Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Łubkowski"

Wspieranie jakości usług czasu rzeczywistego w środowisku sieciocentrycznym


  Federacja systemów stanowi złożoną strukturę logiczną i fizyczną, łączącą różne systemy autonomiczne należące do państw tworzących koalicję. Zgodnie z propozycją zawartą w NNE C Feasibility Study [1], przyjmuje się, że sieć telekomunikacyjna dla środowiska sieciocentrycznego będzie tworzyła strukturę, zwaną chronioną siecią szkieletową PCN (Protected Core Network). Sieć ta zostanie utworzona przez połączenie systemów niezależnych administracyjnie i zróżnicowanych pod względem używanych technik telekomunikacyjnych. Do PCN będą dołączane systemy narodowe koalicjantów, w sposób umożliwiający wykorzystanie tak utworzonej wspólnej infrastruktury sieciowej. Powstały w rezultacie tych przedsięwzięć system, składający się z chronionej sieci szkieletowej i niezależnych sieci koalicyjnych, tworzy federację systemów FoS. Jej schemat pokazano na rys. 1. Powyższe podejście umożliwia wykorzystywanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby różnych systemów autonomicznych CC (Colored Clouds). W wyniku przyjęcia koncepcji PCN protokoły i techniki telekomunikacyjne używane wewnątrz systemów składowych sieci stają się nieistotne. Formułuje się jedynie zbiór wymagań, które muszą spełnić współpracujące ze sobą systemy składowe, m.in. przez dokładne określenie interfejsów, nazywanych punktami interoperacyjności SIOP (Service Interoperability Point). Segmen40 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXV  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxI  nr 2-3/2012 ty PCS mogą być opisywane wtedy jako homogeniczne sieci IP, z określonymi wartościami parametrów jakości przekazu ruchu IP (dostępne pasmo, opóźnienie, straty itd.). W koncepcji budowy systemu koalicyjnego, powoływanego na czas realizacji określonej misji czy zadania, przedstawionej w NA TO NE C Feasibility Study, zaożono budowę infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej usługi o gwarantowanej jakości - Quality of Service (QoS). Zapewnienie w[...]

IMPLEMENTACJA TECHNOLOGII RFID W PROCESIE WSPIERANIA IDENTYFIKACJI OSÓB DOI:10.15199/59.2016.8-9.46


  Systemy monitoringu wideo od szeregu lat wykorzystywane są w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obywateli i ochranianych obiektów [3]. Automatyzacja procesu wykrywania i rozpoznawanie osób wykorzystująca znakowanie obiektów i ich identyfikację w oparciu o zdefiniowaną bazę danych ma kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa chronionych zasobów. W artykule przedstawiono problemy implementacji i testowania aplikacji łączącej w sobie zalety technologii RFID (Radio-Frequency IDentification) i klasycznej techniki rozpoznawania osób na podstawie rysów twarzy. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia zwiększenie efektywności i niezawodności pracy systemu monitoringu przy zachowaniu określonej satysfakcji użytkownika [4]. Abstract: Process of ensuring the security of citizens requires access to the information from sensors located in different points of monitoring and data acquisition systems [3]. Automating the process of detection and identification of people that uses marking objects and their identification on the basis of defined database is crucial for enhancing the level of security of protected resources. The article presents problems of implementation and testing of applications that combines the advantages of RFID (Radio-Frequency Identification) and technique of recognition of persons on the basis of facial features. The proposed solution makes it possible to increase the efficiency and reliability of the monitoring system while maintaining a specific user satisfaction [4]. Słowa kluczowe: monitoring wideo, niezawodna identyfikacja, RFID, rozpoznawanie osób. Keywords: video monitoring, reliable identification, RFID technology, people identification. 1. WSTĘP Systemy monitoringu wideo stanowią połączenie urządzeń rejestrujących (sensorów), przesyłających, przechowujących oraz odtwarzających w jedną integralną całość. Umożliwiają obserwację osób czy obiektów w czasie rzeczywistym oraz rejestrację zdarz[...]

