Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Marek JASIŃSKI"

Aktywny przekształtnik sieciowy dedykowany dla źródeł rozproszonych z funkcją kompensacji wyższych harmonicznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje algorytm sterowania dwupoziomowego przekształtnika AC-DC pracującego jako sprzęg między siecią elektroenergetyczną (SEE) a źródłami rozproszonymi (ŹR), takimi jak odnawialne źródła energii (OZE) czy obciążenia aktywne (OA). Algorytm umożliwia stabilną pracę przekształtnika w warunkach odkształconej sieci zasilającej (zapady, wyższe harmoniczne napięcia) oraz poprawę jakości przetwarzanej energii poprzez zastosowaną funkcjonalność kompensacji wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono algorytm sterowania, model symulacyjny, wstępne wyniki symulacyjne i eksperymentalne. Abstract. The paper presents control algorithm dedicated for two level voltage source converter operating as an interface between the Grid and Distributed Sources like Renewable Energy Sources (RES) or Active Loads (AL). Control algorithm gives possibility for stable operation of the converter during supplying voltage disturbances (higher harmonics and voltage dips) and also for improvement of the power quality by Harmonics Compensation functionality. In this paper control algorithm, simulation model, preliminary simulation and experimental results has been presented. (Grid Connected Converter with Harmonics Compensation functionality for Distributed Systems). Słowa kluczowe: rozproszone źródła energii, odnawialne źródła energii, jakość energii, kompensacja wyższych harmonicznych, współpraca z siecią elektroenergetyczną Keywords: Distributed Energy Sources, Renewable Energy Sources, Power Quality, Higher Harmonics Compensation, Grid Interface Wstęp Zwiększająca się ostatnich latach liczba zainstalowanych i podłączonych do sieci elektroenergetycznej (SEE) źródeł energii odnawialnej (OZE) i obciążeń aktywnych (OA) powoduje coraz powszechniejsze stosowanie przekształtników energoelektronicznych. Przekształtniki pracują jako sprzęg między siecią elektroenergetyczną a źródłami rozproszonymi, przez co jakość ich pracy ma znaczący wpływ na jakość energii o[...]

Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym - zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów DOI:10.15199/48.2016.04.18

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano modelowanie 3-poziomowego 4-gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale pracującego jako równoległy filtr aktywny do stosowania w sterowaniu predykcyjnym wykorzystującym model nieliniowy. Przedstawiono sposób modelowania poszczególnych elementów układu: przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale z pasywnym filtrem wyjściowym L. W celu weryfikacji opisanego rozwiązania przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych. Abstract. This paper presents modelling of 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter (SAPF) for Model Predictive Control based on nonlinear model. The main parts of the model are described: Flying Capacitor Converter, output L-type passive filter, 4- leg SAPF. (The new Model Predictive Control of 3-level 4-leg Shunt Active Power Filter - finite states set model approach). Słowa kluczowe: model nieliniowy przekształtnika 3-poziomowego, sterowanie predykcyjne, przekształtnik z kondensatorami o zmiennym potencjale, przekształtnik wielopoziomowy, filtr aktywny. Keywords: nonlinear model of 3-level converter, predictive control, flying capacitor converter, multilevel converter, active power filter. Wstęp W artykule opisano modelowanie 3-poziomowego 4- gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale [1], [2] (ang. Flying Capacitor Converter - FCC) pracującego jako równoległy filtr aktywny [3], [4] (ang. Shunt Active Power Filter - SAPF). Opracowany model zastosowany został w sterowaniu predykcyjnym wykorzystującym model nieliniowy (o ograniczonej liczbie stanów) (ang. Finite Control Set Model Predictive Control - FS-MPC) [5]-[7]. Metoda ta stała się w ostatnich latach przedmiotem badań dotyczących jej zastosowania do rożnych urządzeń energoelektronicznych, w tym równoległych filtrów aktywnych mocy [8]-[21]. W omawianym sterowaniu na podstawie modelu dokonywana jest predykcja wartości prądów wyjściowych 3-[...]

