z kolorowego wyświetlacza o przekątnej 5,7" i rozdzielczości 320x240 pikseli, ośmiu klawiszy służących do obsługi menu oraz siedmiu klawiszy funkcyjnych służących do sterowania i kasowania sygnalizacji. Ponadto na płycie czołowej znajdują się 24 diody sygnalizacyjne (w tym 16 dwukolorowych, przewidzianych do skonfigurowania przez użytkownika) oraz łącze USB do komunikacji z oprogramowaniem narzędziowym DELFiN. Niezależnie od wersji wyposażenia sprzętowego urządzenie obsługuje 107 algorytmów, 16 profili i 4 zestawy nastaw. Posiada zaimplementowany rejestrator o pojemności 1000 zdarzeń (z których każde może posiadać do pięciu parametrów), rejestrator zakłóceń, analizator jakości en[...]

 Strona 1  Następna strona »