Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Hubert WROTEK"

Wpływ wybranych zmian konstrukcyjnych silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym na jego parametry ruchu

Czytaj za darmo! »

W artykule prezentowane są wyniki analizy konstrukcji silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym (SRPTW). Do analizy porównawczej wykorzystano prototyp SRPTW z czterema pasmami fazowymi wykonanymi w formie uzwojeń skupionych. Wykonano pomiary i dokonano analizy wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych SRPTW na jego parametry ruchowe takie jak moment. Abstr[...]

Dynamika silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym z uzwojeniem skupionym

Czytaj za darmo! »

Streszczenie: W artykule prezentowane są wyniki analizy konstrukcji silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym (SRPTW). Do analizy porównawczej wykorzystano prototyp SRPTW z czterema pasmami fazowymi wykonanymi w formie uzwojeń skupionych. Wykonano pomiary i dokonano analizy momentu dynamicznego SRPTW dla wybranej konstrukcji silnika. Abstract: The paper presents research into rolling rotor switched reluctance motor (RRSRM). Paper describes a four-band construction RRSRM. Rotational parameter in the model of RRSRM has been analysed during simulation (A dynamic simulation of RRSRM ). Słowa kluczowe: Maszyny elektryczne, silnik reluktancyjny, silnik reluktancyjny przełączalny z toczącym się wirnikiem. Key words: Electrical machines, switched reluctanc[...]

Wyznaczenie parametrów ruchowych silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem przy wykorzystaniu metody elementu skończonego i sztucznych sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione są wyniki analizy konstrukcji silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym (SRPTW). Do analizy wykorzystano model SRPTW z czterema pasmami fazowymi wykonanymi w formie uzwojeń skupionych. Dokonano analizy momentu elektromagnetycznego SRPTW z wykorzystaniem metody elementu skończonego (MES) i sztucznej sieci neuronowej SVM (SVM). Do uczenia SVM wykorzystano przebieg momentu elektromagnetycznego obliczony z wykorzystaniem MES. Abstract. The paper presents research into rolling rotor switched reluctance motor (RRSRM). Paper describes a four-band construction RRSRM. The electromagnetic torque calculations are formulated using finite element method (FEM). The approximation of electromagnetic torque using artificial neural network (SVM) are given. (Approximation rotational parameters of rolling rotor switched reluctance motor by means of finite element method and artificial neural network ) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silnik reluktancyjny przełączalny, metoda elementów skończonych, sieci neuronowe SVM. Keywords: electrical machines, switched reluctance motor, finite element method, neural network SVM. Wstęp W obecnym okresie obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem nowych technologii oraz napędów w zaplanowaniu energooszczędnych procesów dla przemysłu, transportu, budownictwa i energetyki. Do projektu energooszczędnych napędów zdają się być preferowane rozwiązania w oparciu o bezszczotkowe silniki o regulowanej prędkości, które charakteryzują się dużą sprawnością przetwarzania energii [1] przy względnie niedużych nakładach inwestycyjnych. Do zaprojektowania wspomnianego typu napędów z wykorzystaniem elektrycznych maszyn bezszczotkowych dąży się mając do wykorzystania metody projektowania komputerowego CAD z wykorzystaniem metody elementów krawędziowych, MES i SVM [2], [3], [4], [5], [6]. W obszarze napędów o regulowanej prędkości dał się zauważyć szybki rozwój[...]

Badanie modelu napędu elektrohydraulicznego dla maszyn i urządzeń używanych w procesie technologicznej obróbki drewna

