Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Tyc"

Antyzbrylacze do nawozów saletrzanych. Cz. I. Zjawisko zbrylania DOI:10.15199/62.2019.5.15


  Zmiany klimatyczne, degradacja gleby i rosnąca populacja na świecie mają szkodliwy wpływ na dostępność i wartość odżywczą żywności. Do 2050 r. hodowla i uprawa takich roślin, jak trzcina cukrowa, buraki, rośliny oleiste i zboża będzie musiała wzrosnąć o 53% w celu zaspokojenia popytu1). Głównym czynnikiem plonotwórczym zależnym od człowieka jest nawożenie mineralne. W tabeli 1 zestawiono dane na temat światowego popytu na nawozy w latach 2014-2018. Tendencja jest ciągle wzrostowa2). AA jest substancją chemiczną powstającą w wyniku reakcji zobojętniania kwasu azotowego amoniakiem. Reakcja ta jest silnie egzotermiczna i przebiega z dużą prędkością. Tylko ok. 10% AA pochodzi z innych procesów, np. reakcji konwersji azotanów metali przy użyciu amoniaku i ewentualnie ditlenku węgla. AA jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Znalazł on zastosowanie głównie w dwóch dziedzinach gospodarki. Jest używany do nawozów mineralnych oraz w przemyśle materiałów wybuchowych. W Polsce dostawcami nawozów saletrzanych są zakłady Grupy Azoty w Kędzierzynie, Tarnowie i Puławach oraz Anwil SA we Włocławku. Grupa Azoty jest liderem produkcji nawozów mineralnych na polskim rynku. Nawozy azotowe można podzielić na nawozy amonowe, saletrzane (azotanowe), saletrzano-amonowe oraz amidowe. Najbardziej popularne są nawozy saletrzano-amonowe, do których można zaliczyć saletrę amonową AN (ammonium nitrate) oraz saletrzak Zgodnie z Rozporządzeniem3) wyróżnia się 5 typów nawozów, w których głównym składnikiem jest AA. Należą do nich AA lub AA z wypełniaczem (zmielony wapniak, siarczan wapnia, zmielony dolomit, siarczan magnezu, kizeryt), siarczanoazotan amonu (AA i siarczan amonu), siarczanoazotan magnezu (AA, siarczan amonu i siarczan magnezu), nawóz azotowy z zawartością magnezu (AA i takie sole związków magnezu, jak dolomit, węglan magnezu i/lub siarczan magnezu) oraz siarczanoazotan amonu zawierający inhibitor nitryfika- Table 1. Global demand for nut[...]

Antyzbrylacze do nawozów saletrzanych. Cz. II**. Produkty handlowe DOI:10.15199/62.2019.5.18


  Najbardziej popularnymi nawozami na bazie azotanu amonu (AA) są nawozy saletrzano-amonowe, takie jak saletra amonowa AN (ammonium nitrate), saletrzak CAN (calcium ammonium nitrate) oraz roztwór saletrzano-mocznikowy RSM. Ponadto w Polsce jest wytwarzany saletrosiarczan amonu ASN. AN wytwarzana w Polsce metodą granulacji mechanicznej (mieszarkowej) zawiera 30-32% N a metodą granulacji wieżowej 34,5% N. CAN zawiera poniżej 28% N i jest produkowany z wykorzystaniem obu rodzajów granulacji2, 3). Nawóz ASN jest wytwarzany metodą mechaniczną. Stałe nawozy saletrzane bezpośrednio po wytworzeniu mają postać mniej lub bardziej kształtnych granul. W celu zapewnienia produktom stabilnej postaci fizycznej podczas przechowywania, do ich wytwarzania stosuje się dodatki, m.in. do stopu przed granulacją, do granulatora a także na powierzchnię granul. W nawozie saletrzanym niezawierającym dodatków poprawiających jego właściwości następuje rozpadanie się granul na mniejsze części (w tym w pył) oraz łączenie tych mniejszych części w jeden blok (zbrylenie). Są to niekorzystne zjawiska, które przyczyniają się do pogorszenia użytkowych właściwości nawozów, utrudniają magazynowanie nawozów, narażają zarówno producenta, jak i końcowego odbiorcę na dodatkowe koszty oraz przyczyniają się do tego, że nie można nawozu równomiernie dawkować. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest zapobieganie zjawisku zbrylania nawozów saletrzanych.Skłonność nawozu saletrzanego do zbrylania jest zależna od jego składu chemicznego, metody wytwarzania (w tym od zastosowanych dodatków) oraz warunków jego przechowywania (rys. 1)4, 5). Celem pracy był przegląd metod zapobiegania zbrylaniu nawozów saletrzanych przez stosowanie organicznych antyzbrylaczy wytwarzanych m.in. na bazie gaczu parafinowego i amin tłuszczowych.Przyczyny zbrylania się nawozów saletrzanych szczegółowo omówiono w poprzedniej pracy1). Kluczową rolę pełni tu woda, która bierze udział w tworzeniu mostków krystal[...]

 Strona 1