Zastosowanie metody predykcyjnej o ograniczonej liczbie stanów do sterowania 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym DOI:10.15199/48.2017.06.29

Czytaj za darmo! »

Wstęp Zagadnienie jakości energii elektrycznej stanowi bardzo istotna kwestię z punktu widzenia zarówno odbiorców, jak i dostawców energii. Różnorodność urządzeń odbiorczych, dołączanych do sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza odbiorników nieliniowych (np. diodowe mostki prostownicze), może powodować znaczną asymetrię i odkształcenie prądów sieci oraz napięć, co wpływa negatywnie na współczynnik THDi (zawartość wyższych harmonicznych prądu). Dodatkowym problemem jest zwiększony pobór mocy biernej. Jednym ze skutecznych sposobów kompensacji generowanych zakłóceń jest zastosowanie równoległego aktywnego filtru mocy (ang. Shunt Active Power Filter - SAPF). Urządzenia te, poprzez generowanie prądów kompensujących o odpowiednim kształcie, pozwalają na ograniczenie istniejących zakłóceń, minimalizację współczynnika THDi i zapotrzebowania na moc bierną z sieci elektroenergetycznej [1]. Przekształtniki wielopoziomowe znajdują coraz szersze zastosowanie w energoelektronice. Posiadają one szereg zalet, do których zaliczyć można m.in.: ograniczenie tętnień prądów, ze względu na niższe skoki napięć wyjściowych du/dt, co w niektórych przypadkach przekłada się także na niższe napięcia na elementach półprzewodnikowych [3-5], zredukowane (w stosunku do przekształtników 2- poziomowych) wartości indukcyjności filtru wyjściowego. W związku z tym, w niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie 3-poziomowego 4-gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. Flying Capacitor Converter - FCC) w układzie równoległego aktywnego filtru mocy SAPF. Opisane rozwiązanie pozwoli na uzyskanie: - Lepszej kompensacji zakłóceń prądów sieciowych, w związku ze zmniejszeniem skokowych zmian napięcia wyjściowego, a w związku z tym, ograniczeniem generowanych pulsacji prądów [4], - Większej elastyczności działania układu, wynikające z możliwości niezależnego sterowania każdą z gałęzi przekształtnika FCC, co wyróżnia tą topologię n[...]

Ocean waves energy converter - Wave Dragon MW

Czytaj za darmo! »

The paper has as an objective to combine and disseminate information on generators and power electronics solutions for Wave Dragon MW Power Take Off system. Wave Dragon MW captures power from the sea waves by means of low-head turbines and converts it to rotating mechanical power. In recent years because of energetic problem on almost whole world power electronics and electric machines as well a[...]

Predykcyjne algorytmy sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję nowego, predykcyjnego algorytmu sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DPC (Direct Power Control). Dzięki zastosowaniu dodatkowej modulacji wektorowej możliwe jest całkowite zredukowanie uchybu wektora prądu w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień prądu sieciowego i zapewnienie stałej częstotliwości przełączeń. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In This article a new, predictive control methods of the AC/DC inverter are presented. Both methods are based on the Direct Power Control algorithm and the current error vector minimization criteria. The main assumption of the predictive DPC-2V- and DPC-2V- algorithms are presented. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (Predictive control algorithms of the AC/DC converter). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne typu DPC. Keywords: Direct Power Control, predictive control algorithms. Wstęp Szybki rozwój techniki cyfrowej oraz spadek cen nowoczesnych i szybkich procesorów sygnałowych (DSP) niewątpliwie przyczynił się w ostatnich latach do rozwoju zaawansowanych metod sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Dotyczy to zwłaszcza metod predykcyjnych [1], [9], z konieczności wymagających zwiększonych nakładów obliczeniowych. W artykule skupiono się na nieliniowych metodach sterowania wykorzystujących predykcję położenia wektora uchybu prądu sieciowego. Zalety nieliniowych metod bezpośredniej regulacji momentu (DTC) [2] wykorzystywanych do sterowania przekształtnikami napędowymi stały się pokusą do próby wykorzystania zmodyfikowanych wersji tych algorytmów również w sterowaniu przekształtnikami sieciowymi. Odpowiednik metod DTC służącym do sterowania przekształtnikami AC/DC stanowią algorytmy DPC (bezpośredniego sterowania mocą), rozwijane zarówno [...]

