Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin ŁACIAK"

Warunki oświetleniowe w mieszkaniach - wyniki badań ankietowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, mających na celu rozpoznanie w jaki sposób oświetlane są polskie mieszkania, jakie są zwyczaje, upodobania i odczucia mieszkańców w zakresie oświetlenia wnętrz mieszkalnych, co stwarza największy problem w kreowaniu optymalnych warunków oświetlenia we własnym mieszkaniu oraz jak może ono wpływać na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Abstract. In the article the results of surveys were shown, which had the aim to determinate the lighting conditions in the Polish apartments, inhabitants’ habits, fancy and feelings in scope of rooms lighting, the biggest problems with creation of optimal lighting conditions in own flat and the influence on the mood and health of inhabitants. (The lighting conditions in the flats - surveys results) Słowa kluczowe: mieszkanie, oświetlenie, praca wzrokowa, samopoczucie Keywords: apartment, lighting, visual work, mood Wstęp Jednym z czynników kształtujących warunki życia w mieszkaniu jest oświetlenie. Oświetlenie w mieszkaniu powinno umożliwiać mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się i sprawne wykonywanie różnorodnych czynności oraz zapewniać odpowiedni klimat świetlny. Do problematyki higienicznego oświetlania mieszkań nie przywiązuje się zbyt dużej wagi, zazwyczaj pozostawiając mieszkańcom wolną rękę w kształtowaniu warunków oświetlenia w ich mieszkaniach. W artykułach prasowych omawiane jest najczęściej wzornictwo opraw oświetleniowych czy energooszczędność nowoczesnych źródeł światła, brakuje natomiast przystępnie napisanych poradników o zasadach i praktycznych sposobach realizacji prawidłowego oświetlenia w mieszkaniach. Nie ma w Polsce osobnej normy dotyczącej oświetlania mieszkań światłem elektrycznym. Jedynie w wycofanej niedawno normie PN-84/E-02033 [1], obok zaleceń dotyczących oświetlenia stanowisk pracy zawodowej, podane były zalecenia dotyczące oświetlenia domów mieszkalnych. Zgodnie z zapisem wspomnianej normy, średnie natężeni[...]

Porównawcza ocena wpływu światła żarówek i świetlówek kompaktowych na sprawność i komfort widzenia osób z różnych grup wiekowych

Czytaj za darmo! »

Analizie porównawczej poddano wartości kilkunastu parametrów opisujących sprawność i komfort widzenia, wyznaczonych u młodych i starszych wolontariuszy przy świetle żarówek oraz świetlówek kompaktowych o trzech temperaturach barwowych. Abstract. Several parameters were analyzed, describing the efficiency and comfort vision, which were set in young and elderly volunteers in experiments with incandescent lamps and also with compact fluorescent lamps with tree color temperatures. (Comparative assessment of incandescent lamps’ and compact fluorescent lamps’ light impact on the efficiency and comfort vision of people with different age’s groups) Słowa kluczowe: żarówki, świetlówki kompaktowe, temperatura barwowa, sprawność widzenia, wiek wolontariuszy. Keywords: incandescent lamps, compact fluorescent lamps, color temperature, efficiency of vision, volunteers’ age Wstęp Zbadano wpływ światła nowoczesnych świetlówek kompaktowych na sprawność i komfort widzenia osób z różnych grup wiekowych. Badania polegały na wyznaczeniu wybranych parametrów, opisujących sprawność wzrokową i odczuwany komfort widzenia u wolontariuszy - przy oświetleniu świetlówkami kompaktowymi o różnych temperaturach barwowych i dla porównania przy oświetleniu żarówkami. Do podjęcia badań skłonił fakt wycofywania z powszechnego użytku tradycyjnych żarówek i zastępowania ich źródłami energooszczędnymi, jakimi są świetlówki kompaktowe [1,2]. Potrzebnym staje się zbadanie wpływu oddziaływania światła źródeł oświetleniowych o innym niż żarówki widmie promieniowania na narząd wzroku i samopoczucie człowieka. Szczególnie istotne wydają się być te badania w aspekcie oddziaływania światła świetlówek kompaktowych na osoby starsze, które do sprawnego wykonywania prac wzrokowych potrzebują więcej światła, rekompensującego powstające wraz z wiekiem upośledzenie wzroku. Materiał i metodyka badań Wolontariuszami były osoby młode oraz starsze. Grupę osób [...]

Ocena wpływu warunków oświetleniowych na sprawność widzenia starszych pracowników

Czytaj za darmo! »

Zachodzące z wiekiem zmiany w strukturze gałki ocznej powodują tłumienie światła docierającego do siatkówki, dlatego zachodzi pytanie w jakich warunkach oświetlenia starsi pracownicy zachowują sprawne widzenie. Zbadano sprawność widzenia młodych i starszych osób przy natężeniu oświetlenia 100-750 lx. Stwierdzono, że poziom natężenia oświetlenia ma istotne znaczenie dla osób starszych, przy czym nawet przy 750 lx ich możliwości wzrokowe nadal są mniejsze niż osób młodych. Zatem podnoszenie poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy osób starszych nie może być jedynym sposobem ułatwiającym im pracę wzrokową. Abstract. The changes in eye-ball coincide with the process of ageing and cause the light suppression on retina, therefore the question is: in which lighting conditions the elderly workers are characterised by an efficient vision. The visual efficiency of young and elderly volunteers in 100-750 lx illuminance was assessed. Research results showed, that for elderly people the illuminance level had meaning but even for 750 lx, the visual possibilities of elderly people were much lower than of young people. Then, the illuminance level uplift may not be the single way of improvement of elderly people visual work. (Evaluation of the lighting conditions influence on the visual efficiency in elderly workers) Słowa kluczowe: starzenie się, wydajność wzrokowa, oświetlenie Keywords: ageing, visual efficiency, lighting.W wyniku sukcesywnego wzrostu w ostatnich i prognostycznie w przyszłych dziesięcioleciach liczebności populacji osób starszych, prawdopodobnie wzrastać będzie również liczba osób w wieku starszym pracujących zawodowo. W związku z powyższym istotnym problemem staje się zapewnienie starszym pracownikom optymalnych warunków pracy, co jest możliwe tylko pod warunkiem znajomości ich ograniczeń, które pojawiają się w wyniku fizjologicznego procesu starzenia się organizmu. Przy wykonywaniu większości prac ważną rolę odgrywa spr[...]

 Strona 1