Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Radosław SOKÓŁ"

Zastosowanie metody non-interior-point w optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zaproponowany przez Autorów wariant metody optymalizacyjnej non-interior-point. Opisana metoda została sprawdzona eksperymentalnie dla różnych testowych systemów elektroenergetycznych (dane testowe IEEE) oraz dla przykładowego polskiego systemu elektroenergetycznego. Uzyskane, prezentowane w artykule wyniki potwierdzają zasadność wprowadzonych modyfikacji, szczególnie dla dużych systemów. Abstract. The paper presents a proposed variant of the non-interior-point optimisation method. The presented method has been verified experimentally by applying it to various test power systems (IEEE test data) and to a test case of the Polish power system. Obtained results confirm that the new variant is well suited for optimising large power systems. (The non-interior-poin[...]

WPŁYW TEMPERATURY WALCOWANIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI BLACH ZE STOPU Zn-Cu-Ti DOI:10.15199/67.2015.10.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury nagrzewania wsadu do procesu walcowania taśmy ze stopu Zn-Cu-Ti w walcarce kwarto-nawrotnej na strukturę i własności przetwarzanych blach, w szczególności na ich podatność do zginania. W tym celu przeprowadzono eksperyment w warunkach przemysłowych, w którym procesowi walcowania poddano pięć kręgów taśmy o zbliżonym składzie chemicznym i przy ustalonych podstawowych parametrach walcowania, tj. schemacie gniotów i prędkościach walcowania w poszczególnych przepustach. Próbki wytworzonych w ten sposób blach poddano obserwacjom strukturalnym, na podstawie, których stwierdzono ich różny stopień rekrystalizacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań własności mechanicznych stwierdzono, że stopień dynamicznej rekrystalizacji w procesie walcowania jest ściśle związany z własnościami mechanicznymi gotowych blach, jak i ich podatnością do zginania. Przeprowadzony eksperyment pozwolił wyznaczyć minimalną temperaturę nagrzewania odlanego wsadu do procesu walcowania, która pozwala na uzyskanie pożądanych własności użytkowych gotowych blach. Słowa kluczowe: Zn-Cu-Ti, blachy, walcarka kwarto-nawrotna, dynamiczna rekrystalizacja IMPACT OF THE ROLLING TEMPERATURE ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF Zn-Cu-Ti ALLOY SHEETS The paper presents the research results on influence of the charge’s heating temperature intended for rolling process of the sheet made from Zn-Cu-Ti alloy in a four-high reversing mill on the structure and properties of the processed sheets, and its susceptibility to bending in particular. To this end, an experiment in industrial conditions was conducted, in which five coils of similar chemical compositions and established basic rolling parameters, which are draft schemes and rolling velocities in particular roll passes, were put to the rolling process. The sheet samples made according to this method were subjected to structural observations, basing on which various fracti[...]

WPŁYW GRUBOŚCI MATERIAŁU WSADOWEGO I SCHEMATU GNIOTÓW W PROCESIE WALCOWANIA NAWROTNEGO NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE BLACH ZE STOPU Zn-Cu-Ti DOI:10.15199/67.2017.12.11


  WPROWADZENIE Blachy ze stopu Zn-Cu-Ti opisane w europejskiej normie EN 988 mogą być wytwarzane przy użyciu zróżnicowanych technologii. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest dwuetapowy proces, obejmujący ciągłe odlewane taśmy o grubości rzędu kilku milimetrów i szerokości nie większej niż 1500 mm, a następnie jej walcowanie najczęściej w walcarkach kwarto-nawrotnych w kilku przepustach walcowniczych. Wyrób gotowy musi spełnić wymagania normy względem składu chemicznego stopu, tolerancji wymiarowych oraz własności mechanicznych. Szczególne znaczenie ma podatność do zginania blach na kierunku równoległym do kierunku walcowania, z uwagi na fakt, że najpowszechniej stosowane połączenia dekarskie wymagają od tego typu blach doskonałej podatności do zginania na kierunku równoległym do kierunku walcowania, a także niskich dodatnich temperaturach.OPIS EKSPERYMENTU Eksperyment opisany w niniejszym artykule jest częścią programu badawczego realizowanego przez jednostkę przemysłową we współpracy z jednostką badawczą, obejmującego opracowanie nowej ścieżki technologicznej produkcji blach ze stopów Zn-Cu-Ti z wykorzystaniem aparatury badawczej w skali przemysłowej, umożliwiającej dwuetapowy proces produkcji blach, na który składa się: ciągły odlew taśmy metodą Huntera oraz niezintegrowany proces jej walcowania w walcarce kwarto-nawrotnej. W tablicy 1 przedstawiono przeciętny skład chemiczny stopu Zn-Cu-Ti wytwarzany przez partnera przemysłowego w ramach programu badawczego. W procesie produkcyjnym ciekły metal o ustalonym składzie chemicznym transferowany jest poprzez układ filtrujący i zestaw rynien do maszyny odlewniczej typu Hunter, stanowiącej szczególną odmianę procesu odlewania pomiędzy dwa chłodzone od wewnątrz walce, znanego również TRC (ang. Twin Roll Casting). Cechą wyróżniającą proces Huntera jest nachylenie osi wzdłuż której umieszczone są walce jeden nad drugim o 15°, co ma na celu m.in. ułatwić kontrolę nad ciekłym me[...]

 Strona 1