Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz SADOWSKI"

Dystrybucja energii prądem stałym

Czytaj za darmo! »

Wydaje się dziś oczywiste, że generacja rozproszona jest przyszłością i kolejnym etapem rozwoju systemów elektroenergetycznych. Być może, że każdy będzie mógł mieć swoją własną elektrownię. Praktyczna realizacja tej idei napotyka jednak na wiele problemów. Szczególnie w obecnych systemach prądu przemiennego. Z drugiej strony większość współczesnych odbiorów to urządzenia stałoprądowe. W mniemani[...]

Zasilanie oświetlenia ulicznego prądem stałym

Czytaj za darmo! »

Nowadays people should pursue reduction of power consumption. One of the ways to reach that aim is improvement of power transmission and distribution. Power factor increase is the basic way to power losses reduction. Street lighting is a good example of the system which integrates problems of power consumption and distribution. The paper describes concept of powering street lighting with DC voltage line. The estimation of losses decrease and power factor increase is presented. (Power Supply of Street-lighting Using Direct Current) Streszczenie. Współczes´nie da˛z˙y sie˛ do jak najlepszego wykorzystania energii. Jedna˛ z podstawowych technik jest poprawa sprawnos´ci przesyłu i rozdziału energii oraz efektywno´s´c jej wykorzystania. Poprawa współczynników mocy jest tu podstawowym sposobem redukcji strat. Przykładem układu, który ła˛czy problemy dystrybucji i wykorzystania energii jest os´wietlenie uliczne. W artykule przedstawiono koncepcje˛ zasilania os´wietlenia ulicznego za pomoca˛ linii pra˛du stałego. Przedstawione zostało oszacowanie zmniejszenia strat w linii i poprawa współczynnika mocy. Keywords: power factor, power distribution, street lighting, direct current Słowa kluczowe: współczynnik mocy, dystrybucja energii, os´wietlenie uliczne, pra˛d stały Układy zasilania o´swietlenia ulicznego Nowoczesne lampy uliczne to przede wszystkim lampy sodowe i metalohalogenkowe. Do ich pracy wymagane sa˛ odpowiednie układy zapłonowe i stabilizatory. Obecnie sa˛ to układy energoelektroniczne. W literaturze łatwo znale´z´c opisy i schematy róz˙nych rozwia˛zan´ tych urza˛dzen´ , róz˙nia˛ce si ˛e szczegółami konstrukcyjnymi. Przykładowo, w publikacjach [7]-[10] opisane sa˛ układy przeznaczone do pracy z lampami sodowymi, a w [11]-[14] do lamp metalohalogenkowych. Opisane w tych pozycjach urza˛dzenia maja˛ podobna˛ struktura˛ układów mocy, przedstawiona˛ na rys. 1. Fig. 1. Schemat blokowy energoelektronicznych układów zapłonowych lamp wyładowczy[...]

 Strona 1