Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Artur ROJEK"

Badania wyłączników szybkich prądu stałego na zgodność z normami

Czytaj za darmo! »

Przed dopuszczeniem do eksploatacji w kolejowej trakcji elektrycznej wyłączniki szybkie prądu stałego muszą być poddane badaniom na zgodność z normami. Artykuł zawiera opis tych badań. Wskazano braki w normach oraz różnice pomiędzy ich zapisami a warunkami rzeczywistymi, w jakich pracują wyłączniki szybkie zainstalowane w taborze trakcyjnym oraz w podstacjach trakcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na badania zdolności łączeniowej prądów zwarciowych i krytycznych oraz trwałość łączeniową i koordynację zabezpieczeń zwarciowych. Abstract. Before placing in service in the railway electrical traction high-speed circuit-breakers shall be the subject of conformity tests with standards. The paper includes a description of these tests. There are indicated defects of standards and differences between their requirements and real operating conditions of on-board and fixed installation high-speed circuit-breakers. Particularly it was focused on tests of short-circuit capacity, critical current breaking capacity and electrical endurance and coordination of short-circuit protection. (Conformity tests with standards of highspeed circuit-breakers DC). Słowa kluczowe: wyłącznik szybki, zwarcia, prąd krytyczny, koordynacja zabezpieczeń. Keywords: high-speed circuit-breaker, short-circuit, critical currents, coordination of protection.Stosowane w systemach kolejowych wyłączniki szybkie prądu stałego, zarówno instalowane w taborze, jak również w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych, podlegają procesowi dopuszczenia ich do eksploatacji. Wyłączniki taborowe podlegają certyfikacji jak składniki interoperacyjności na podstawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" [1] (TSI Tabor), natomiast wyłączniki podstacyjne zgodnie z rozporządzeniami Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej [2, 3]. Niezależnie od podstawy prawnej i miejsca ich instalacji, aby zostać dopuszczone [...]

Materiały nakładek ślizgowych pantografów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostosowaniem nowego materiału na nakładki stykowe do pantografów krajowego taboru trakcyjnego. Stosowane nakładki z miedzi elektrolitycznej postanowiono zastąpić nakładkami z kompozytu węglowego. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych nowego materiału oraz przedstawiono wnioski. Rozpowszechnionym rodzajem napędu kolejowych pojazdów szynowych są silniki elektryczne. Napęd ten jest ekonomiczny i przyjazny środowisku. Wskutek różnic w rozwoju historycznym kolejnictwa w krajach europejskich ukształtowały się odmienne systemy zasilania trakcji elektrycznej. Powstały systemy trakcji prądu stałego o napięciu 1,5 kV i 3 kV oraz systemy prądu przemiennego 15 kV, 16 2/3 Hz i 25 kV, 50 Hz. Dostarczanie energii elektrycznej bez[...]

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF OVERHEAD RAILWAY LINE EQUIPMENT — CURRENT STATE DOI:10.15199/67.2015.9.4


  Overhead railway traction consist of various kinds of supporting structures and elements that allow the installation of the trolley wire horizontally to the track axis. Generally it is a complex mechanical and electrical system, that must ensure the proper electrical current transfer to the locomotive. During the exploitation of current support constructions (extension arms, stay arms, tensioning devices etc.) different kinds of problems exist, significantly affecting the railway traffic daily routine. Within this paper research results of stress characteristics (obtained in FEM analysis) and also experimental results of clamping force relaxation and corrosion resistance of supporting elements (elements used nowadays in overhead Polish railway traction system) are presented. Obtained results showed that used support constructions have effort under operational loads close to material yield strength. Tested elements have also different kinds of design defects, low corrosion resistance and rheological resistance at a level of 8÷10 % degree of relaxation in 24 h test performed under operational loads. Keywords: overhead railway traction, support elements ANALIZA I BADANIA ELEMENTÓW SŁUŻĄCYCH DO PODWIESZANIA KOLEJOWEJ GÓRNEJ SIECI TRAKCYJNEJ — STAN AKTUALNY Kolejowa górna sieć trakcyjna zbudowana jest z konstrukcji wsporczych podtrzymujących — poprzez różnego rodzaju elementy i liny nośne — przewód jezdny poziomo nad osią toru. Jest to bardzo skomplikowany układ mechaniczno-elektryczny, który musi zapewnić prawidłowy transfer energii elektrycznej do elektrowozu przy wysokich prędkościach jazdy. Podczas eksploatacji elementów podwieszeniowych (ukośników, wysięgników, uchwytów, urządzeń naprężających itp.) występują różnego typu problemy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy ruch pojazdów szynowych. W ramach artykułu Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Grzegorz Kiesiewicz, dr inż. Paweł Kwaśniewski, dr hab. inż.[...]

NEW GENERATION OF RAILWAY OVERHEAD LINE EQUIPMENT SYSTEM DOI:10.15199/67.2015.9.5


  Railway overhead line equipment is being produced in Poland based on obsolete industry standards and because of that those elements do not meet requirements of the current technical requirements. Design of currently used constructions is based on hot galvanized, commercially available simple shapes like channel and square sections made of S235JR grade steel. Because of that those elements typically have high masses and limited corrosion resistance. What is more, the outdated design present difficulties with assembly and daily use. Within this article, a concept of new generation of overhead line equipment is presented along with numerical (FEM) research results of stress and safety factor obtained with the use of applied operational load scheme. Conducted works showed that newly designed elements have a safe level of effective stress and high safety factor — all tested under an operational load regime, existing in 3kV DC railway systems. Keywords: overhead railway traction, overhead line equipment SYSTEM NOWEJ GENERACJI ELEMENTÓW POŁĄCZEŃ NOŚNYCH KOLEJOWEJ GÓRNEJ SIECI TRAKCYJNEJ Elementy połączeń nośnych produkowane są w Polsce na bazie wycofanych już norm branżowych i nie odpowiadają aktualnym standardom technicznym. Elementy obecnie produkowane bazują na typowych prostych kształtownikach (ceowniki, kątowniki) wykonywanych ze stali S235JR cynkowanej ogniowo, przez co są ciężkie i mało odporne na korozję. Ponadto przestarzała konstrukcja jest powodem skomplikowanego montażu oraz problemów w ich użytkowaniu. W ramach artykułu przedstawiono koncepcję nowej generacji systemu elementów połączeń nośnych sieci trakcyjnej oraz wyniki badań numerycznych tj. rozkładu wytężenia i współczynnika bezpieczeństwa analizowanej konstrukcji w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. Przeprowadzone badania wykazały, że nowego typu elementy posiadają bezpieczny poziom intensywności naprężenia i wysoki współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji pod wpływem ob[...]

 Strona 1