Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Milan SEBOK"

Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku palącego się w przerwie międzystykowej łącznika w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych styków. Abstract. The article presents results of investigations the effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning in an inter-contact gap of a switch depending on the switch design solutions. (The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W10 switch contacts). Słowa kluczowe: styki, łuk elektryczny, energia łuku, prąd stały. Keywords: contacts, electric arc, arc energy, direct current. Wstęp W pracy przedstawiono wyniki zmian wartości energii łuku łączników W10 produkcji polskiej w zależności od biegunowości napięcia zasilającego. Obecnie w celu poprawy jakości i trwałości styków stosowanych w łącznikach stosuje się kilka metod ich modyfikacji. Należą do nich: srebrzenie galwaniczne, stosowanie nakładek stykowych oraz implantacja jonowa z zastosowaniem metody dynamicznego mieszania jonowego [1-3]. Do badań użyte były łączniki W10 produkcji polskiej ze stykami miedzianymi srebrzonymi galwanicznie. Stanowisko pomiarowe Badania przeprowadzono na komputerowym stanowisku badawczym opisanym w [4, 5] składającym się z następujących elementów:  układu mechanicznego pozwalającego na sterowanie cyklicznym załączaniem i wyłączaniem łącznika za pomocą elektromagnetycznego układu sterującego z zastosowaniem mikroprocesorowych sterowników czasowych  multimetru Metrahit 29S połączonego z komputerem i rejestrującego temperaturę styku nieruchomego rozłącznego badanego łącznika  układu pomiaru spadku napięcia na zestykach łącznika przy pomocy multimetru Keithley 2000 połąc[...]

Diagnostics of transformer with insulation oil-paper DOI:10.15199/48.2015.08.18

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia metody opisujące stan izolacji transformatorów. Przez określenie jej stanu jest poznanie pomiarów napięcia powrotnego oraz pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń. Metoda pomiaru napięcia powrotnego jest metodą szeroko opisującą stan, która nie jest objęta normami ale w wielu przypadkach umożliwia uzyskanie jasnych i dokładnych wyników. Wyniki przede wszystkim pokazują zawartość wilgoci, zawartość przewodzących zanieczyszczeń w oleju oraz wpływ stopnia starzenia na papier izolacyjny. (Diagnostyka transformatorów z izolacją papierowo-olejową). Abstract. The article deals with method describing the state of transformer insulation. By the determining its state is acquainted return voltage measurement and measurement the insulation resistance of windings. Return measurement voltage method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact. Słowa kluczowe: napięcie powrotne, rezystancja izolacji, wskaźnik polaryzacji, transformator. Keywords: return voltage, insulation resistance, polarization index, transformer. Introduction Influence of operating conditions leads to aging of individual parts of transformer, and also to changes of the major electrical and mechanical properties. To the check of the condition greatly contributes electro-technical diagnosis, whose main task is to find a clear relation between the change in functional characteristics of the machine and some measurable values. The assessment of these measured values must be visible not only the rate of change, but also whether it is a permanent or reversible state. The aim of diagnostics of transformers is to verify that the machine complies with the determined conditions in accordance with standards [1]. Economically reliable and effective po[...]

Sensor for analysis of engine knock control system DOI:10.15199/48.2015.08.19

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł dotyczy zjawiska niepożądanego spalania detonacyjnego w silnikach spalinowych. Jednostka sterująca silnika monitoruje te detonacje używając piezoelektrycznych czujników. Dzięki kontroli czujnikami spalania stukowego detonacje mogą być obiektywnie zmierzone po prostu na zewnątrz samochodu. Jeśli ten komponent zapewni małą amplitudą napięcia wyjściowego mogłoby się zdarzyć, że w obszarze zapłonu silnika wystąpiłoby spalanie. Artykuł dotyczy konstrukcji prostego urządzenia do wykrywania tego zaburzenia. (Czujnik do analizy systemu kontrolnego spalania stukowego) Abstract. This paper deals with the phenomenon of the undesirable detonation combustion in internal combustion engines. A control unit of the engine monitors these detonations using piezoelectric knock sensors. With the control of these sensors the detonations can be objectively measured just outside the car. If this component provides small amplitude of the output voltage it could happen that there would have been in the areas of the engine ignition combustion. The paper deals with design of a simple device for the detection of this disorder. Słowa kluczowe: czujniki spalania stukowego; diagnostyka; urządzenie do kontroli. Keywords: knock sensor; diagnostic; testing device. Introduction A knock sensor allows the engine to run with the ignition tim-ing as far advanced as possible. The computer will continue to advance the timing until the knock sensor detects pinging. At that point the computer retards the ignition timing just enough for stop the pinging. The knock sensor responds to the spark knock caused by pre-detonation of the air/fuel mixture. As the flame front moves out from the spark plug ignition point, pressure waves in the chamber crash into the piston or cylinder walls resulting in a sound known as a knock or ping. This is caused by using a fuel with a low octane rating, overheating, or over advanced timing. Sometimes it can be caused by hot carbon[...]

Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system DOI:10.15199/48.2015.08.20

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań elektronicznego system wtrysku paliwa, które mogą być stosowane w kwestiach diagnostycznych. Opisano konstrukcję i pracę typowego systemu wtrysku paliwa, a także przeanalizowano jego elektroniczną część. Zaproponowano również metodę wykrywania wadliwego wtryskiwacza, bazującą na analizie charakterystyk prądu różnicowego. Wykazano różnice w parametrach elektrycznych poszczególnych wtryskiwaczy paliwa, które mogą być poprawione np. dzięki odpowiednim algorytmom samokształcenia. (Diagnostyka i pomiar układu wtryskowego silników benzynowych) Abstract. The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analysed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector malfunction, based on the analysis of differential current characteristic. Have been shown differences in the electrical parameters of the individual fuel injectors, which can be corrected e.g. by suitable self-learning algorithms. Słowa kluczowe: elektroniczny wtryskiwacz paliwa, diagnostyka, pomiar, charakterystyka prądu różnicowego. Keywords: electronic fuel injector, diagnostics, measurement, current characteristic analysis. Introduction Electronic fuel injector is an important part of the engine gasoline fuel system. The fuel injector is a solenoid valve. Forces which act on the active injector core are caused by friction, spring tension and fuel pressure. Rising current curve is partially different from the curve of an ideal inductor current. The effect which causes a change of perme[...]

Monitoring of residues of sulfonylurea herbicides and their metabolites in agricultural soils Monitoring pozostałości herbicydów z grupy sufonylomoczników i ich metabolitów w glebach rolniczych DOI:10.15199/62.2015.12.33


  Zidentyfikowano pozostałości dwóch handlowych herbicydów oraz czterech produktów ich metabolizmu w glebie rolniczej, stosując wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektroskopią mas.Herbicydy są w rolnictwie szeroko stosowane. Ich pozostałości i metabolity pozostają w glebie i stwarzają problemy środowiskowe z powodu swej toksyczności. Z tego powodu niezbędny jest dokładny monitoring ich obecności w glebach rolniczych i przyległych wodach. Obecnie przepisy prawne szczegółowo określają dopuszczalną zawartość herbicydów w produktach spożywczych w wielu krajach, a wymagania te są stale uściślane i zaostrzane. Przepisy prawne stymulują intensywne wysiłki w kierunku opracowania skutecznych metod chemicznej analizy gleby i wód, które umożliwiłyby kontrolę zanieczyszczenia gleby i bezpieczeństwa żywności. Herbicydy z grupy sulfonylomoczników zostały wybrane jako przedmiot badań, gdyż są one szeroko i często stosowane w praktyce rolniczej do zwalczania chwastów w różnych uprawach roślin. Co roku są wciąż rejestrowane nowe herbicydy z tej grupy. Według doniesień literaturowych herbicydy sulfonylomocznikowe są nietrwałe zarówno w kwaśnym, jak i w silnie alkalicznym środowisku. Równocześnie powstają bardziej stabilne półprodukty ich degradacji. Mogą one również wykazywać aktywność biologiczną oraz właściwości toksyczne1, 2). Dokładny monitoring resztkowych ilości sulfonylomoczników i pośrednich produktów ich degradacji jest niezbędny, aby uniknąć zagrożeń środowiskowych i zapewnić wysoką jakość produktów spożywczych.Two residual herbicides and 4 prods. of their metabolism were extd. from soil with CH2Cl2 and identified by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy. The herbicides are widely used in agriculture. Their residues and metabolites remain in the soil and pose environmental problems because of their toxicity. Therefore, an exact monitoring of their presence in agricultural soils and adjacent waters is [...]

 Strona 1