Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Paszek"

Utilization of waste drilling mud Utylizacja odpadowej płuczki wiertniczej DOI:10.15199/62.2016.8.26


  Drilling mud waste was mixed with a fly ash from bituminous coal combustion, granulated and studied for metal contents, leachability of the metals, radioactivity and structural parameters. The granulate was recommended as raw material for road construction and for geotech. applications. Przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania fazy stałej odpadowej płuczki wiertniczej w budownictwie drogowym. Mieszaninę odpadu z popiołem lotnym ze spalania węgla poddano granulacji. Wyniki badań ekologicznych i geotechnicznych granulowanego produktu pokazały, że materiał może być użyty w dolnych warstwach nasypów komunikacyjnych pod warunkiem odizolowania zabudowanego w nasypie granulatu przed penetracją wód gruntowych. Odpadowe płuczki wiertnicze o kodzie odpadu 010508 stanowią istotną część powstających odpadów wydobywczych. Ilość wytworzonych w Polsce odpadowych płuczek wiertniczych systematycznie rośnie. W 2010 r. wytworzono ponad 74 Gg tego rodzaju odpadu, z czego jedynie 22,7% poddano procesom odzysku1). Nadrzędny akt prawny z zakresu gospodarki odpadami2) w pierwszej kolejności nakazuje odzyskiwanie składników odpadu, a gdy jest to niemożliwe odpad należy unieszkodliwić tak, aby jego oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwienia należy brać pod uwagę najlepsze dostępne techniki BAT. Zgodnie z dokumentami referencyjnymi BAT3) dla utylizacji odpadów w postaci szlamów mają zastosowanie metody odzysku zakładające immobilizację poprzez mikrokapsulację, absorpcję, adsorpcję, strącanie szkodliwych składników i zestalanie odpadu. Jako dodatki mogą być wykorzystywane: cement, wapno, krzemiany, substancje pucolanowe i polimerowe. Techniki te pole-gają na przekształceniu odpadu, często występującego w postaci szlamu, w substancję stałą, która fizycznie i chemicznie jest obojętna dla środowiska oraz spełnia wymagania okre[...]

Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność DOI:10.12916/przemchem.2014.85


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy). Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera. Zmniejszenie emisji do atmosfery związków siarki (głównie SO2) powstających w procesach przemysłowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Najpoważniejszymi źródłami emisji SO2 są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Zasadniczy udział w emisji SO2 ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Na wielkość emisji SO2 w procesie spalania decydujący wpływ ma rodzaj paliwa, typ instalacji spalania (kocioł, palnik) oraz przebieg procesu. Metody odsiarczania gazów dzieli się na odpadowe lub regeneracyjne, bądź mokre lub suche. Metody suche odsiarczania charakteryzują się tym, że chemiczne procesy wiązania SO2 przebiegają w stanie suchym, tj. w układzie gaz-ciało stałe. Stąd niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia efektywności odsiarczania jest odpowiednie przygotowanie sorbentów pod względem uziarnienia oraz struktury i rozwinięcia powierzchni. Klasyczna metoda suchego odsiarczania polega na iniekcji do paleniska dodatkowej masy substancji alkalicznych lub prowadzenia procesu spalania w złożu fluidalnym z dodatkiem alkalicznego sorbentu. Zazwyczaj w proces[...]

Effect of activation methods of sodium carbonate sorbents on their reactivity Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy).Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera.[...]

Technology for production of drill cuttings, drilling fluids and waste residues-based agents for improving soil properties Technologia otrzymywania środków poprawiających właściwości gleby na bazie zwiercin, płuczek i osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2016.6.7


  Spent drilling fluids and drill cuttings from the extn. of shale gas were mixed with waste residues, sewage sludges and burnt lime and used for prodn. of mixts. improving soil properties. The mixts. were studied for chem. compn. and then recommended for agricultural use. Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych płuczek i zwiercin z procesu wydobywania gazu z łupków oraz osadów ściekowych do wytwarzania środków poprawiających właściwości gleby. Uzyskane dane doświadczalne pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania środków o projektowanych właściwościach poprawiających właściwości gleby. Produkty odpadowe powstające w wyniku eksploatacji gazu z formacji łupkowych stanowią w Polsce znaczący strumień odpadów. Pojawienie się szansy na uniezależnienie krajowej gospodarki od dostaw energii z zagranicy doprowadziło do wzrostu zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu. W ostatnich latach specjalistyczne firmy poszukiwawcze otrzymały koncesje na prace udostępniające i wydobywcze. Mimo że obecnie niektóre z nich ograniczają działalność, to w konsekwencji podjętych prac wiertniczych, w obrębie obszarów górniczych, na powierzchni terenu powstały składowiska odpadów, głównie osadniki dla zużytych płuczek wiertniczych. W wieloletniej perspektywie ilość i jakość zgromadzonych odpadów stanowić będzie zagrożenie dla środowiska naturalnego, prowadząc do pogorszenia jakości życia człowieka. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniając zapisy dokumentów normatywnych1-3), należy podejmować działania zmierzające m.in. do poszukiwania coraz skuteczniejszych metod unieszkodliwiania, zagospodarowania i utylizacji odpadów wiertniczych. Według katalogu odpadów płuczki wiertnicze należą do grupy 01 i podgrupy 05. Zgodnie z tą klasyfikacją mogą one być poddawane odpowiednim procesom odzysku i recyklingu "R" oraz unieszkodliwiania "D", zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Zgromadzone odpady stanowią mi[...]

 Strona 1