Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof MAŹNIEWSKI"

Podobieństwa i różnice w projektowaniu i konstruowaniu izolatorów liniowych wiszących ceramicznych i kompozytowych

Czytaj za darmo! »

Izolatory kompozytowe, charakteryzujące się właściwościami odmiennymi od konwencjonalnych izolatorów elektroenergetycznych, są stosowane coraz szerzej. W artykule w zwięzły sposób przedstawiono metodykę projektowania i konstruowania ceramicznych i kompozytowych izolatorów liniowych wysokiego napięcia oraz porównano zasady projektowo-konstrukcyjne dotyczące rozważanych grup izolatorów, istotnych ze względu na rosnące wciąż wymagania techniczne i niezawodnościowe. Abstract. Composite insulators, characterized by properties different from conventional power transmission insulators, are used more widely. The article presents a concise methodology for the design and construction of ceramic and composite insulators of high voltage lines. The principles of design and construction of considered groups of insulators, important because of the growing technical and reliability requirements were compared. (Similarities and differences in design of suspension line ceramic and composite insulators) Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, izolatory ceramiczne, projektowanie. Keywords: composite insulators, ceramic insulators, design. Wprowadzenie W rozumieniu tzw. nauki konstrukcji, projektowanie i konstruowanie są wirtualnymi i ściśle z sobą powiązanymi procesami inżynierskimi. Projektowanie dotyczy określenia pożądanych właściwości i postaci konstrukcyjnej układu izolacyjnego, natomiast konstruowanie - opracowania najlepszego sposobu rozwiązania technologicznego umożliwiającego realizację założeń projektowych. Projekt wynika więc bezpośrednio z potrzeby działania układu izolacyjnego, a konstrukcja z potrzeby jego wytworzenia w konkretnej postaci [6]. Wysokonapięciowe izolatory elektroenergetyczne zalicza się umownie do grupy izolacji powietrznej, gdyż o ich wytrzymałości elektrycznej decyduje zazwyczaj napięcie przeskoku w powietrzu między okuciami konstrukcji. Charakterystyczną cechą izolatorów elektroenergetycznych jest ich niewspółmiernie du[...]

Komplementarne wykorzystanie metody elektrycznej i akustycznej do analizy modelowych źródeł wyładowań niezupełnych DOI:10.12915/pe.2014.10.33

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań wykonanych na modelowych źródłach wnz w celu ustalenia czy możliwe jest zwiększenie funkcjonalności metody emisji akustycznej (EA) tak aby uzyskiwać za jej pomocą informację o poziomie ładunku pozornego lub innego parametru mierzonego metodą elektryczną. Abstract. The article presents the preliminary results of tests carried out on the modeled PD sources in order to determine whether it is possible to increase the functionality of the acoustic emission methods (AE) to obtain for its help information about the value of apparent charge or other parameter measured by electric method. (The complementary use of electric and acoustic method for the analysis of model PD sources). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, ładunek pozorny, metoda elektryczna, metoda emisji akustycznej. Keywords: partial discharges, apparent charge, electric method, acoustic emission method. doi:10.12915/pe.2014.10.33 Wprowadzenie Pomiar wyładowań niezupełnych (wnz) jest uznaną metodą diagnozowania stanu układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych. Wyładowania niezupełne w układach izolacyjnych można wykrywać, mierzyć i lokalizować różnymi metodami. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite efekty i zjawiska fizyczne towarzyszące wyładowaniom, takie jak: - impulsy prądowe i związaną z nimi emisję fal elektromagnetycznych (metoda elektryczna), - chemiczne przemiany materiałów izolacyjnych (metoda chromatografii gazowej), - udarowe odkształcenia sprężyste i towarzyszącą im emisję fal akustycznych (metoda emisji akustycznej), - emisja promieniowania świetlnego (metoda spektrofotometrii optycznej), - lokalny wzrost temperatury w obszarze wyładowania (metoda termowizyjna), - zmiany ciśnienia gazu w kanale wyładowania (pomiar zmian ciśnienia) [1]. Praktyczne znaczenie mają obecnie trzy pierwsze metody, przy czym metoda chromatografii gazowej może być wykorzystana tylko [...]

Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju DOI:10.12915/pe.2014.10.42

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano propozycję metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w "obrazach statystycznych" wyładowań w oleju, ulotowych i wewnętrznych. Artykuł jest efektem kontynuacji badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych tzw. metodą elektryczną pomiaru wnz. Abstract. The article presents a proposal for interpretation method of measurement results of partial discharge (PD). Basing on analysis of the linear dependences between the statistical coefficients describing the phase and amplitude distributions of PD, authors tried to show the differences and similarities in the "statistical picture" of discharges in oil - corona and internal. This paper is the effect of continuing research into new interpretation methods of the results obtained by conventional, electric method.(Statistical picture of partial discharges in oil) Słowa kluczowe: wysokie napięcie, wyładowania niezupełne, układ izolacyjny, rozkłady statystyczne. Keywords: high voltage, partial discharges, insulation system, statistical distribution. doi:10.12915/pe.2014.10.42 Wstęp Pomiar wyładowań niezupełnych (wnz) jest uznaną metodą diagnozowania stanu układów izolacyjnych [1, 2]. Stosuje się przy tym rozmaite metody pomiarowe i związane z nimi sposoby oceny wnz [5,6]. W niniejszym artykule ograniczono się do prezentacji wyników uzyskiwanych jedną z najstarszych tego typu metod, metodą elektryczną pomiaru wnz. Pomiary metodą elektryczną umożliwia m.in. wykorzystywany przez autorów detektor PDD TE571 firmy Haefely. Zakres częstotliwości napięcia pomiarowego tego detektora to 40 - 420 Hz, zakres pomiarowy ładunku pozornego to 0 do 999 nC a szerokość pasma pomiarowego zawiera się w granicach 40 kHz do 400 kHz. W wyniku pomiarów uzyskuje się łącznie 23 rozkłady fazowe, amplit[...]

Osłony elektroizolacyjne szyn sztywnych 110 kV jako element dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej DOI:10.15199/48.2016.10.28

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono procedurę i wyniki badań mających na celu sprawdzenie przydatności i poprawności działania osłony elektroizolacyjnej szyn sztywnych 110 kV, przeznaczonej do poprawy ochrony przeciwporażeniowej. Rozważono różne rozwiązania konstrukcyjne oraz warunki pracy osłony. Wskazano główne ograniczenia konstrukcyjne oraz możliwości ich uniknięcia. Abstract. The article presents the procedure and the results of studies performed to verify the suitability and operation of the electro-insulating cover designed to improve the protection against contact with live part of rigid busducts 110 kV. The different designs and working conditions of cover were considered. The main constructional limitations and the possibilities to avoid them were indicated. (Electro-insulating covers of rigid busducts 110 kV as part of the additional shock protection). Słowa kluczowe: osłony elektroizolacyjne, szyny sztywne 100 kV, ochrona przeciwporażeniowa. Keywords: electro-insulating covers, rigid busducts 110 kV, shock protection. Wstęp Jednym z wymagań dotyczących konstrukcji wysokonapieciowych stacji elektroenergetycznych jest wybór właściwych odległości w powietrzu pomiędzy częściami znajdującymi się pod napięciem oraz uziemionymi częściami konstrukcji [1, 2, 3, 4]. Jest to niezbędne ze względu na zapewnienie prawidłowej pracy poszczególnych elementów rozdzielni oraz ze względu na bezpieczeństwo obsługi stacji a także osób postronnych. Bezpieczeństwo obsługi w rozdzielniach otwartych (większość rozdzielni WN i NN) jest zapewnione, jeżeli są zachowane odległości bezpieczne od części znajdujących się pod napięciem lub zastosowane odpowiednie ogrodzenia i osłony. Odległości bezpieczne, będące sumą odstępu izolacyjnego oraz odstępu bezpieczeństwa, w którym uwzględnia się możliwość ruchów człowieka w określonym przypadku, są ustalane dla różnych sytuacji występujących w rozdzielniach. Bezpieczeństwo osób postronnych zapewnia się przez uniemożl[...]

