Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marta Kosior-Kazberuk"

Właściwości mechaniczne betonu zbrojonego włóknem bazaltowym DOI:10.15199/33.2017.05.33


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu włókien bazaltowych na wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie oraz parametry mechaniki pękania betonów o zróżnicowanym wskaźniku w/c, wykonanych z zastosowaniem dwóch rodzajów cementu. Stwierdzono, że wprowadzenie dodatku włókien bazaltowych w ilości 2 - 8 kg/m3 znacznie poprawia parametry mechaniki pękania, przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim wpływie na wytrzymałość betonu. Słowa kluczowe: beton, włókna bazaltowe, właściwości wytrzymałościowe, parametry mechaniki pękania.Wostatnich latach cięte włókna bazaltowe zyskują popularność m.in. ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne [5] oraz przyjazny dla środowiska proces ich produkcji.Włókna bazaltowe wytwarza się ze skał magmowych przez topienie i wyciskanie. Warunki procesu ich formowania powodują, że powstający materiał odznacza się dużą stabilnością chemiczną i termiczną [4].Włókna bazaltowe zachowują strukturę rudy bazaltu i jej cechy, takie jak odporność korozyjna, idealna izolacyjność cieplna, pochłanianie dźwięku, niewielka absorpcja wilgoci, duża wytrzymałość na rozciąganie i dosyć duży moduł sprężystości podłużnej. Zdaniem Sima i innych [7], włókna bazaltowe wykazują większą wytrzyma[...]

Odporność betonów ze zbrojeniem rozproszonym na łuszczenie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania DOI:10.15199/33.2015.05.23


  W artykule przeanalizowano wpływ dwóch rodzajów włókien stalowych na odporność na powierzchniowe łuszczenie betonu poddanego cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu w obecności roztworu soli odladzającej. Badano dwa typy powierzchni próbek: ciętą iwylewaną. Stwierdzono korzystnywpływ zbrojenia rozproszonego na ograniczenie masy złuszczonego materiału. Skuteczność działania włókien była związana z ich kształtem i wymiarami. Słowa kluczowe: beton, włókna stalowe, cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, złuszczenia.Podczas oceny przydatności kompozytów cementowych ze zbrojeniem rozproszonym do zastosowań konstrukcyjnych uwagę głównie zwraca się na ich właściwości mechaniczne [1, 2]. Natomiast jest stosunkowo mało rozpoznanym zagadnieniem mrozoodporność tego rodzaju materiałów.Wyniki dotychczasowych badań nad mrozoodpornością betonów z dodatkiem włókien są często rozbieżne, co wynika z różnego składu betonów i wykorzystywanych włókien oraz stosowanych metod oceny. Najszersze badania nad wpływem włókien stalowych na odporność betonu na działanie mrozu prowadzili Cantin i Pigeon [3]. Stwierdzili m.in., że włókna stalowe długości 54 i 60 mm nie mają znaczącego wpływu na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie. Natomiast obecność krótkich włókien, długości 3 mm, powodowała ograniczenie degradacji betonu. Sun i in. [4] stwierdzili korzystny wpływ włókien długości 20 mm na odporność na wewnętrzne niszczenie betonu wskutek oddziaływaniamrozu, oceniane na podstawie zmian wartości dynamicznego modułu sprężystości. Podobne efekty uzyskali Niu i in. [5], badając wpływ włókien długości 30 mm. Natomiast Quanbing i Beirong [6] zauważyli, że włókna długości 35 mm znacznie utrudniają prawidłowe napowietrzenie mieszanki betonowej, a tym samym przyczyniają się do pogorszenia mrozoodporności betonu, pomimo zwiększeniawytrzymałościmateriału na rozciąganie. Analizując wyniki wspomnianych badań, stwierdzono, że brakuje danych dotyczą[...]