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model elektrohydraulicznego układu napędowego dla maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w technologicznej obróbce drewna oraz wyniki badań laboratoryjnych układu. Wspomniany napęd jest kontynuacją wcześniejszej opracowanego i prezentowanego na ogólnopolskiej konferencji naukowej Modelowanie, symulacja i Zastosowania '11 (Kościelisko 2011) napędu elektrohydraulicznego dla pojazdu pogotowia technicznego. W nowej wersji napędu elektrohydraulicznego zastosowano tani trójfazowy indukcyjny silnik reluktancyjny z klatką. w miejsce drogiego silnika BLDC. Układ napędowy wyposażony jest w trójfazowy falownik PWM, zapewniający rozdzielone sterowanie momentem i prędkością silnika indukcyjnego oraz sinusoidalne prądy fazowe niezależnie od rozwijanego momentu i prędkości obrotowej. Układ zapewnia rewersyjne sterowanie silnika ze zwrotem energii hamowania do możliwej baterii akumulatorów. Słowa kluczowe: napędy, silnik reluktancyjny, napęd hydrauliczny, efektywność energetyczna Abstract. In the paper the construction and laboratory research results of drive including hydraulic pump and hydraulic and electric motors are presented. The previous version of this drive based on high cost BLDC motor. The new version has a low cost reluctance motor and three phase PWM inverter, which realize independent control of torque and speed of motor. The system allows to send braking energy back to a vehicle battery. (Analysis of electro-hydraulic drive used in wood industry) Keywords: drive, reluctance motor, hydraulic pump, hydraulic motor, energy efficiency Słowa kluczowe: naped, silnik reluktancyjny, pompa Wstęp Aktualnie w przemyśle drzewnym jest wykorzystywanych wiele rodzajów maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przeróbki technologicznej począwszy od transportu i wstępnej obróbki materiału drzewnego w miejscu jego pozyskania [1, 2, 12], a skończywszy na bezpośrednim przetworzeniu i obróbce materiału drzewnego w zakładzie [3, 4]. D[...]

Oprawa oświetlenia przedniego pojazdu elektrycznego nieporuszającego się po drogach publicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano konstrukcje oprawy oświetlenia przedniego dla pojazdu elektrycznego, nieporuszającego się po drogach publicznych. Wykorzystano diody LED dużej mocy, co poprawia efektywność wykorzystania pokładowej baterii akumulatorów. Dokonano analizy wyników badań prototypu. Abstract. At the paper a construction of a headlamp for a small electric vehicles is presented. These vehicles are not drive on the public roads. The headlamp is based on a Power LED’s. This way, the efficiency of the battery utilization is improved. (Headlamp for electric vehicles, which are not drive on the public roads) Słowa kluczowe: światła przednie, oprawa oświetlenia przedniego, dioda elektroluminescencyjna, pojazd elektryczny Keywords: front lights, headlamp, LED, electric vehicle. Wstęp Obecnie na świecie, a także w Polsce produkuje się seryjnie pojazdy elektryczne. Niektóre z nich potencjalnie [1-3] mają zastąpić pojazdy samochodowe w roli codziennego środka transportu. Są ciche i nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Ze względu na znaczną masę akumulatorów, obecnie ich zasięg nie dorównuje pojazdom z silnikiem spalinowym. Tym samym na ostateczną zamianę silnika spalinowego na elektryczny przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Istnieje pewna grupa pojazdów elektrycznych z założenia nie przeznaczonych do poruszania się po jezdni. Są to pojazdy transportowe poruszające się na terenie zakładów przemysłowych, na obszarach zamkniętych dla ruchu kołowego, oraz pojazdy dla osób niepełnosprawnych. Tutaj także ze względu na ograniczoną pojemność i masę baterii akumulatorów istnieje potrzeba zwiększenia sprawności wszystkich podzespołów i układów w celu maksymalizacji zasięgu. Zwykle, jednym z najmniej energooszczędnych podzespołów takiego pojazdu są urządzenia oświetleniowe. Źródłem światła w większości przypadków są żarówki i żarówki halogenowe. Odznaczają się niską skutecznością świetlną 20 - 28 lm/W i niską trwałością 500 - 3000 h [4[...]

