Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Jóźwiakowski"

Wstępne wyniki badań funkcjonowania wielostopniowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków

Czytaj za darmo! »

Oczyszczalnie hydrofitowe na świecie na szerszą skalę zaczęto stosować już ponad 40 lat temu [4, 13, 28], natomiast w Polsce najstarsze takie systemy eksploatowane są od kilkunastu lat [14]. W obiektach tego typu najczęściej stosuje się trzcinę, wierzbę, pałkę, hiacynt i rzęsę [6, 8, 9]. W większości są to obiekty jednostopniowe, z poziomym (HF-CW "horizontal flow constructed wetland") lub pionowym (VF-CW "vertical flow constructed wetland") przepływem ścieków. Badania prowadzone w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Słowenii i Szwajcarii oraz w Polsce wskazują, że jednostopniowe oczyszczalnie hydrofitowe cechuje dość duża, ponad 80% skuteczność zmniejszania BZT5 i ChZT oraz znacznie mniejsza efektywność usuwania związków biogennych - poniżej 50% [4, 8, 14, 17, 27, 31][...]

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowej oczyszczalni ścieków typu TRYBIO – badania wstępne


  Rozwój biotechnologii środowiskowej pozwala na szerokie wykorzystanie w procesie oczyszczania ścieków zdolności różnych grup mikroorganizmów do degradacji i transformacji zanieczyszczeń. W ostatnich latach coraz częściej znajdują zastosowanie rozwiązania technologiczne, oparte na jednoczesnym wykorzystaniu biomasy zawieszonej (osad czynny) oraz utwierdzonej (złoże biologiczne) w tzw. reaktorach hybrydowych [13]. Obecność biomasy w dwóch postaciach, szczególnie biomasy utwierdzonej na złożu biologicznym, wskazywana jest jako pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa, pozwalający na uzyskanie w systemach tych wysokiej skuteczności usuwania zanieczyszczeń, nawet w warunkach zmiennej ilości i składu dopływających ścieków. Stwarza to szansę na wykorzystanie tego typu systemów w oczyszczalniach przydomowych, które bardzo często narażone są na nierównomierny dopływ ścieków [1, 2, 3, 6, 7]. Celem artykułu jest wstępna ocena funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków z reaktorem hybrydowym typu TRYBIO, opartej na metodzie osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego. Materiał i metody badań Oczyszczalnia funkcjonuje od sierpnia 2009 r. w miejscowości Dąbrówka (woj. lubelskie) i służy do unieszkodliwiania ścieków socjalno-bytowych z domu jednorodzinnego. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 1,8 m3·d-1. Wykonana jest z elementów prefab[...]

Efekty wdrażania Programu Gospodarki Wodnej w województwie lubelskim w latach 2003-2011


  Celem artykułu była analiza zmian w gospodarowaniu zasobami wody oraz określenie efektów rozbudowy infrastruktury gospodarki wodnej w woj. lubelskim. Pracę opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie i Głównego Urzędu Statystycznego. Dla lat 2003-2011 przedstawiono informacje na temat realizacji działań na rzecz ograniczenia zużycia wody, zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości wody. Stwierdzono, że wielkość zrealizowanych inwestycji jest bardzo często niższa od średniej krajowej. Jednak przeprowadzone działania znacząco wpłynęły zarówno na poprawę standardów życia ludzi, jak i na ochronę środowiska. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej [Dyrektywa 2000/76/EC]. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do osiągnięcia dobrego stanu wód lub potencjału ekologicznego wód do 2015 r. Wymagało to zmiany polskiego prawa [Prawo wodne 2005]. W pracach związanych z wdrażaniem RDW wykorzystano dostępne opracowania, w tym m.in. Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego [PGWWL 2005]. W zakres zadań objętych tym programem wchodzą aspekty związane z ochroną wód oraz gospodarką wodną. W ochronie wód wyróżniamy działania związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zaś w gospodarce wodnej działania związane z zaopatrzeniem ludności i rolnictwa w wodę oraz ochroną przeciwpowodziową [Kupiec i inni 2004]. Zobowiązania związane z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz odprowadzeniem ścieków należą do zadań własnych gminy [DzU 2001, Nr 72, poz. 747]. Po wstąpieniu do UE dzięki funduszom uległa rozbudowie i modernizacji infrastruktura techniczna wsi i miast [Jóźwiakowski, Pytka 2010].Celem artykułu jest analiza efektów rozbudowy infrastruktury gospodarki wodnej w woj. Lubelskim w latach 2003-2011. Artykuł oprac[...]

