Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław KALICKI"

Zastosowanie współczynników predykcji liniowej do kwalifikacji zdrowych i chorych na zapalenie zatok obocznych nosa w oparciu o termogramy twarzy

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki prac nad zastosowaniem współczynników LPC do kwalifikacji osób zdrowych i chorych na zapalenie zatok w oparciu o automatyczną analizę rozkładu temperatury na powierzchni twarzy. Wskazuje, że możliwym jest skuteczne ich wykorzystanie a tym samym zaimplementowanie algorytmu w sprzęcie pomiarowym jakim jest kamera termowizyjna. Abstract. The paper presents the results of the use of LPC coefficients for the qualification of healthy and sick for sinusitis patients based on automatic analysis of temperature distribution on the surface of the face. Shows that it is possible to use them effectively and thus the algorithm could be implemented in a hardware as an addition method for a measuring in clinical practice (Use of Linear Predictive Coding coefficients for the qualification of healthy people and patients with sinusitis based on facial thermograms). Słowa kluczowe: LPC, termografia, klasyfikacja, zapalenie zatok Keywords: LPC, Thermography, qualification, sinusitis Wprowadzenie Standardową techniką pomiaru temperatury ciała człowieka jest wykorzystanie termometru dotykowego. Technika ta, będąc prostą i tanią, pozwala jedynie na pomiar punktowej wartości temperatury określając również temperaturę wewnętrzną organizmu. Nie jest możliwe wykorzystanie tej techniki do wykonania analizy rozkładu wartości temperatury na powierzchni ciała człowieka, dla znalezienia ognisk charakteryzujących się wzrostem temperatury, jak obserwuje się w stanach zapalnych np. zapalenia zatok obocznych nosa [1, 2, 3, 4]. W tym zakresie pomocnym staje się zastosowanie kamer termowizyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego [5, 6]. Oprogramowanie to, przetwarzając dane zgodnie z przyjętymi algorytmami pozwa[...]

Badanie temperatury ciała człowieka metodą termowizyjną w rozpoznawaniu zespołu Tietzego

Czytaj za darmo! »

Termografia jest metodą diagnostyczną pozwalającą rejestrować na odległość emisję promieniowania podczerwonego i w ten sposób bardzo precyzyjnie określić temperaturę na powierzchni skóry. Badanie wykonane kamerą termowizyjną jest bezdotykowe, proste, nieobciążające chorego, może być wielokrotnie powtarzane i wykorzystywane do postawienia rozpoznania jak również do monitorowania leczenia. Zespół Tietzego to choroba objawiająca się stanem zapalnym jednej bądź większej liczby chrząstek stawów żebrowo-mostkowych. Charakteryzuje się ostrym bólem w klatce piersiowej, obrzękiem oraz zaczerwienieniem zajętej okolicy, najczęściej dotyczy 2-3 pierwszych żeber. Rozpoznanie ustala się na podstawie starannie zebranego wywiadu oraz po wykluczeniu innych przyczyn bólu w klatce piersiowej. Wciąż jednak poszukuje się łatwych i szybkich metod pomagających w postawieniu prawidłowej diagnozy. Termografia wizyjna może znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu zespołu Tietzego. Abstract. Thermography is a diagnostic method that allows to see variations in temperature of the skin and organs caused by an ongoing inflammatory process. We can precisely asses the temperature of the skin surface. It is a simple diagnostic method without any negative influence on the patient, that can be used not only for diagnosis but also to monitor the progress in treatment of various disorders. Tietze’s syndrome is an inflammatory process affecting one or more chondrosternal joints of the anterior chest. It is characterized by a painful and tender swelling , with a predilection to the upper ribs. The diagnosis is made on clinical grounds after exclusion of other conditions presenting with chest pain. Physicians are still looking for simple, safe and non- invasive diagnostic method to support the diagnosis of Tietze’s syndrome. Infrared thermography may be used to diagnose Tietze’s costochondritis. (The study of human body temperature using thermal imaging in the diagnosi[...]

