Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Remigiusz Rajewski"

WARUNKI NIEBLOKOWALNOS´CIW WA˛SKIM SENSIE DLA WIELOUSŁUGOWEGO OPTYCZNEGO POLA KOMUTACYJNEGO TYPU log2N 􀀀 1 DLA MODELU PASMA DYSKRETNEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.33


  W niniejszym artykule opracowane zostały warunki nieblokowalnos ´ci w wa˛skim sensie dla wielousługowego pola komutacyjnego typu log2N 􀀀 1 dla przypadku modelu pasma dyskretnego. Warunki te nie były dota˛d rozwaz˙ane w literaturze przedmiotu. Przedstawiono stosowne twierdzenie okres´laja˛ce minimalna˛ liczbe˛ płaszczyzn, z których musi by´c zbudowane pole komutacyjne typu log2N 􀀀 1 aby było polem nieblokowalnym w wa˛skim sensie. Ponadto zamieszczony został dowód konieczny i wystarczaja˛cy wspomnianego twierdzenia oraz zamieszczono kilka przykładów liczbowych. 1. WPROWADZENIE Pole komutacyjne typu log2 N 􀀀 1 zostało formalnie opisane w pracach [1-4]. Wielopłaszczyznowa odmiana wspomnianego pola komutacyjnego, nazywana równie˙z polem komutacyjnym typu multi-log2 N 􀀀 1, została natomiast opisana w pracach [4-6]. Dokładna liczba płaszczyzn p, z których zbudowana jest struktura pola komutacyjnego typu multi-log2 N 􀀀 1, zale˙zy od warunków nieblokowalno ´sci, które spełnia ta struktura. Przez płaszczyzny nale˙zy rozumie´c tutaj kopie pola komutacyjnego typu log2 N 􀀀 1 umieszczone wzgl˛edem siebie równolegle i poła˛czone odpowiednio do wejs´c´ i wyjs´c´ danej architektury pola komutacyjnego. Idea wielopłaszczyznowo´sci przedstawiona jest na rysunku 1.Warunki na nieblokowalnos ´c´ w wa˛skim sensie dla architektury przestrzennego pola komutacyjnego typu multi-log2 N 􀀀 1 zostały wyprowadzone i udowodnione w [4, 5], natomiast warunki na przestrajalno´s´c wspomnianej struktury przestrzennej wyprowadzono i udowodniono w [4, 6]. Ró˙zne struktury pól komutacyjnych z ruchem zintegrowanym (ang. multirate) omówione zostały w pracach [7-21]. Warto zauwa˙zy´c, ˙ze analiza tego typu pól charakteryzuje si˛e coraz wi˛ekszym zainteresowaniem w ostat-nich czasach [22-26]. Podyktowane jest to w obecnych czasach wykorzystaniem tego typu pól komutacyjnych w centrach danych (ang. data cen[...]

DEFRAGMENTACJA W ELASTYCZNYM OPTYCZNYM WĘŹLE KOMUTACYJNYM WSW1 DOI:10.15199/59.2019.7.30


  1. WPROWADZENIE Typowa sie´c optyczna WDM oferuje obecnie wystarczaja ˛co duz˙e pasmo, jednakz˙e z bardzo duz˙ym prawdopodobie ´nstwem w niedalekiej przyszło´sci pasmo to nie be˛dzie w stanie obsłuz˙yc´ całego szybko rosna˛cego ruchu internetowego. Oczywis´cie, aby rozwia˛zac´ ten problem wystarczy u˙zy´c szybszego sposobu transmisji. Z drugiej jednak strony ´scie˙zka optyczna o szybko´sci 100 Gb/s, 400 Gb/s czy nawet 1 Tb/s nie jest potrzebna wszystkim u˙zytkownikom. Taka pr˛edko´s´c b˛edzie u˙zywana głównie przez operatorów sieciowych/telekomunikacyjnych w sieciach szkieletowych, dlatego te˙z potrzebne jest ta´nsze rozwia˛zanie pozwalaja˛ce obsłuz˙yc´ przyszły ruch sieciowy. Jako rozwia˛zanie tego problemu została zaproponowana elastyczna sie´c optyczna EON (ang. Elastic Optical Network), która pozwala na elastyczny przydział pasma optycznego [7]. W ogólnym przypadku, pasmo optyczne jest podzielone na wiele szczelin cz˛estotliwo´sciowych FSU (ang. Frequency Slots Unit), gdzie jedna taka szczelina stanowi najmniejsza˛ cze˛s´c´ pasma optycznego jaka mo˙ze by´c przydzielona dla ´scie˙zki optycznej. Z tego te˙z wzgle˛du, dowolne poła˛czenie moz˙e z˙a˛dac´ róz˙nej liczby takich szczelin. Przyjmuje sie˛, z˙e jedno poła˛czenie z˙a˛da mtakich szczelin. Obecnie szeroko´s´c takiej szczeliny cz˛estotliwo ´sciowej wynosi 12.5 GHz [6]. Sieci EON sprawiaja˛, z˙e zarza˛dzanie pasmem jest łatwiejsze, niemniej wprowadza to te˙z pewne nowe wyzwania, np.: fragmentacj˛e pasma optycznego. Sekwencja operacji dynamicznych poła˛czen´ i rozła˛czen´ w sieci powoduje pr˛edzej czy pó´zniej istnienie niepodzielnych, wyizolowanych lub/i małych bloków segmentów wolnego pasma. Takie segmenty nie zawsze moga˛ byc´ wykorzystane do zestawienia przyszłych poła˛czen´. W wie˛kszos´ci przypadków, powoduje to znaczny spadek wykorzystania pasma optycznego i wzrost prawdopodobie´nstwa blokady. Z tego tez˙ wzgle˛du, uz˙ywaja˛c róz˙nych metod defragmentacji, moz[...]

