Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Than TRAN VAN"

Optymalizacja struktur neuronowo-rozmytych estymatorów zmiennych stanu układu dwumasowego

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano zastosowanie modeli neuronowo-rozmytych w odtwarzaniu zmiennych stanu napędu elektrycznego o złożonej części mechanicznej. Istotnym zagadnieniem w procesie projektowania testowanych estymatorów jest optymalizacja ich struktury, w tym celu zastosowano metodę rozmytą K-średnich. Uzyskano wysoką precyzję estymowanych sygnałów (prędkości obciążenia oraz momentu skrętnego) oraz odporność, w badanym zakresie, na zmiany wybranych parametrów napędu, a także w przypadku wprowadzania dodatkowych nieliniowości elementów sprzęgających. Abstract. In this paper application of neuro-fuzzy models in state variables estimation of electrical drive with composite mechanical part is presented. Important task in design process is structure optimization, for this purpose fuzzy c-means algorithm is applied. High precision of selected signals estimation (load speed and torsional torque) is obtained. Moreover estimators are robust, in tested range, against parameter changes and introduction of additional nonlinear elements in coupling between motor and load. (Structure optimization of the neuro-fuzzy state variable estimators for the two-mass drive system). Słowa kluczowe: estymatory neuronowo-rozmyte, algorytm rozmytych - K-średnich, optymalizacja struktury, układ dwumasowy. Keywords: neuro-fuzzy estimators, fuzzy c-means algorithm, structure optimization, two-mass system. Wstęp Aktualne trendy badań związanych z napędem elektrycznym, prezentowane w publikacjach można podzielić na trzy główne grupy: sterowanie, estymacja zmiennych stanu oraz identyfikacja parametrów. Wymienione kierunki prac mają na celu optymalizację właściwości dynamicznych układów napędowych, zapewnienie poprawnej pracy napędu w obecności zakłóceń zewnętrznych oraz fluktuacji parametrów obiektu, redukcję kosztów itp. Przykładami zastosowań napędów elektrycznych są: maszyny walcownicze, mechanizmy maszyn papierniczych oraz tekstylnych, radioteleskopy, [...]

 Strona 1