Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA PIWOWARSKA"

STEREOFOTOGRAMETRYCZNA METODA WYZNACZANIA PÓL PRZEMIESZCZEŃ W WALCOWANIU PIELGRZYMOWYM RUR NA ZIMNO

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano stereofotogrametryczną metodę wyznaczania współrzędnych węzłów siatki, naniesionej na powierzchnię rury aluminiowej. Zaprezentowana metoda pozwala na dokładne wyznaczenie współrzędnych przestrzennych dowolnego obiektu. Dzięki zastosowaniu specjalnie w tym celu napisanego programu komputerowego, obliczenia fotogrametryczne wykonywane są bardzo szybko. Aby pomiary były możliwe, na badanym obiekcie muszą być zaznaczone punkty charakterystyczne, dlatego opracowano metodę nanoszenia na powierzchni rury trwałej siatki, wykonanej z miękkich, miedzianych sztyftów. Następnie rura została przewalcowana w modelowej walcarce pielgrzymowej. W trakcie walcowania wykonano serię fotografii, które wykorzystano do obliczeń współrzędnych punktów. Uzyskane wyniki słu[...]

Badania nad nową technologią wytwarzania wsadu do produkcji drutów aluminiowych


  W ostatnich latach w przemyśle kablowym obserwuje się wyraźny rozwój wyrobów z aluminium. Sytuacja ta wymusza badania nad nowymi technologiami produkcji aluminiowego wsadu do procesu ciągnienia, w tym technologii ciągłego odlewania (CO). Linie technologiczne tego typu są obecnie stosowane do produkcji wyrobów z miedzi oraz jej stopów. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu ciągnienia odlewanych w sposób ciągły drutów z aluminium gatunku EN AW 1370 otrzymanych w warunkach laboratoryjnych (AGH) oraz na pół-przemysłowej instalacji fińskiej firmy Upcast. Badania obejmują laboratoryjne próby ciągnienia odlewanych prętów aluminiowych oraz ocenę własności użytkowych otrzymanych drutów. In recent years in the cable industry it is observed a tendency of development new aluminium products. This situation is a reason of research on new technologies of production aluminium rod for example continuous casting. Advantages of technology CC gave the need of development a modern installation for production of aluminium and aluminium alloys rod. This paper presents results of the research on the process of the aluminium wire drawing obtained in laboratory and industrial-scale in the R&D department of Upcast company. Laboratory tests includes a drawing process and final properties of obtained wires. Słowa kluczowe: walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy, ciągnienie drutów, badania drutów, Upcast Key words: aluminium wire rod, aluminium cast, wire drawing[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA PRĘTÓW Z ALUMINIUM WYTWORZONYCH METODĄ CIĄGŁEGO ODLEWANIA

Czytaj za darmo! »

Jedna z koncepcji prac nad nowymi technologiami przetwórstwa aluminium, polega na eliminacji segmentu odkształcenia na gorąco. Przykładem rozwiązania praktycznego w tym względzie może być proces produkcji blach z aluminium i jego stopów z pominięciem tradycyjnej technologii DC odlewania wlewków i procesu ich gorącego walcowania. W przypadku produkcji materiałów wsadowych przeznaczonych na druty do celów elektrycznych wykorzystuje się linie ciągłego odlewania i walcowania (COiW). Produkcja walcówki aluminiowej w stanie miękkim obejmuje jej wytworzenie w linii COiW, a następnie obróbkę cieplną. Materiał uzyskany w ten sposób charakteryzuje się niejednorodnością struktury, która może powodować pewne ograniczenia w procesie ciągnienia drutów, zwłaszcza drutów o niskich średnicach. Ze względu, że najnowsze aplikacje przewodów z aluminium, takie jak żyły giętkie klasy 5 i 6 oraz przewody emaliowane wymagają drutów o średnicach dochodzących do 0,2 mm prowadzone się intensywne badania nad nowymi technologiami uzyskiwania aluminiowego wsadu do procesu ciągnienia. W artykule przedstawiono badania nad laboratoryjną technologią ciągłego odlewania prętów z aluminium oraz ich dalszego przetwórstwa na druty o niskich średnicach. Słowa kluczowe: walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy, ciągnienie drutów, badania drutów STUDY ABOUT DRAWING ALUMINIUM ROD MADE BY CONTINUOUS CASTING One of the subjects of industrial process research is the elimination of hot rolling from the manufacturing of various products. An example of a practical solution in this field is the manufacturing of metal sheets from aluminium and its alloys, in which hot rolling step has been eliminated. In case of production aluminium wire rod intended for electrical application the rod is manufactured in continuous casting and rolling lines. Production of aluminium rods in temper O includes its production casting and rolling line and after that its heat treatment. Material obtained in this way[...]