ARCHITEKTURA POLA KOMUTACYJNEGO NIEBLOKOWALNEGO WWA˛SKIM SENSIE DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.57


  W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie dla jednej z moz˙- liwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przeła˛czaja˛cym sygnał w przestrzeni a w sekcji s´rodkowej p komutatorów konwertuja˛cych sygnał w dziedzinie długo´sci fali.Warunki nieblokowalno´sci wyznaczaja ˛ konieczna˛ i wystarczaja˛ca˛ liczbe˛ komutatorów p, dla których moz˙liwe jest zestawienie kaz˙dego poła˛czenia optycznego z˙a˛daja˛cego nie wie˛cej niz˙ m podstawowych szczelin cze˛- stotliwo´sciowych. Abstract: Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units. Słowa kluczowe: Elastyczne sieci optyczne, fotoniczne systemy komutacyjne, optyczne pola komutacyjne, warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie. Keywords: Elastic optical networks, optical switching fabrics, photonic switching systems, strict-sense nonblocking conditions. 1. WPROWADZENIE Elastyczne sieci optyczne (ang. elastic optical networks - EON) stanowia˛ nowy paradygmat w sieciach teleinformatycznych. Sieci EON umoz˙liwiaja˛bardziej efektywne wykorzystanie przepustowo´sci ´swiatłowodów w porównaniu do tradycyjnych rozwia˛zan´ DWDM (ang. dense wavelength division multiplexing). W sieciach EON pasmo przyznane kanałowi optycznemu zale˙zy od z˙a˛danej pre˛dkos´ci transmisji, wymaganej odległos´ci transmisji, jako´sci transmisji oraz/lub rodzaju modulacji [1, 3, 8, 10]. Aby umoz˙liwic´ prak[...]

PRZESTROJENIA WPOLACH KOMUTACYJNYCH O MAŁEJ POJEMNO´SCI DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH OBSŁUGUJ ˛ ACYCH KILKA RODZAJÓW POŁ ˛ ACZE DOI:10.15199/59.2017.8-9.63


