Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Jan SZCZYGŁOWSKI"

Transformatory energetyczne z rdzeniami amorficznymi

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono właściwości materiałów magnetycznych o strukturze amorficznej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do budowy rdzeni magnetycznych transformatorów energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono ekonomicznemu oraz ekologicznemu aspektom zastosowania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznymi w sieciach energetycznych. Abstract. The paper presents properties o[...]

Nowoczesne tendencje rozwojowe w inżynierii materiałów magnetycznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje nowe tendencje rozwojowe w inżynierii materiałów magnetycznych na przykładzie stopów amorficznych i nanokrystaliczych, stopów żelazo-niklowych Ni-Fe oraz wysokokrzemowych blach elektrotechnicznych. Omówiono technologię wytwarzania tych materiałów oraz porównano ich właściwości z właściwościami konwencjonalnych materiałów magnetycznych. Przedstawiono również korzyści wynikając[...]

Estimation methods for the Jiles-Atherton model parameters- a review

Czytaj za darmo! »

The Jiles-Atherton model is widely applied in the description of hysteresis in ferromagnetic, ferroelectric, magnetostrictive and piezoelectric materials, however the estimation procedure for recovery of its parameters may be troublesome for potential users. In the paper the issues related to the estimation problems are pointed out. The possible estimation methods are briefly discussed, includin[...]

Energy efficient distribution transformers

Czytaj za darmo! »

The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-ecological advantages resulting from application of amorphous distribution transformers in electric power systems were considered. Streszczenie. W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomiczne i proekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznych w systemach elektroenergetycznych. (Możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych) Keywords: distribution transformers, energy savings, investment profitability, environment protection. Słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, oszczędność energii, opłacalność inwestycji, ochrona środowiska. Introduction Distribution transformers are units of electric power systems, in which electricity is transformed form the voltage level 1 - 50 kV to the voltage level 120 V + 1 kV, in dependence on consumers’ needs. Energy efficiency of distribution transformers is very high, typically ranging between 96% and 99%. However, due to a large number of distribution transformers in electric power system and their long lifetime (30 - 40 years), even small improvement in the efficiency of these units could result in significant energy savings [1]. These issues are important both from economic and ecological viewpoints. Increase of energy efficiency of distribution transformers could be obtained reducing three types of transformer losses: - no-load loss (iron or core loss) can be reduced by [...]

Włókna amorficzne: technologia i właściwości

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano technologie produkcji oraz właściwości włókien amorficznych oraz włókien amorficznych w szklanej powłoce. Wskazano na znaczący wpływ składu chemicznego oraz poziomu naprężeń powstałych w procesie produkcji na końcowe właściwości włókien. Przedstawiono zjawiska obserwowane we włóknach amorficznych, tj. bistabilność magnetyczną oraz gigantyczną magnetoimpedancję, wyjaśniono źródła ich powstawania oraz wskazano na potencjalne możliwości wykorzystania w praktycznych zastosowaniach. Abstract. The paper described production technologies and properties of amorphous wires and glass-coated amorphous wires. A significant impact of the chemical composition as well as the level of internal stress on final properties of amorphous wires was pointed out. Interesting physical phenomena observed in amorphous wires, as magnetic bistability and giant magneto-impedance effect, were revealed. Potential scope of practical application of amorphous wires was presented. (Amorphous wires: technology and properties) Słowa kluczowe: włókna amorficzne, bistabilność magnetyczna, zjawisko gigantycznej magnetoimpedancji. Keywords: amorphous wires, magnetic bistability, Giant Magneto-Impedance effect. Wstęp Materiały magnetyczne o strukturze amorficznej otrzymuje się w procesie gwałtownego schłodzenia strugi ciekłego metalu, co powoduje przejście od fazy ciekłej do stałej z pominięciem procesu krystalizacji. Materiały amorficzne, ze względu na brak struktury krystalicznej oraz oddziaływań dalekiego zasięgu, posiadają unikalną kombinację właściwości magnetycznych, elektrycznych i mechanicznych. Materiały amorficzne są wytwarzane na skalę przemysłową w postaci cienkich taśmy, stosowanych przede wszystkim do produkcji rdzeni transformatorów rozdzielczych [1-6]. Materiały te znalazły również inne zastosowania, m. in. do budowy czujników pola magnetycznego [7-9]. W latach 80-tych ubiegłego wieku rozpoczęto produkcję materiałów amorficznych o cylindryczn[...]

