Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SZEWCZYK"

Ocena ryzyka szkód piorunowych dla urządzeń technicznych w obiektach budowlanych w ujęciu nowej normy PN-EN 62305-2

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono metodykę obliczania ryzyka zagrożenia piorunowego dla obiektów budowlanych wyposażonych we wrażliwe urządzenia techniczne, opartą na wymaganiach nowo wprowadzonej do norm polskich publikacji IEC. Opisano opracowany w Politechnice Warszawskiej program numeryczny do obliczania tego ryzyka oraz przykładowe wyniki obliczeń, porównując je z rezultatami otrzymanymi przy użyc[...]

Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru Część I


  W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1. W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3.METODY obliczeniowe okre.lenia charakterystyki cieplnej istniej.cego budynku s. niedok.adne ze wzgl.du na znaczn. liczb. wielko.ci, ktorych stan rzeczywisty nie.atwo okre.li.. Jedn. z takich wielko.ci jest wspo.czynnik przenikania ciep.a przegrod budowlanych. Ustalenie rzeczywistej warto.ci wspo.czynnika przenikania ciep.a przegrod budowlanych istniej.cych budynkow, z uwzgl.dnieniem mostkow cieplnych jest zazwyczaj bardzo trudne lub wr.cz niemo.liwe. W artykule przedstawiono propozycj. metody prowadz.cej do okre.lenia .redniej warto.ci wspo.czynnika U przegrod, tworz.cych zewn.trzn. pow.ok. budynku i nast.pnie wyznaczenia charakterystyki cieplnej budynku. Metoda ta wykorzystuje, m.inn. dwukrotny krotki pomiar zu.ycia ciep.a w rozwa.anym budynku. Proponowana metoda mo.e s.u.y. weryfikacji lub porownaniu wynikow uzyskiwanych dotychczas stosowan. metod. obliczeniow. okre.lenia charakterystyki cieplnej budynku. Wielko.ci. charakteryzuj.c. stan wymaga. cieplnych budynku jest roczne, miarodajne zapotrzebowanie na energi. pierwotn. do wytworzenia ciep.a, niezb.dnego do uzyskania wymaganego stanu warunkow cieplnych oraz dotycz.cych jako.ci powietrza w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach budynku, a tak.e potrzebnej ilo.ci ciep.ej wody u.ytkowej (c.w.u.). Tak rozumiana charakterystyka cieplna jest cz..ci. charakterystyki energetycznej budynku, zwi.zanej z rocznym zu.yciem energii, niezb.dnej do zaspokojenia ro.nych potrzeb, wynikaj.cych z normalnego u.ytkowania budynku. Rozpatruj.c klasyczne przypadki ogrzewania budynku, czyli wykorzystania do ogrzewania ciep.a pochodz.cego z miejscowego, indywidualnego lu[...]

Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego Część II pomiaru


  W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011). W części 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 5/2011).OBLICZENI OWE wyznaczenie wskaźników charakterystyki cieplnej istniejącego budynku obarczone jest niedokładnością spowodowaną znaczną liczbą wielkości, których stan rzeczywisty niełatwo określić. Jedną z takich wielkości jest współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. Ustalenie rzeczywistej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych z uwzględnieniem mostków cieplnych, jest zazwyczaj bardzo trudne lub wręcz niemożliwe dla istniejących budynków. W części 1 artykułu przedstawiono propozycję metody prowadzącej do określenia średniej wartości współczynnika U przegród, tworzących zewnętrzną powłokę budynku i dalej, wyznaczenia charakterystyki cieplnej budynku. Metoda ta wykorzystuje, między innymi dwukrotny krótki pomiar zużycia ciepła w rozważanym budynku. W niniejszym artykule analizowano wrażliwość zapotrzebowania na ciepło budynku, jako podstawy do określenia wskaźników charakterystyki energetycznej budynku, ze względu na wybrane czynniki. Przedstawiono wpływ dokładności wyznaczania wybranych wielkości określających na roczne zapotrzebowanie na ciepło. Wielkościami poddanymi analizie były: ● współczynnik przenikania ciepła U powłoki zewnętrznej budynku, OGRZEWNICTWO ● strumień powietrza wentylacyjnego napływający do budynku V v, ● bytowe zyski ciepła Q Z w (ludzie, ciepła woda, oświetlenie, gotowanie, urządzenia elektryczne), ● zyski ciepła od promieniowania słonecznego Q Z s. Ogólne założenia odnoszące się do wyznaczania rocznego zapotrzebow[...]

Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru Część III


  W artykule zaprezentowano metodę wyznaczenia charakterystyki cieplnej istniejącego budynku za pomocą dwukrotnego krótkiego pomiaru - część 1("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011). W części 2 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 4/2011) przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wrażliwości rocznego zapotrzebowania na ciepło ze względu na wybrane czynniki. Ocenę wstępną dokładności metody zawarto w części 3. Keywords: heat demand, some factors Abstract The paper presents a method of determining heat characteristics of the existing building through double brief measurement - Part 1 (“District Heating, Heating, Ventilation" 1/2011). Part 2 ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 4/2011) presents the results of sensitivity analysis of the annual heat demand due to some factors. Preliminary assessment of the accuracy of the method is contained in Part 3. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO WYZNACZANIE wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych z uwzględnieniem mostków cieplnych na podstawie dostępnych metod, niejednokrotnie obarczone jest znacznym błędem. W części 1 artykułu ("Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" 1/2011) przedstawiono, m.in. propozycję metody określania średniej wartości współczynnika U przegród tworzących zewnętrzną powłokę budynku w oparciu o dwukrotnie przeprowadzony krótki pomiar zużycia ciepła. Metoda ta stanowić może alternatywę do obliczeniowego ustalania współczynnika U. W niniejszym artykule przedstawiono natomiast ocenę dokładności wyznaczania A·U dla zewnętrznej powłoki budynku proponowaną metodą. Błąd określania A·U wpływa na dokładność wyznaczanej charakterystyki cieplnej budynku. Założenia dotyczące analizy dokładności wyznaczania wartości A·U zewnętrznej powłoki budynku proponowaną metodą Głównym celem analizy było określenie wpływu błędu szacowania wybranych wielkości na wyznaczaną, zg[...]

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kompaktowych linii napowietrznych wysokich napięć DOI:10.15199/48.2018.12.16

Czytaj za darmo! »

Sieć przesyłowa w Polsce to linie najwyższych napięć (NN) o napięciach znamionowych 220 kV, 400 kV i 750 kV. Zadaniem tej sieci jest przesył energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych do miejsc jej dalszej dystrybucji. Polskie linie przesyłowe mają długości od kilkudziesięciu do maksymalnie 150 km (średnia długość linii NN w Polsce to 54,74 km [1]). Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) w Polsce jest zarządzana przez Skarb Państwa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.). Spółka ta zgodnie z ustawą [2] jest odpowiedzialna za ruch sieciowy w przesyłowym systemie elektroenergetycznym (SEE), bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi SEE [3]. Rys. 1. Struktura Krajowego Systemu Elektroenergetycznego [6] W skład polskiej sieci przesyłowej [1] (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.) wchodzi 257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym: 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km, 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km, 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km, 106 stacji NN, a także podmorskie połączenie kablowe 450 kV DC Polska-Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.). Sieć przesyłowa Polski jest połączona z sieciami zagranicznymi poprzez linie transgraniczne prądu przemiennego o napięciu 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV. Dodatkowo, spółka PSE S.A. zarządza podmorską linią kablową o napięciu 450 kV prądu stałego, łączącą polską sieć przesyłową ze Szwecją. W 2015 r. oddano do użytku połączenie Polska-Litwa, zrealizowane linią 400 kV relacji Ełk Bis-Alytus. Szacuje się [4, 5], że w latach 2011÷2025 poziom planowanych nakładów na rozbudowę sieci przesyłowej w Polsce będzie przewyższał kwotę 22,6 mld zł. Sieci dystrybucyjne w Polsce to linie wysokiego napięcia (WN) o napięciu 110 kV oraz linie średniego (SN) i nisk[...]