  Elastyczne sieci optyczne sa˛ rozszerzeniem dotychczasowych sieci optycznych bazuja˛cych na stałej szeroko- ´sci kanałów optycznych [7, 12, 16]. Chocia˙z ´swiatłowody dostarczaja˛ szerokiego pasma, umoz˙liwiaja˛cego transmisje ˛ danych z bardzo duz˙a˛ szybkos´cia˛, wraz ze wzrostem ruchu internetowego efektywne zarza˛dzanie pasmem, tak- ˙ze w sieciach optycznych, staje si˛e powoli coraz istotniejszym problemem. Problem ten staje si˛e jeszcze bardziej istotny, gdy charakter ruchu w sieci optycznej zmienia si˛e ze statycznego na dynamiczny, czyli gdy ´scie˙zki optyczne sa˛ cze˛sto zestawiane i rozła˛czane. W elastycznych sieciach optycznych pasmo jest przydzielane dla ´scie˙zki optycznej w zale˙zno´sci od wymaga´n u˙zytkownika. Pozwala to na elastyczne i efektywne wykorzystanie widma dost˛epnego w ´swiatłowodach. Pasmo przypisane do kanału optycznego zale˙zy od wymaganej szybko´sci transmisji, odległos´ci, na która˛ maja˛ byc´ przesłane dane, jako´sci ´scie˙zki optycznej, odst˛epu mi˛edzy kanałami, a tak- ˙ze zastosowanej metody modulacji [7, 12, 18, 19]. W celu efektywnego przydzielania pasma, całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe, a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cz˛estotliwo´sciowych. Szczelina cz˛estotliwo´sciowa jest cz˛esto w literaturze okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit). Ogólnie, pasmo przydzielone do jednej ´scie˙zki optycznej mo˙ze zajmowa´cmszczelin cz˛estotliwo- ´sciowych, przy czym istotnym ograniczeniem jest to, ˙ze musza˛ to byc´ sa˛siednie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe. Poła ˛czenie zajmuja˛ce m szczelin cze˛stotliwos´ciowych jest nazywane poła˛czeniem m-szczelinowym. Poła˛czenia realizowane w elastycznych sieciach optycznych musza˛ byc´ tak˙ze obsługiwane w w˛ezłach tych sieci. W˛ezły te nazywane sa˛ elastycznymi we˛złami optycznymi ba˛dz´ tez˙, mówia ˛c s´cis´lej o samym polu komutacyjnym takich we˛złów, elastycznymi polami komut[...]

ALGORYTMY DO JEDNOCZESNEGO ZESTAWIANIA POŁ ˛ ACZE´N WPOLACH TYPU WSW1 O POJEMNO´SCI 2 × 2 OBSŁUGUJ ˛ ACYCH DWA RODZAJE POŁ ˛ ACZE´N DOI:10.15199/59.2018.8-9.58


  1. WPROWADZENIE W elastycznych sieciach optycznych całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwo ´sciowe, a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cz˛estotliwo´sciowych [9]. Szczelina cz˛estotliwo ´sciowa jest cz˛esto w literaturze okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit) Poła˛czenie zajmuja˛ce m szczelin cze˛stotliwos´ciowych jest nazywane poła˛czeniem m-szczelinowym. Poła˛czenia realizowane w elastycznych sieciach optycznych musza˛ byc´ takz˙e obsługiwane w w˛ezłach tych sieci, nazywanymi elastycznymi w˛ezłami optycznymi ba˛dz´ tez˙, mówia˛c o samym polu komutacyjnym, elastycznymi optycznymi polami komutacyjnymi. W literaturze zaproponowano kilka struktur elastycznych optycznych pól komutacyjnych [2, 3, 7, 11], a krótki ich przegla˛d moz˙na znalez´c´ w pracy [1]. Jedna˛ ze struktur jest pole typu W-S-W (ang. Wavelength-Space- Wavelength), zaproponowane w pracy [6], i nazywane te˙z polem WSW1 [7]. W niniejszym artykule opiszemy algorytmy jednoczesnego zestawiania poła˛czen´ w tego typu polach, bazuja˛ce na dekompozycji macierzy na macierze permutacyjne, a nast˛epnie sklejaniu macierzy, w których w niektórych wierszach i kolumnach wyste˛puja˛ same elementy zerowe. Niniejszy artykuł stanowi kontynuacj˛e bada´n zamieszczonych w [8], w którym zaproponowano reprezentacje ˛ stanu pola za pomoca˛macierzy poła˛czen´ oraz wykorzystanie dekompozycji tych macierzy na macierze permutacyjne do zestawiania poła˛czen´ jednoczesnych. W niniejszym artykule przedstawiamy rozszerzenie algorytmu dekompozycji macierzy o ich scalanie. W algorytmie dekompozycji macierzy, cz˛e´s´c macierzy permutacyjnych ma niektóre wiersze i kolumny wypełnione samymi elementami zerowymi. W szczelinach cz˛estotliwo´sciowych odpowiadaja ˛cych tym macierzom moz˙na realizowac´ poła˛czenia odpowiadaja˛ce innym szybkos´ciom transmisyjnym i w ten sposób zredukowac´ liczbe˛ wymaganych w ła˛czach mi˛edzysekcyjnych szc[...]