Insulating properties of optical fiber current sensor with external conversion DOI:10.15199/48.2018.10.12

Czytaj za darmo! »

Unconventional instrument transformers of current and voltage have been known for years. First articles concerning fiber optical current sensors which can serve as instrument current transformers appeared in the ’80 of the last century [3 - 7]. For this reason they are called optical fiber current transducers. Such sensors are fully optical, which means that nearby a conductor with electric current there are only insulating materials (most commonly glasses or polymers). Basic configuration of such a sensor consist of a waveguide loop placed around the conductor with electric current in such a way, that magnetic field lines created by the current are parallel to coils of the loop [3, 8]. A light source and a detector are grounded and are placed at a safe distance from the conductor, which may be highly electrified. However there is an fiber-optical connection between a head of the sensor and its electronic part responsible for signal processing. This ensures full galvanic separation. Such sensors are characterized by very short response times (less than 10-9 s) and immunity to overload [9]. The latter property is especially important and useful for instrument current transformers applied in power systems [10-13]. Despite these benefits the fiber waveguide current sensors are not commonly used in power systems. The reason for this are most probably their interdisciplinary nature, standards and well established conviction about the credibility of electric methods. The optical fiber current sensor with external conversion is a subject of studies presented in this article. It was designed and tested in the Department of Optoelectronics of the Silesian University of Technology [1]. Its working principle consist on rotation of polarization plane of an optical wave propagating in magneto-optical medium placed in external magnetic field (the Faraday effect). An electric current that flows in a busbar induces magnetic field who[...]

Zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia DOI:10.15199/74.2016.9.9


  Risk of electric arc and possibilities of its limitation Użytkownicy urządzeń elektrycznych narażeni są na porażenie prądem oraz obrażenia związane z wybuchem łuku elektrycznego. O ile zagadnienia związane ze sposobami ochrony przed porażeniem prądem są dobrze rozpoznane i uregulowane przepisami, to zagrożenia związane z wybuchem łuku elektrycznego nie są w Europie dostatecznie eksponowane. Codzienne tragedie Codzienna praktyka wskazuje jednak, że zagrożenie jest znaczne i prowadzi często do tragedii. Problem, znacznie bardziej niż w Europie, zauważany jest w USA, gdzie prowadzone są odpowiednie badania i statystyki wypadków związanych z łukiem elektrycznym. Poniżej podano kilka przykładów wypadków przy rozdzielnicach elektrycznych: ● Zakład przemysłowy (USA, 1991 r.) - podczas pomiaru napięcia na wyłączniku 125 A w rozdzielni 600 V, na skutek docisku sond pomiarowych doszło do inicjacji łuku elektrycznego wewnątrz wyłącznika. Pracownik doznał oparzeń ponad 60% powierzchni ciała i zmarł. ● Zakład przemysłowy (USA, 1998 r.) - elektryk doznał oparzeń drugiego stopnia na twarzy i ramieniu na skutek wybuchu łuku elektrycznego podczas naprawy mechanizmu sterowania wyłącznika w rozdzielni 480 V. ● Stanford Linear Accelerator Center (USA, 2004 r.) - elektryk został oddelegowany do podłączenia nowego wyłącznika w panelu 480 V. W trakcie montażu doszło do przypadkowego zwarcia narzędziem zacisków dwóch sąsiednich faz oraz inicjacji łuku elektrycznego. Z powodu zapłonu ubrania pracownik doznał rozległych oparzeń trzeciego stopnia na twarzy, klatce piersiowej i nogach oraz oparzeń drugiego stopnia na ramionach (w sumie oparzenia - ponad 50% powierzchni ciała). ● Bank (USA, 2008 r.) - dwóch elektryków doznało ciężkich oparzeń na skutek wybuchu łuku elektrycznego podczas montażu nowego wyłącznika 30 A w polu odpływowym rozdzielni głównej 480 V. ● Zakład przemysłowy (Arabia Saudyjska, 2009 r.) - trzech pracow[...]

 Strona 1