Skuteczność usuwania wybranych grup drobnoustrojów w systemie biologicznych stawów ściekowych


  W ostatnich latach przy kontroli oraz ocenie zanieczyszczenia wód i ścieków oprócz badań wskaźników organoleptycznych i fizykochemicznych coraz częściej wykonuje się również badania bakteriologiczne, które w dużym stopniu pozwalają określić jaki jest stan sanitarny środowiska, czas i długość trwania skażenia mikrobiologicznego, rodzaj i źródło zanieczyszczenia oraz możliwe zagrożenie zdrowotne wywołane obecnością patogenów [1]. Badania bakteriologiczne, które wykonywane są w ramach oceny sanitarnej ścieków, oparte są głównie na oznaczaniu bakterii wskaźnikowych pochodzenia kałowego, stanowiących stałą i naturalną mikrobiotę jelitową człowieka oraz zwierząt wyższych [2]. W badaniach mikrobiologicznych ścieków dotychczas mniejszą uwagę poświęcano natomiast mikroskopijnym grzybom, mimo że od dawna wskazywano że ocena bakteriologiczna jest niewystarczająca. Dotychczasowe badania tych drobnoustrojów w ściekach obejmowały przede wszystkim określanie ich składu jakościowego, a w szczególności występowania gatunków chorobotwórczych. W Polsce badania nad występowaniem patogennych i potencjalnie patogennych grzybów w ściekach oraz osadach ściekowych (dermatofity i chorobotwórcze drożdżaki) prowadzili wcześniej Ulfig [3, 4] oraz Grabińska-Łoniewska [5]. Do fragmentarycznych należą również badania, dotyczące zmian liczebności bakterii i grzybów w ściekach w zależności od stopnia ich oczyszczenia w oczyszczalni. Celem tej pracy jest ocena skuteczności usuwania wybranych grup drobnoustrojów (bakterii z grupy coli, bakterii z grupy coli typu kałowego oraz grzybów saprotroficznych i potencjalnie chorobotwórczych) w systemie biologicznych stawów ściekowych (beztlenowych i tlenowych) gminnej oczyszczalni ścieków. Charakterystyka badanego obiektu Badania wykonywano w oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Ludwin na terenie woj. lubelskiego, funkcjonującej od 1992 r. Ilość ścieków doprowadzanych do badanego obiektu w latach 2008-2010 wahał[...]

Problemy funkcjonowania i efekty usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków typu BIOVAC


  Intensywna rozbudowa sieci wodociągowej, związana ze wzrostem liczby mieszkańców wsi oraz wyższym standardem wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia sanitarne, powoduje wzrost ilości wytwarzanych ścieków. Częściowo problem ten rozwiązywany jest przez budowę indywidualnych oczyszczalni, przede wszystkim na terenach o dużym rozproszeniu zabudowy. Natomiast na obszarach o bardziej zwartej zabudowie, zaleca się budowę kanalizacji oraz oczyszczalni zbiorczych obsługujących np. całą gminę. Ścieki odprowadzane z terenów wiejskich charakteryzują się dużą zmiennością ładunków zanieczyszczeń, stąd pojawiają się trudności w utrzymaniu właściwego stopnia ich oczyszczania. Dlatego na obszarach tych wybiera się urządzenia, które są odporne na wahania przepływu i ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, charakteryzują się dużą skutecznością działania, a dodatkowo są niedrogie i proste w instalacji oraz obsłudze [1]. Dla zminimalizowania negatywnych skutków nierównomiernego dopływu ścieków do oczyszczalni w ostatnich latach coraz częściej stosuje się modyfikację klasycznego układu oczyszczania ścieków z osadem czynnym, jaką jest technologia SBR (ang. Sequencing Batch Reactor). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza problemów związanych z funkcjonowaniem oraz ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w trzech gminnych oczyszczalniach ścieków typu BIOVAC zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach: Adamów, Baranów i Urzędów. Materiał i metody badań Oczyszczalnia w Adamowie (obiekt nr 1) funkcjonuje od 2000 roku. Przyjmuje ścieki komunalne z terenu gminy Adamów i okolic, doprowadzane za pomocą kanalizacji oraz dowożone wozami asenizacyjnymi (w około 10%). Obecnie z kanalizacji korzysta 20%, a z oczyszczalni 22% mieszkańców gminy. Aktualnie maksymalna przepustowość obiektu wynosi 300 m3∙d-1, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Grabówki [2]. Oczyszczalnia w Baranowie (obiekt nr 2)[...]

