Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JACEK RUDNICKI"

Elektrochemiczne charakterystyki odporności na korozję wżerową azotowanej jarzeniowo stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono elektrochemiczne charakterystyki polaryzacyjne stali X6CrNiTi18-10 poddanej wysokotemperaturowemu (520oC) azotowaniu jarzeniowemu. Badania potencjokinetyczne wykonano w zakwaszonym (pH = 4) 0,5 M roztworze siarczanowym zawierającym jony Cl- o stężeniu 0,5M. Wykorzystując tzw. metodę postępującego ścieniania analizowano kolejne warstwy stali posuwając się od zewnętrznej powierzchni w głąb materiału. Zastosowanie tego typu metody pozwoliło wykreślić głębokościowe profi le wartości potencjałów nukleacji wżerów i repasywacji. Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, stal austenityczna, korozja wżerowa, profi l głębokościowy Electrochemical investigations of pitting corrosion resistance of glow-discharge nitrided austenitic stainless steel electrochemical polariz[...]

Budowa i właściwości koroizyjne warstwy wierzchniej azotowanej stali 42CrMo4

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad budową i właściwościami fi zykochemicznymi warstw powierzchniowych stali 42CrMo4 po procesie wysokotemperaturowego azotowania jarzeniowego w atmosferze N2/H2 (520°C). Grubość i budowę powstałej warstwy wierzchniej oceniano na podstawie: obserwacji mikroskopowych, zmiany mikrotwardości, analizy rentgenografi cznej oraz analizy liniowej i punktowej zawartości pierwiastków w warstwie azotowanej. Polaryzacyjne badania potencjokinetyczne wykonano w zakwaszonych (pH = 1, 2 lub 4) 0,5M roztworach siarczanowych. Badania wykazały, że przeprowadzona obróbka azotująca poprawia charakterystyki korozyjne tylko w obrębie stanu pasywnego. Azotowanie praktycznie nie wpływa na zachowanie korozyjne stali w zakresie aktywnym, nie ma też wpływu na kinetykę procesu[...]

Korozja lokalna azotowanej jarzeniowo austenitycznej stali X6CrNiTi18-10 w zakwaszonych środowiskach chlorkowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono elektrochemiczne charakterystyki polaryzacyjne stali X6CrNiTi18-10 poddanej wysokotemperaturowemu (520°C) azotowaniu jarzeniowemu. Badania potencjokinetyczne wykonano w zakwaszonym (pH = 4) 0,5 M roztworze siarczanowym zawierającym jony Cl- o stężeniu 0,5 M. Wykorzystując tzw. metodę postępującego ścieniania analizowano kolejne warstwy stali posuwając się od zewnętrznej [...]

Korozja lokalna azotowanej stali 42CrMo4 w zakwaszonym roztworze zawierającym chlorkowe jony

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono potencjokinetyczne krzywe polaryzacyjne stali 42CrMo4 oraz żelaza Armco po procesie azotowania jarzeniowego w atmosferze N2/H2 w temperaturze 520°C. Badania potencjokinetyczne wykonano w zakwaszonym (pH = 4) 0,5M roztworze siarczanowym zawierającym jony Cl- o stężeniu 0,02M. Wykorzystując tzw. metodę postępującego ścieniania analizowano kolejne warstwy stali posuwając się od zewnętrznej powierzchni w głąb materiału. Zastosowanie tego typu metody pozwoliło wykreślić głębokościowe profi le wartości potencjałów nukleacji wżerów. Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, stal niskostopowa, korozja wżerowa, profi l głębokościowy Pitting corrosion of glow-discharge nitrided AISI 4140 steel in acidifi ed solution containing chloride anions Electrochemical polarization characteristics of glow-discharge, high-temperature (520°C) nitrided AISI 4140 type steel and Fe-Armco are presented in the paper. The potentiokinetic tests were carried out in acidifi ed, 0.5M sulphate (pH = 4) solution containing 0.02M of chloride ions. A method of consecutive thinning of surfacial layers of the treated steel has been applied to determine the depth profi les of its pitting potentials. Keywords: glow-discharge nitriding, low-alloyed steel, pitting corrosion, depth profi le ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Azotowanie jest jedną z ważniejszych technologii istotnie podwyższających właściwości eksploatacyjne elementów maszyn [1]. Azotowanie powierzchni stopów żelaza przyczynia się do wzrostu ich właściwości użytkowych takich jak: twardość, odporność na zużycie przez tarcie czy wytrzymałość zmęczeniowa [2]. Jednak warstwy azotowane mają nie tylko korzystne właściwości mechaniczne, zapewni[...]

