Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech KASPRZAK"

Układ do pomiaru natężenia pola elektrycznego przy wykorzystaniu elektrooptycznego efektu Kerra

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne metody, stosowane do pomiaru natężenia pola elektrycznego na powierzchni wysokonapięciowych układów izolacyjnych, ingerują w pierwotny rozkład pola i uśredniają uzyskiwane wyniki. Z tego względu wzrasta zainteresowanie sposobami pomiaru natężenia pola elektrycznego opartymi na zjawiskach elektrooptycznych. W artykule zaprezentowano koncepcję metody opartej na zjawisku Kerra oraz potrz[...]

Pole elektryczne i magnetyczne na różnych odcinkach wielotorowej linii wysokiego napięcia 400/220/110 kV

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano rozkłady natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod wielotorową linią wysokiego napięcia 400/220/110 kV w okolicach stacji Poznań-Plewiska. Natężenie mierzone było dla częstotliwości pola równej 50 Hz. Pomiary natężenia pola przeprowadzono na terenie płaskim (pole uprawne) pod środkiem przęsła linii oraz na wiadukcie krzyżującym się z linią. Abstract. The paper presents[...]

Eliminacja wybranych zakłóceń w optoelektronicznym układzie służącym do pomiaru natężenia pola elektrycznego

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule omówiono zakłócenia występujące w układzie pomiarowym służącym do pomiaru natężenia pola elektrycznego przy wykorzystaniu elektrooptycznego efektu Kerra. Zakłócenia te są związane z oddziaływaniem na typowe układy mierzące natężenia światła składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, generowanej przez źródła wysokiego napięcia. W celu eliminacji zakłóceń pochodzących z tego źródła skonstruowano autorski układ detekcyjny, wykorzystujący do transmisji sygnałów zamiast powszechnie stosowanych przewodów koncentrycznych. Abstract. This paper describes disturbances which occurred in measurement setup designed for electric field intensity, based on electro-optic Kerr effect. These disturbances were caused by the placement of typical device, designed for light intensity measurement, near HV source. Although some changes in cabling were made, they consequenced only in mere elimination of disturbances. In order to eliminate low frequency disturbances, a well shielded, dedicated measurement device was built. It takes advantage of shielded twisted pairs in place of commonly used concentric cables. (Elimination of chosen disturbances in an optoelectronic measurement system designed for the measurement of electric field intensity). Słowa kluczowe: zakłócenia, ekranowanie, fotodioda, optoelektroniczny układ pomiarowy. Keywords: disturbances, shielding, photodiode, optoelectronic measurement system. Wstęp W obecnych czasach energia elektryczna jest dobrem o kluczowym znaczeniu, zarówno dla przemysłu, jak i dla odbiorców indywidualnych. Wzrastają wymagania dotyczące jakości tej energii oraz jej nieprzerwanych dostaw. Z tych względów szczególnie istotne jest prawidłowe projektowanie i eksploatowanie wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Jednym z głównych kryteriów projektowania wysokonapięciowych układów izolacyjnych jest zapewnienie ich odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej. W uproszczeniu zadanie to sprowadza się do [...]

Wyznaczanie kierunku i wartości wektora natężenia pola elektrycznego za pomocą metody wykorzystujących elektrooptyczny efekt Kerra

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowatorską metodę wyznaczania kierunku i wartości wektora natężenia pola elektrycznego na powierzchni wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Metoda ta jest oparta na elektrooptycznym efekcie Kerra. Opracowana metoda jest pozbawiona wad metod tradycyjnych. Oznacza to, że nie ingeruje znacząco w rozkład pola elektrycznego, oraz nie uśrednia wartości jego natężenia. Przykładowym obiektem badań był długopniowy kompozytowy izolator liniowy na napięcie 220 kV. Abstract. The paper presents innovative method to estimate the direction and value of electric field stress vector on surface of high voltage insulation systems. The method is based on electro-optic Kerr effect. Elaborated method is free from disadvantages of traditional methods. It means, that the method does not change significantly electric field distribution, and does not average its values. Long-rod composite high voltage 220 kV insulator was object of the investigations. (Estimation of direction and value of electric field stress vector using electro-optic Kerr effect). Słowa kluczowe: pomiar natężenia pola elektrycznego, elektrooptyczny efekt Kerra, izolatory wysokiego napięcia. Keywords: electric field stress measurement, electro-optic Kerr effect, high voltage insulators. Wstęp Energia elektryczna jest w obecnych czasach dobrem o kluczowym znaczeniu. Rosną wymagania dotyczące jakości i nieprzerwanych dostaw energii, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie małego wpływu jej wytwarzania i przesyłu na środowisko. Z tych względów szczególnie istotne jest prawidłowe projektowanie, wytwarzanie i eksploatowanie elementów systemu przesyłowego. Najważniejsze elementy systemu przesyłowego składają się, w uproszczeniu, z torów prądowych i wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Proces projektowania tych układów wymaga uwzględnienia aspektów ekonomicznych, środowiskowych i technicznych. Do aspektów technicznych zaliczyć można wytrzymałość mechaniczną, cieplną [...]