Napędy elektrohydrauliczne dla pojazdów użytkowych


  Celem zadania było opracowanie i wykonanie układu modelowego trakcyjnego napędu elektrohydraulicznego dla pojazdów użytkowych z własną akumulatorową baterią trakcyjną. W układzie zastosowano: - bezczujnikowy silnik reluktancyjny z klatką, - szybkoobrotową pompę hydrauliczną, - falownik PWM wykonany w oparciu o moduł IPM umożliwiający sterowanie prądowe (momentowe) silnika reluktancyjnego z zachowaniem sinusoidalnego kształtu prądów fazowych w całym zakresie nastawionych częstotliwości tj. od 0 do 100 Hz, - wysokomomentowy wolnoobrotowy silnik hydrauliczny, - rozdzielacz hydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku wirowania silnika hydraulicznego oraz jego awaryjne hamowanie, - układ sterujący falownika PWM umożliwiający niezależną regulację prędkości obrotowej silnika reluktancyjnego i jego momentu i analogicznie silnika hydraulicznego. Schemat układu hydraulicznego przedstawiono na rys. 1. Opracowany układ napędowy umożliwia hamowanie generatorowe (ze zwrotem energii hamowania do baterii akumulatorów trakcyjnych) z pełnym momentem hamującym w zakresie prędkości od nmax (f = 100 Hz) do n = 0 obr/min (f = 0 Hz) przy pomocy opisanej dalej "elektronicznej skrzyni biegów". Po nastawieniu dźwigni rozdzielacza w położeniu neutralnym uzyskuje się funkcję hamulca postojowego. Opis układu napędowego Aktualnie daje się obserwować znaczne zainteresowanie wykorzystaniem w napędach maszyn i pojazdów użytkowych silników bezszczotkowych, w których istnieje możliwość regulacji prędkości wirnika i momentu Jednymi z dominujących rozwiązań w tym zakresie są na przykład silniki synchroniczne z magnesami stałymi, które posiadają możliwość regulacji prędkości przy sterowaniu napięciem i prądem jedynie w obwodzie stojana. silnika przy znacznych wahaniach momentu obciążenia. Rys. 1. Schemat układu hydraulicznego: 1 - trójfazowy silnik reluktancyjny, 2 - pompa hydrauliczna, 3 - rozdzielacz hydrauliczny, 4 - silnik hydrauliczny, 5 - chłodnica, 6 -[...]

Napęd trakcyjny z silnikiem bezszczotkowym dla pojazdu pogotowia technicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano konstrukcję i wyniki badań napędu z silnikiem BLDC, zastosowanego w pojeździe pogotowia technicznego MONTRAKS. Pojazd służy do konserwacji i napraw tramwajowej sieci trakcyjnej. Hybrydowy układ napędowy składa się z silnika elektrycznego, układu sterowania, przekształtnika energoelektronicznego, układu ładowania baterii akumulatorów, baterii akumulatorów, pompy i siłowników hydraulicznych. Silnik elektryczny napędza dodatkową pompę zasilającą obwody hydrauliczne mechanizmów roboczych pojazdu. Sterowanie silnikiem elektrycznym wykorzystuje metodę pomiaru siły elektromotorycznej stojana do identyfikacji położenia wirnika. Abstract. In the paper the design and research results of drive with BLDC motor are presented. This drive is used in the specialized stand-by service vehicle dedicated for maintenance and services of tram network lines. The hybrid drive system is containing the electric motor, inverter, battery with a charge system, hydraulic pump and motors. Electric motor drives the additional hydraulic pump supplying the hydraulic circuit of vehicle working equipment. The motor control system is using the measurement of the stator back electromotive force to identify rotor angle position. (BLDC Motor Traction Drive for the Stand-by Service Vehicle ). Słowa kluczowe: pojazd pogotowia technicznego, napęd hybrydowy, napęd elektro-hydrauliczny, silnik bezszczotkowy Keywords: stand-by service vehicle, hybrid drive, electro-hydraulic-drive, brushless electric motor Wstęp W ostatnim okresie coraz częściej w użytkowych pojazdach samochodowych są stosowane hybrydowe układy napędowe. W ramach takiego rozwiązania silnik elektryczny współpracuje z silnikiem spalinowym. Pierwszy z nich jest korzystniejszy ze względu na niską emisję hałasu, większą sprawność i stosunkowo wysoki moment rozruchowy. Jednak wysoki koszt i masa baterii akumulatorów powoduje, że zasięg i czas jazdy przy wykorzystaniu tylko silnika elektrycznego[...]

 Strona 1