The efficiency analysis of QoS supporting mechanisms in selected network devices DOI:10.15199/13.2017.11.6


  Network environment includes commonly operated information and communication networks that are part of a telecommunication network. It constitutes a framework for a platform generally used for provision of various multimedia services. These services characterized by a selected level of Quality of Services (QoS). Provision of QoS is an important challenge as far as the values of such parameters as bandwidth, delay and packet losses are considered [1]. Ensuring the specific values of those parameters requires the use of dedicated QoS supporting mechanisms in network devices (i.e. routers). However, device designers have complete freedom in implementation of solutions that use the same functions. This approach can lead to a number of problems related to the reliability and efficiency of operation of QoS mechanisms in the case of starting up new services, connecting new subscribers or while extension or modernization of the network. It is important to have a simple and reliable method of verifying the performance of the QoS supporting mechanisms implemented in specific environmental conditions. Therefore, the simple and reliable method for estimation of efficiency of IP routers QoS mechanisms developed with ability to keeping the reliability of real time services provisioning. We assume that the Device Under Test (DUT) is a so-called black box. The proposed method is basing on the static tests approach given in RFC2544 [2] extended with a possibility of continuous monitoring operating parameters of the research environment and verification the configuration parameters of packets labelling mechanisms. With dedicated OOBM (Out Of Band Management) network the supervision of measuring devices has been provided. The use of such type of management of switches and measurement devices aims to eliminate the impact of the control environment for the results of measurements. The remaining part of the paper organized is as follows: Section[...]

Metodyka badania jakości VoIP w sieciach heterogenicznych DOI:10.15199/13.2018.10.10


  Technologia Voice over IP (VoIP) od szeregu lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Prosta architektura systemu, możliwość obniżenia kosztów wdrożenia i eksploatacji infrastruktury sprawiają, że usługi komunikacji głosowej z wykorzystaniem VoIP z powodzeniem wypierają tradycyjne rozwiązania komutacyjne i teletransmisyjne. Wprowadzenie na szeroką skalę usług komunikacji VoIP wymaga jednak spełnienia szeregu kryteriów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości przesyłanego sygnału mowy QoS (Quality of Service). Jakość połączenia głosowego jest podstawowym czynnikiem determinującym poprawność realizacji usługi VoIP. Zapewnienie QoS jest ważnym wyzwaniem, jeśli chodzi o wartości takich parametrów, jak szerokość pasma, opóźnienie i straty pakietów. Liczne zakłócenia występujące w sieciach teleinformatycznych mogą negatywnie wpływać na komfort realizowanego połączenia VoIP, a w szczególności na postrzeganą jakość sygnału mowy. Na jakość przekazu mowy postrzeganą przez użytkownika końcowego mają również wpływ parametry terminali, takie jak: charakterystyki kodeka, echo, wielkość bufora fluktuacji oraz jego parametry akustyczne. Stąd też potrzeba ciągłego monitorowania i oceny przesyłanego w sieci IP sygnału mowy oraz wykorzystanie zebranych informacji dla celów zwiększenia wydajności, efektywności i niezawodności realizacji usługi VoIP. Problematyka badania jakości usług głosowych jest szeroko dyskutowana w literaturze [1], [2], [3]. Jednakże odnosi się zazwyczaj do usług głosowych realizowanych w sieciach homogenicznych o jednolitej architekturze. Tymczasem współczesne sieci teleinformatyczne będące podstawą funkcjonowania usługi VoIP są coraz częściej sieciami heterogenicznymi, które charakteryzują się różnorodnością pod względem wykorzystywanych technik i technologii, protokołów transmisyjnych, sygnalizacji, itp. Doskonałym przykładem współczesnych sieci heterogenicznych mogą być sieci korporacyjne. Ocena[...]

