Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Skrzypczak"

Analiza kosztów kontroli odbiorczej w przypadku błędów kwalifikacji betonu


  BUDOWLANE Zadaniem statystycznej kontroli jakości (SKJ)wyrobówprodukowanychmasowo jest zmniejszenie kosztów kontroli, a w pewnych przypadkach wręcz umożliwienie kontroli.Metody statystycznej kontroli odbiorczej określają sposoby losowego pobierania próbek oraz zasady postępowania przy klasyfikowaniu jakości gotowych partii wyrobów. Jedne ze stosowanych metod to tzw. plany odbiorcze [1] opierające się na założeniu, że wadliwość pobranej próbki odzwierciedla jakość kontrolowanej partii.Mają one na celu zrównoważenie ryzyka producenta, odbiorcy oraz weryfikację, czy odpowiednie wartości analizowanej cechy spełniają kryteria zgodności.Wpraktyce niemametod statystycznej kontroli jakości, które nie byłyby obarczone błędami kwalifikacji. Błędy kwalifikacji w procesie kontroli jakości wpływają na koszty generowane przez stosowane plany odbiorcze, co w konsekwencji wpływa na jakość realizowanych obiektów inżynierskich. Koszty jakości w przypadku błędów kwalifikacjimogą osiągnąć znaczniewiększąwartość niżwprzypadku kontroli bezbłędnej. Charakterystyka planów odbiorczych Plany odbiorcze to proceduryweryfikacji jakości partii materiału losowo pobranej próby, natomiast sposoby weryfikacji jakości to metody off-line statystycznej kontroli jakości (SKJ). Oznacza to, że procedura kontrolna znajduje zastosowanie, gdy produkcja danej partii zostanie zakończona. Badań odbiorczych dokonuje się po zakończonym etapie produkcji, gdyż ich celem nie jest kontrola oraz oddziaływanie na proces technologiczny, lecz ochrona odbiorcy przed [...]

Jakość wyników badań wytrzymałości na ściskanie i jej wpływ na kwalifikację betonu


  Proces produkcji betonu powinien podlegać kontroli, za którą odpowiedzialny jest producent [1]. Kontrola powinna obejmować czynności i pomiary niezbędne do stwierdzenia zgodności (lub jej braku) właściwości betonu z określonymi wymaganiami, a więc dobór materiałów, projektowanie betonu, jego produkcję, badania oraz wykorzystanie wyników badań w procesie doskonalenia produkcji i kontrolę zgodności. NormaPN-EN206-1wyróżnia kontrolę zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie, kontrolę zgodności wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu, kontrolę zgodnościwłaściwości innych niżwytrzymałość oraz określa kryteria zgodności dla tych właściwości. Wartykule dokonano analizy wytrzymałości betonu na ściskanie w odniesieniu do normowych kryteriów zgodności. Kontrola zgodności wytrzymałości na ściskanie Kontrolę zgodności wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się na betonach o określonych składach (receptach) lub na rodzinach betonów. Norma PN-EN 206-1 rozróżnia produkcję początkową oraz produkcję ciągłą, dla których plan pobierania próbek oraz kryteria zgodności są różne. Produkcja początkowa obejmuje produkcję do momentu uzyskania co najmniej 35 wyników badań w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy [1, 2]. Duża część producentów betonu dokonuje oceny zgodności produkowanego betonu zgodnie z kryteriami produkcji początkowej (tabela 1), gdyż[...]

Prognozowanie badań typu kruszyw budowlanych w zależności od zamierzonego stosowania


