Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Julia Wróblewska"

Czynniki i zjawiska wpływające na wytrzymałość betonu w konstrukcjach po pożarze DOI:10.15199/33.2017.06.13


  Konstrukcje żelbetowe, w porównaniu ze stalowymi lub drewnianymi, charakteryzują się dużą naturalną odpornością ogniową [4, 5], wynikającą m.in. z relatywnie dużych gabarytów elementów oraz niewielkiej dyfuzyjności betonu, dzięki której podczas pożaru ciepło powoli wnika do wnętrza przekroju. Pozwala to na zachowanie stosunkowo dobrej nośności konstrukcji podczas pożaru i po jego zakończeniu. Zgodnie z [4], w typowych konstrukcjach odporność ogniowa elementów żelbetowych wynosi 50 - 60 min, nawet gdy nie były projektowane na sytuację pożarową. Pod wpływem wysokiej temperatury w strukturze betonu zachodzi wiele procesów, które mają niekorzystny wpływ na jego właściwości mechaniczne. Pomimo tego beton w konstrukcji, w przeciwieństwie do stali lub drewna, zazwyczaj nie ulega całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru. Konieczne jest jednak określenie stanu technicznego konstrukcji żelbetowych po pożarze, ich przydatności do dalszego użytkowania i zakresu niezbędnych napraw. Zmniejszenie wytrzymałości betonu w trakcie pożaru Jednym z najistotniejszych zjawisk mającychwpływna nośność konstrukcji narażonej na warunki pożarowe jest redukcja wytrzymałości betonuwwysokiej temperaturze w wyniku przemian fizykochemicznych i uszkodzeń mechanicznych zachodzących w jego strukturze. Pro[...]

Laboratoryjne metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze DOI:10.15199/33.2017.07.04


  Wwyniku oddziaływania wysokiej temperatury, w betonie zachodzi wiele niekorzystnych zjawisk termomechanicznych, fizycznych i chemicznych, które prowadzą do pogorszenia jego cechmechanicznych. Przegląd czynników i zjawisk wpływających na zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie ogrzewanego betonu przedstawiono w [10]. Beton po pożarze staje się niejednorodny, a największa degradacja jego struktury następuje w przypowierzchniowej warstwie elementu. Wcelu określenia wpływu pożaru na nośność i bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji zazwyczaj konieczne jest dokonanie oceny betonu. Może ona być podstawą do stwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania, do ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych napraw lub do rozbiórki zniszczonej konstrukcji.Wprzypadku, gdy elementy konstrukcyjne zostały znacznie uszkodzone w pożarze, obszary ubytków i zniszczeń betonu są dobrze widoczne i łatwe w identyfikacji. Podczas wstępnej, wizualnej oceny elementów mniej zniszczonych, zmiany w wyglądzie betonu mogą nie zostać stwierdzone. Przeprowadzenie badań pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji dotyczących stanu betonu i jego struktury. Najważniejszym parametrem podlegającym ocenie jest wytrzymałość betonu na ściskanie. Szczególnie istotne jest określenie grubości zewnętrznej warstwy przekroju badanego elementu, w której beton jest na tyle uszkodzony, że należy go uznać za zniszczony. Metody oceny betonu można podzielić na trzy zasadnicze grupy: ● badania laboratoryjne prowadzone na próbkach rdzeniowych pobranych z konstrukcji; ● metody nieniszczące in situ, nie oddziałujące trwale na badany element konstrukcji; ● metody seminieniszczące in situ, powodujące niewielkie, lokalne ubytki w badanym betonie. Przedmiotem artykułu są metody laboratoryjne badania betonu w istniejącej konstrukcji. Badanie wytrzymałości próbek rdzeniowych Powszechnie stosowana znormalizowana [7] metoda oceny betonu w istniejącej konstrukcji[...]