PRAKTYCZNA IMPLEMENTACJA MONITORINGU WIDEO Z WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH ŚRODKÓW LATAJĄCYCH W SYSTEMIE OCHRONY OBIEKTÓW DOI:10.15199/13.2019.2.5


  Systemy monitoringu (SM) wideo stanowią połączenie urządzeń rejestrujących (sensorów), przesyłających, przechowujących oraz odtwarzających w jedną integralną całość [1, 2]. Umożliwiają obserwację osób czy obiektów w czasie rzeczywistym oraz rejestrację zdarzeń w celu ich późniejszej analizy. Charakterystyczną cechą tych systemów praca w trybie ciągłym, gdzie stosunkowo krótka przerwa w pracy systemu może prowadzić do znaczącej degradacji jego skuteczności. Elementami złożonych systemów monitoringu i akwizycji danych są coraz częściej BSP (Bezpilotowe Statki Powietrzne) stanowiące obecnie jeden z najszybciej rozwijających się środków rozpoznania obrazowego. Rosnąca popularność BSP wynika z ich atrakcyjności technologicznej i finansowej, niskich kosztów (produkcja i eksploatacja), wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i uniwersalności zastosowań. Technologia BSP kojarzona do tej pory raczej z działaniami militarnymi coraz powszechniej wykorzystywana jest do działań w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego [3]. BSP znajdują równie zastosowanie w działaniach poszukiwawczych, ratowniczych i związanych z klęskami żywiołowymi. Ważnym obszarem wykorzystania BSP jest również rolnictwo i ochrona środowiska. Wprowadzenie na szeroką skalę środków rozpoznania obrazowego w postaci BSP w systemach ochrony obiektów wymaga uwzględnienia szeregu aspektów, w tym w szczególności w obszarze prawnym, finansowym, technicznym i organizacyjnym. W tym celu w artykule przeprowadzono zwartą analizę środowisk i możliwości operowania BSP oraz określono uwarunkowania prawne oraz techniczne jego stosowania. Jednakże zasadniczą cześć uwagi skupiono na przedstawieniu koncepcji i praktycznej implementacji wykorzystania BSP w celach ochrony infrastruktury naukowo-dydaktycznej Instytutu Telekomunikacji WEL WAT. Zaproponowana realizacja stanowi uzupełnienie funkcjonującego w ITK systemu monitoringu wizyjneg[...]

IMPLEMENTACJA I TESTOWANIE USŁUGI STRUMIENIOWANIA TELEWIZJI CYFROWEJ W SIECI LOKALNEJ DOI:10.15199/59.2015.4.61


  W dobie cyfryzacji zapewnienie dostępu do mediów w dowolnym miejscu i czasie ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku telewizji, która powinna być oferowana za pomocą różnych form dystrybucji i z wykorzystaniem szerokiego wachlarza terminali końcowych. Rozwój sieci komputerowych pozwala na uruchomienie transmisji sygnału telewizji cyfrowej do szerokiego grona odbiorców znajdujących się w zasięgu sieci domowej, akademickiej bądź też sieci firmowej. W artykule przedstawiono problemy implementacji i testowania usługi strumieniowania telewizji cyfrowej w lokalnej sieci komputerowej. Zaproponowane rozwiązanie stanowi część platformy multimedialnej testowanej w ramach systemu monitoringu i akwizycji danych [1]. 1. WSTĘP Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial) jest nowym sposobem na przesyłanie sygnału telewizyjnego do szerokiego grona odbiorców. W porównaniu do analogowego systemu przesyłania telewizji cyfrowa technika charakteryzuje się możliwością przesyłanie większej ilości kanałów na jednej częstotliwości, poprawą jakości obrazu i dźwięku, możliwością emisji telewizji HDTV (High Definition Television) oraz przesyłaniem dodatkowych informacji (dodatkowe ścieżki dźwiękowe, napisy, elektroniczny przewodnik po programach (EPG)). Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T została wprowadzona w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej [2]. W ustawie tej zawarto informację o sposobach wdrożenia cyfrowej telewizji naziemnej oraz obowiązkach operatorów dostarczających tego typu usługi. Cyfrowe kanały telewizyjne przesyłane są w tzw. multipleksach (MUX), które stanowią zbiór cyfrowych danych zawierających strumienie obrazu, dźwięku oraz dodatkowych danych (Rys. 1). Dzięki zastosowaniu odpowiedniej kompresji multipleks umożliwia równoczesne przesyłanie wielu kanałów telewizyjnych. W Polsce zastosowanie ma system kompresji H.264/AVC dla sygnału wideo oraz MPEG[...]

