Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Janina POSPIESZNA"

Wpływ udarów prądowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ impulsów prądowych na właściwości elektryczne warystorów ZnO. Zjawiska starzeniowe badano metodą analizy odpowiedzi dielektrycznej w zakresie częstotliwości od 40 Hz do 10 MHz. Abstract. (The influence of current impulses on degradation phenomena in varistor ceramic). This paper presents the effect of impulse current on the electrical properties of ZnO varistor Th[...]

Wpływ podłoża na właściwości dielektryczne plazmowych pokryć węglowych

Czytaj za darmo! »

W procesie nakładania cienkich pokryć węglowych na powierzchnię wybranych włóknin polimerowych zastosowano metodę niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych. Stwierdzono, że o konduktancji powierzchniowej nakładanej warstwy węglowej decyduje przede wszystkim struktura powierzchni podłoża, która zależy zarówno od rodzaju materiału włókniny, jak i jej gramatury. Abstract. In the process of putting thin layer carbon coatings onto the selected nonwoven fabrics the method of low temperature glow discharges plasma was used. It was found out that the morphologic structure which is depends on type and basis weight of the nonwoven fabric has a considerable influence on the surface resistance of carbon films. (Influence of substratum on dielectric properties of plasma carbon films). Słowa kluczowe: pokrycie plazmowe, węgiel, włóknina polipropylenowa, spektroskopia impedancyjna. Keywords: plasma deposition, carbon, polypropylene fabric, impedance spectroscopy. Wprowadzenie Jednym z rozwiązań materiałowych stosowanych w technice ekranowania pola elektromagnetycznego są cienkowarstwowe pokrycia przewodzące. Zapewniają one mniejszy ciężar i często mniejsze koszty w stosunku do grubych ekranów metalowych. Dodatkowe wymagania, jakie muszą spełniać te pokrycia, to dobra przyczepność do podłoża, jednorodność nakładanej warstwy, trwałość oraz odporność na korozję i utlenianie. Ostatnio coraz większe zastosowanie w technice ekranowania pola elektromagnetycznego znajduje depozycja cienkowarstwowych struktur przy wykorzystaniu metod plazmowych [1, 2]. Nasza propozycja to ekrany w postaci włóknin polimerowych z cienkowarstwowym pokryciem węglowym uzyskiwanym metodą niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych. O wyborze rodzaju podłoża zadecydowały przede wszystkim specyficzne właściwości mechaniczne (elastyczność, wytrzymałość, lekkość) oraz stosunkowo niska cena włóknin polimerowych. Ich właściwości mechaniczne umożliwiają realizację ek[...]

Włókniny polipropylenowe z węglowym pokryciem plazmowym w technice ekranowania pola EM

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę wykorzystania metody niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych do wytwarzania przewodzących pokryć węglowych na włókninach polipropylenowych do zastosowania w technice ekranowania pola elektromagnetycznego. Warstwy uzyskiwano z fazy gazowej (propan - butan). Otrzymanie warstw przewodzących wymaga dalszych badań. Abstract. This work attempted to try to use method of[...]

Wpływ parametrów procesu plazmowego nanoszenia pokryć węglowych na włókninę polipropylenową na formy otrzymywanych struktur węglowych

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano metodę niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych do nanoszenia cienkowarstwowych pokryć węglowych na włókninę polipropylenową. Wymagane do zastosowania w technice ekranowania pola elektromagnetycznego właściwości pokrycia węglowego (wysoka przewodność, dobra przyczepność do podłoża i odporność na ścieranie) są konsekwencją udziału faz grafitowej i diamentowej w wytwarzanej warstwie. W tej pracy do identyfikacji faz węglowych zastosowano metodę spektroskopii Ramana. Abstract. In this work the method of low-temperature glow discharge plasma for applying thin film of carbon on the non-woven polypropylene was used. Required for use in the technique of the electromagnetic field shielding properties of carbon coatings (high conductivity, good adhesion to the substrate and resistance to abrasion) are a consequence of the participation of graphite and diamond phases in the produced layer. In this work to identify the carbon phase Raman spectroscopy method was used (Effect of plasma process parameters on the obtained form of carbon structures on the polypropylene non-woven substrate). Słowa kluczowe: węglowe pokrycie plazmowe, włóknina polipropylenowa, spektroskopia Ramana. Keywords: carbon-plasma coating, polypropylene unwoven fabric, Raman spectroscopy Wprowadzenie Jednym z rozwiązań materiałowych wykorzystywanych w technice ekranowania pola elektromagnetycznego są cienkowarstwowe pokrycia przewodzące. Ze stosowanych metod ich wytwarzania, ostatnio coraz większe znaczenie znajduje plazmowa depozycja struktur cienkowarstwowych [1-6]. Duże możliwości metod plazmowych wiążą się zarówno z prostą technologią wytwarzania, jak i unikatowymi właściwościami fizycznymi otrzymywanych warstw, różniącymi się w istotny sposób od właściwości konwencjonalnych materiałów. Są to przede wszystkim: duża wytrzymałość mechaniczna (twardość, odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność do podłoża) oraz odporność na działanie śro[...]

 Strona 1