Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BEATA PAWŁOWSKA"

WPŁYW OBJĘTOŚCI STREFY PLASTYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIŁY PODCZAS WYCISKANIA WYROBÓW O PRZEKROJU NIEOSIOWOSYMETRYCZNYM

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu objętości strefy plastycznej na wielkość siły podczas wyciskania wyrobów o przekrojach nieosiowosymetrycznych. Bazując na uzyskanych wynikach wykazano, że opory płynięcia podczas procesu wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego są różne ze względu na powstające konfiguracje stref odkształcenia (objętość i kształt strefy plastycznej, martwej i strefy ścinania) i zależne m.in. od parametrów geometrycznych matrycy (kształt i wielkość oczka matrycy). Słowa kluczowe: wyciskanie przekrojów nieosiowosymetrycznych, siła wyciskania, strefy odkształcenia THE INFLUENCE OF VOLUME OF PLASTIC ZONE ON THE LOAD DURING EXTRUSION OF NON-CIRCULAR SECTION The paper presents research results of influence of volume of plastic zone on the load in the case of extrusion of noncircural shapes of the cross‐section. Basing on obtained results it has been shown that flow resistance can be different with regard to appearing configurations of the deformation zones (the volume and shape of plastic zone, dead and shear zones) and dependent on the kind of geometrical parameters of a die (shape and size of an die orifice). Keywords: extrusion of non‐circular sections,extrusion load, deformation zones Wprowadzenie Wzrost zapotrzebowania na nowe rodzaje wyciskanych kształtowników z aluminium i jego stopów (nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie, motoryzacji oraz lotnictwie) stwarza potrzebę zmiany ich gabarytów, stopnia skomplikowania kształtu czy redukcji grubości ścianek. Ma to związek z tworzeniem się nowych obszarów zastosowań tego typu profili, integrowaniem wielu funkcji, jakie mają pełnić kształtowniki o złożonej geometrii i zróżnicowanej grubości ścianek oraz obniżaniem kosztów wykonawstwa. Wyciskanie kształtowników o złożonej geometrii przekroju poprzecznego wymaga szczególnego określenia parametrów procesu oraz warunków jego realizacji z punktu widzenia tr[...]

Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopu aluminium 7075


  W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji formuł analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu 7075. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do relacji analitycznej tzw. czynnika kształtu, dobranego odpowiednio do typu określonej grupy kształtowników. Uzyskane wyniki porównano z wartościami siły wyci- skania otrzymanymi podczas badań eksperymentalnych, co pozwoliło na określenie wzorów oraz współczynników kształtu, które najlepiej przybliżają rzeczywisty proces. The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses of extrusion load for case of complexity extrudate cross-section of 7075 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting "shape factor" to analytic relationship according to special selection for definited groups of the shapes. The obtained results were compared with the values of the extrusion load received in the experimental work. Słowa kluczowe: wyciskanie profili, siła wyciskania, czynnik kształtu, stop 7075 Key word: extrusion of non-circular sections, extrusion load, shape factor, 7075 aluminum alloy.1. Wprowadzenie. Stop 7075 posiada szczególnie korzystne z punktu widzenia zastosowań konstrukcyjnych własności fizyczne i mechaniczne: małą gęstość, wysoką wytrzymałość, udarność i plastyczność, dużą odporność na zmęczenie, łatwą obrabialność i przetwarzalność. Z tego względu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym [1÷4] m. in. na obciążone elementy konstrukcji lotniczych (dźwigary, użebrowania, poszycia, łopatki kompresorów, tarcze wentylatorów itp.). Wyciskanie jako proces kształtowania plastycznego stopu 7075 pozwala na wykonanie elementów konstrukcyjnych o skomplikowanym kształcie przekroju poprzecznego, których wykonanie innymi metodami jest niemożliwe bądź też wielokrotnie droższe. Z uwagi na wymagania stawiane temu materiało- wi (zdolność p[...]

ZASTOSOWANIE FUNKCJI PRĄDU W OPISIE KINEMATYKI PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA W PROCESIE WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących opisu kinematyki plastycznego płynięcia i niejednorodności plastycznej materiału podczas wyciskania wyrobów o różnym kształcie przekroju poprzecznego na przykładzie przekroju kołowego oraz prosto-kątnego. Przedstawione doświadczalne przebiegi funkcji prądu stanowią bezpośrednią praktyczną wskazówkę do teoretycz-nego opisu procesu wyciskania. Teoretycznie okre[...]

DOŚWIADCZALNA ANALIZA PŁYNIĘCIA MATERIAŁU PODCZAS WYCISKANIA PROFILI O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę charakteru plastycznego płynięcia metalu podczas wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego oraz określono wpływ kształtu przekroju poprzecznego wyciskanego wyrobu na wielkośc siły wyciskania. The paper presents the analysis of nature of metal flow during extrusion of non-circular sections and determining the relationship between extrusion force and geo[...]

Czynniki kształtu w określaniu siły wyciskania profili ze stopów aluminium


  W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji wzorów analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu aluminium 2024. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do formuły analitycznej tzw. czynnika kształtu, dobranego odpowiednio do typu określonej grupy kształtowników. Uzyskane wyniki porównano z warto- ściami siły wyciskania otrzymanymi podczas badań eksperymentalnych, co pozwoliło na określenie wzorów oraz współczynników kształtu, które pozwalają najlepiej określić wartości sił wyciskania w rzeczywistym procesie. The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses extrusion load for case of complexity of the extrudate cross-section for 2024 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting “shape factor" to analytic relationship according to special selection for the defined groups of the shapes. The obtained results were compared with the values of the extrusion load received in the experimental work. Słowa kluczowe: wyciskanie profili, siła wyciskania, czynnik kształtu, stop 2024 Key words: extrusion of non-circular sections, extrusion load, shape factor, 2024 aluminum alloy.1. Wprowadzenie. W ostatnim dziesięcciioolleecciiuu oobb-- serwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na lekkie i wytrzymałe konstrukcje o dużej odporności na koro- żej ej ści ci zję. Szczególnymi materiałami predestynowanymi do tego celu są stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Poprzez odpowiedni dobór ich składu chemicznego i sterowanie procesem przeróbki plastycznej uzysku- je się bardzo dobre właściwości mechaniczne, wsku- ę ściwości ciwości ści ci tek czego coraz częściej obserwuje się zastępowanie dotychczas stosowanych tradycyjnych materiałów stopami aluminium, zwłaszcza tam, gdzie istotne jest uzyskanie elementów jednocześnie lekkich i wytrzy- małych. Szeroki asortyment półfabrykatów z alumi[...]

 Strona 1