Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŚWIERCZEWSKI"

Analiza strukturalna i badania wytrzymałości na ściskanie betonów z siarką polimeryczną DOI:10.15199/148.2019.5.2


  Mieszanki betonowe cechują się różną konsystencją i zagęszczaniem wpływającym na właściwości wytworzonego betonu [1, 2]. W pracy [2] autor opisał wpływ miejsca pobierania próbek na wyniki wytrzymałości na ściskanie. Zauważył, że w technologii produkcji betonu [3, 4] i normach [5 i 6] nie przedstawiono istotnych różnic wytrzymałości na ściskanie próbek o różnych średnicach i wyciętych z różnych wysokości odwiertów. Autorzy pracy [7] podjęli próbę zastosowania betonów siarkowych jako materiałów zestalających lub utrwalających nisko aktywne odpady promieniotwórcze. "Beton siarkowy (BS) jest sztuczną skałą podobną do betonu tradycyjnego wykonanego z cementu portlandzkiego, w którym matryca cementowa zastąpiona została siarkowym materiałem wiążącym. Materiałem tym jest polimeryzowana siarka" [7]. Proces wytwarzania BS prowadzony był na gorąco, w temperaturze ok. 145°C. Istnieje wiele różnych związków chemicznych zawierających siarkę z szerokim wachlarzem właściwości różniących się strukturą, lepkością, stabilnością termiczną itd. Niektóre z tych polimerów znalazły zastosowanie komercyjne, inne są przedmiotem badań [8]. Zakres i przebieg badań Badania strukturalne przeprowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 3D FEG (firmy FEI) (rys. 1b) po uprzednim napyleniu próbek 5 nm warstwą złota w celu utworzenia warstwy przewodzącej (rys. 1a). Eksperyment wyznaczenia składu chemicznego wykonano metodą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem S treszczenie W pracy przedstawiono wyniki bada[...]

 Strona 1