ELEKTROMAGNETYCZNE TECHNIKI TERAPEUTYCZNE DOI:10.15199/59.2015.4.102


  W pracy przedstawione zostały główne obszary terapeutyczne (terapia narządu ruchu), w których wykorzystywane jest pole elektromagnetyczne. Przebadane zostały parametry techniczne i przeanalizowano efekty terapeutyczne. 1. RYS HISTORYCZNY Równolegle do odczuwania zagrożenia związanego z polem elektromagnetycznym rozwija się przekonanie o jego uzdrowicielskiej mocy. Można z łatwością spostrzec, że lecznictwo elektromagnetyczne powstało znacznie wcześniej aniżeli świadomość zagrożenia, ponieważ ta ostatnia związana jest z odkryciami XIX wieku: ogniwa Volty, indukcji Faradaya czy propagacji fali elektromagnetycznej Hertza. Pomijając czasy starożytne oraz okres Średniowiecza, kiedy to uzdrawiające działanie materiałów magnetycznych propagowali m.in. Hipokrates z Kos, Aetius z Amidy, Awicenna, Hidegarda z Bingen, Paracelsus, pojawia się w historii medycyny Franz Anton Messmer (1734-1815). Nazwisko jego weszło do powszechnego stosowania jako nazwa techniki terapeutycznej stosowanej w owym czasie, a przetrwałej w zmutowanej formie do dzisiaj. Mesmeryzm, bo taka jest eponimiczna nazwa metody, polegał na przyjęciu, że ciało ludzkie posiada naturalny magnetyzm (animal magnetism), który jest uporządkowany w stanie zdrowia pacjenta, a zatem jest zakłócony w stanie choroby. Działanie terapeutyczne polega na porządkowaniu tego magnetyzmu. Rys. 1 Sesje terapeutyczne u dr Messmera: a) nakładanie rąk pod postacią pass, b) kąpiele w specjalnych baliach magnetycznych Wiek XIX przyniósł znacznie pogłębione rozumienie magnetyzmu, elektryczności czy wreszcie elektromagnetyzmu (prace Oersteda, Ampere’a, Faradaya, czy wreszcie Maxwella), a zatem i zjawiska bioelektromagnetyczne mogły być lepiej rozumiane. Ale dopiero wiek XX, a w właściwie jego druga połowa, eksplodował badaniami w tej dziedzinie. Coraz lepsze rozumienie zjawisk bioelektromagnetycznych prowadziło do coraz większej aplikacji tych zjawisk w praktyce. Zastosowania te to [...]

The surface electromyography biofeedback in pain management - theoretical assumptions and possibilities of using the method

Czytaj za darmo! »

Psychophysiological assessments and biofeedback based interventions for disorders whose main symptom of interest is chronic pain can be highly effective and useful in the clinical environment. The evidence supporting the effectiveness of psychophysiological assessments and interventions for phantom limb pain, upper and lower back pain, non-cardiac chest pain, and pelvic floor pain disorders is reviewed to provide examples of how these techniques are applied to problems having differing etiologies. Streszczenie. Zastosowanie elektromiograficznej metody biofeedback w leczeniu bólu może być bardzo przydatne w warunkach klinicznych. Dowody skuteczności metod opartych o trening funkcji psychofizjologicznych, w leczeniu bólu fantomowego, w obrębie kończyn górnych, dolnej części pleców, nie-sercowego bólu w klatce piersiowej oraz dolegliwści bólowych w obrębie miednicy mniejszej wymagają dalszych obserwacji klinicznych w celu ich szerszego zastosowania w leczenia bólu o różnej etiologii (Metoda biofeedback elektromiografii powierzchniowej w leczeniu bólu - założenia teoretyczne i możliwości zastosowania). Keywords: electromyography, biofeedback, clinical applications. Słowa kluczowe: elektromiografia, biofeedback, zastosowanie kliniczne. Introduction The use of the surface electromyography (sEMG) has many advantages because such recordings provide a safe, easy, and noninvasive method that allows objective quantification of the energy of the muscle. It is not necessary to penetrate the skin and record from single motor units to obtain useful and meaningful information regarding muscles. Patient can observe synergies in the energy patterns that cannot be seen ‘normally’. The techni[...]