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich" Lublin - Urzędów - Borki

Czytaj za darmo! »

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyła się konferencja naukowotechniczna pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich", którą rozpoczęto w auli Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: prof. dr hab. Marian Wesołowski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego. Organizatorami konferencji były: Katedra Energetyki i Pojazdów, Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego oraz Zakład Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także gmina Urzędów; gmina Borki; gmina Nałęczów; LGD Zapiecek w Radzyniu Podlaskim; Polskie Towarzystwo Hydrob[...]

Wstępne badania nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej


  W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania zanieczyszczeń w przydomowej 4-stopniowej, hybrydowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków typu VF-HF-HF-VF. Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń w układzie 4-stopniowym jest znacznie wyższa od uzyskiwanej w układach dwustopniowych typu HF-VF i VF-HF w latach 2007-2010. Uzyskane wyniki badań wskazują, że hybrydowe oczyszczalnie gruntowo-roślinne umożliwiają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego na nieskanalizowanych terenach wiejskich.Oczyszczalnie przydomowe są przedmiotem coraz większego zainteresowania mieszkańców terenów wiejskich i małych miast, gdzie rozwój sieci kanalizacyjnej, ze względu na rozproszony charakter zabudowy jest ekonomicznie nieuzasadniony. Samorządy gmin coraz częściej inwestują w tego typu obiekty, rozwiązując lokalne problemy w zakresie unieszkodliwiania małych ilości ścieków bytowych. Wśród rozwiązań technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków coraz szersze zastosowanie znajdują systemy hydrofitowe, głównie gruntowo-roślinne. W latach 90-tych XX wieku zazwyczaj stosowano systemy jednostopniowe z poziomym (HF-CW "horizontal flow constructed wetland") lub z pionowym (VF-CW "vertical flow constructed wetland") przepływem ścieków [1, 2]. Dotychczas stwierdzono, że obiekty te cechuje ponad 80% skuteczność usuwania zawiesin ogólnych oraz obniża48 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ Lut y 2013 nia BZT5 i ChZT, a także niewielka skuteczność usuwania związków biogennych [1, 2, 3]. W ostatnich latach, w celu podniesienia efektywności usuwania azotu i fosforu ze ścieków zaleca, się stosowanie hybrydowych systemów gruntowo-roślinnych, składających się z kilku złóż, które zapewniają lepsze warunki do biologicznego oczyszczania ścieków [2, 4, 5]. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej, hybrydowej oczyszczalni grunt[...]

Badania nad możliwością poprawy jakości wody w zdegradowanym stawie przy zastosowaniu technologii "ProBio-Emy"


  W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością poprawy jakości wody w zdegradowanym stawie przy zastosowaniu technologii,,ProBio-Emy". Badany obiekt jest zlokalizowany w dolinie rzeki Ciemięgi w miejscowości Jastków koło Lublina i odbiera ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni gruntowo-roślinnej. Na podstawie badań wykonanych w 2010 r. stwierdzono, że technologia "ProBio-Emów" spowodowała poprawę warunków tlenowych wody w rekultywowanym stawie i przyczyniła się do 4-krotnego wzrostu widzialności wody. Ponadto zaobserwowano, że stężenie chlorofilu a w obiekcie badawczym było zdecydowanie niższe niż w obiekcie kontrolnym. Pozostałe wyniki badań nie wykazały jednoznacznie, że zastosowana technologia przyczynia się do znaczącej poprawy jakości wody w analizowanym stawie.Eutrofizacja jest najczęstszym i najbardziej brzemiennym w skutkach antropogenicznym zakłóceniem funkcjonowania ekosystemów wodnych [1, 2, 3]. Proces ten może zmniejszyć różnorodność biologiczną tych środowisk i doprowadzić do zupełnej ich degradacji [4]. Eutrofizacja występuje z powodu nadmiaru lub niedoboru określonych czynników środowiskowych, zmian stężenia tlenu i temperatury oraz ilości biomasy trafiającej do zbiornika [5]. Głównym czynnikiem przyspieszającym proces eutrofizacji jest dopływ pierwiastków biogennych, głównie fosforu i azotu powodujących tzw. "zakwity wody". Związki te pochodzą głównie ze ścieków, spływów powierzchniowych oraz opadów atmosferycznych. Rozwój fitoplanktonu, głównie sinic następuje w wodzie już przy stężeniu fosforu powyżej 0,01 mg P∙dm-3. W wodach rzek i zbiorników zaporowych stężenia fosforu mogą być 10-20 razy wyższe. W jeziorach ładunki niebezpieczne wynoszą dla tego pierwiastka powyżej 0,20 mg P∙dm-3 [6]. Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego dla wód powierzchniowych wynosi poniżej 5 mg N·dm-3 dla pierwszej klasy czystości wody i powyżej 10 mg N·dm-3 dla czwartej klasy [7]. Do elimin[...]