WARUNKI KONIECZNE PRZESTRAJALNO´SCI ELASTYCZNYCH PÓL KOMUTACYJNYCH O KONFIGURACJIW-S-W DOI:10.15199/59.2019.7.31


  1. WPROWADZENIE Wa˙znym elementem elastycznych sieci optycznych, które umoz˙liwiaja˛ tworzenie s´ciez˙ek optycznych zajmuja˛- cych pasmo o szeroko´sci zale˙znej nie tylko od wymaganej szybko´sci transmisji, ale tak˙ze od odległo´sci i zastosowanego formatu modulacji [5]. Całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe, w literaturze cz˛esto okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit), a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cze˛stotliwos´ciowych [15]. Jez˙eli poła˛czenie zajmuje m szczelin cz˛estotliwo´sciowych, to nazywa si˛e je poła˛czeniem m-szczelinowym. Róz˙ne struktury pól komutacyjnych dla elastycznych w˛ezłów w sieciach optycznych rozwa˙zano w pracach [3], [4], [7], [16], a krótki ich przegla˛d moz˙na znalez´c´ w pracy [2]. Jedna˛ ze struktur sa˛ pola typu W-S-W (ang. Wavelength-Space-Wavelength), zaproponowane w pracach [6] i [7], i nazywane polami WSW1 i WSW2. W niniejszym artykule rozwa˙zamy warunki koniczne przestrajalno´sci tego typu pól komutacyjnych. Do tej pory w literaturze rozwa˙zano przede wszystkim warunki dostateczne przestrajalno´sci i podawano ró˙zne algorytmy zestawiania w sposób jednoczesny zestawu poła˛czen´, wykorzystuja ˛c do tego metode˛ dekompozycji macierzy [8], [9], [10], [11], [12], [13] lub kolorowania grafów [14]. Warunki konieczne okres´laja˛ minimalna˛ liczbe˛ zasobów w sekcji s´rodkowej, szczelin cze˛stotliwos´ciowych w ła˛- czach mi˛edzysekcyjnych w polach WSW1 lub komutatorów w sekcji ´srodkowej w polach WSW2, poni˙zej której nie istnieje algorytm umoz˙liwiaja˛cy zestawienie jednoczes ´nie dowolnej kombinacji poła˛czen´ wejs´ciowych. Wyznaczenie takich warunków pozwala tak˙ze na ocen˛e samych istnieja˛cych algorytmów do jednoczesnego zestawiania poła˛czen´. Przedstawione warunki konieczne prowadza ˛ bowiem do wniosku, z˙e algorytm zaproponowany w pracy [14] nie zawsze ko´nczy si˛e sukcesem. Układ artykułu jest naste˛puja˛cy. W ro[...]

Sieci sterowane programowo SDN oraz środowisko OpenFlow


  Sieci sterowane programowo SDN (Software Defined Networks) zostały wprowadzone przez naukowców jako wynik ich niezadowolenia, wynikającego z braku możliwości testowania nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wynikało to z wielkości sieci dostępnych czy też możliwych do zbudowania dla celów testowych (koszty). Typowe sieci akademickie nie były wystarczająco duże i wystarczająco rozbudowane - niewystarczające pasmo, drogi sprzęt (przełączniki, rutery) uniemożliwiały testowanie nowych pomysłów na odpowiednio dużą skalę. Z drugiej strony przełączniki i rutery w sieci szkieletowej Internetu są zamknięte - ich oprogramowanie stanowi własność intelektualną takich firm, jak Cisco czy Hewlett-Packard. Z tego względu w niektórych przypadkach było niemożliwe programowanie sieci, nawet jeżeli był do nich dostęp. Ponadto operatorzy nie dopuszczają możliwości wprowadzania ruchu testowego do rzeczywistych sieci ze względów bezpieczeństwa. Odpowiedzią naukowców (z uniwersytetów w Stanford, Princeton, Kalifornii, Waszyngtonu oraz z MIT) na taki stan rzeczy było zaproponowanie w marcu 2008 roku standardu OpenFlow. Otworzył on Internet dla środowiska akademickiego [1, 2]. OpenFlow jest standardem otwartym, umożliwiającym scentralizowanie programowania tabel przepływów w przełącznikach i ruterach [3, 4]. Tabele te zawierają informacje o przepływach, które stanowią instrukcje dla rutingu i przetwarzania pakietów. Innymi słowy - decydują one np. o tym, jaki pakiet powinien być wysłany jakim portem. Podejście to umożliwia zarządzanie tabelami przepływów (dodawanie, usuwanie albo modyfikowanie wpisów w tabeli przełącznika lub rutera) przez centralny kontroler SDN (SDN Controller). Mocną stroną tego rozwiązania jest to, iż naukowcy mogą eksperymentować z zupełnie nowymi typami przepływów nieoddziałującymi na już istniejące [5]. Proponowane podejście dość znacznie ułatwia testowanie protokołów rutingu i przełączania. Pomysły tego ty[...]

 Strona 1