Badania odporności cieplnej drutów ze stopów AlZr


  Artykuł dotyczy badań nad opracowaniem metody określania dopuszczalnej, długotrwałej temperatury pracy odpornych cieplnie drutów ze stopów aluminium. Do głównych dodatków stopowych stosowanych w tego typu materiałach zalicza się przede wszystkim Zr. Przewody wykorzystujące druty AlZr pozwalają podnieść obciążalność prądową linii przesyłowych oraz stanowią zabezpieczenie przed awariami elektroenergetycznymi typu Blackout. Przedstawiona w artykule metodyka umożliwia wyznaczenie odporności cieplnej drutów, która zdeterminowana jest przez maksymalny poziom spadku własności wytrzymałościowych oraz czas eksploatacji przewodu (np. 50 lat). Badaniu poddano materiały o zróżnicowanej zawartości dodatku cyrkonu w zakresie od 0,02 do 0,26 % Zr, które zostały wytworzone w przemysłowej linii Continuus Properzi w NPA Skawina. In this paper presents research on development methods for predict the permissible long-term operating temperature of heat resistant aluminium alloy wire. The main alloying element used in this type of materials is Zr. AlZr wires increase a current capacity of the power transmission conductor and they are a protective element against failures electricity systems type Blackout. Presented methodology enable to define the heat resistance of wires, whic[...]

ODLEWNICZE STOPY ALUMINIUM TYPU AlSiMg PRZEZNACZONE NA CELE ELEKTRYCZNE


  Stopy aluminium-krzem o nazwie handlowej siluminy należą do najbardziej rozpowszechnionych stopów aluminium wykorzystywanych w technologiach odlewniczych. Ich popularność wynika z wysokich własności wytrzymałościowych, niskiego współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz wysokiej przewodność cieplnej i elektrycznej jak również dobrej lejności. W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu składu chemicznego siluminów na przewodność elektryczną i twardość Brinella materiałów poddanych procesowi klasycznego przesycania i starzenia sztucznego. Badaniom poddano siedem stopów podeutektycznych o zawartości krzemu z zakresu 4,50 do 11,20 %. mas. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, siluminy podeutektyczne, obróbka cieplna AlSiMg CAST ALLOYS FOR ELECTRICAL APPLICATIONS Aluminum-silicon cast alloys, called silumins, are one of the most commonly used alloys in casting technologies. Their popularity comes from high mechanical properties, low thermal expansion coefficient and high thermal and electrical conductivity as well as good castability. This paper presents the results of research on the influence of chemical composition on the electrical conductivity and Brinell hardness of silumins subjected to the process of classical supersaturation and artificial aging. The study involved seven hypoeutectic alloys with a silicon content in the range 4.50 to 11.20 % mass. Keywords: casing aluminium alloys, hypoeutectic silumins, heat treatment Wprowadzenie Siluminy, jako jedne z najpopularniejszych tworzyw odlewniczych, wykorzystywane są w wielu obszarach nowoczesnego przemysłu, a w szczególności w transporcie, budownictwie i w przemyśle maszynowym. Jakość tak wymagających wyrobów jest determinowana składem chemicznym stopu, rodzajem modyfikatorów i rafinatorów, sposobem i parametrami procesu odlewania, konstrukcją formy, warunkami krystalizacji i chłodzenia odlewu oraz parame- Mgr inż. Justyna Wiecheć, dr inż. Piotr Uliasz, prof. dr hab. inż. Ta[...]

