Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Łągiewka"

Wpływ elektropolimeryzacji tiofenu na proces elektrolitycznego otrzymywania stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Metoda elektrolitycznego otrzymywania materiałów może być stosowana do otrzymania powłok metalicznych, kompozytowych, a także polimerowych. W wyniku zmiany warunków prądowo- -temperaturowych można uzyskać poprawę niektórych właściwości użytkowych powłok. Często o właściwościach powłok decyduje również skład i rodzaj kąpieli galwanicznej: jonowy, cząsteczkowy, granulacja zawiesiny proszku met[...]

Wpływ zawartości kadmu na proces wydzielania wodoru na elektrolitycznych powłokach Cu-Cd

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne otrzymywanie powłok stopowych Cu-Cd na podłożu miedzianym jest przypadkiem odpowiadającym występowaniu zjawisk podpotencjałowych bardziej elektroujemnego składnika stopu na mniej elektroujemnym. Współwydzielanie się w takich warunkach miedzi i kadmu zachodzi przy ciągłym udziale zjawisk podpotencjałowych kadmu na miedzi w procesie zarodkowania i wzrostu ośrodków fazy stopowej[...]

Wpływ polimeru nieprzewodzącego - polietylenu na własności stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Stopy niklu z dodatkiem molibdenu są stosowane jako materiały elektrodowe i charakteryzują się własnościami katalitycznymi w różnych procesach elektrochemicznych, między innymi w procesie wydzielania wodoru [1÷5]. W celu poprawy ich własności katalitycznych, wprowadza się odpowiednie modyfikatory lub przeprowadza obróbkę cieplną [6÷9]. Najczęściej stosowane modyfikatory powłok stopowych to p[...]

Otrzymywanie i właściwości elektrolitycznych warstw stopowych Zn-Ni osadzanych pulsowo

Czytaj za darmo! »

Warstwy stopowe Zn-Ni otrzymywano metodą elektrolitycznego osadzania z zastosowaniem impulsowego źródła prądu. Jako podłoże zastosowano stal austenityczną (OH18N9). Określono skład fazowy oraz powierzchniowy skład chemiczny warstw stopowych Zn-Ni, osadzonych przy katodowej gęstości prądu jk = 5-25 mA/cm2. Badania strukturalne warstw Zn-Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr fi rmy Philips oraz promieniowanie lampy CuK. Obrazy powierzchni warstw oraz rozkład powierzchniowy pierwiastków otrzymano za pomocą mikroskopu skaningowego JOEL JSH-6480. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano możliwość otrzymywania warstw stopowych Zn-Ni zawierających około 8-9% at. Ni. Zaproponowano optymalne warunki pulsowego osadzania warstw Zn-Ni tj. jk = 20 m[...]

Opracowanie warunków otrzymywania powłok z wbudowanym modyfikatorem polimerowym kształtującym właściwości funkcjonalne stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Na drodze elektroosadzania można otrzymać szereg powłok stopowych o nanokrystalicznej strukturze, do których w procesie ich tworzenia można wprowadzić cząstki metali lub niemetali, zdyspergowanych w elektrolicie, otrzymując tym sposobem powłoki kompozytowe [1÷6]. Wykorzystując zjawisko katodowej elektropolimeryzacji można do powłoki metalicznej wprowadzić polimer w jednym procesie elektrochemicznym [7÷10]. Niektóre monomery polimeryzują jednak w procesie anodowym. Wtedy zastosowanie okresowej rewersji warunków może także doprowadzić do otrzymania powłoki o metaliczno-polimerowym charakterze [11]. Właściwości tworzonych warstw kompozytowych można kształtować przez zmianę parametrów ich otrzymywania (np. gęstość prądu, pH, mieszanie, skład elektrolitu), co decyduje o składzie faz[...]

Wpływ warunków prądowych na właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych Zn-Ni+Ni

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni otrzymywano w warunkach galwanostatycznych, przy zastosowaniu katodowej gęstości prądu j = 15-30 mA·cm2. Badano wpływ gęstości prądu osadzania na morfologię, skład fazowy, powierzchniowy skład chemiczny oraz odporność korozyjną otrzymanych powłok. Badania strukturalne powłok Zn-Ni+Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Morfologię powierzchni oraz powierzchniowy skład chemiczny badano za pomocą mikroskopu skaningowego JEOL JSM-6480. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono dla powłok Zn-Ni+Ni poddanych obróbce cieplnej w atmosferze argonu. Wykazano możliwość zabudowania proszku niklu z kąpieli zawiesinowej do osnowy stopowej Zn-Ni, podczas galwanostatycznego osadzania. Stwierdzono, że morfologia powierzchni, skł[...]

Elektrochemiczne techniki skaningowe w badaniach odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok Zn-Ni oraz Zn-Ni+Ni

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni i kompozytowe Zn- Ni+Ni z kąpieli alkalicznej. Stwierdzono, że w zakresie gęstości prądu osadzania od 10 do 30 mA·cm-2 otrzymuje się powłoki zawierające od 17 do 30% wag. niklu. Odporność korozyjna otrzymanych powłok była badana w 5% roztworze NaCl przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz za pomocą elektrochemicznych metod skaningowych. Charakterystyki lokalnych zmian parametrów korozyjnych dokonano przy użyciu sondy Kelvina (SKP) oraz metody zlokalizowanej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (LEIS). Stwierdzono, że niezależnie od rodzaju powłoki, wraz ze wzrostem zawartości niklu rośnie ich odporność korozyjna. Ponadto wykazano, że powodem zwiększonej odporności korozyjnej badanych powłok stopowych Zn-Ni i kompozytowych Zn-Ni+Ni jest polepszenie właściwości ochronnych warstewki pasywnej spowodowane obecnością niklu. Wykazano także, że niejednorodność powierzchni powłoki wymusza lokalne zmiany wartości impedancji nawet kilku kΩ. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Ni, powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni; odporność korozyjna; SKP; LEI Corrosion resistance of Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings studied by means of electrochemical scanning techniques Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings have been deposited under galvanostatic conditions from an alkaline bath. It was stated, that chemical composition of obtained coatings depends on the galvanic conditions under which the coatings were obtained. The content of nickel in Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings was in the range from 17 to 30 wt.%. The corrosion resistance of all investigated coatings was examined in 5% NaCl solution. In order to compare corrosion properties of obtained coatings the potentiodynamic technique, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and electrochemical scanning techniques, namely scanning Kelvin probe (SKP) and localized electrochemical impedance spe[...]

 Strona 1  Następna strona »