Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA URA-BIŃCZYK"

Wpływ wielkości ziarna na odporność korozyjną stopu aluminium 7475


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję wżerową stopu aluminium 7475, o różnej wielkości ziarna i różnych wydzieleniach, w roztworze chlorku sodu o stężeniu 0,1 M. Badania potencjodynamiczne wykazały, że próbka o strukturze nanokrystalicznej charakteryzuje się niższym potencjałem korozyjnym i niższym prądem korozyjnym niż próbka o mikrometrycznej wielkości ziarna. We wszystkich próbkach zaobserwowano korozję galwaniczną związaną z obecnością dużych cząstek faz międzymetalicznych. Ponadto w próbce o strukturze mikrometrycznej zaobserwowano korozję międzykrystaliczną. Słowa kluczowe: stopy aluminium, wielkość ziarna, korozja wżerowa The infl uence of grain size on the corrosion resistance of 7475 aluminium alloy In this study, the corrosion resistance of 7475 aluminium alloy with nano- and micrograin size and various precipitates was investigated in 0.1M NaCl. The potentiodynamic polarization measurements showed that nanocrystalline samples have a lower corrosion potential and lower corrosion current compared to microcrystalline one. The observations of surface morphology revealed the galvanic corrosion related to the presence of intermetallic particles. For microcrystalline sample, the intergranular corrosion attack was observed. Keywords: aluminium alloys, grain size, pitting corrosion ochrona przed korozja 2/2011 1. Wprowadzenie Stopy aluminium z serii 7XXX (Al-Zn-Cu- Mg) wykazują najwyższe właściwości wytrzymałościowe spośród typowych stopów tego metalu. Właściwości te wynikają z obecności małych (rzędu kilkudziesięciu nanometrów) wydzieleń, dzięki obecności których, stopy te znajdują zastosowanie na wysoko obciążone elementy konstrukcyjne, m.in. w samolotach. Jednym ze sposobów dodatkowego umocnienia metali i stopów jest rozdrobnienie ziaren [1, 2]. Granice ziaren są bowiem silnym czynnikiem umacniającym, a wytrzymałość stopów o budowie polikrystalicznej rośnie zgodnie z empiryczną zależnością Halla[...]

Wpływ rozdrobnienia ziarna na odporność korozyjną niklu 200


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 299 odporność korozyjną. Austenityczna stal nierdzewna 316 po HE ma większą odporność na korozję wżerową [10], ale austenityczna stal nierdzewna 303 - mniejszą [11]. Stopy aluminium 7475 po HE mają mniejszy potencjał korozyjny i wyższy prąd pasywacji, ale rozdrobnienie ziarna eliminuje korozję międzykrystaliczną, co korzystnie wpływa na "długość życia" konstrukcji wykonanych z nano-stopów Al [12]. 2. Badany materiał i metodyka badań Przedmiotem badań był nikiel (Ni 200) o składzie chemicznym podanym w tablicy 1. Materiał w stanie wyjściowym miał postać pręta o średnicy φ = 40,4 mm, który wyciskano kumulacyjnie z chłodzeniem do średnic 26,97; 15,89; 9,92 i 4,94 mm. Łącznie odkształcenie rzeczywiste wyniosło ε = 4,2. Procesy HE prowadzono w temperaturze pokojowej, przy prędkościach odkształcenia έ = 2,48÷7,44·101. Na próbkach po hydro-ekstruzji przeprowadzono badania struktury wykorzystując mikroskop świetlny KEYENCE VHX-600, skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI SU70 oraz transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM-1200EX. Do ilościowej analizy mikrostruktury i zniszczeń korozyjnych posłużono się programem MicroMeter v.0,86b. Do pomiaru głębokości wżerów wykorzystano profi lometr optyczny WYKO NT 9300. Twardość próbek zmierzono mikrotwardościomierzem VICKERS - ZWICK. Badanie odporności korozyjnej przeprowadzono metodą potencjodynamiczną[...]

 Strona 1