BADANIA PROCESU ODKSZTAŁCENIA ORAZ CHARAKTERYZACJA WALCÓWEK I DRUTÓW ZE STOPÓW AlZr OTRZYMANYCH Z MATERIAŁÓW WSADOWYCH O RÓŻNEJ ZAWARTOŚCI CYRKONU


  Jednymi z materiałów obecnie wykorzystywanych do przesyłu prądu elektrycznego są odporne cieplnie stopy aluminium z różnej zawartości cyrkonu. Odpowiednia ilość tego dodatku stopowego powoduje podwyższenie temperatury rekrystalizacji aluminium, dzięki czemu uzyskuje się zwiększenie dopuszczalnej, długotrwałej temperatury pracy wyrobów, tj. drutów do przewodów elektroenergetycznych. Przemysłowe wytwarzanie tego typu materiałów jest prowadzone w liniach ciągłego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Piotr Uliasz, mgr inż. Marzena Piwowarska-Uliasz, mgr inż. Patryk Stępień — AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: marzenap@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 708÷713 709 odlewania i walcowania (COiW) metodą Continuus Properzi, a kształtowanie finalnych własności stopów AlZr uzyskuje się w dalszych procesach przetwórczych. Praca poświęcona jest badaniom wpływu ilości cyrkonu na zdolność do umocnienia stopów w procesie ciągnienia oraz charakteryzacji własności mechanicznych, elektrycznych oraz odporności cieplnej badanych materiałów. Zakres pracy obejmuje badania nad procesem ciągnienia walcówek o średnicy 9,5 mm, wykonanych ze stopów AlZ w zakresie zawartości Zr od 0,05 do 0,32 i wytworzonych w warunkach przemysłowych w linii COiW, na druty o średnicy 4,5; 3,5 oraz 2,5 mm. W pracy przedstawiono technologiczne krzywe umocnienia poszczególnych materiałów oraz wyniki badań obejmujące charakteryzację wybranych własności stopów AlZr, co umożliwiło określić wpływ dodatku cyrkonu do aluminium. Słowa kluczowe: stopy AlZr, walcówka AlZr, proces ciągnienia, badania drutów STUDY OF DEFORMATION PROCESS AND CHARACTERIZATION OF RODS AND WIRES AlZr ALLOY OBTAINED FROM INPUT MATERIAL WITH DIFFERENT CONTENT OF ZIRCONIUM Some of the materials currently used for transmission of electric current are resistant hea[...]

BADANIA NAD NOWĄ GENERACJĄ FUNKCJONALNYCH STOPÓW ALUMINIUM DLA ENERGETYKI

Czytaj za darmo! »

Tematyka artykułu dotyczy najnowszych zagadnień elektroenergetyki napowietrznej, związanej z opracowaniem nowych materiałów przewodzących posiadających niekonwencjonalne walory technologiczne i użytkowe. Stan obecny opiera się z jednej strony na tradycyjnych przewodach stalowo‐aluminiowych, cechujących się szeregiem mankamentów, w drugiej zaś na nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych wykorzystujących samonośne, wysokoprzewodzące oraz odporne cieplnie i reologicznie stopy aluminium. Między tymi rozwiązaniami istnieje pewna luka, w której przewody oparte na czystym aluminium są już niewystarczające, natomiast przewody z utwardzalnych wydzieleniowo stopów aluminium, chociaż pozwalają na uzyskanie znakomitych własności, to z uwagi na skomplikowane technologie wytwarzania są nieopłacalne ekonomicznie. Z powyższych powodów potrzebne są lekkie i odpowiednio wytrzymałe materiały dedykowane na osnowie aluminium, umożliwiające uproszczenie technologii ich przetwarzania na przewody. Preferowane są w tym obszarze nieutwardzalne wydzieleniowo stopy aluminium, wykorzystujące takie dodatki stopowe, jak: Fe, Si, Cu, Mg, Ti, B oraz pierwiastki ziem rzadkich. Odpowiednia kompozycja wymienionych pierwiastków oraz technologia uzyskiwania stopu i wyrobu (odlewanie, walcowanie i ciągnienie) stwarza potencjalne możliwości uzyskania drutów i przewodów o pożądanym przez elektroenergetykę zespole własności użytkowych. W ramach artykułu przeprowadzono wnikliwą analizę wpływu różnych pierwiastków na kształtowaniem się zespołu własności elektryczno‐mechanicznych stopów aluminium. Słowa kluczowe: przewody stopowe, przewody napowietrzne, elektroenergetyka A STUDY OF A NEW GENERATION OF MULTI-FUNCTIONAL ALUMINIUM ALLOYS FOR THE POWER INDUSTRY The paper discusses the most current issues of overhead power transmission relative to development of new conductive materials with unconventional technological and operational qualities. The present condition is ba[...]

