Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW SZUSTAKOWSKI"

Utlenianie metanolu do formaldehydu na katalizatorach srebrowych modyfikowanych glinem DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury katalizatora i jego obciążenia oraz stosunku stężeń tlenu i metanolu na przebieg procesu utleniającego odwodorniania metanolu do formaldehydu w obecności katalizatora srebrowego modyfikowanego glinem. Uzyskane wyniki poddano obróbce statystycznej. Stwierdzono, że skład strumienia reagującego wpływa istotnie na wskaźniki procesu, przy czym stosowanie podwyższonego stosunku stężeń tlenu i metanolu jest korzystne wówczas, gdy temperatura katalizatora jest ustalona na możliwie niskim poziomie. Wytwarzanie formaldehydu z udziałem katalizatorów srebrowych jest oparte na reakcji utleniającego odwodornienia metanolu prowadzonej z zachowaniem na odpowiednim poziomie kilku istotnych dla tego procesu parametrów, a mianowicie temperatury katalizatora i jego obciążenia oraz stosunku stężeń tlenu i metanolu. Wspomniana reakcja jest sumarycznie egzotermiczna, a prowadzi się ją w warunkach adiabatycznych: 2CH3OH + 1/2 0 2 2HCHO 4- H20 + H2, CH3OH + 3/2 0 2 C 0 2 + 2H20 , HCHO CO + H2. Temperatura katalizatora jest funkcją jego obciążenia oraz składu strumienia zasilającego, a wskaźniki procesu zależą bezpośrednio od temperatury i stosunku stężenia tlenu do stężenia metanolu. Istnieje sprzeczność poglądów na istotę wpływu głównych parametrów procesu na uzyskiwane wskaźniki. Według Walkera1} czynnikiem determinującym wydajność formaldehydu jest temperatura katalizatora. Thomas2) uważa, że efektywność procesu w większym stopniu zależy do stosunku stężeń tlenu i metanolu. Prace prowadzone w skali laboratoryjnej z użyciem klasycznego katalizatora srebrowego wykazały, że w badanym zakresie parametrów decydujący wpływ na wydajność formaldehydu ma stosunek stężeń tlenu i metanolu3). Ustalono, że optymalny stosunek stężeń molowych tlenu i metanolu w procesie przebiegającym z udziałem katalizatorów srebrowych na nośnikach wynosi 0,334), jednakże znaczne wydajności [...]

Rzeka Śląska Ochla jako wskaźnik czystości środowiska

Czytaj za darmo! »

Na podstawie charakterystyki zlewni oraz wykonanych oznaczeń podstawowych wskaźników fizykochemicznych przedstawiono stan ekologiczny rzeki Śląska Ochla w dorzeczu środkowej Odry na ziemi lubuskiej. Czystość wód rzeki znajduje się pod presją gospodarki rolniczej i komunalnej w zlewni. Zwiększone stężenie wskaźników w okresie wiosennym wskazuje na powierzchniowe źródła zanieczyszczeń Śląs[...]

Elektrochemiczne wytwarzanie aktywnych kryształów katalizatora srebrowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę wyników badań nad wpływem warunków otrzymywania katalizatora srebrowego na jego fizyczne i katalityczne właściwości. Stwierdzono, że zróżnicowanie budowy ziaren oraz istnienie trzech różnych typów rozkładu wielkości ziaren nie przesądza o ich właściwościach katalitycznych w procesie utleniania metanolu do formaldehydu. Wykazano istnienie związku między wielkością ziaren katalizatora a najważniejszymi parametrami technologicznymi tego procesu. Stosowanie srebra jako katalizatora w procesie wytwarzania formaldehydu rozpoczęto w 1910 r.4 Początkowo używano go w formie drutu i siatek, a następnie w postaci srebra krystalicznego oraz srebra osadzonego na nośniku. Krystaliczna forma katalizatora jest bardzo rozpowszechniona. Zapewnia ona wysoką efektywność przemiany metanolu oraz jest wygodna do stosowania i regeneracji. Początkowo stosowano srebro w postaci nie frakcjonowanych kryształów. Po stwierdzeniu, że parametry procesu otrzymywania formaldehydu zależą od wielkości i postaci kryształów srebra, zaczęto je frakcjonować i układać w warstwy w taki sposób, aby drobne ziarna tworzyły wierzchnią warstwę złoża. Ostatnie badania wykazały, że decydujące znaczenie w tej warstwie może mieć morfologia kryształów srebra2). Istotny jest również udział poszczególnych frakcji w całej masie katalizatora. Celem przedstawionej pracy było określenie zależności między niektórymi właściwościami fizycznymi i katalitycznymi otrzymanego elektrolitycznie sreb[...]

Wykorzystanie światłowodu fotonicznego do budowy czujnika perymetrycznego

Czytaj za darmo! »

Metoda lokalizacji miejsca zaburzenia przy użyciu konwencjonalnego światłowodu o specjalnie ukształtowanym rozkładzie współczynnika załamania została zaproponowana w pracy [1]. W takim włóknie można wyróżnić dwa paraboliczne obszary: pierwszy z nich, o niższym współczynniku załamania, uformowany jako parabola centralna, prowadzi mod podstawowy lub mody bliskie podstawowemu; natomiast drugi [...]

