Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ WILK"

Łączenie młodych - perspektywą technik informacyjnych i komunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Rok 2006 był w dziejach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji (ŚDT) szczególny. W trakcie intensywnych przygotowań do ŚDT 2006 nadeszła wiadomość, że obchody 17 i 18 maja będą ostatnimi obchodami ŚDT i zarazem pierwszymi Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Wszystko dlatego, że dotychczasowy ŚDT został decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2006 r. przekształcony w "Świato[...]

Łączenie młodych - perspektywą technik informacyjnych i komunikacyjnych - hasłem UIT 2007 r.

Czytaj za darmo! »

WSPÓŁCZESNOŚĆ A KORZENIE TRADYCJI Rok 2006 był w dziejach Światowego Dnia Telekomunikacji (ŚDT) okresem szczególnym. W trakcie trwających intensywnych przygotowań do towarzyszących mu uroczystości nadeszła wiadomość, że odbywające się 17 maja obchody będą równocześnie ostatnimi obchodami ŚDT. Wszystko dlatego, że dotychczasowy ŚDT - decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2006 r. zost[...]

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Nauka i gospodarka, państwo i samorząd, grupy społeczne i osoby

Czytaj za darmo! »

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, CZAS UCIEKA Thomas L. Friedman, wędrując po odległych zakątkach naszego globu i próbując szkicować obraz współczesności, stwierdził odkrywczo, że świat, który nas otacza w pierwszych latach XXI wieku, jest płaski! Tym odkryciem podzielił się z innymi na kartach swojej książki1), która szybko znalazła się na liście bestsellerów. Formułuje w niej i udowadnia tezę, że za spr[...]

Lepsze życie w społecznościach lokalnych dzięki technikom komunikacyjnym i informacyjnym


  XII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego, organizowana 17 maja w Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, koncentrując się na problemie aplikacji technik informacyjnych i komunikacyjnych (Information & Communications Technologies - ICT), nawiązuje bezpośrednio do hasła tegorocznych obchodów: Better life in rural communities with ICTs, ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny - ITU. Polskie tłumaczenie tego hasła, w nieco rozszerzonej formie, akcentując rolę społeczności lokalnych, zwraca uwagę na ważną cechę rural communities, jaką jest ich dobrze rozumiana lokalność. Wpisuje się przy tym w ciągłość myślenia zaprezentowaną przez ITU. Hasło zeszłoroczne Better city, better life with ICTs, również nawiązujące do lepszego życia, dotyczyło bowiem społeczności żyjących na terenach zurbanizowanych, tworzących miejską przestrzeń życia i pracy, w której żyje i pracuje większość Polaków. Od czasu, kiedy telekomunikacja w większości państw świata, w tym w Polsce, stała się dziedziną biznesową, a nie obszarem odpowiedzialności państwowej, minęło już nieco lat. Mechanizmy ekonomiczne stały się główną determinantą rozwoju sieci i świadczonych za jej pomocą usług, a wraz z rozwojem konkurencji nastąpiła prywatyzacja większości operatorów telekomunikacyjnych. Niekiedy poprzedziła ona rzeczywistą demonopolizację, co spowodowało zastąpienie monopolu państwowego prywatnym, a czasem nawet kontrolowanym przez inną, silniejszą władzę państwową. Z natury rzeczy zatem nie potrzeby społeczne, definiowane przez struktury centralne lub samorządowe, lecz oczekiwana dochodowość sieci telekomunikacyjnej i usług w niej dostępnych, interes firmy właścicielskiej lub inne czynniki polityczno-biznesowe stały się głównym wyznacznikiem działań organizacyjnych i inwestycyjnych. W tej sytuacji różnego rodzaju inicjatywy, zapisy koncesyjne i specjalne fundusze, uruchamiane przez admi[...]

