Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Sowa"

Koordynacja właściwości ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej z wymaganiami EMC urządzeń

Czytaj za darmo! »

Obniżenie napięciowych poziomów ochrony układów ograniczników przepięć typu 1 stworzyło możliwość ich stosowana jako pojedynczy stopień ograniczający zagrożenie piorunowe i przepięciowe. Stwarza to konieczność skoordynowania właściwości ochronnych ograniczników z wymaganiami dotyczącymi odporności udarowej przyłączy zasilania chronionych urządzeń, które wynikają z zaleceń zawartych w normach do[...]

Koordynacja rozwiązań ochrony odgromowej z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

Obecnie coraz częściej podstawowym zadaniem ochrony odgromowej jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemów elektrycznych i elektronicznych. Ograniczenie zagrożeń piorunowych do bezpiecznych poziomów wymaga koordynacji działań w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym oraz uwzględnienia podstawowych zasad kompatybilności elektromagnetycznej. Abstract. At present more and more often the assurance of failure-free operation of electric and electronic systems is basic task of lightning protection system. Limiting the lightning risks to safe levels require the co-ordination in the fields of lightning protection of structure and protections against lightning electromagnetic pulse as well as take into account the basic r[...]

Analysis of Separation Distances between LPS and Devices on the Building Roof

Czytaj za darmo! »

Devices on the roof of structure should be protected against direct lightning strikes. To achieve such protection the devices should lie within the protective spaces and minimum separation distances between these devices and elements of air-termination systems are required. The objective of this paper is to study the values of separation distances for different configurations of lightning protection systems. Streszczenie. Urządzenia na dachach obiektów budowlanych należy chronić przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Tworząc warunki zapewniające taką ochronę należy umieścić urządzenia w przestrzeniach chronionych i zachować minimalne odstępy izolacyjne pomiędzy tymi urządzeniami a zwodami na dachach obiektów. W artykule przedstawiono wyznaczone wartości odstępów izolacyjnych dla [...]

Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w obiektach budowlanych

Czytaj za darmo! »

Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń systemów pomiarowo-rozliczeniowych MZS (monitorowanie zużycia i strat) energii elektrycznej wymaga zastosowania w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów odpowiednio dobranych i rozmieszczonych urządzeń ograniczających przepięcia. Dobierając właściwości techniczne takich urządzeń należy uwzględnić wyniki porównania narażeń stwarzanych przez napięcia i prądy udarowe w miejscach zainstalowania urządzeń systemów pomiarowo-rozliczeniowych z poziomami ich odporności udarowej. W obiekcie budowlanym wyposażonym w urządzenie piorunochronne, instalacje elektryczna oraz przesyłu sygnałów i dołączone do nich urządzenia pomiaru energii mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie części prądu piorunowego i różnego rodzaju przepięcia. Do oceny występujących zagrożeń są niezbędne informacje o podstawowych parametrach charakteryzujących prądy piorunowe oraz przepięcia atmosferyczne i łączeniowe występujące w tych instalacjach. Zagrożenie stwarzane przez prąd piorunowy W przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego w urządzenie piorunochronne obiektu budowlanego instalacja elektryczna narażona jest na bezpośrednie oddziaływanie części prądu piorunowego. Do przybliżonego oszacowania występującego zagrożenia można przyjąć, że połowa prądu wpływa do systemu uziomowego obiektu, a pozostała część rozpływa się w instalacjach przewodzących dochodzących do tego obiektu. Ogólny przykład takiego podziału prądu piorunowego przedstawiono na rysunku 1. W zależności od wymaganego poziomu ochrony odgromowej obiektu budowlanego, do analiz zagrożenia piorunowego instalacji należy przyjąć prądy udarowe o wartościach podstawowych parametrów przedstawionych w tabeli I. Posiadając informacje o instalacjach dochodzących do obiektu, można określić prądy płynące w poszczególnych przewodach. Na rysunku 2 przedstawiono przykład podziału prądu w obiekcie budowlanym, do[...]

