Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Gumiński"

Zebrania statutowych organów SITPMB w Pałacu Brunów

Czytaj za darmo! »

We wrześniu br. (20 ÷ 22 września) w Pałacu Brunów k. Lwówka Śląskiego odbyły się zebrania statutowych organów SITPMB, tj. Zarządu Głównego oraz Rady Naczelnej w ramach wyjazdu szkoleniowo-technicznego. W zebraniach uczestniczyli również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. inż. Zbigniew Kacała i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. mgr inż. Józef Molenda oraz redaktorzy naczelni naszych branżowych czasopism: miesięcznika "Materiały Budowlane"mgr inż. KrystynaWiśniewska oraz dwumiesięcznika "Szkło i Ceramika" mgr Dariusz Osiński. Członkowie organów statutowych dokonali analizy realizacji planu pracy i budżetu na 2013 r. Podczas zebrań dyskutowano prz[...]

XVI Walny Zjazd Delegatów SITPMB

Czytaj za darmo! »

Od 30 maja do 1 czerwca 2014 r. w gościnnych pomieszczeniach hotelu Comfort-Biznes w Pruszkowie, w ramach wyjazdu szkoleniowo-technicznego, odbyły się zebrania statutowych organów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB): Zarządu Głównego (ZG), Rady Naczelnej, a przede wszystkim XVI Walnego Zjazdu Delegatów (WZD). Ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego XV Kadencji (30maja br.) poświęcono podsumowaniu działalności Stowarzyszenia ze szczególnymuwzględnieniemprzygotowań doWZD. Ważnym punktem obrad było zatwierdzenie bilansu za 2013 r. Ponadto, na wniosek redaktora naczelnego "Szkła i Ceramiki", ZG SITPMB powołał radę naukową i radę programową czasopisma. Zebrani[...]

Inż. Ludwik Bednarz 1932 - 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 1 kwietnia 2015 r. odszedł od nas inż. Ludwik Bednarz. Urodził się 1 stycznia 1932 r. w Kolędzianach na Podolu, gdzie spędził dzieciństwo i ponure lata II wojny światowej. Jesienią 1945 r., wraz z pierwszą falą repatriacyjną przyjechał z częścią rodziny do Polski. Osiedlili się na Opolszczyźnie.We wrześniu 1947 r. rozpoczął naukę w liceum w Kluczborku. Maturę zdał z wyróżnieniem w 1951 r., a w październiku tego samego roku rozpoczął studia n[...]

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPMB DOI:

Czytaj za darmo! »

12 ÷ 14 czerwca 2015 r.w gościnnych pomieszczeniach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRS SCh w warszawskimMiedzeszynie odbyły się zebrania statutowych organówStowarzyszenia InżynierówiTechnikówPrzemysłuMateriałówBudowlanych (SITPMB), tj.ZarząduGłównego,RadyNaczelnej orazNadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów (NWZD). Uczestniczyli w nich delegaci wybrani na XVIWZD oraz członkowie Statutowych Organów. Redakcję miesięcznika "Materiały Budowlane" reprezentowała pani mgr inż. Ewelina Kowałko, sekretarz redakcji. NWZD został zwołany w celu: - uchwalenia statutu zgodnie z pouczeniemKRS dotyczącym konieczności ponownego głosowania nad wniesionymi przez XVI WZD zmianami (zdaniem Sądu Rejestrowego samo upo[...]

Historia i przyszłość SITPMB DOI:

Czytaj za darmo! »

Za początek organizacyjny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) przyjmuje się 2 ÷ 4 września 1946 r., kiedy to z inspiracji dwóch Centralnych Zarządów: Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przemysłu Drzewnego zwołano w BydgoszczyWalny Zjazd Inżynierów i Technikówtych przemysłów, a w wyniku podjętych uchwał powołano do życia Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego (SITPMBiM) - protoplastę dzisiejszego SITPMB. Zgodnie z ówczesnymi wymaganiami Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), zewzględu namniejszą niż 3 tys. liczbę członków SITPMBiM,[...]

 Strona 1