Lepsze życie w społecznościach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi „Better life in rural communities with ICTs


  XII Konferencja Okrągłego Stołu “Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego" organizowana 17 maja, w Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, koncentrując się na problemie aplikacji technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT (Information & Communications Technologies), nawiązuje bezpośrednio do hasła tegorocznych obchodów: "Better life in rural communities with ICTs", ogłoszonego przez ITU z siedzibą w Genewie. Polskie tłumaczenie tego hasła, mające rozszerzający charakter, nawiązując do społeczności lokalnych, zwraca uwagę na ważną cechę rural communities, jaką jest ich dobrze rozumiana lokalność. Ogłoszone hasło wpisuje się przy tym w ciągłość myślenia zaprezentowaną przez ITU, gdyż hasło zeszłoroczne "Better city, better life with ICTs", również nawiązujące do lepszego życia, dotyczyło społeczności żyjących na terenach zurbanizowanych, tworzących miejską przestrzeń życia i pracy, w której żyje i pracuje większość Polaków. Od czasu, kiedy telekomunikacja w większości państw świata, w tym w Polsce, stała się dziedziną biznesową a nie obszarem odpowiedzialności państwowej, minęło już nieco lat. W międzyczasie mechanizmy ekonomiczne stały się głównym determinantem rozwoju sieci i świadczonych z jej pomocą usług, a wraz z rozwojem konkurencji nastąpiła prywatyzacja większości operatorów telekomunikacyjnych. Niekiedy prywatyzacja poprzedziła faktyczną demonopolizację, co skutkowało zastąpienie monopolu państwowego monopolem prywatnym, a czasem nawet monopolem kontrolowanym przez inną, silniejszą władzę państwową. Z natury więc rzeczy, nie potrzeby społeczne, definiowane przez struktury centralne lub samorządowe a oczekiwana dochodowość sieci telekomunikacyjnej i usług sieciowych na niej dostępnych, interes firmy właścicielskiej lub inne czynniki polityczno-biznesowe, stały się głównym wyznacznikiem działań organizacyjnych i inwestycyjnych. W tej sytuacji różnego rodzaju inicjatywy, zapisy kon[...]

Implementacja modelu histerezy Preisacha ze sprzężeniem zwrotnym do symulacji histerezy magnetycznej rdzenia transformatora zwijanego z blachy

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono skalarny model histerezy Preisacha (MHP) z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym. Zaproponowano aproksymację funkcji dystrybucji Preisacha (FDP) przez skończony szereg funkcyjny zawierający funkcje Gaussa z dwiema zmiennymi. Współczynniki FDP wyznaczono na podstawie procedury optymalizacyjnej Levenberga-Marquardta przy wykorzystaniu jedynie pierwotnej krzywej magnesowania oraz głównej pętli histerezy. Weryfikacja modelu histerezy dla materiału ET114 wykazała bardzo dobrą zgodność wyników symulacji z wynikami pomiarów w zakresie głównej, jak też małych pętli histerezy. Abstract. The paper presents the feedback scalar Preisach model. Preisach distribution function is approximated by functional series including twodimensional Gauss expressions. Feedback function is represented by third order polynomial. For parameter identification the Levenberg-Marquardt optimization algorithm is used, while the only data sources are the initial magnetization curve and the main hysteresis loop. The comparison between simulation and the experimental results are in a very good agreement regarding main and minor hysteresis loops (Implementation of the feedback Preisach model for hysteresis simulation of transformer tape wound core). Słowa kluczowe: histereza magnetyczna, model Preisacha, sprzężenie zwrotne, funkcja dystrybucji Preisacha, modelowanie histerezy. Keywords: magnetic hysteresis, Preisach feedback model, Preisach distribution function, hysteresis simulation. Wstęp Model histerezy Preisacha (MHP) został po raz pierwszy opublikowany w pracy [1]. Jest on zaliczany do tak zwanej grupy modeli makroskopowych [2], które mogą odnosić się do parametrów fizycznych materiału w celu opisu zjawiska histerezy przy zastosowaniu podejścia makroskopowego. Istota modelu Preisacha oparta jest na podwójnym całkowaniu funkcji dwóch zmiennych μ(α,β) określonej najczęściej mianem funkcji dystrybucji Preisacha (FDP). Wynik tego całkow[...]