Odstępy izolacyjne w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Urządzenia oraz instalacje na dachach, ścianach lub wewnątrz obiektów budowlanych należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. Tworząc warunki zapewniające taką ochronę należy umieścić urządzenia oraz instalacje w przestrzeniach chronionych i zachować minimalne odstępy izolacyjne pomiędzy tymi urządzeniami a zwodami na dachach obiektów. W artykule przedstawiono metody określania wartości odstępów izolacyjnych dla różnych konfiguracji urządzeń piorunochronnych. Abstract. Devices and installations on the roofs, walls or inside the structures should be protected against direct influence of lightning currents. To achieve such protection devices or installations should lie within the protective spaces and minimum separation distances between these devices and elements of air-termination or down-conductor systems are required. The objective of this paper is to study the values of separation distances for different configurations of lightning protection systems. (Separation distances in lightning protection of structures). Słowa kluczowe: odstępy izolacyjne, wyładowanie piorunowe, rozpływ prądu piorunowego. Keywords: separation distance, lightning discharge, lightning current distribution. Wstęp Elementy urządzenia piorunochronnego LPS (ang. Lightning Protection System) na dachu i ścianach bocznych obiektu budowlanego powinny zapewnić odprowadzania prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego wpłynięcia do instalacji przewodzących ułożonych wewnątrz obiektu. Spełniając powyższe zalecenie należy:  zapewnić ochronę wszelkiego rodzaju nadbudówek dachowych, anten oraz instalacji przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego,  wyeliminować możliwość wystąpienia przeskoków iskrowych od elementów urządzenia piorunochronnego do urządzeń i instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dopuszczenie do przeskoków iskrowych i niekontrolowany rozpływ prądu piorunowego wewnątrz obiektu bud[...]

Odstępy izolacyjne w ochronie odgromowej wolno stojących obiektów budowlanych


  Projektując urządzenia piorunochronne obiektów budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę urządzeń na dachach tych obiektów przed bezpośrednim oddziaływaniem prądów piorunowych. Podstawowe informacje o zasadach ograniczania tego rodzaju zagrożenia zawarto w normach dotyczących ochrony odgromowej [1, 2], w których stwierdzono m.in., że (…) wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów. Przestrzenie chronione Określając obszary przestrzeni chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektów lub układy zwodów urządzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System), należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych. Zachowując odpowiednie odstępy izolacyjne, eliminujemy możliwości powstawania przeskoków iskrowych pomiędzy chronionymi urządzeniami i instalacjami ułożonymi na dachach a zwodami lub elementami konstrukcji obiektów wykorzystywanymi do celów ochrony odgromowej. Poniżej zostaną przedstawione zasady określania przestrzeni chronionych tworzonych przez elementy LPS na typowych dachach dwuspadowych wolno stojących obiektów budowlanych. W takich obiektach najczęściej należy zwrócić uwagę na ochronę odgromową anten, kominów współczesnych pieców oraz - coraz częściej stosowanych - kolektorów fotowoltaicznych. Kąty ochronne Zgodnie z obowiązującymi obecnie zaleceniami [2], do wyznaczania przestrzeni chronionej można wykorzystać zasadę toczonej kuli lub dobrać odpowiednie kąty ochronne. Metoda toczącej się kuli jest szczególnie przydatna, jeśli na dachu znajdują się różnorodne nadbudówki (rys. 1). W tych miejscach na powierzchni dachu, które nie są dotykane przez toczoną kulę, nie istnieje zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna. W przypadku pojedynczego zwodu pionowego (rys. 2) do w[...]

Generatory do badań SPD ograniczających zagrożenie stwarzane przez prąd piorunowy

Czytaj za darmo! »

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 w instalacji elektrycznej oraz kategorii D1 w obwodach sygnałowych charakteryzuje duża odporność na działanie prądów udarowych. Wynika to z podstawowego ich zadania, jakim jest ochrona instalacji niskonapięciowych w obiekcie budowlanym przed oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego. W artykule porównano różne typy generatorów prądowych, które mogą być wykorzystane do badań takich urządzeń. Abstract. The highest requirements with respect to the discharge capacity are made to the SPD type 1 in electrical installation and SPD category D1 for electronic circuits. The function of these SPDs is to prevent destructive partial lightning currents from penetrating the installations inside the structure. This paper presents the comparison of the different type of surge current generators used for test of these SPD. (Generators for test of SPD restrictive dangerous caused by lightning current) Słowa kluczowe: przepięcia, urządzenia do ograniczania przepięć, generatory prądów udarowych. Keywords: overvoltages, surge protective devices, surge current generators. Wstęp Strefowa koncepcja ochrony odgromowej obiektu budowlanego wymaga zastosowania urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) chroniących instalacje niskonapięciowe przed rozpływającym się prądem piorunowym. Takie urządzenia powinny być badane na kilkakrotne działanie prądów udarowych o dużych energiach symulujących oddziaływanie części prądu piorunowego. Niestety w normach i zaleceniach nie przedstawiono zasad wykonywania takich badań oraz sposobów wytwarzania prądów o wymaganych kształtach. Zagrożenie piorunowe urządzeń SPD Urządzenia do ograniczania przepięć umieszczane w miejscach wprowadzania instalacji elektrycznej oraz linii przesyłu sygnałów do obiektu budowlanego powinny zapewnić ograniczanie występujących zagrożeń udarowych do wymaganych poziomów. W obiekcie posiadającym urządzenie piorunochronne LPS[...]

 Strona 1  Następna strona »