Dobór cieczy optycznie aktywnej w celu wykorzystania jej w metodzie pomiaru natężenia pola elektrycznego bazującej na elektrooptycznym efekcie Kerra

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje dobór cieczy aktywnej optycznie w celu wykorzystania jej w nowo opracowanej metodzie, bazującej na elektrooptycznym efekcie Kerra, wykorzystywanej do pomiaru natężenia pola elektrycznego na powierzchni wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Ciecz taka powinna spełniać dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze powinna się charakteryzować dużą stałą Kerra oraz małą przenikalnością elektryczną. Cieczą, która spełniała oba warunki, był roztwór 5CB z CCl4. Abstract. The paper describes the choice of optical active liquid in order to use in elaborated method, based on electro-optic Kerr Effect, used for measurement of electric field intensity on high voltage insulation systems surface. The liquid should perform two conditions. First, the liquid should have big Kerr constant and second, small electrical permittivity. Solution of 5CB and CCl4 has performed mentioned demands. (Choice of optical active liquid in order to use in electric field measurement method based on electro-optic Kerr effect). Słowa kluczowe: natężenie pola elektrycznego, efekt Kerra. Keywords: electric field intensity, Kerr effect. Wstęp Energia elektryczna jest w obecnych czasach dobrem o kluczowym znaczeniu. Rosną wymagania dotyczące jakości i nieprzerwanych dostaw energii, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie małego wpływu jej wytwarzania i przesyłu na środowisko. Z tych względów szczególnie istotne jest prawidłowe projektowanie i eksploatowanie elementów systemu elektroenergetycznego. Jednymi z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego są w uproszczeniu tory prądowe i wysokonapięciowe układy izolacyjne. Proces projektowania tych układów wymaga uwzględnienia aspektów ekonomicznych, środowiskowych i technicznych. Do aspektów technicznych zaliczyć można wytrzymałość mechaniczną, cieplną i elektryczną układu izolacyjnego [1]. Zapewnienie wytrzymałości elektrycznej można sprowadzić do zapewnienia odpowiednio małych wartości natężenia pola elektr[...]

Efekt Kerra w cieczach o różnych właściwościach elektrooptycznych

Czytaj za darmo! »

Metody pomiaru natężenia pola elektrycznego oparte na zjawiskach optyki nieliniowej są interesującą alternatywą dla metod klasycznych. Jednym z tych zjawisk jest elektrooptyczny efekt Kerra. Ciecze charakteryzujące się dużą stałą Kerra mają również wysoką przenikalność elektryczną, co wyklucza ich zastosowanie w metodzie pomiaru proponowanej przez autorów. Podjęto zatem (udaną) próbę znalezieni[...]

Ocena pola elektrycznego i magnetycznego generowanego przez napowietrzne linie wysokiego napięcia w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod napowietrznymi liniami średniego i wysokiego napięcia znajdującymi się na terenie miasta Poznania. Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zostały porównane z wartościami dopuszczalnymi, obowiązującymi w Polsce dla ekspozycji środowiskowej. Abstract. The paper presents the results of measurements of electric and magnetic field intensity under overhead power distribution lines of medium and high voltage, located in Poznan. Values of the intensity were compared with allowable values of electric and magnetic field in Poland (Analysis of electric and magnetic field intensity generated by overhead power distribution lines of high voltage in Poznan). Słowa kluczowe: napowietrzne linie średniego i wysokiego napięcia, pole elektryczne i magnetyczne. Keywords: overhead power distribution lines of medium and high voltage, electric and magnetic field. Wprowadzenie Pole elektryczne i magnetyczne, źródłem którego są przede wszystkim napowietrzne linie wysokiego napięcia, budzi wśród opinii publicznej jednoznacznie negatywne skojarzenia i obawy. Istnieje duża liczba artykułów, opisująca negatywny wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na zdrowie ludzi [1-2]. Warto przypomnieć, że do lat 70. ubiegłego wieku pola elektryczne i magnetyczne nie budziły żadnych negatywnych skojarzeń. Pierwsze poważne badania, dotyczące możliwości negatywnego oddziaływania pola na organizmy żywe, zostały wymuszone intensywnym rozwojem prac pod napięciem, który miał miejsce na początku lat 60. Jednakże przełom w postrzeganiu pola, zwłaszcza magnetycznego, miał miejsce w roku 1979, wraz z opublikowaniem wyników badań N. Weitheimer’a i E. Leeper’a, w których opisują oni większą od przeciętnej zachorowalność na białaczkę wśród dzieci, wywołaną prawdopodobnie bliskim sąsiedztwem linii wysokiego napięcia w miejscu ich zamieszkania. Od tego czasu notuje się[...]

 Strona 1