STANOWISKO DO BADAŃ POWIERZCHNIOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ (PWPP)


  W artykule przedstawiono podstawowe parametry procesów tarciowych z mieszaniem odkształcanego materiału metodą FSP oraz zaprezentowano wybrane rozwiązania oferowanych urządzeń badawczych. Na tej podstawie opracowano wymagania i parametry pracy oryginalnego stanowiska PWPP do powierzchniowej wysokotemperaturowej przeróbki plastycznej. Metoda ta polega na aktywnej mechanicznej przebudowie struktury materiału w warstwach przypowierzniowych z wykorzystaniem nagrzewania tarciowego. Prototyp stanowiska o nazwie PWPP‐1 do odkształcania materiałów metodą PWPP został wykonany przez firmę CBKO w Pruszkowie. Stanowisko stanowi unikatową tego typu aparaturę badawczą w skali kraju i znajduje się na wyposażeniu Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie. Słowa kluczowe: proces FSW, proces FSP, stanowisko laboratoryjne, odkształcenie powierzchni RESEARCH DEVICE FOR HIGH TEMPERATURE SURFACE METAL WORKING BY PWPP METHOD The article presents basic parameters of the Friction Stir Processing process and shows the selected solution offered research devices. On this basis, developed a range of requirements and performance of the original laboratory device named PWPP‐1 used in the high temperature surface metal working. The point of this method is active mechanical deformation of the microstructure in the surface layer of the material with the use of the friction heat. The prototype machine named PWPP‐1 for the deformation of materials was built by CBKO in Pruszków. This type of machine is unique in the country and is located in the Non‐ferrous Metals Department of AGH in Kraków. Keywords: FSW process, FSP process, laboratory device, surface deformation Wprowadzenie Odkształcenie powierzchni obrabianego materiału polegające na jego tarciowym mieszaniu nazywane jest procesem FSP (Friction Stir Processing), który został opracowany na podstawie znanej od kilkunastu lat techniki FSW (Frict[...]

BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ KSZTAŁTOWANIA WŁASNOŚCI ODLEWNICZEGO STOPU ALUMINIUM AlSi5Mg0,3


  Odlewnicze stopy aluminium typu Al-Si-Mg (siluminy) są szeroko stosowane w wielu obszarach przemysłu, takich jak motoryzacja, przemysł maszynowy czy elektrotechniczny. Jednym z najnowszych zastosowań tych wyrobów, w obszarze elektrotechnicznym, są elementy konstrukcyjne, które wymagają ponadstandardowych własności elektrycznych przy zachowaniu odpowiednich własności mechanicznych (elementy konstrukcyjne przewodzące prąd). W pracy przedstawiono badania nad technologią kształtowania własności wyrobów z podeutektycznego stopu AlSi5Mg0,3, która polega na wykorzystaniu do operacji przesycania materiału ciepła pozostającego po procesie odlewania. Podstawowym celem pracy było określenie wpływu zaproponowanych zmian procesowych na możliwość uzyskiwania pożądanych własności materiałowych w procesie obróbki cieplnej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy aluminium, siluminy podeutektyczne, obróbka cieplna RESEARCH ON TECHNOLOGY FOR CONTROLLING CASTING PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOY TYPE AlSi5Mg0.3 Aluminum cast alloys type Al-Si-Mg (silumins) are widely used in many areas of industry, such as automotive or mechanical and electrical engineering. One of the latest applications of these products in the field of electrical engineering are construction elements that require above-standard electrical properties while maintaining appropriate mechanical properties (construction elements which are also conductive elements). The paper presents research on technology obtaining properties of hypoeutectic alloy AlSi5Mg0.3, which covers the use the heat of the remaining after the casting process for the process of supersaturation of the material. The primary aim of this study was to determine the impact of the proposed changes to the process to the possibility of obtaining the desired material properties in different variants of heat treatment process. Keywords: casing aluminium alloys, hypoeutectic silumins, heat treatment Wprowadzenie Metale lekkie, a przede wszys[...]

 Strona 1