Nowe podejście do projektowania urządzeń używanych w terapii polem elektromagnetycznym DOI:10.15199/48.2015.12.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały metody terapii pole elektromagnetycznym. Zaprezentowano trzy główne obszary terapii elektromagnetycznej, zarówno w aspekcie medycznym jak i technicznym. Przedstawione metody terapeutyczne poddane zostały krytyce, zarówno w aspekcie ich efektywności klinicznej, jak i parametrów technicznych. Autorzy zaproponowali nowe urządzenia magnetoterapeutyczne, które mogą stanowić alternatywne rozwiązanie dla urządzeń stosowanych do tej pory. Abstract. Methods of electromagnetic therapy have been presented in the paper. Three main areas of electromagnetic therapy have been briefly described and critically discussed both in clinical and technical aspects. The authors proposed new magneto therapeutic devices which can be an alternative solution for the devices hitherto used (New approach to designing of the devices used in the electromagnetic field therapy). Keywords: electromagnetic therapy, simulation of electromagnetic field Słowa kluczowe: terapia polem elektromagnetycznym, symulacja pola elektromagnetycznego. Wprowadzenie Terapia z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego jest procedurą medyczną, wykorzystywaną szczególnie w rehabilitacji ale też w leczeniu klinicznym. Pierwsze próby stosowania pola elektromagnetycznego w medycynie realizowane były na przełomie XIX i XX wieku, i można tutaj wymienić dwóch badaczy z obszarów fizyki, medycyny i inżynierii, Jaguesa Arsena d'Arsonvala i Silvanusa P. Thompsona. Obaj uczeni badali techniki magnetostymulacji i jako pierwsi prowadzili prace eksperymentalne w tej dziedzinie. Przy okazji tych prac odkryli efekt magnetofosfenów (rys.1) [1]. a),, b) Rys. 1 a) Jean Jacques d'Arsonval, b) Silvanus P. Thompson Współcze[...]

Zastosowanie metody termowizyjnej do nieinwazyjnego pomiaru temperatury ciała dzieci w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych

Czytaj za darmo! »

Badania temperatury ciała zgodnie z wytycznymi norm ISO wykonano u 402 dzieci (gorączkujących oraz bez gorączki) i 24 pacjentów wymagających intensywnego nadzoru używając termometrów kontaktowych oraz bezkontaktowych metod pomiaru. Wykazano korelację wyników pomiarów temperatury okolicy wewnętrznych kątów oczu metodą termograficzną i pomiarów termometrem kontaktowym w dole pachowym. Zastosowana metodologia pomiarów termograficznych może być użyta w epidemiologicznych badaniach przesiewowych (np. na lotniskach) pod warunkiem zastosowania ścisłego protokołu badania. Abstract. Using the new ISO guidelines a study of 402 children has given values from the face (in febrile and non febrile patients) and 24 patients of emergency department. This shows that measurements by infrared measurements from the inner canthus of the eye correlates highly with axillary thermometry. This methodology can be used in epidemiological or airport screening when the correct protocols are used. (Infrared thermal imaging as noninvasive method of body temperature measurement in hospitalized and nonhospitalised children). Słowa kluczowe: temperatura ciała, termografia, gorączka, epidemiologia Keywords: body temperature, thermography, fever, epidemiology Wprowadzenie Nieinwazyjne badania obrazowe mają istotny udział w diagnostyce medycznej. Należą do nich badania termograficzne, którym drogę do zastosowań medycznych utorował rozwój technik opartych o pomiar temperatur ciała ludzkiego. Metoda badania termowizyjnego wykorzystuje zjawisko detekcji promieniowania podczerwonego oraz daje możliwość rejestracji emisji fali elektromagnetycznej z określonego obszaru powierzchni ciała. Jedną z jej podstawowych zalet jest możliwość bezdotykowego wykonania pomiarów, co warunkuje pełną nieinwazyjność badania. Wynik badania jest przedstawiany w postaci termogramu, w którym zakresy temperatur będące odpowiednikiem natężenia promieniowania podczerwonego przedstawiane są w ska[...]

Efekty termiczne stosowania magnetostymulacji i magnetoterapii w obrazowaniu termograficznym DOI:10.12915/pe.2014.12.54

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fizykoterapii. Do oceny temperatury zastosowano kamerę termowizyjną firmy. Badania termowizyjne wykonane po ekspozycji pola elektromagnetycznego nie wykazują istotnej zmiany wartości temperatury badanego obszaru. Abstract. The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using the devices which are commonly used in electromagnetic physiotherapy. To evaluate the temperature thermal camera was used. Thermal imaging study which were performed after the exposure to the electromagnetic field do not show a significant change in the temperature of the examined area. (The thermal effect of magnetic stimulation and magnetotherapy in thermographic imaging) Słowa kluczowe: magnetoterapia, magnetostymulacja, termografia Keywords: magnetotherapy, magnetic stimulation, thermography doi:10.12915/pe.2014.12.54 Wprowadzenie Działanie pola elektromagnetycznego (PEM) na środowisko biologiczne stanowi przedmiot badań naukowych od czasów, kiedy to Volta, Oersted, Faraday, Maxwell dokonali swoich przełomowych odkryć na temat natury pola elektromagnetycznego. Ich kontynuatorzy: Hertz, Tesla, Marconi zbudowali aparaturę, za pomocą której pole elektromagnetyczne zostało wytworzone w sposób sztuczny. Pole elektromagnetyczne, jako czynnik fizyczny, wtargnęło w obszar pracy i życia osobistego człowieka. Istnieje w przekonaniu wielu osób negatywny wpływ tego czynnika na życie i zdrowie - stąd skutki psychiczne i społeczne niejedn[...]

