Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman MAŃKA"

SPC jako narzędzie do poprawy efektywności procesu wytopu żelazokrzemu DOI:10.15199/24.2017.3.1


  Statystyczne sterowanie procesem (SPC) znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, ale w przemyśle żelazostopowym nie jest powszechnie stosowane. Proponuje się zastosowanie procedur SPC jako narzędzi do stabilizacji parametrów procesu wytopu żelazokrzemu w piecach rezystancyjno-łukowych. Idea ta polega na ciągłej obserwacji parametrów procesu i porównywaniu z ustalonymi normami za pomocą kart kontrolnych. Jeżeli proces ma tendencję do wykraczania poza ustalone granice, zadaniem systemu SPC jest wykrywanie i sygnalizowanie nieprawidłowości. Konsekwentne stosowanie tych metod w połączeniu z istniejącym systemem kontroli i sterowania piecem rezystancyjno-łukowym powinno wpłynąć na ograniczenie przyczyn zaburzeń procesu, oraz wynikających stąd strat. Przedstawiono podstawy teoretyczne SPC, oraz sposób konstrukcji kart kontrolnych do liczbowej oceny właściwości procesu. Słowa kluczowe: żelazokrzem, piec rezystancyjno-łukowy, SPC, kontrola procesu.1. Wstęp. Jednym z kierunków zmierzających do poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych procesu wytopu żelazokrzemu jest wdrożenie systemu statystycznej kontroli procesu (SPC) w połączeniu z zintegrowanym algorytmem sterowania. System SPC to zespół metod statystycznych mających na celu poprawę przebiegu procesu poprzez ograniczenie wszelkiego rodzaju zakłóceń. Idea tych procedur polega na ciągłej obserwacji parametrów posiadających istotne znaczenie dla przebiegu procesu i porównywaniu rezultatów bieżącej obserwacji z ustalonymi normami. Do bieżącej oceny procesu technologicznego za pomocą SPC wykorzystywane są tzw. karty kontrolne. Pozwalają one na monitorowanie istotnych parametrów procesu technologicznego i dostarczają informacji o jego przebiegu. Na karcie kontrolnej oprócz pomiarów badanej cechy zaznaczone są linie poziome (rys. 1): LC - linia centralna (Central Line), UCL - górna linia kontrolna (Upper Control Limit), LCL - dolna linia kontrolna ( Lower Control Li[...]

Badanie wybranych właściwości węgli stoso DOI:10.15199/24.2017.9.3


  Wprowadzenie. W związku z wyczerpywaniem się za sobów węgli tradycyjnie stosowanych do produkcji żelazo krzemu stało się istotnym poszukanie takich gatunków tego surowca (o odpowiednich parametrach fizykochemicz nych), które w postaci mieszanek będą potrafiły uzyskać odpowiednią jakość i niezmienność właściwości, by można je było stosować w tym procesie [1-5]. Surowce stosowane do wytopu żelazokrzemu powinny cechować się odpowiednim składem chemicznym oraz ograniczoną zawartością niepożądanych zanieczyszczeń, odpowiednimi właściwościami chemicznymi (np. reak cyjnością) oraz elektrycznymi (głównie rezystywnością). Znaczenie mają też inne cechy, takie jak: odporność na kru szenie, temperatura mięknięcia popiołu i wiele innych. Pra widłowy dobór surowców do tego procesu technologicz nego jest jednym z czynników determinujących uzyskanie produktu o oczekiwanych właściwościach. Mieszanka wsadowa sporządzana jest w odpowiednich proporcjach: z kwarcytów, węgla kamiennego, zrębek drewna i zendry walcowniczej, a jej skład uzależniony jest od rodzaju stopu, jaki jest produkowany [1]. Energia elektryczna dostarczana do pieca poprzez elektrody służy do uzyskania odpowied niego rozkładu temperatur w przestrzeni roboczej pieca, niezbędnych do przeprowadzenia procesu redukcji krze mionki węglem. Reduktor węglowy w procesie wytopu żelazostopów metodą elektrotermicznej redukcji spełnia dwie funkcje - jest źródłem węgla biorącego udział w procesach reduk cyjnych oraz wpływa na właściwości fizyczne mieszanki wsadowej, głównie naelektryczne (rezystywność) oraz gazoprzepuszczalność. Reduktor węglowy pełni również rolę filtra gazowego SiO będącego jednym z produktów w procesie redukcji krzemionki węglem. Spełnienie tych funkcji możliwe jest przez dobór reduktorów węglowych o odpowiednich właściwościach, pożądanych w stosowa nej technol[...]

 Strona 1