Sterowanie silnika indukcyjnego metodą DTC-3L-3A

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano nową metodę sterowania silnika indukcyjnego DTC-3L-3A (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas), oraz porównano ją z działaniem klasycznej metody DTC. Podstawą porównania obu metod była częstotliwość łączeń (straty na przełączanie). Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Abstract. The present article describes the new DTC-3L-3A (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas) control method of induction motor, as well compare this method with the DTC control method. The switching frequency (the switching power losses) of described methods is basis of the comparison of these methods. This article includes the results of the simulations performed in the Matlab Simulink environment. (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas control method of induction motor). Słowa kluczowe: DTC, bezpośrednia regulacja momentu i strumienia, przekształtnik DC/AC, DTC-3L-3A. Keywords: DTC, direct torque control, DC/AC converter, DTC-3L-3A. Wstęp Metoda DTC [1], zaproponowana w latach osiemdziesiątych przez Takachashi i Noguchi, dzięki swoim zaletom bardzo szybko została wykorzystana w praktyce przemysłowej i nadal znajduje nowe zastosowania [2]. Późniejsze jej modyfikacje eliminowały część wad tej metody, tym samym zwiększając jej atrakcyjność w stosunku do konkurencyjnych metod polowo zorientowanych FOC (Field Oriented Control). Niektóre modyfikowane metody DTC [3],[4] koncentrują się na minimalizacji strat łączeniowych przy zachowaniu zbliżonej wartości tętnień momentu, bądź równoważnie zmniejszeniu tętnień momentu przy zachowaniu zbliżonej częstotliwości łączeń. Jedną z takich metod jest metoda DTC-3A [5]. Zaletą tej metody jest optymalny sposób podziału pola uchybu, który w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie częstotliwości przełączeń łączników. Proponowana w artykule metoda DTC-3L-3A wykorzystuje ideę podziału pola uchyby sformułowaną dla metody DTC-3A rozszerzając ją o możliwości przekształtni[...]

Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kompleksowy algorytm sterowania pełnowymiarowym przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej. Algorytm posiada dwa tryby pracy: sieciowy ze śledzeniem mocy maksymalnej oraz autonomiczny, który zapewnia zasilanie symetrycznych, niesymetrycznych oraz nieliniowych odbiorników. Aby ustabilizować napięcie w obwodzie pośredniczącym zastosowano dodatnie sprzężenie od mocy. Algorytm zweryfikowano na stanowisku laboratoryjnym o mocy 3kW. Przedstawiono symulacje współpracy układu z magazynem energii. Abstract. This paper presents control algorithm for a wind turbine full-scale AC-DC-AC converter. Two operation modes are implemented: gridconnected mode with maximum power point tracking and autonomous (islanding) mode assuring balanced voltage for symmetrical, asymmetrical and nonlinear loads. To stabilize DC voltage power feedforward is implemented. Algorithm has been verified on 3kW laboratory setup. Presented simulation results show cooperation of wind turbine with energy storage. (Control of wind turbine AC-DC-AC converter under grid-connected and islanding operation mode). Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, przekształtnik AC-DC-AC typu back-to-back (BtB), magazyn energii. Keywords: wind turbine, AC-DC-AC converter back to back (BtB) type, energy storage system. Wstęp Elektrownie wiatrowe stały się integralną częścią systemu elektroenergetycznego. Dzięki polityce energetycznej UE i dopłatom do "zielonej energii", a także rozwojowi technologii, stanowią ciekawą alternatywę dla konwencjonalnych, dużych źródeł energii, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i ze względów ekonomicznych. Elektrownie wiatrowe wywierają jednak negatywny wpływ na jakość energii w systemie elektroenergetycznym. Nieustanna zmienność generowanej mocy (spowodowana zmiennością wiatru), wprowadzanie wyższych harmonicznych, wrażliwość na zakłócenia napięcia pojawiające się w sieci i ich wzmacnianie powoduje, że od[...]

Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface - modulation and MPPT issues

Czytaj za darmo! »

This paper shows an application of three-level Flying Capacitor Converter in an AC-DC-AC system interfacing a wind turbine. Modulation, Maximum Power Point Tracking issues are discussed. Experimental results are shown with conclusions. Streszczenie. W artykule przedstawiono aplikację trójpoziomowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale w układzie AC-DC-AC w zastosowaniu do turbiny wiatrowej podłączonej do sieci energetycznej. Omówione zostało zagadnienie modulacji dla przekształtnika oraz śledzenia punktu mocy maksymalnej. Przedstawiono wyniki eksperymentalne wraz z wnioskami. (Przekształtnik z kondensatorami o zmiennym potencjale w zastosowaniu do turbiny wiatrowej - zagadnienia modulacji i śledzenia punktu mocy maksymalnej). Słowa kluczowe: przekształtniki wielopoziomowe, AC-DC-AC, modulacja, MPPT. Keywords: multilevel converters, AC-DC-AC, modulation, MPPT. Abstract This paper presents an application of the three-level Flying Capacitor Converter (FCC) in an AC-DC-AC (Back to Back - BtB) system interfacing a wind turbine with an asynchronous generator to the grid. The FCC operates as the machine converter (MC) while also three-level Diode Clamped Converter (DCC) is the grid converter (GC). The control is based on Voltage Oriented Control (VOC) and Indirect-Field Oriented Control (IFOC) methods but it also comprises a Space Vector Modulation (SVM) for the FCC, the Maximum Power Point Tracking (MPPT) to increase the effectiveness of power generation and the Power Feed- Forward to improve system stability. Moreover, the reference machine flux control is proposed as the way to reduce magnetization power losses and raise the output power. Experimental results confirm correct operation of the proposed control structure. Additionally, basic comparison of the FCC and DCC converters features are shortly pointed out. And finally a detailed analysis of flying capacitors voltages balancing is proven by experimental result[...]

Higher harmonics compensation in grid-connected PWM converters for renewable energy interface and active filtering

Czytaj za darmo! »

The paper presents overview of high-order harmonics compensation methods applied for control of grid-connected converter. Two harmonic compensation methods are presented. One based on band-pass filers cooperating with Direct Power Control with Space Vector Modulation (DPC-SVM) is dedicated for renewable energy interface. Second method based on resonant controllers applied in Voltage Oriented Control (VOC) adds an active filtering function to PWM rectifier. Simulation and preliminary experimental results for these two methods are presented. Streszczenie. Artykuł prezentuje wybrane metody kompensacji wyższych harmonicznych. Pierwszą bazującą na filtrach cyfrowych przedstawiono w aplikacji, w bezpośrednim sterowaniu mocy z modulacją wektorową (DPC-SVM) przekształtnikiem sieciowym. Drugą bazującą na regulatorach rezonansowych przedstawiono w sterowaniu napięciowo zorientowanym (VOC) jako funkcję aktywnej filtracji sterowanego prostownika sieciowego. Na zakończenie przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych. (Kompensacja wyższych harmonicznych w sieciowym przekształtniku PWM) Keywords: grid-connected converter, harmonic distortion, harmonic compensation, power quality, active filters Słowa kluczowe: przekształtnik sieciowy, odkształcenie wyższymi harmonicznymi, kompensacja harmonicznych, jakość energii, filtry aktywne Introduction Nowadays there are many issues closed in the general term “Power Quality". Electrical networks become larger every year, a huge number of different electrical devices fulfilling different standards are being connected to the grid. Equipment becomes more advanced, complicated and in fact more sensitive to quality of power supply. On the other hand, loads connected to the common network contain a lot of power electronic devices like power switches, UPS systems etc. - they can work with higher efficiency and speed, but also generate disturbances (higher harmonics). Fifteen years ago[...]

 Strona 1  Następna strona »