Kształtowanie odporności korozyjnej i odporności na zużycie przez tarcie stali martenzytycznej AISI 420F w niskotemperaturowych procesach azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Stosowane obecnie w przemy.le gatunki stali nierdzewnej w wielu przypadkach nie spe.niaj. w pe.ni wymogow stawianych materia.om konstrukcyjnym. Wysok. odporno.. korozyjn. zapewniaj. stale austenityczne [1€4], natomiast stale martenzytyczne wykazuj. dobr. wytrzyma.o.. na rozci.ganie [5, 6]. Dobr. odporno.ci. korozyjn. i w.a.ciwo.ciami wytrzyma.o.ciowymi charakteryzuje si. m.in. stal po.ferrytyczna AISI 410 [7], stosowana na przyk.ad na .opatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, sworznie, nakr.tki. Z kolei gatunki stali martenzytycznej AISI 420 i AISI 431 [8, 9], od ktorych wymaga si. wi.kszej twardo.ci oraz wytrzyma.o.ci, stosuje si. g.ownie na wa.y, d.awice, spr..yny, cz..ci maszyn i form do odlewow ci.nieniowych. S. to jedne z najcz..ciej stosowanych gatunkow stali w przemy.le. Jednak.e materia.y te cz.sto zawodz. w sytuacjach, gdzie wymagana jest dobra odporno.. na zu.ycie przez tarcie oraz odporno.. korozyjna. Zwi.kszenie twardo.ci, odporno.ci na zu.ycie przez tarcie oraz odporno.ci korozyjnej przez wytworzenie warstw powierzchniowych w znacz.cy sposob mo.e zwi.kszy. trwa.o.. elementow pracuj.cych w trudnych warunkach. Wytworzenie warstw dyfuzyjnych w procesach niskotemperaturowego azotowania, tj. w temperaturze 350€400‹C, w warunkach wy.adowania jarzeniowego pozwala na zwi.kszenie twardo.ci oraz zwi.kszenie odporno.ci na zu.ycie przez tarcie w po..czeniu ze wzrostem odporno.ci korozyjnej stali martenzytycznej [10, 11]. W niskotemperaturowych procesach <400‹C w strefie wierzchniej stali azotowaniu poddawany jest martenzyt. Nie ulega on przemianie w austenit ƒÁN, b.d. ferryt azotowy ƒżN, obni.aj.cy wska.niki wytrzyma.o.ciowe i odporno.. na zu.ycie przez tarcie w porownaniu z umocnionym roztworowo martenzytem ƒżŚN. W tej temperaturze nie wyst.pi tak.e proces wydzielania niekorzystnych, obni.aj.cych odporno.. korozyjn., w.glikow lub azotkow chromu. W[...]

Wytwarzanie i obróbka cieplno-chemiczna warstwowych (Ti/Al i Ti/X10CrNi18-8) kompozytów metalowych