Ocena oddziaływania odpływu z małej oczyszczalni ścieków na jakość wód gruntowych i powierzchniowych


  Nadrzędnym celem funkcjonowania każdej oczyszczalni ścieków jest neutralizacja zanieczyszczeń i związków szkodliwych w ściekach oraz odprowadzenie ich do środowiska w formie nie zagrażającej funkcjonowaniu ekosystemów. Nie rzadko jednak, m.in. wskutek złego doboru technologii, wadliwego wykonania, czy niewłaściwej eksploatacji oczyszczalnie ścieków nie spełniają swoich funkcji i stają się źródłem zanieczyszczenia środowiska [1, 2]. Nieoczyszczone ścieki odpływające z oczyszczalni mogą być przyczyną degradacji środowiska glebowego i wodnego w różnej skali, w zależności od składu i ilości tych ścieków oraz od uwarunkowań topograficznych, hydrogeologicznych, czy klimatycznych terenu. Celem pracy jest ocena oddziaływania ścieków odpływających z małej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej w Dąbrowicy (woj. lubelskie) na jakość wód gruntowych i powierzchniowych w dolinie rzeki Łazęgi. Materiał i metodyka badań Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na stromym zboczu, w odległości około 200 m od rzeki Łazęgi. Tworzą ją dwa równoległe układy, składające się z podwójnych złóż gruntowo-roślinnych z trzciną i wierzbą. Ścieki oczyszczone przepływają przez filtr wypełniony skałą wapienną - opoką, a następnie są odprowadzane do gleby przy pomocy drenażu rozsączającego (rys. 1) [3]. Dobowa ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię wynosi około 0,6 m3·d-1, a odpływ ścieków oczyszczonych kształtuje się na dużo niższym poziomie z uwagi na silną transpirację w obrębie złóż gruntowo-roślinnych. Dla realizacji celu badawczego w poprzek doliny rzeki Łazęgi wyznaczono dwa przekroje - powyżej i poniżej oczyszczalni. Na każdym z nich wybrano po dwa stanowiska poboru wód gruntowych: na zboczu w odległości około 100 m od rzeki (stanowiska nr 1 i 3) oraz w dnie doliny Łazęgi, około 50 m od cieku (stanowiska nr 2 i 4). Na każdym stanowisku umieszczono piezometry i wykonano odwierty do głębokości 350 cm oraz założono rury z perforacją, um[...]

Produktywność biomasy i właściwości energetyczne roślin z hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w pierwszym roku eksploatacji


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące produktywności biomasy i właściwości energetycznych roślin z hybrydowej oczyszczalni ścieków. Badania wykonywano w 4-stopniowym systemie gruntowo-roślinnym typu VF-HF-HF-VF zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowica koło Lublina. Wycinkę roślin i próby do badań pobierano pod koniec marca 2012 roku, po rocznej eksploatacji analizowanego obiektu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że ciepło spalania badanych roślin wahało się od 18,0 do 19,7 MJ∙kg-1, natomiast wartość opałowa od 16,8 do 18,4 MJ∙kg-1 i była niewiele niższa od wartości opałowej typowej dla różnych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego.Szybki rozwój gospodarczy staje się przyczyną coraz większego zapotrzebowania na energię. Zwiększony popyt na paliwa kopalne, przy ich ograniczonej podaży, stwarza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą oszczędniej gospodarować zasobami naturalnymi. Jest to niezwykle istotne w obliczu prognoz wskazujących, że szczyt wydobycia ropy naftowej zostanie osiągnięty w latach 2015-2020 [1]. Światowe zasoby ropy naftowej, przy zachowaniu obecnych trendów eksploatacyjnych, powinny wystarczyć na około 40 lat, gazu na 60 lat, zaś węgla na 200 lat [2]. Głównym elementem polityki oszczędzania zasobów kopalnych surowców energetycznych jest uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych: wiatru, wody, słońca i biomasy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do wdrażania i rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2009/28/WE [3], do roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w naszym kraju powinien wynieść 15%, natomiast udział biopaliw w transporcie powiGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2013 281 nien osiągnąć poziom 10% [4, 5]. Alternatywnym źródłem pozyskiwania energii w Polsce jest biomasa, która w naszych warunkach geograficznych jest najważniejszym źródłem energii odnawial[...]

 Strona 1  Następna strona »