Thermal analysis of typical GIS compartment with Thermal Network Method using ATP-EMTP program DOI:10.12915/pe.2014.04.022

Czytaj za darmo! »

In electric power products development, thermal aspects are becoming very important because they guarantee the correct operation of product. The specified temperature limits cannot be exceeded. Thus, knowledge of temperature behavior is very important factor in order to predict reliability and performance in its working environment. In this paper some bases of Thermal Network Method (TNM) modeling in application to transient rating calculations of typical GIS compartment arrangements are presented. Thermal network composed of heat sources, thermal resistances and capacitances can be easily represented and calculated by means of ATP-EMTP programs (also OrCAD Capture environment). Streszczenie. W dobie rozwoju produktów energii elektrycznej, aspekty cieplne stają się bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ w celu zagwarantowania prawidłowego działania urządzeń i aparatów elektrycznych, temperatury nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych. Analiza warunków termicznych jest bardzo ważnym czynnikiem w celu przewidzenia skuteczności i niezawodności w danym środowisku pracy. W poniższym artykule zostały zaprezentowane podstawy modelowania z zastosowaniem metody sieci termicznych - metoda pozwala na wykonywanie obliczeń wartości znamionowych w typowych modułach stacji typu GIS. Sieć termiczna składa się ze źródła ciepła, rezystancji i pojemności termicznej oraz została zaprezentowana i zasymulowana w środowisku ATP-EMTP (a także w programie OrCAD Capture). (Cieplna analiza typowego modułu stacji GIS metodą sieci cieplnych przy użyciu programu ATP-EMTP) Keywords: Thermal Network Method, thermal parameters, GIS busduct, ATP-EMTP, modeling, simulation. Słowa kluczowe: Metoda sieci cieplnych, parametry cieplne, szynoprzewód, stacja GIS, ATP-EMTP, modelowanie, symulacja. doi:10.12915/pe.2014.04.22 Introduction Thermal analysis is a very important issue in electrical devices and apparatus design especially for high current ratings. According to the i[...]

Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter DOI:10.12915/pe.2014.08.04

Czytaj za darmo! »

This paper aims to describe the effect of switching frequency selection for three-level NPC inverter and its impact on the quality of output waveforms for different cable lengths connecting the inverter with motor. Authors propose an optimal switching frequency selection as an option to overall limitation of THD. Traditional and the most popular techniques to limit the THD have been reviewed in order to compare with the proposed method. Simulation verification shows that harmonic spectrum generated by the inverter with the switching frequency selected at the minimum equivalent impedance of the network cable resulting in decrease of total level of harmonics contents. Streszczenie. W artykule została przedstawiona analiza wyboru częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika napięcia, oraz jej wpływu na jakość przebiegów wyjściowych dla różnych długości kabli. Autorzy proponują wybór częstotliwości przełączania, jako jedną z opcji ograniczenia współczynnika THD. W artykule przedstawiono tradycyjne i najbardziej popularne techniki ograniczenia współczynnika THD w celu ich porównania z proponowaną metodą. Wyniki symulacyjne wykazały, że ilość harmonicznych generowanych przez falownik jest mniejsza, jeśli falownik pracuje przy częstotliwości, dla której impedancja zastępcza kabla jest najmniejsza. (Redukcja współczynnika THD przez optymalizację częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika NPC) Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. doi:10.12915/pe.2014.08.04 Introduction Application of multilevel inverters leads to many advantages like e.g. limited steepness of the voltage applied (dv/dt), which substantially reduces the total harmonic distortions of the output waveforms. Advanced control schemes such as direct torque control (DTC) allows process optimization and increase of an ef[...]