  W2004 r., wstępując do Unii Europejskiej, Polska musiała wdrożyć przepisy obowiązujące w Unii, a co za tymidzie przyjąć także do stosowania normy europejskie. Będące wcześniej w stosowaniu polskie, niezharmonizowane normy na kruszywa, np.PN-86/B-06712 [1], bardzo precyzyjnie określały wymagany zakres badań wstępnych i badań bieżących. Tymczasem zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG normy dotyczące kruszyw budowlanych wskazują, że część właściwości musi być określona (sugerują to sformułowania "powinny spełniać wymagania..."), natomiast w przypadku niektórych właściwości pozwala na pominięcie ich w badaniach przez sformułowanie "jeśli jest to wymagane...". Ale czy na pewnomożna niektóre z parametrów pominąć w badaniach?Wzasadzie, analizując treść norm[2], [3], [4] i [5], dotyczącąwymagań na kruszywa, można dojść do wniosku, że część parametrów można pominąć w badaniach typu. Jeśli jednak uwzględni się zapisy załącznikównormdotyczących znakowaniaCEi etykietowania, to zaczynają się pojawiać pewne wątpliwości. W artykule dobrano i zestawiono wymagane zakresy badań typu dla kruszyw pochodzących z różnych źródeł i dla różnych zamierzonych zastosowań. Uwarunkowania prawne Ustawa o wyrobach budowlanych [6] oraz towarzyszące jej rozporządzenia wykonawcze określają m.in. zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz ich znakowania. W związku z tym, że na opracowanie zharmonizowanych norm na kruszywa do betonu [2], kruszywa dla budownictwa drogowego [3], kruszywa do zapraw [4] i mieszanek bitumicznych [5] udzielonomandat[...]

Zastosowanie autokorelacji w analizie wyników wytrzymałości betonu na ściskanie


  Wytrzymałość na ściskanie charakteryzuje się dużą zmiennością [3]. Do jej opisu stosowane są metody statystyczne uwzględniające czynnik następstwa czasowego mierzonych wartości wytrzymałości z wykorzystaniem teorii szeregów czasowych [1]. W artykule przedstawiono przykład zastosowania teorii szeregu czasowego, której rezultatem jest wyznaczenie modelu opisującego zmienność wytrzymałości na ściskanie betonu, mogącego stanowić w przyszłości podstawę działań prognostycznych. Modelowanie procesów stochastycznych z wykorzystaniem teorii szeregów czasowych składa się z trzech podstawowych etapów: ● identyfikacja badanego procesu (szeregu czasowego); ● estymacja i diagnostyka parametrów modelu wynikającego z identyfikacji badanego szeregu czasowego; ● prognozowanie badanego procesu. Pomiary zmienności wytrzymałości betonu na ściskanie przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z węzła betoniarskiego na terenie[...]

Wpływ właściwości materiałów na poziom niezawodności elementu zginanego DOI:10.15199/33.2017.08.22


  Wnormie PN-EN1990 [5] zdefiniowano niezawodność jako zdolność konstrukcji lub elementu do spełnienia określonych wymagań nośności, użytkowalności i trwałości w projektowanym okresie użytkowania, którąwyraża się zwyklemiarami probabilistycznymi. Podobną definicję przyjęto w normie PN-ISO 2394 [7], gdzie dodatkowo wyróżniono niezawodność elementarną (pojedynczego elementu konstrukcyjnego) i niezawodność systemu złożonego z więcej niż jednego elementu. Zaleca się, aby podstawowe wymagania nośności, użytkowalności i trwałości spełnione były w wyniku: ● doboru odpowiednich materiałów; ● należytego zaprojektowania, obliczenia ustroju konstrukcyjnego, opracowania szczegółów konstrukcji; ● ustalenia procedur kontrolnych projektu, produkcji, wykonania i użytkowania, właściwych dla określonego projektu. W artykule określono wpływ jakości materiałów na poziom niezawodności żelbetowego elementu zginanego, a otrzymane wartości porównano z zalecanymi wartościami wskaźnika niezawodności w przypadku okresu odniesienia jednego roku oraz pięćdziesięciu lat i różnych klas niezawodności (RC). Przeprowadzono obliczenia probabilistyczne uwzględniające różne wartości współczynników zmienności parametrów materiałowych przyjętych jako zmienne losowe, przy założeniu, że nie są one skorelowane oraz przy uwzględnieniu korelacji między powierzchnią zbrojenia i granicą plastyczności stali. Niezawodność a jakość materiałów Właściwości i jakość materiałów wpływają na ocenę niezawodności konstrukcji budowlanych. Określono wpływ niejednorodności (współczynnika zmienności)właściwości betonu i stali na poziom niezawodności żelbetowej belki zginanej. Wprzypadku konstrukcji żelbetowych, zaprojektowanych wg Eurokodu 2 [6], efekt ten określono przez wyznaczenie wskaźnika niezawodności.Wartykule ograniczono rozważania do zalecanej w normach PN-EN 1990 [5] i PN-ISO 2394 [7] metody wskaźnika niezawodności β, wykorzystując [...]

 Strona 1