Performance of some novel optimization algorithms

Czytaj za darmo! »

Three global optimization algorithms are tested against some chosen benchmark tests with known minima. Particle Swarm Optimization yields results closest to the sought minima, but is also the slowest algorithm. The hybrid Simplex-Simulated Annealing approach requires fine-tuning of its settings in most cases. Streszczenie. Przetestowano zachowanie trzech algorytmów optymalizacji globalnej wykorzystując wybrane zadania testowe o znanych minimach globalnych. Optymalizacja metodą roju cząstek daje rezultaty najbardziej zbliżone do poszukiwanych, lecz równocześnie jest to najwolniejszy algorytm z rozpatrywanych. Podejście hybrydowe simpleks - symulowane wyżarzanie wymaga dostrajania swoich parametrów w większości przypadków. (Ocena wybranych nowoczesnych algorytmów optymalizacji). Keywords: optimization, benchmark functions, MATLAB. Słowa kluczowe: optymalizacja, funkcje testowe, MATLAB. Introduction Optimization problems arise in many problems in electrical engineering, e.g. parameter estimation for hysteresis models [1-3], design of electric machines [4,5] and other devices [6-8] etc. Classical methods used for solving highly nonlinear problems are sometimes slow convergent or not robust enough, therefore much attention is paid to alternative approaches based e.g. on artificial intelligence methods. In order to compare the performance of optimization algorithms, a number of benchmark problems with known solutions has been proposed [9-12]. A similar approach is applied in cryptography to test the strength of developed ciphers. The aim of the present paper is to provide a comparison of some novel optimization algorithms. Particular attention is paid to the algorithm, which mimicks a social-behavioural collective action, i.e. Particle Swarm Optimization [12-14]. Collective interaction between similar units is well recognized e.g. in ferromagnetism [15], where it has been transformed into a very successful concept of “effective[...]

Modern core materials for efficient power distribution transformers

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia potencjalne korzyści, m.in. znaczące obniżenie strat energii, wynikające z zastosowania materiałów amorficznych w magnetowodach transformatorów rozdzielczych. (Nowoczesne materiały rdzeniowe dla wydajnych transformatorów rozdzielczych). Abstract. The paper surveys a potential for substantial loss reduction in power engineering distribution transformers, which can be obtained by the application of amorphous materials in their magnetic circuits. Keywords: amorphous materials, distribution transformers, energy loss Słowa kluczowe: materiały amorficzne, transformatory rozdzielcze, straty energii. Introduction Transformers are indispenable components of power engineering systems. The issues of saving electric energy, cutting down its costs and harmful effects on the[...]

Poprawa dokładności predykcji strat energii w materiałach magnetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono statystyczny algorytm pozwalający na uzupełnienie danych pomiarowych, które są wykorzystywane w opisie zależności stratności w funkcji indukcji magnetycznej i częstotliwości. Zależności takie, podawane niekiedy przez producentów materiałów magnetycznych, są przydatne dla celów projektowych elementów indukcyjnych urządzeń elektrycznych. W pracy wykazano, że uzupełnienie danych pomiarowych o statystycznie wygenerowane dane pozwala na obniżenie błędu estymacji takiej zależności. Wielkość tego błędu przekłada się na przewymiarowanie rdzeni magnetycznych w urządzeniu elektrycznym, co pociąga za sobą niepotrzebne koszty Abstract. In the paper a statistical algorithm, which allows us to supplement the measurement data, used in the descriptions of the dependencies of loss densities on flux density and frequency. These dependencies, given sometimes by the producers of electrical steel, are useful for purposes of design of inductive components in electric devices. In the paper it was proved, that supplementing of measurement data with statistically generated ones allows us to diminish the estimation error concerning the predicted dependence. The error quantity is relevant when over-dimensioning of magnetic cores in electric devices is concerned, which could incur unnecessary costs. (Improvement of the prediction of the loss of magnetic materials) Słowa kluczowe: predykcja strat mocy, metoda Monte Carlo, regresja nieliniowa, orientowane i nieorientowane stale elektrotechniczne. Keywords: core loss prediction, Monte Carlo method, nonlinear regression, oriented and non-oriented electrical sheets. Wstęp Podstawowym parametrem w projektowaniu i analizie pracy magnetowodów urządzeń elektrycznych jest stratność materiału stosowanego w ich konstrukcji. Jej wartość jest zwykle podawana w katalogach producentów materiałów przy określonej wartości indukcji. Dla blach elektrotechnicznych wynoszą one 1,5 oraz 1,7 T przy częstotliwości 50[...]

 Strona 1  Następna strona »