IMPLEMENTACJA I TESTOWANIE MOBILNEJ APLIKACJI DO ZOBRAZOWANIA PRZEPUSTOWOŚCI W SIECIACH 2G/3G/4G DOI:10.15199/59.2015.8-9.98


  Rozwój technologii komórkowych pozwala na uruchomienie dostępu do zaawansowanych usług multimedialnych dla szerokiego grona abonentów wyposażonych w terminale danych zwane popularnie smartfonami. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości jest kluczowym parametrem warunkującym właściwą jakość świadczonych usług i gwarantującym satysfakcję użytkownika. W artykule przedstawiono problemy implementacji i testowania mobilnej aplikacji umożliwiającej bieżący pomiar dostępnej szybkości transmisji dla łącza w górę oraz w dół dla różnych standardów systemów sieci komórkowych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia ocenę zasobów systemu pod kątem transmisji danych multimedialnych i stanowi część platformy wykorzystywanej w ramach systemu monitoringu i akwizycji danych [1, 2]. 1. WSTĘP Wraz z rozwojem rynku telekomunikacyjnego obserwuje się coraz większe zainteresowanie dostępem do zaawansowanych usług multimedialnych. Postęp w tym obszarze można zaobserwować nie tylko w obszarze operatorów sieci przewodowych, ale także, a może przede wszystkim, wśród operatorów sieci komórkowych. Świadczenie usług multimedialnych stanowi obecnie jeden z głównych nurtów działalności operatorów telekomunikacyjnych, a usługi takie jak strumieniowanie audio/wideo, usługi wideofoniczne i wideokonferencyjne czy interaktywne usługi transakcyjne stanowią podstawę dostępnej oferty. Niestety, w porównaniu do tradycyjnych sieci przewodowych, sieci bezprzewodowe (komórkowe) charakteryzują się zdecydowanie mniejszą wydajnością, niezawodnością a przede wszystkim jakością. Zdecydowanie mniejsze są także oferowane przepustowości. Nadmienić należy także, że kanał transmisyjny charakteryzuje się ponadto występowaniem zniekształceń niespotykanych w sieciach przewodowych. Prowadzi to do oczywistego wniosku, że oferowanie usług multimedialnych charakteryzujących się poziomem jakości zadowalającym użytkownika końcowego nie jest zagadnieniem prostym w realizacji. Stąd też,[...]

Pomiary szybkości transferu danych w sieciach operatorów komórkowych DOI:10.15199/48.2016.01.03

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii komórkowych pozwala na uruchomienie dostępu do zaawansowanych usług multimedialnych dla szerokiego grona abonentów wyposażonych w terminale danych zwane popularnie smartfonami. W artykule przedstawiono analizę czynników warunkujących uzyskanie właściwego poziomu jakości świadczonych usług i gwarantujących satysfakcję użytkownika. Przedstawiono wyniki pomiarów dostępnej szybkości transmisji dla łącza w górę oraz w dół dla różnych standardów systemów sieci komórkowych z wykorzystaniem mobilnej aplikacji pomiarowej. Abstract. The development of mobile technology enables access to advanced multimedia services for a wide group of subscribers equipped with data terminals commonly known as smartphones. The article presents an analysis of the determinants influencing the possibility of achieving an appropriate level of quality of services and ensuring user satisfaction. The results of measurements of the available bit rate for uplink and downlink for a various systems of mobile networks with the use of the mobile measurement application are also presented. Measurements of bit rate of various GSM operators. Słowa kluczowe: sieci komórkowe, jakość transmisji danych, szybkość transferu. Keywords: cellular networks, quality of data transfer, transfer rate measurements. Wstęp Rozwój technologii komórkowych pozwala na uruchomienie dostępu do zaawansowanych usług multimedialnych dla szerokiego grona abonentów wyposażonych w terminale danych zwane popularnie smartfonami. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości jest kluczowym parametrem warunkującym właściwą jakość świadczonych usług i gwarantującym satysfakcję użytkownika. Stąd też, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesne usługi multimedialne a jednocześnie stworzyć użytkownikowi możliwość porównania jakości usług QoS (Quality of Service) oferowanych przez poszczególnych operatorów prowadzi się pomiary jakości transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych. W li[...]