Modelowanie równoległego filtru aktywnego 5. harmonicznej prądu w programie PSIM

Czytaj za darmo! »

Odbiornikiem nieliniowym nazywany jest taki odbiornik, który pobiera odkształcony prąd przy sinusoidalnym, bądź odkształconym przebiegu napięcia. Odbiorniki nieliniowe zasługują na szczególną uwagę ponieważ: - pobierają odkształcony prąd, - powodują odkształcenie napięcia zasilającego (wpływa to na sieć zasilającą i inne odbiorniki zasilane z tej sieci), - odkształcenie napięcia zasilającego może być spowodowane nie tylko pracą odbiorników nieliniowych o dużych mocach znamionowych, ale również pracą odbiorników o małych mocach, które pracują w grupach, tworząc systemy (przykładowo system komputerowy, oświetleniowy itp.), - liczba odbiorników nieliniowych rośnie w porównaniu do liczby odbiorników o charakterze liniowym, - odbiorniki nieliniowe paradoksalnie powodują odkształcenie napięcia zasilającego, a jednocześnie same wymagają zasilania napięciem o odpowiednich parametrach jakości. Wymienione przyczyny powodują, że odbiorniki nieliniowe objęte są szczególną uwagą, co znalazło odzwierciedlenie w wielu publikacjach [1-4]. Badania zawartości wyższych harmonicznych prądów czy napięć pokazują, że w napięciach zasilających różne obiekty (handlowe, komunalne, przemysłowe itp.) dominującymi harmonicznymi są harmoniczne 5. i 7., a w prądzie harmoniczne 3., 5. i 7. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki symulacji filtra 5. harmonicznej prądu. Opisywany w literaturze niekorzystny wpływ odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą oraz na inne odbiorniki powoduje, że bardzo ważne staje się zagadnienie eliminacji lub ograniczenia wartości wyższych harmonicznych prądu i napięcia. Sposoby ograniczenia wyższych harmonicznych Negatywny wpływ odbiorników nieliniowych można ograniczać, stosując naturalne lub sztuczne sposoby zmniejszające wartości wyższych harmonicznych. Do naturalnych sposobów ograniczania wyższych harmonicznych można zaliczyć stosowanie wydzielonych linii zasilających odbiorniki nieliniowe, zmniejszenie mocy zainstal[...]

Determination of CO2 solubility in aqueous solutions of N-methyldiethanoloamine by using a hybrid neural network. Wyznaczanie absorpcji CO2 w wodnych roztworach N-metylodietanoloaminy z wykorzystaniem hybrydowego modelu neuronowego


  Zaproponowano model absorpcji CO2 w wodnym roztworze N-metylodietanoloaminy (MDEA) bazujący na modelu Kenta i Eisenberga, uzupełnionym o sieć neuronową. Połączenie to tworzy hybrydowy model neuronowy. Sieć neuronowa została wykorzystana do wyznaczenia stałej równowagi reakcji protonowania aminy, a następnie użyta w hybrydowym modelu neuronowym, do wyznaczenia równowagowego ciśnienia cząstkowego CO2 nad roztworem MDEA, dla różnych zakresów temperatury i stężeń roztworu. Wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi, osiągając bardzo dobrą zgodność. Absorpcja chemiczna w roztworach amin jest popularną metodą usuwania CO2 z gazów. Metoda ta jest szeroko stosowana, szczególnie przy oczyszczaniu gazu ziemnego, w przemyśle petrochemicznym, gdzie usuwanie CO2 pozwala m.in. na minimalizację ryzyka korozji rurociągów transportujących gazy. W ostatnich latach absorpcja chemiczna brana jest również pod uwagę, jako potencjalna metoda usuwania CO2 z gazów spalinowych, w celu redukcji emisji tego gazu z energetyki zawodowej. W metodach absorpcyjnych najszerzej stosowane są aminy pierwszorzędowe (np. monoetanoloamina), których roztwory mają małą pojemność sorpcyjną, ale cechują się dużą szybkością reakcji, ze względu na dominujący w procesie absorpcji CO2 mechanizm szybkiego powstawania karbaminianu. Soly. of CO2 in aq. solns. of MeN(CH2CH2OH)2 was modeled by using a hybrid neural network with the Kent-Eisenberg structure to det. equil. consts. of amine protonation and predict the partial pressure of CO2 upon the soln. The predicted values well agreed with the calcd. ones.[...]

 Strona 1  Następna strona »