Variable Speed Drive (VSD) - towards modern industry and electric power systems DOI:10.15199/48.2016.06.41

Czytaj za darmo! »

High-power motor drives play an important role in present-day power systems. Due to high requirements put on drive systems, particularly strong development has been observed in recent years in variable speed drives (VSD), with power converters as their key part. This article reviews topics related to VSD systems, with particular focus on VSD applications, converter configuration and the harmonics injected to the grid. Streszczenie. We współczesnych systemach elektroenergetycznych istotną rolę odgrywają układy napędowe dużej mocy. Wysokie wymagania stawiane układom napędowym powodują, że w ostatnich latach szczególnie rozwijane są układy Variable Speed Drive (VSD), których kluczowym elementem jest przekształtnik mocy. W tym artykule przedstawiony został przegląd zagadnień dotyczących układów VSD, przy czym uwaga została skupiona na kwestiach zastosowań VSD, konfiguracji przekształtników oraz harmonicznych wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej. (Przekształtnikowy układ napędowy - w kierunku nowoczesnego przemysłu i systemu elektroenergetycznego). Słowa kluczowe: przekształtnikowy układ napędowy, system elektroenergetyczny, harmoniczne. Keywords: variable speed drive, power system, harmonics. Introduction Industry, services (including agriculture), transportation and households are the biggest consumers of electricity in Europe [1]. According to the Energy Regulatory Office in Poland [2] and the European Environment Agency [1], with approximately 2530% of overall power supply, the volume of power supplied to households is relatively low. The main consumer of electricity in Europe, including in Poland, is industry. More than 65% of the energy taken off in industry is consumed by motors [3], or, more broadly, by electrical motor drives. Diverse applications of electrical motors in industry require speed control capabilities, not infrequently in a broad range [4]. Present-day motor drives used in various sectors of industry [...]

Impact of high voltage GIS substation configuration on lightning overvoltages

Czytaj za darmo! »

In the present article simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical HV GIS substation are presented. As demonstrated, analyzed overvoltages are dependent on various system parameters. The influence of key factors on maximum overvoltage peak values was presented. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS station and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule zostały zaprezentowane przykładowe symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Wykazano zależność symulowanych przepięć od parametrów systemu oraz wykazano wpływ kluczowych parametrów na maksymalne wartości przepięć. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez wprowadzenie wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Analiza wpływu konfiguracji stacji GIS wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja elektroenergetyczna typu GIS, przepięcia piorunowe, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Fast Transients in power systems cover a frequency range from 10 kHz up to 1 MHz and are caused by lightning strokes to the transmission line’s phase or ground wire. High overvoltage wave is being generated, which propagates along the network can lead to speeding up the insulation ageing processes and in most severe conditions even failures of machines and apparatuses. As it was mentioned before, two different situations can be distinguished: lightning stroke to phase wire called direct stroke and lightning stroke to shield wire causing current flash across the insulator chain namely back-flash. Its occurrence depends on various system conditi[...]

Influence of HV LC filter on lightning overvoltages in Gas-Insulated Switchgear substations

Czytaj za darmo! »

In the present paper simulations of the propagation of lightning overvoltages in a typical HV GIS substation are presented. The influence of HV LC filter on maximum overvoltages peak values was analyzed. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS substation and the transmission line has been proposed. Streszczenie. W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS. (Wpływ filtra LC wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych w stacjach gazowych typu GIS) Keywords: insulation coordination, GIS, substation, lightning overvoltages, LC low pass filter, modeling, ATP/EMTP. Słowa kluczowe: koordynacja izolacji, stacja GIS, przepięcia piorunowe, LC filtr dolno-przepustowy, modelowanie, ATP/EMTP. Introduction Studies of power systems involving lightning surge phenomena are performed to design transmission lines and substations as well as for the insulation coordination of power system equipment. Lightning overvoltages are generated by a current stroke to a tower structure, which results in complex surge phenomena propagating throughout the transmission lines and substations. An overvoltage is a voltage wave which is superimposed on the rated voltage of the network. It is characterized by: the magnitude (in kV), the rise time (in μs) and the rate of rise called steepness (in kV/μs). Overvoltages which can disturb electrical installations and loads can have lightning or switching origin. GIS substations are protected against switching and lightning overvoltages by means of surge arresters. The protective levels of the a[...]

 Strona 1  Następna strona »