Elementy analizy historycznej w diagnostyce stanu technicznego zabytkowej hali targowej z początku XX wieku DOI:10.15199/33.2015.11.36


  Omawiany obiekt zaprojektowano w latach 1904 - 1906, a wzniesiono w latach 1906-1908. Jak na tamte czasy była to bardzo nowoczesna i oryginalna konstrukcja żelbetowa, oparta na nowatorskiej koncepcji parabolicznych łuków żelbetowych spiętych poprzecznie żelbetowymi dźwigarami kratowymi. Po wykonaniu fundamentów i podpiwniczenia pierwotnie zaprojektowana konstrukcja stalowa hali została zastąpiona konstrukcją żelbetową. Było to spowodowane wynikami analiz przeprowadzonych na zlecenie inwestora, dotyczących kosztu wzniesienia obiektu (konstrukcja żelbetowa okazała się tańsza), ale przede wszystkim zaletami betonu z punktu widzenia trwałości i utrzymania obiektu.Wartykule przedstawiono aspekty związane z analizą historyczną dotyczącą projektowania i realizacji innowacyjnej, żelbetowej konstrukcji hali z początku XX wieku, wpływające na proces oceny jej aktualnego stanu technicznego i zapewnienia ciągłej, bezpiecznej eksploatacji. Słowa kluczowe: zabytkowa hala żelbetowa/murowana, historyczna analiza konstrukcyjna, diagnostyka.Jednymz elementów prawidłowej diagnostyki stanu technicznego obiektów zabytkowych, ich rehabilitacji czy eksploatacji i utrzymania powinno być wykonanie architektoniczno- konstrukcyjnej analizy historycznej, odnoszącej się do stosowanych w czasie projektowania i budowy badanego obiektu: rozwiązań konstrukcyjnych; metod obliczeń statycznych; metod wymiarowania elementów konstrukcyjnych; właściwości i technologii produkcjimateriałów budowlanych; procesu realizacji (technologii wznoszenia) czy kwalifikacji wykonawców [1, 2]. Przypadki dotarcia do pełnychmateriałów źródłowych są rzadkie, ale inicjatywy takie powinny być podejmowane nie tylko z punktu widzenia działań architektonicznych i konserwatorskich [3], ale także w celu poznania rozwiązań konstrukcyjnych. Przeprowadzenie takiej analizy, wraz z zastosowaniem współczesnych technik badawczych i obliczeniowych, pozwala na pełniejsze poz[...]

Specjalne technologie i materiały do remontu znacznie zdegradowanych elewacji budynków murowanych DOI:10.15199/33.2015.11.37


  W artykule przedstawiono indywidualne rozwiązania naprawy i remontumurów dwóchmonumentalnych obiektów historycznych. Opisano sposób naprawy zniszczonych nieotynkowanych murów, polegający na ich pokryciu wzmacniającą powłoką ochronno-dekoracyjną, trwale połączoną z głębokimi warstwami muru oraz metodę renowacji otynkowanych murów z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego kompozytu wykończeniowego. Słowa kluczowe: elewacja, mur, tynk, naprawa, wzmacnianie.Budowę obiektów omawianych w artykule rozpoczęto mniej więcej w tym samym czasie, w okresie przedwojennym, ale ich późniejszy los był odmienny. Budowę Kościoła Zmartwychwstania w Kownie rozpoczęto w 1935 r. Zgodnie z projektem łotewskiego architekta Karolsa Reisonsa elewacje kościoła miały być otynkowane białym granitowym tynkiem, jednak w związku ze zmianą ustroju i wojną obiekt nie został wykończony z zewnątrz. W 1953 r. został przebudowany na zakład produkcyjny. W takim stanie obiekt funkcjonował przez 50 lat. Decyzję o renowacji Kościoła Zmartwychwstania podjęto przy pełnym poszanowaniu pierwotnego projektu architektonicznego. Wstępne oględziny wykazały, że powierzchnie zewnętrzne murów są znacznie zdegradowane (fotografia 1), a ich odsłonięta warstwa, grubości 3 ÷ 6 cm, bardzo osłabiona. Nowe wykończenie murów kościoła miało pełnić nie tylko funkcję dekoracyjną i ochronną, ale także wzmocnić murowane ściany wieży obiektu. Drugi obiekt, mający wartość zabytkową, toKliniki Kowieńskie (fotografia 2). Dekoracyjna elewacja zespołu budyn- Zarówno konstrukcja żelbetowa, jak i murowana hali są w dobrym stanie technicznym, na co wpływ miały prace remontowe z początku lat osiemdziesiątych XX w. Podsumowanie Wzwiązku z postępującym, naturalnym zużyciem obiektów, zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i wymaganiami użytkowymi niezbędne jest opracowanie szczegółowego programu utrzymania obiektu, przewidywanie rozwoju uszkodzeń i degradacji materiału oraz pro[...]