Ocena niezawodności administratora sieci teleinformatycznej DOI:10.15199/48.2016.01.04

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę czynników determinujących niezawodność administratora sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem autorskiej metody AONC. Przedstawiona metoda została porównana z innymi obecnie stosowanymi metodami antropotechnicznymi, a jej zalety w ocenie niezawodności potwierdzone zostały zamieszczonymi w publikacji wynikami. Abstract. The article presents an analysis of the factors determining the reliability of IT network administrator with the use of AONC method. The presented method was compared with other currently used antropo-technical methods, and its advantages in evaluating the reliability has been confirmed by results posted in a publication. The factors determining the reliability of IT network administrator Słowa kluczowe: niezawodność, administrator, sieć teleinformatyczna. Keywords: reliability, system administrator, IT network. Wstęp Rozwój technik i postęp cywilizacji sprawiły, że społeczeństwo jest zasypywane wynalazkami, których głównym celem jest ułatwianie życia. Prym wiodą urządzenia oferujące usługi multimedialne. Realizacja tych usług z uwagi na ich złożoność wiąże się z występowanie różnych anomalii. Istotnym jest wykonanie analizy systemów oferujących usługi przy uwzględnieniu zasadniczych składowych procesu eksploatacji tj. człowiek (administrator, operator), obiekt techniczny (sprzęt, oprogramowanie) i środowisko (oddziaływania zewnętrzne i wewnętrzne). System zawierający te składowe zwany jest Systemem Antropo-Technicznym (SA-T, Rys.1). Rys.1. Uproszczony model SA-T [1] Ze względu na obszerność tematyki postanowiono zawęzić rozważania do rozważań wpływu człowieka. Z analizy dostępnej literatury i materiałów udostępnionych na recenzowanych stronach WWW wynika stwierdzenie, że brak jest opracowań przedstawiających specyfikację całościowego opisu ukierunkowanego na przedstawienie kompleksowej oceny administratora SA-T (tj. sieci teleinformatycznej). Dlatego też, uwzględniając liczność[...]

OCENA JAKOŚCI REALIZACJI USŁUGI MONITORINGU WIDEO Z BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ŚRODOWISKU HETEROGENICZNYM DOI:10.15199/59.2017.8-9.28


  Systemy monitoringu (SM) wideo stanowią połączenie urządzeń rejestrujących (sensorów), przesyłających, przechowujących oraz odtwarzających w jedną integralną całość [2]. Umożliwiają obserwację osób czy obiektów w czasie rzeczywistym oraz rejestrację zdarzeń w celu ich późniejszej analizy. Charakterystyczną cechą tych systemów praca w trybie ciągłym, gdzie stosunkowo krótka przerwa w pracy systemu może prowadzić do znaczącej degradacji jego skuteczności. Elementami złożonych systemów monitoringu i akwizycji danych są coraz częściej BSP stanowiące obecnie jeden z najszybciej rozwijających się środków rozpoznania obrazowego. Rosnąca popularność BSP wynika z ich atrakcyjności technologicznej i finansowej, niskich kosztów (produkcja i eksploatacja), wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i uniwersalności zastosowań. Technologia BSP kojarzona do tej pory raczej z działaniami militarnymi coraz powszechniej wykorzystywana jest do działań w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego [3]. BSP znajdują równie zastosowanie w działaniach poszukiwawczych, ratowniczych i związanych z klęskami żywiołowymi. Ważnym obszarem wykorzystania BSP jest również rolnictwo i ochrona środowiska. Wymagania dla systemów monitoringu wideo są zdefiniowane w dziedzinie ograniczeń funkcjonalnych i jakościowych. Niezwykle ważne jest zapewnienie jakości na poziomie sieci (QoS - Quality of Service), co umożliwia prognozowanie wielkości dostępnego pasma oraz poziomu strat w warstwie sieci. Jednak w przypadku systemów monitoringu wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa publicznego znacznie większe znaczenie ma jakość odbioru treści wideo określana jako QoE (Quality of Experience) [4]. Jakość QoE nie obejmuje, jednakże tylko subiektywnego postrzegania treści wideo, ale także skuteczność realizacji zadanych funkcji. Wymaga zatem precyzyjnego zdefiniowania wskaźników jakości obejmujących wszystkie możliwe zakłócen[...]

 Strona 1  Następna strona »