Teraherce - aktualnie wdrażane pasmo promieniowania elektomagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Pasmo fal terahercowych zajmuje przedział częstotliwości od 0,1 do 10 THz, co odpowiada długości fal 300...30 μm i leży między pasmami dalekiej podczerwieni i fal milimetrowych. Zarówno pasmo mikrofal, jak i podczerwieni zostało bardzo szeroko wykorzystane technicznie zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa. Natomiast pasmo terahercowe zostało "odkryte" dla systemów bezpieczeństwa zaledwie dekadę temu. W ciągu 10 lat przebadano na tyle właściwości fal terahercowych, że można przewidywać ich techniczne zastosowania. Charakterystyka promieniowania terahercowego Naturalnym źródłem promieniowania terahercowego jest promieniowanie termalne ciał, którego maksimum przypada w zakresie fal podczerwieni ze zanikającym natężeniem sięgającym fal milimetrowych (rys. 1). Promieniowanie t[...]

Aplikacyjne możliwości fotografii laserowej

Czytaj za darmo! »

Współcześnie obserwujemy dynamiczny rozwój w zakresie szeroko rozumianych technologii informacyjnych. Zapotrzebowanie na aplikacje z zakresu IT dotyczą różnych dziedzin naszego życia m.in. wojskowości i systemów bezpieczeństwa publicznego. To właśnie w w/w obszarach wciąż poszukiwane są rozwiązania, które umożliwiłyby dostarczanie niezbędnych informacji dla wspomagania procesu decyzyjnego. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają systemy sensorowe a przede wszystkim technika obrazowa. Rozwijane systemy wciąż wymagają doskonalenia. Tradycyjne systemy wizyjne charakteryzują się ograniczonym zasięgiem (pasmo VIS) lub ograniczonymi możliwościami interpretacyjnymi i identyfikacyjnymi (pasmo IR). Wciąż niezwykle istotnym problemem pozostaje wpływ warunków atmosferycznych na możliwość wykrywania i identyfikacji obiektów i zdarzeń. Wydaje się że ograniczenia technik pasywnych mogą w znacznym zakresie zostać zniwelowane poprzez zastosowanie rozwiązań aktywnych. Takim przykładem jest właśnie technika kadrowania przestrzenno-czasowego [1-7]. Realizowane już od kilku lat prace nad w/w metodą obrazowania przestrzeni zaowocowały rezultatami świadczącymi o dużych możliwościach obserwacyjno-pomiarowych tego rozwiązania. Analiza uzyskanych danych wskazuje na możliwość opracowania różnych rozwiązań systemowych wykorzystujących proponowaną metodę. Szczególnie atrakcyjny (aplikacyjnie) wydaje się być obszar wojskowości i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Ewentualne rozwiązania mogą dotyczyć systemu wizyjnego przeznaczonego do wykrywania i identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń mogących być udziałem ugrupowań terrorystycznych. System taki poprzez ciągły monitoring otwartych przestrzeni (np. bazy wojskowe i ich otoczenie, lądowe szlaki komunikacyjne, akweny wodne, porty lotnicze), mógłby wykrywać oraz lokalizować (przestrzennie i czasowo), każdą działalność ludzką będącą w zakresie widoczności systemu, a poprzez anali[...]

Zintegrowany, optoelektroniczny system ochrony obiektów rozległych infrastruktury krytycznej

Czytaj za darmo! »

Niniejsze artykuł przedstawia opis koncepcji użycia wyselekcjonowanych podzespołów optoelektronicznych, opracowanych elementów integracji hardwarowo/softwarowych, i ich badań oraz metod syntezy uzyskanych informacji w celu monitorowania stref ochrony przestrzennej obiektów rozległych z możliwą automatyczną detekcją zagrożeń. W artykule przedstawiono proces identyfikacji czujników optoelektronicznych dostępnych na rynku światowym przeznaczonych do monitorowania wielokilometrowych obszarów pod względem metodyki ich wyboru w zależności od wymagań funkcjonalnych ochrony. Podstawową funkcjonalnością ujawnioną w przedstawionej problematyce, a ujmującą wyniki badań prowadzonych przez zespół jest możliwość syntezy niepowiązanych technicznie danych z różnych czujników w jeden interfejs informacyjny. Abstract. The paper presents the concept of multispectral protection system for perimeter protection of stationary and moving objects. The system consists of an active ground radar as well as a thermal and visible cameras. The radar allows the system to find potential intruders and to control an observation area for system cameras. The multisensor construction of the system ensures significant improvement of intruder detection probability and reduction of false alarms. A final decision of system is worked out using image data. A method of data fusion used in the system has been presented. The system works under control of FLIR Nexus unit. The Nexus offers complete technology and components to create network-based, high-end integrated systems for security and surveillance applications. Based on unique “plug and play" architecture, the system provides unmatched flexibility and simplistic integration of sensors and devices in TCP/IP networks. Using a graphical user interface it is possible to control sensors and monitor streaming video and other data over the network, visualize the results of data fusion process and obtain detailed information about de[...]

 Strona 1  Następna strona »