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano jedną z rzadko stosowanych technologii wytwarzania kompozytów metalowych, a mianowicie metodę wybuchowego łączenia powierzchniowego (platerowania) płytek wykonanych z różnych metali. Stosowano płytki: ze stali austenitycznej (X10CrNi18-8), aluminium i tytanu o różnej grubości: od 0,3 mm do 10 mm. Wybór metali był podyktowany zamiarem zastosowania w przyszłości wytworzonych kompozytów do konstrukcji wielowarstwowych, pancernych osłon wojskowych wozów bojowych. Kierowano się wskazówką o możliwości powstawania w trakcie zgrzewania wybuchowego, na granicy metali stal/Al i Ti/Al faz międzymetalicznych o dużej twardości [1], które zdaniem autorów mogłyby zwiększyć odporność budowanych pancerzy na przebicie karabinowymi pociskami [2]. Do zgrzewania wybuchowego stosowano proste mieszaniny wybuchowe, bezpieczne podczas wytwarzania, łatwe do otrzymania z tanich i dostępnych, krajowych surowców [3]. Ich ważną cechą użytkową była zdolność do detonacji pod wpływem typowych środków inicjowania, jakim był zapalnik elektryczny, a istotnymi parametrami detonacyjnymi były: mała średnica krytyczna detonacji (5÷10 mm) i stosunkowo niewielka prędkość detonacji około (2÷3 km/s). W niektórych przypadkach kompozyty poddawano wybuchowemu umacnianiu przez obciążanie ich powierzchni produktami detonacji cienkich warstwowych ładunków silnego materiału wybuchowego (plastiku na bazie pentrytu). Z otrzymanych kompozytów wycinano metodą elektroiskrową mniejsze płytki, które poddawano azotowaniu jarzeniowemu. WYBUCHOWE ZGRZEWANIE META LI Powierzchniowe łączenie metali z wykorzystaniem energii materiałów wybuchowych (MW) znane jest od ponad pięćdziesięciu lat. Na szeroką skalę zaczęto je stosować w USA, ZSRR, RFN i w Czechosłowacji na początku lat 60. XX wieku [4, 5]. W tym czasie również w Polsce w IMP i na Politechnice Gdańskiej realizowano pierwsze prace z dziedziny platerowania wybuchowego. W WAT tą metodą obróbki metali zainteresowano [...]

Wpływ dyfuzyjnych, wieloskładnikowych warstw na bazie tytanu wytwarzanych metodą hybrydową na odporność na korozję i zużycie przez tarcie stopu magnezu AZ91D

Czytaj za darmo! »

Ze względu na bardzo korzystne własności, a zwłaszcza małą gęstość, dużą wytrzymałość właściwą, skuteczne ekranowanie pól elektromagnetycznych, stopy magnezu stanowią bardzo atrakcyjny materiał konstrukcyjny i funkcjonalny. Barierą dla ich dalszej, szerokiej ekspansji są w przypadku wielu zastosowań słabe własności użytkowe w zakresie twardości, odporności na korozję i zużycie przez tarcie. Opracowanie nowych, skutecznych rozwiązań inżynierii powierzchni otworzyłoby drogę do pokonania tych ograniczeń i wykorzystania stopów magnezu w nowych jakościowo obszarach zastosowań, tj. w wyrobach eksploatowanych w warunkach dużych narażeń na korozję, zużycia przez tarcie i powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne. Perspektywicznym kierunkiem wydaje się wytwarzanie na stopach magnezu powierzchniowych warstw azotków, które z natury charakteryzują się dużą twardością, odpornością na zużycie przez tarcie i korozję. Powłoki azotków od przeszło dekady wytwarzane na stopach magnezu metodami PVD, magnetronowo lub łukowo, zwiększają w dużym stopniu odporność na zużycie przez tarcie [1÷4]. Ich wadą pozostaje jednak adhezyjny charakter połączenia z podłożem i skokowa zmiana właściwości pomiędzy twardą warstwą a miękkim stopem magnezu, ograniczające dopuszczalne naciski na powierzchnię [2, 5, 6]. Jednocześnie powłoki te, ze względu na niezadowalającą szczelność, nie stanowią skutecznej ochrony obrabianego podłoża przed korozją [6÷9]. Odnotowane w ostatnim okresie prace zmierzające ku rozwiązaniu tego problemu idą w kierunku wytwarzania złożonych wielowarstwowych powłok kompozytowych tlenkowo-azotkowych [10], bądź też zmiany właściwości korozyjnych powłok azotków w procesie ich domieszkowania [11]. Perspektywiczną alternatywą dla powłok azotków osadzanych na stopach magnezu metodami PVD wydaje się wytwarzanie na nich kompozytowych, dyfuzyjnych warstw powierzchniowych azotków, względnie tlenoazotków [5, 6]. Warstwy takie można wytworzyć metodą hybrydo[...]

