Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Macek-Kamińska"

Badania porównawcze wybranych procedur numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych używanych w układach czasu rzeczywistego

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano wybrane procedury numerycznego całkowania układów równań różniczkowych w zakresie wpływu na wybrane wskaźniki jakości działania układu napędowego. Zaproponowana procedura BGKODE_DSP realizuje wielokrokowy algorytm typu predyktorkorektor. Porównania dokonano z popularnymi procedurami jednokrokowymi używanymi w układach sterowania. Badania wykonano na przykładzie obliczeń ukł[...]

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w obliczeniach symulacyjnych układów elektromechanicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w badaniach symulacyjnych układów elektromechanicznych. Badania symulacyjne jako bezpieczne i tańsze niż badania eksperymentalne pozwalają przewidzieć, już w fazie projektowania, działanie i zachowanie się złożonych układów elektromechanicznych w trudnych warunkach eksploatacji. W artykule przedstawiono sposób budowy aplikacji oparty na obiektowym sposobie programowania, bazujący na wieloletnim doświadczeniu autorów w stosowaniu różnorodnych narzędzi informatycznych w obliczeniach symulacyjnych oraz wybrane rezultaty obliczeń symulacyjnych Abstract. This article presents the use of modern tools in simulation of electromechanical systems. The simulation studies as safe and cheaper than experimental testing, pe[...]

Identyfikacja parametrów silników energooszczędnych i opracowanie relacyjnej bazy danych

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest pokazanie skutecznych metod wyznaczania parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych, w tym energooszczędnych. Przedstawiono wyniki estymacji parametrów na podstawie statycznych charakterystyk mechanicznych oraz przebiegów dynamicznych uzyskanych w czasie pomiarów rozruchu. W drugiej części artykułu przedstawiono doświadczenia autorów związane z opracowaniem relacyjnej bazy danych do gromadzenia parametrów serii silników energooszczędnych. Abstract. This article aims to demonstrate effective methods for determining the parameters of mathematical models of induction motors, including energy-efficient. The results of parameter estimation based on the static mechanical characteristics and dynamic runs measurements obtained during start-up are presented. The second part presents the authors' experiences associated with the development of a relational database intended for cataloging of the parameters of the high-efficiency motors.(Identification of parameters of high-efficiency motor and development of relational database) Słowa kluczowe: silniki energooszczędne, modele matematyczne, estymacja parametrów, systemy zarządzania bazami danych. Keywords: high-energy efficient motors, mathematical models, estimation of parameters, database management systems. Wprowadzenie W wielu napędach, szczególnie w energetyce, mają zastosowanie silniki indukcyjne dużej mocy. Są to najczęściej konstrukcje z wirnikiem dwuklatkowym lub głębokożłobkowym. Od paru lat coraz częściej stosowane są konstrukcje energooszczędne. Analiza zjawisk statycznych i dynamicznych zachodzących podczas pracy silnika jest niezbędna zarówno na etapie projektowania, jak i podczas eksploatacji układów napędowych. Przeprowadzenie takiej analizy wymaga opracowania modeli matematycznych badanych silników. Realizowane od lat badania doprowadziły do opracowania bardzo praktycznych modeli obwodowych, a także coraz bardziej użytecznych modeli polowych [1]. [...]

Realizacja wybranych procedur obliczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w obliczeniach numerycznych mających zastosowanie w elektrotechnice. Ponieważ w ostatnia dekada to okres burzliwego rozwoju zarówno technologii internetowej, która dostarcza narzędzi do wygodnego korzystania z sieci WWW oraz technologii mobilnej, która wraz z postępem technicznym w budowie telefonów komórkowych daje do ręki użytkownika zaawansowany przyrząd, warto sprawdzić, czy efekty tego rozwoju dadzą się wykorzystać w praktyce obliczeniowej. Abstract. Aim of this paper is to present the possibility of using modern informatics tools in the numerical calculations applicable in electrical engineering. Since the last decade was a period of rapid development of mobile technology, which together with the technical progress in the construction of mobile phone gives a user a powerful tool, it is worth checking whether the effects of this development will give the possibilities of it's use in computational practice. (Implementation of Selected Calculation Procedures Using Modern Information Technologies). Słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, programowanie, platforma mobilna, system Android. Keywords: numerical computation, programming, mobile platforms, Android OS. Cechy nowoczesnych technologii informatycznych W odróżnieniu od sytuacji sprzed wielu lat, gdy komputer był przede wszystkim wykorzystywany do obliczeń, teraz znajduje on zastosowanie w każdej dziedzinie życia, a do jego codziennej obsługi nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Wspomniane we wstępie nowe technologie mogą za to stanowić swojego rodzaju wyzwanie dla tych programistów, którzy, przyzwyczajeni do swoich narzędzi, mogą nie sprostać pojawiającym się nowym oczekiwaniom. Cechą charakterystyczną nowych technologii informatycznych jest to, że intensywnie wykorzystują one globalną sieć. Praktycznym skutkiem takiego podejścia jest to, że zasoby tworzonej aplikacji nie są ogran[...]

