Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna PETHE-KANIA"

Stanowisko stabilograficzne do oceny stanu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój diagnostyki medycznej nie byłby możliwy bez równie intensywnego rozwoju elektroniki. Dokonujący się w tych dziedzinach postęp stanowi niezwykle ważny element naszego życia, gdyż pozwala na wykrycie wielu chorób we wczesnym stadium, dając tym samym nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Co również istotne, elektronika przyczynia się do poprawy jakości i efektów rehabilitacji [...]

Ocena symetrii postawy z wykorzystaniem miar stopnia symetrii bilateralnej i obrotowej trajektorii stabilograficznej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano oryginalny sposób oceny symetrii postawy oparty na analizie kształtu trajektorii stabilograficznej uzyskiwanej w trakcie testu stabilografii nadążnej. Opracowany w ramach współpracy Politechniki Śląskiej ze Śląskim Szpitalem Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym test stabilografii nadążnej wykorzystywany jest w rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i bezpośrednio związany jest z procesem kształtowania prawidłowego stereotypu postawy. Zaproponowana metoda oceny symetrii postawy oparta jest na kwantyfikacji stopnia symetrii bilateralnej oraz obrotowej trajektorii rejestrowanej w trakcie testu stabilografii nadążnej. Abstract. The article presents a novel method of postural symmetry quantification based on shape analysis of COP (Center Of Pressure) trajectories measured during the follow-up posturography test session. The test itself is a result of mutual cooperation between Silesian University of Technology and Silesian Rheumatology and Rehabilitation Hospital. It's main purpose is to support the process of restoration of optimal bilateral body weight distribution during the rehabilitation of patients that underwent alloplastic hip surgery. The symmetry quantification approach proposed in this paper utilizes bilateral and rotational symmetry measures calculated for the COP trajectories registered during the follow-up posturography test sessions conducted on a daily basis as part of the rehabilitation program.(Postural symmetry evaluation using bilateral and rotational symmetry degrees calculated for stabilographic trajectories). Słowa kluczowe: ocena symetrii postawy, stabilografia nadążna, analiza sygnałów biomedycznych, przetwarzanie sygnałów. Keywords: follow-up posturography, postural symmetry evaluation, biomedical signal analysis, digital signal processing. Wstęp Stabilografia jest bezinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę sprawności układu utrzymywania równowagi ciała człow[...]

Ocena symetrii postawy w teście stabilografii nadążnej


  Stabilografia jest metodą diagnostyczną, w ramach której rejestrowane są, a następnie analizowane trajektorie zmian sił nacisku stóp człowieka na płaszczyznę jego podstawy. Przyrządem umożliwiającym pomiar trajektorii stabilograficznych jest specjalizowane urządzenie sensoryczne zwane platformą stabilograficzną [1]. Dwupłytowa platforma stabilograficzna wraz z oryginalnym oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań przedstawionych w niniejszym artykule została opracowana w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Podstawowe dane związane z konstrukcją platformy, jak i sposobem parametryzacji trajektorii stabilograficznych można znaleźć w pracach [1, 13, 15]. Z systemowego punktu widzenia układ utrzymywania równowagi ciała człowieka stanowi trójwejściowy blok regulacji [2]. Jego sygnały wejściowe generowane są przez układy: wzrokowy, przedsionkowy oraz somatosensoryczny (proprioceptywny i skórny). Układ wzrokowy odpowiedzialny jest za sygnalizację zmian położenia przestrzennego ciała względem otoczenia. Układ przedsionkowy dostarcza informacji na temat orientacji ciała względem wektora pola grawitacyjnego. Układ somatosensoryczny jest natomiast źródłem danych dotyczących fizycznego kontaktu kończyn dolnych z powierzchnią reakcyjną podłoża [3, 4]. System nerwowy, na bazie dostarczanych informacji, wytwarza impulsy sterujące wybranymi partiami układu mięśniowego, kompensując zaburzenia stabilności posturalnej. Należy podkreślić, iż system stabilizacji posturalnej człowieka jest w istocie układem samoistnie niestabilnym, stale wytrącanym ze stanu równowagi i jednocześnie kompensującym powstałe dewiacje [5]. Platforma stabilograficzna umożliwia rejestrację przemieszczeń punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp na płaszczyznę podparcia - COP (ang. Center of Pressure). Ze względu na fizyczne trudności w realizacji pomiaru przemieszczeń rzeczywistego środka ciężkości ciała człowieka zastępczo mierzona jest tra[...]

 Strona 1