Odległe efekty leczenia wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I z zastosowaniem magnetoterapii uzyskane w badaniu termowizyjnym DOI:10.15199/48.2015.01.34

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystykę wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I. Na przykładzie jednego chorego wskazano na trudności diagnostyczne i możliwość wykorzystania badania termowizyjnego do diagnostyki i monitorowania leczenia rehabilitacyjnego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Do oceny rozkładu wartości temperatury zastosowano kamerę termowizyjną. Abstract. The paper presents the characteristics of the Complex Regional Pain Syndrome type I. In the article observations on one patient are presented. This study shows diagnostic difficulties and possibility of using an infrared studies for diagnosis and monitoring of treatment with electromagnetic field. For temperature evaluation the thermal camera was used. (Long-term effects of treatment of the Complex Regional Pain Syndrome type I (CRPS I) using magnetotherapy obtained in the thermography examination) Słowa kluczowe: Wielomiejscowy zespól odruchowy typu I, magnetoterapia, termografia Keywords: Complex Regional Pain Syndrome type I, Magnetotherapy, Thermography Wprowadzenie Wielomiejscowy zespół odruchowy typu I (WZO) jest jednostką chorobową o nie w pełni poznanym patomechanizmie i przebiegu. Charakteryzuje się silnym bólem dystalnej części kończyny, obrzękiem, dysfunkcją naczynioruchową i upośledzoną sprawnością. Objawy te występują po urazach, operacjach na klatce piersiowej, po zawale serca, po udarze, uszkodzeniu nerwów obwodowych, rzadziej w przebiegu zakrzepicy żylnej lub tętniczej. Mechanizm powstania choroby jest niejasny. Na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego. Bólowi i obrzękowi kończyny w przypadkach o typowym przebiegu towarzyszą: zaburzenia naczynioruchowe, ograniczona bólem ruchomość, wzmożona wrażliwość na ucisk oraz zmiany temperatury otoczenia. W przebiegu zespołu wyróżnia się trzy okresy: I [...]

Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych

Czytaj za darmo! »

Trudności w ocenie postępu oraz niedogodności w monitorowaniu leczenia niektórych chorób naczyniowych skłaniają do poszukiwania nowych, obiektywnych, nieinwazyjnych i nieobciążających pacjenta metod. Termografia wizyjna wydaje się być idealnym narzędziem badawczym w tej grupie chorych. Praca ta przedstawia zastosowanie metody termograficznej wśród chorych dotkniętych erytromelalgią oraz wśród dzieci z wrodzonymi naczyniakami w ocenie toczącego się procesu chorobowego i efektów jego leczenia. Abstract. Difficulties in progress assessment and problems in treatment monitoring of some of the vascular diseases motivate to searching for new, objective and non-invasive methods. The thermography seems to be an ideal research tool in this group of patients. The article reports the application of the thermal imaging among patients with erythromelalgia and among children with hemangiomas in disease process and treatment results observations. (Application of thermal imaging in monitoring of the treatment of selected vascular diseases). Słowa kluczowe: termografia, choroby naczyniowe, naczyniaki, erytomelalgia. Keywords: thermography, vascular diseases, hemangiomas, erythromelalgia. Wstęp Badanie termograficzne ma istotny udział w diagnostyce medycznej. Metoda ta wykorzystuje zjawisko detekcji promieniowania podczerwonego. Daje ona możliwość rejestracji emisji promieniowania z określonego obszaru powierzchni ciała uwidocznionej na termogramie w skali barwnej. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia dokładną analizę wartości oraz rozkładu temperatur w obrębie badanych obszarów. Pomiar jest bezdotykowy co warunkuje jego nieinwazyjność. Badanie powinno odbywać się w standaryzowanych warunkach [1,2]. Metoda ta znalazła zastosowanie między innymi w monitorowaniu procesu chorobowego oraz efektów leczenia niektórych chorób naczyniowych. Wynika to z faktu, iż temperatura skóry zależy w dużej mierze od przepływu krwi w naczyniach krwionośnych [3,4]. Prezen[...]

 Strona 1