Zapobieganie uszkodzeniom i sposoby naprawy betonowych posadzek przemysłowych DOI:10.15199/33.2017.11.15


  Jednym z krytycznych elementów w każdym obiekcie przemysłowym lub magazynowym jest posadzka. Jej nośność i trwałość decydują o prawidłowymprzebiegu i ciągłości eksploatacji obiektu, a konieczność ewentualnych napraw może okazać się bardzo uciążliwa i kosztowna. Posadzki przemysłowe powinny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby nie dochodziło do pękania na ich powierzchni. Największe naprężenia, mogące wywołać zarysowania, powstają w posadzkach w wyniku oddziaływania obciążeń użytkowych, ale w wielu przypadkach taki skurcz i zmiany temperaturymogą prowadzić do powstania znacznych naprężeń rozciągających w płytach. Te zjawiska należy uwzględniać podczas projektowania [2, 4]. Podstawowymsposobemzapobiegania pękaniu płyt posadzki, z powodu skurczu betonu i wpływów termicznych, jest stosowanie szczelin dylatacyjnych [1, 5]. Jednocześnie, szczeliny te mogą być "słabym punktem" posadzek, ponieważ wywijanie się krawędzi płyt w efekcie nierównomiernego skurczu prowadzi do uszkodzeń krawędzi i klawiszowania płyt w miejscach połączeń. W celu zmniejszenia liczby dylatacji podlegających paczeniu stosuje się posadzki bezspoinowe [1].Wartykule skoncentrowano się na uszkodzeniach posadzek spowodowanych skurczem betonu. Pęknięcia i zarysowania Redukcję odkształceń skurczowych podczas dojrzewania betonu w posadzce i jej eksploatacji zapewnia odpowiednio wyspecyfikowana, wbudowana i pielęgnowana mieszanka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien [6]. Podstawowy warunek to zachowanie wskaźnika w/c na możliwie niskim poziomie. Należy pamiętać, że ograniczając wartość w/c, zmniejszamy ilość wody, która jest niezbędna do prawidłowej aplikacji posypki utwardzającej. Z praktyki autorów wynika, że wtarcie posypki utwardzającej w powierzchnię, w zalecanej przez producentów ilości 3,5 - 4,5 kg/m2, jest możliwe, jeżeli w/c wynosi 0,46 - 0,49. Do wykonywania posadzek, szczególnie bezspoinowych, nie powinno się stos[...]

Historyczna analiza konstrukcyjna wrocławskich zbiorników gazu z XIX i XX wieku DOI:10.15199/33.2017.11.40


  Powstanie i rozwój technologii produkcji oraz wprowadzenie tzw. gazu miejskiego, jako medium do oświetlania miejsc publicznych, a następnie domów mieszkalnych, miałomiejsce na początkuXIXw.wWielkiej Brytanii [7]. Równocześnie powstały rozwiązania konstrukcji obiektów, w których gazmiał być przechowywany odmomentu produkcji do chwili wprowadzenia do sieci gazowniczej. Początkowo zbiorniki gazu miały kształt wielokątny, zdominowany następnie przez cylindryczny, a materiałem konstrukcyjnym komór zbiorników było drewno,wyparte następnie przez żelazo i stal. Podwzględemfunkcjonalnym rozwiązania konstrukcyjne takich obiektów musiały spełniać dwa podstawowe wymagania: mieć zmienną pojemność (z uwagi na konieczność dostosowania dowielkości produkcji i zapotrzebowania na gaz) oraz szczelność [2]. Klasycznymrozwiązaniemspełniającymtewymagania były poruszające sięwpionie tzw. dzwony, a w dolnej części zbiornika woda, zabezpieczająca przed ulatnianiem się gazu. Pierwszy wrocławski zakład gazowniczy, produkujący gaz miejski, został uruchomiony w 1847 r. przy ul. Tęczowej (fotografia 1). Był on także pierwszymzakładem, który powstał na terenie obecnej Polski [7, 9].Natomiast ostatni tego typu obiekt,wzniesionyw1906 r. (rysunek 1), funkcjonował jako wytwórnia gazu koksowniczego aż do 1990 r., a do 1996 r. - jako dystrybutor gazu sprowadzanego z Wałbrzycha. Podstawową przyczyną jego całkowitej likwidacji było wprowadzenie do powszechnego użytku gazu ziemnego. Typowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne Typowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne zbiornikówgazumożnam. in. podzielić na następujące grupy [2, 7]: ■ zbiorniki prowadzone przez podwieszenia linowe (zarówn[...]

 Strona 1