Semi-nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze DOI:10.15199/33.2017.10.42


  8]. 1) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej *) Adres do korespondencji: j.wroblewska@il.pw.edu.pl Streszczenie. Powszechnie jest stosowanych wiele metod badawczych, służących do oceny betonu in situ.Wbadaniach wykorzystuje się zależności korelacyjne do określenia wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie mierzonych wielkości fizycznych.Wartykule przedstawiono metody semi-nieniszczące: pull-off, pull-out, break-off, destrukcji wewnętrznej oraz penetracji sondą. Omówiono ich przydatnośćwzastosowaniu do betonu po pożarze, który charakteryzuje się zmiennością cechmechanicznychwzależności od odległości od ogrzewanej powierzchni elementu. Ograniczenia wymienionych metod wynikają m.in. z ustalonej głębokości w przekroju, na której przeprowadzany jest pomiar. Przybliżone zostały także badania nad nowymimetodami, przeznaczonymi do oceny konstrukcji po pożarze. Polegają one na pomiarze oporu wiercenia w betonie. Słowa kluczowe: wysoka temperatura, pożar, badania semi-nieniszczące, beton, ocena betonu w konstrukcji. Abstract.There aremany testmethods commonly used to evaluate concrete in situ. Correlative relationships are applied to determine the compressive strength of concrete on the basis of the measured physical quantities. In the paper semi-nondestructivemethods are described: pull-off, pull-out, break-off, internal fracture and probe penetration test. Their usefulness in application to concrete after fire is discussed. Concrete then has variablemechanical properties depending on the distance from the heated surface of the element. The limitations of mentioned methods result, among others, from the fixed depth in cross-section where the measurement is made. Research on new methods for the assessment of concrete in structure after fireis also described. These methods are based on the measurement of the drilling resistance in concrete. Keywords: high temperature, fire, semi-[...]

Nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze DOI:10.15199/33.2017.12.22


  Wartykule przeanalizowano przydatność trzech najpowszechniej stosowanych metod nieniszczących in situ: sklerometrycznej; ultradźwiękowej oraz impact- echo do badania betonu w konstrukcjach po pożarze. Jest on ostatnią częścią cyklu, w którym omówiono czynniki wpływające na pogorszenie wytrzymałości betonu spowodowane działaniem wysokiej temperatury [8], możliwość oceny tego pogorszenia za pomocą badań laboratoryjnych [9] lub semi-nieniszczących [10]. Najistotniejsze jest oszacowanie grubości zewnętrznej warstwy betonu zniszczonej w wyniku ogrzewania. Opis metod Metoda sklerometryczna jest znormalizowana [5] w zakresie zwykłychwarunków.Wbadaniuwykorzystuje się korelacjęwytrzymałości betonu na ściskanie z jego twardością powierzchniową. Po przyłożeniu sklerometru do elementu, układ sprężynowywyzwalamasę, która uderza w powierzchnię betonu, a następnie odskakuje na pewną odległość, zwaną liczbą odbicia. Dodatkowo należy przeprowadzić badania niszczące na próbkach rdzeniowych pobranych z konstrukcji, w celu wyznaczenia zależności liczba odbicia - wytrzymałość na ściskanie betonu lub alternatywnie kalibracji zależności normowej [7].Następnie na podstawie średniej liczby odbicia orazwzorówlub krzywych korelacyjnychmożna określićwytrzymałość na ściskanie przypowierzchniowej warstwy betonu. Przed badaniem powierzchnię betonu należy wyrównać i oczyścić tak, abymłotek uderzałwpłaskie i suche podłoże [5]. Zaleca się unikać wykonywania badań w miejscach, w których pręty zbrojeniowe są usytuowanewbetonie na głębokościmniejszej niż zasięg pomiaru sklerometru, tj. ok. 30 mm [1]. W przeciwnym wypadku otrzymane wyniki mogą być niemiarodajne. Wprzypadku betonu po pożarze metoda sklerometryczna może być dobrymnarzędziemjedynie dowstępnej identyfikacji obszarów konstrukcji o uszkodzonejwarstwie powierzchniowej.W[...]

 Strona 1