Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Czumak-Bieniecka"

Seminarium "40 Lat zmiany bazy" w Grupie Azoty ZAK SA DOI:


  Dnia 21 lutego 2019 r. w kędzierzyńskim hotelu Solidaris odbyło się zorganizowane przez Grupę Azoty ZAK S.A i kędzierzyński oddział Stowarzyszenia seminarium poświęcone rocznicy zmiany bazy surowcowej amoniaku w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Seminarium otworzył Pan Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA. W seminarium uczestniczyli pracownicy Grupy Azoty a wśród nich dr Bogdan Tomaszek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK SA, Pan Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty SA, oraz Pan Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty, a także liczni członkowie Stowarzyszenia, a wśród nich kol. Jerzy Klimczak, prezes zarządu Stowarzyszenia, oraz kol. Zbigniew Paprocki i Grzegorz Florek z Oddziału w Tarnowie. Obrady w pierwszej sesji, prowadzonej przez dr inż. Ewę Wolff, otworzyła prezentacja Bartosza Moszowskiego, dyrektora Jednostki Nawozy w Grupie Azoty ZAK SA, pt. "Modernizacja ciągu amoniakalnego w Grupie Azoty ZAK SA", a następnie Damian Wijatyk, dyrektor Jednostki Amoniaku w Grupie Azoty ZAK SA, omówił zmianę bazy surowcowej, stanowiącą przełom w technologii wytwarzania wodoru i amoniaku w Grupie Azoty ZAK SA. Decyzja o utworzeniu w Kędzierzynie Zakładów Azotowych i podjęciu produkcji amoniaku, kwasu azotowego i saletrzaku zapadła w 1948 r. Była to sztandarowa inwestycja planu 6-letniego. Ciągła produkcja amoniaku rozpoczęła się z dniem 10 marca 1954 r. Technologia wytwarzania gazu syntezowego oparta była na powietrzno-tlenowym zgazowaniu koksu w generatorach szybowych o działaniu ciągłym, a następnie oczyszczaniu przez odpylanie, odsiarczanie na węglu aktywnym i konwersję tlenku węgla. Wytwarzano rocznie ok. 310 Gg amoniaku, co w 1974 r. stanowiło jeszcze 15% produkcji krajowej. Mankamentami tej technologii była mała zdolność produkcyjna, duże zużycie surowców i czynników energetycznych oraz silne zanieczyszczenie środowiska, uciążliwość obsługi i szkodliwe[...]

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym DOI:


  Pod hasłem: Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych? W dniach 7-9 maja 2019 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyło doroczne spotkanie inżynierów, naukowców, studentów i uczniów na temat trendów ekorozwoju, w którym uczestniczyło 150 osób. Konferencję zorganizował Tarnowski Oddział Stowarzyszenia we współpracy i przy wsparciu Grupy Azoty jako Głównego Partnera. Prezes Oddziału, kol. Zbigniew Paprocki, witając gości tegorocznych Trendów powiedział, że liczy na ciekawe spotkanie i satysfakcję, zarówno uczestników, jak i wykładowców i autorów prezentacji. Powiedział on, że - Polska branża chemiczna nieustannie staje w obliczu wielorakich wyzwań, które w znaczący sposób utrudniają realizację jej ambitnych planów. Są to zarówno coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia "wewnętrzne" wynikające z regulacji Unii Europejskiej, m.in. dotyczące limitów emisji do atmosfery i zawartości kadmu w nawozach. Ale są to również zagrożenia zewnętrzne wynikające z konkurencji ze strony m.in. posiadającej tani gaz Rosji czy z państw Dalekiego Wschodu zalewających Europę tanimi produktami niskiej jakości. Aby polski przemysł chemiczny mógł skutecznie się z tymi wyzwaniami mierzyć, potrzebne jest mu nie tylko zwiększenie wydatków na inwestycje czy badania i rozwój. Potrzebna jest mu także konkretna pomoc państwa, przejawiająca się m.in. skutecznym lobbingiem w instytucjach unijnych. […] Konferencja ta, która już od ponad dwóch dekad z udziałem przedstawicieli branży chemicznej, organizacji wspierających branżę oraz reprezentantów instytucji państwowych, zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania czekające branżę chemiczną, w tym roku będzie próbą odpowiedzi na pytania, czego potrzeba polskiej branży chemicznej, aby skutecznie realizować jej ambicje znaczącego uczestnictwa na światowym rynku. Konferencję otworzył Mariusz Grab, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty[...]

 Strona 1