Structure and properties of composite layers of nitrided layers with surface zone of manganese phosphate type produced on 32CDV13 steel DOI:10.15199/28.2017.5.5


  Due to its high mechanical properties the 32CDV13 steel (1.8522) is widely used in the industry for the production of highly loaded parts of machines and equipment. The increase in the durability and the reliability of elements is currently achieved by using conventional methods of surface treatments: carburizing processes, burnishing and surface hardening. Hybrid processes constitute an alternative to these solutions, leading to creation of composite layers. They combine two or more techniques during surface treatments, enabling the formation of surface layers with the unique and complementary properties [1÷3]; meaning: high friction wear resistance, high mechanical stress resistance, high fatigue limit, corrosion resistance and also low friction coefficient in designed friction couples. Especially promising are composite layers, which include layers prepared by thermochemical treatments leading to the diffusion surface layers, featuring not only hardness and durability to sustain friction wear, but also by their advantageous residual stress factor, which leads to higher resistance to fatigue cracking [4]. The glow discharge nitriding technology is widely used in the industry as an efficient, ecological and economical method of shaping the characteristics of performance for the part of tools and machines. Economic competitiveness in regards to classic technologies of cementation comes, among other things, from low intake of electric energy, reaction gases, and also from the lower costs of labour-intensive finishing after process; meaning keeping the dimension tolerance of the processed details and controlling the surface roughness levels [5]. The processes of chemical phosphating are used as cheap method of creating layers for temporal protection against corrosion of steel sheets, as adhesion layers for paints and lacquers, and also as separation for friction surfaces; limiting creation of adhesion fastenings and lowering the[...]

Kształtowanie własności użytkowych stopów magnezu metodami inżynierii powierzchni

Czytaj za darmo! »

Narastająca tendencja do coraz szerszego wykorzystania stopów magnezu skłania do poszukiwania nowych rozwiązań inżynierii powierzchni umożliwiających wytwarzanie na nich warstw zdolnych sprostać zwiększonym wymaganiom. Przedmiotem pracy było wykorzystanie metody multipleksowej do wytwarzania na stopach magnezu kompozytowych warstw azotków chromu o przeznaczeniu antyściernym i antykorozyjnym. [...]

Wpływ warunków procesu niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na właściwości stali austenitycznej 316L

Czytaj za darmo! »

Stale austenityczne s. szeroko stosowane w przemy.le motoryzacyjnym oraz w medycynie [1€3]. W celu poprawy w.a.ciwo.ci u.ytkowych materia.y te poddaje si. obrobkom powierzchniowym, m.in. procesowi azotowania jarzeniowego. Zalet. azotowania jarzeniowego jest pe.na kontrola struktury, sk.adu fazowego i chemicznego, a wi.c w.a.ciwo.ci wytwarzanych warstw [2]. W temperaturze procesu w zakresie 400€450‹C za wzrost w.a.ciwo.ci u.ytkowych obrabianej stali odpowiada faza S, tzw. austenit azotowy [4, 5]. Konwencjonalny proces azotowania jarzeniowego realizowany jest na potencjale katody (obrabiany element stanowi katod.) [6]. W tym przypadku istotne znaczenie podczas tworzenia si. dyfuzyjnej warstwy azotowanej ma proces rozpylania katodowego [7]. Problemy stwarza jednak wytwarzanie jednorodnych warstw na elementach o skomplikowanych kszta.tach, maj.cych ostre kraw.dzie czy otwory o .rednicy . 1 mm. W tych miejscach pojawia si. tzw. efekt kraw.dziowy . tworz.ca si. warstwa austenitu azotowego charakteryzuje si. innym sk.adem chemicznym i topografi. powierzchni w porownaniu z warstwami wytworzonymi na p.askich powierzchniach obrabianych detali. St.d te. w procesie azotowania jarzeniowego stosowane jest wy.adowanie impulsowe czy te. obrobka w obszarze plazmy [2, 6, 8], pozwalaj.ce wyeliminowa. efekt kraw.dziowy i umo.liwiaj.ce wytworzenie jednolitej warstwy na ca.ej powierzchni obrabianego detalu. W artykule przedstawiono porownawcze wyniki bada. mikrostruktury, sk.adu chemicznego i fazowego, odporno.. na zu.ycie przez tarcie oraz odporno.. korozyjn. warstw azotowanych wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na potencjale katody i w obszarze plazmy. Materia.y i metod yka bada. Probki do bada. wykonano ze stali 316L (0,01% C; 0,03% P; 0,03% S; 0,38% Si; 1,43% Mn; 16,87% Cr; 10,66% Ni; 2,13% Mo; 0,01% Ti; 0,05% N; 0,41% Cu i 0,25% Co mas.; reszta . Fe). Obrabia[...]

 Strona 1  Następna strona »