Application of the computer tools used in the creation of websites for numerical calculation DOI:10.15199/13.2015.12.4


  If analyzing the use of IT tools in the modelling and simulation issues, it shows a clear division between the growing share of dedicated computing environments and declining share of applications developed in programming languages individually or by small teams can be seen. For the popularity of the first group speaks the fact that more complex algorithm models are used which makes it difficult to individually prepare a proven, reliable computing application The authors’ experiments with the selected modern information technologies in typical for simulation calculations tasks were presented in [1]. Three versions of originally developed in the FORTRAN programming language algorithm for estimation of parameters of the induction motor mathematical model based on static characteristics [2] were presented: (i) a mobile version for the Android platform in Java programming language, (ii) web application based on the Django framework in Python programming language and web application prepared in ActionScript programming language. Also, the possibilities of commonly used methods for data exchange standards based on XML and JSON were shown. This algorithm enables to calculate the parameters of the mathematical model on the basis of measured static characteristic with use of a stepwise regression method. Start values of these parameters can be determined on the basis of their measurements at idle speed, short circuit, and rated operation, and their value in the estimation process are determined in an iterative manner, ensuring that the calculated values were in the range of assumed volatility. JavaScript programming language JavaScript was developed by Brendan Eich for Netscape to use in a Web brow[...]

Zastosowanie zaawansowanych technik programowania dostępnych w języku JavaScript do zagadnień obliczeniowych DOI:10.15199/13.2017.11.2


  Sposób tworzenia kodu w zdecydowany sposób zależy od wykorzystywanego narzędzia, nabytych przyzwyczajeń i wypracowanych umiejętności. Postęp w technologii informatycznej, w odróżnieniu od innych dziedzin aktywności inżynierskiej, jest tak duży, że nie można na chwilę pozostać obojętnym wobec trendów rozwijających się w informatyce. Konsekwencją tej sytuacji jest fakt, że czas funkcjonowania określonych wersji oprogramowania jest bardzo krótki - czasami są to zaledwie pojedyncze miesiące, które oddzielają od siebie momenty wprowadzenia do użytku kolejnych wersji narzędzia - więc w krótkim przedziale czasu wyuczone i wypracowane sposoby tworzenia oprogramowania stać się mogą przestarzałe i niekompatybilne z najnowszymi wersjami stosowanych narzędzi. Co ciekawe, najbardziej obecnie rozwijane dziedziny technologii informatycznych - głównie związane z aplikacjami internetowymi - potrafią się rozwijać z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania. Znikają więc bariery związane z koniecznością pozyskiwania drogich programów - coraz więcej problemów rozwiązywanych środkami informatycznymi daje się realizować dobierając darmowe narzędzia. Dodatkowo technologia informatyczna do perfekcji udoskonaliła też swoje kanały dystrybucji oprogramowania - obecnie w momencie pojawienia się nowej wersji takiego oprogramowania wszyscy nią zainteresowani mogą natychmiast testować nowe funkcjonalności niezależnie od miejsca swojego pobytu. Narzędziem, którego rozwój odpowiada określonym powyżej cechom, jest język programowania JavaScript. Wykorzystując to autorzy zaprezentowali na Konferencji PES-10 przykład zastosowania tego języka do przykładowych obliczeń naukowych [5]. Okazuje się jednak, że ten język pozwala na znacznie więcej - cytując Douglasa Crockforda [4]: "W głębi JavaScript ma więcej wspólnych cech z językami takimi jak Lisp lub Scheme niż z Javą. Jest to Lisp przebrany za C. Czyni to JavaScript wyjątkowo potężnym językiem". Metody two[...]

Estymacja parametrów silnika energooszczędnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie estymacji parametrów energooszczędnego silnika indukcyjnego. Estymacja została oparta na przebiegach dynamicznych zmierzonych podczas rozruchu silnika. Zastosowano elastyczne i efektywne środowisko obiektowe (nazwane SEST), zaprojektowane specjalnie do estymacji parametrów. W tekście omówiono wyniki oraz przedstawiono uwagi związane z problemami pojawiającymi się w trakcie badań. Abstract. The paper presents the problem of high-efficiency induction motor parameters’ estimation. The estimation based on the dynamical dependencies - the measurements collected during the start of the motor. The flexible and efficient object oriented enviroment (called SEST) - designed especially for parameters’ estimation - has been used. The results and p[...]

IX Seminarium SPE 2010 "Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki" oraz II Konferencja Naukowo-Techniczna "Projektowanie i eksploatacja silników elektrycznych"


  W dniach 18-20 października 2010 roku odbyło się IX Seminarium SPE 2010 "Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki", połączone z II Konferencją Naukowo-Techniczną "Projektowanie i eksploatacja silników elektrycznych". Seminarium połączonemu z konferencją patronował Komitet Honorowy w składzie: prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski - przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN, przewodniczący Komitetu Honorowego, Włodzimierz Kęsicki - prezes EMIT, prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka - Politechnika Śląska, przewodniczący Rady Naukowej BOBRME, prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański - redaktor naczelny Przeglądu[...]

 Strona 1