Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Gawłowski"

Kinetyka procesu barwienia naturalnych włókien celulozowych wybranymi barwnikami bezpośrednimi i reaktywnymi

Czytaj za darmo! »

Włókna naturalne pochodzenia roślinnego wykorzystywane są od tysięcy lat. Już od średniowiecza bawełna była tym najlepszym, choć drogim produktem. Do dziś ma ona szerokie zastosowanie, a moda na bawełnę nie minęła. Jest ona głównym surowcem włókienniczym i stanowi około 70% rocznego zużycia materiałów odzieżowych świata. Odznacza się tym, że koszty jej produkcji są stosunkowo niskie, a włókno jest trwałe, odporne i łatwo wybarwialne. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Na ciągłe zapotrzebowanie na nią wpływają jej cenne zalety: dobrze chłonie pot i wodę, charakteryzuje się ciepłym i miękkim chwytem, a także ma dobre właściwości higieniczne. Dzięki swoim właściwościom wykorzystywana jest do produkcji ubrań dla dzieci, a także innych wyrobów włókienniczych, które bezpośrednio stykaj[...]

Sorpcja wybranych barwników bezpośrednich i reaktywnych przez włókna roślinne


  Włókna naturalne pochodzenia roślinnego są znane i wykorzystywane od tysięcy lat. Już ponad 5000 lat temu, na obszarze dzisiejszego Pakistanu, uprawiano bawełnę, a w starożytnym Egipcie wyrabiano przędzę, z której tkano materiały lniane. Obecnie włókna te produkowane są niemal na całym świecie, a handel nimi stanowi pokaźną część międzynarodowej wymiany handlowej. Włókna roślinne pochodzą z różnych części roślin. Rozróżnia się więc włókna nasienne (np. bawełna), łodygowe czyli łykowe (np. len), liściowe (np. sizal) i owocowe (np. włókna kokosowe), przy czym do wyrobu materiałów odzieżowych stosuje się przede wszystkim włókna nasienne i niektóre łykowe - głównie len. Wszystkie włókna roślinne są zbudowane z celulozy. Oprócz niej we włóknach tych występuje, w niewielkich ilościach lignina, nadająca włóknom niepożądaną sztywność, a także kleje roślinne, tzw. pektyny. Włókna bawełny zbudowane są prawie z czystej celulozy, natomiast we włóknach lnu ilość celulozy wynosi 80,5%, a pektyn 8,5%. Cechą, która przyczynia się do ogromnego rozpowszechniania się włókien roślinnych jest ich bardzo duża odporność na działanie wody. Nawet przy gotowaniu pod ciśnieniem, lecz bez dostępu powietrza, ich właściwości nie ulegają zmianom. Włókna te wykazują też dość dobrą odporność na działanie temperatury [1]. Najważniejszym włóknem nie tylko wśród roślinnych, ale wśród wszystkich stosowanych w przemyśle włókienniczym jest bawełna, stanowiąca około połowę wszystkich zużywanych włókien. Włókno bawełny składa się w 94% z celulozy. Pozostałe 6% stanowią białka, pektyny, substancje mineralne składające się na popiół, tłuszcze i woski oraz niewielkie ilości kwasów organicznych, cukrów i pigmentów. Większość tych substancji jest usuwana z włókien podczas oczyszczania i bielenia włókien i gotowe włókno w 99% składa się z celulozy [2]. W normalnych warunkach atmosferycznych bawełna zawiera około 7,5% wilgoci. Przy zwiększonej wilgotności powietrza może [...]

Ocena sorpcji barwników kwasowych wytwarzanych w kąpieli barwiącej przez włókna poliamidowe


  Evaluation of the sorption of acid dyes made in dye bath by polyamide fibers. In the present work the sorption of monoazo acid dyes by polyamide fibers has been studied. The dyes have been obtained directly in the dye-bath via azo-coupling reaction of stabilized diazo compound with an inert compound under controlled conditions of pH, temperature and time. Such approach eliminates separate synthesis of the dye and all steps in a production of the dye as a commercial product. Włókna poliamidowe są polimerami posiadającymi na końcach swoich łańcuchów grupy aminowe - NH2, karboksylowe - COOH oraz powtarzające się wewnątrz łańcucha reszty karbamidowe - CONH- . Ilość grup aminowych we włóknie posiada istotny wpływ na sorpcję barwników anionowych przez włókna poliamidowe. Stwierdzono, że włókno poliamidowe, które posiada 30 - 40 milirównoważników grup aminowych na kg włókna barwi się najlepiej barwnikami z jedną grupą sulfonową [1]. Włókna poliamidowe charakteryzują się strukturą mikrokrystaliczną. W wyniku rozciągnięcia włókna poliamidowego łańcuchy zostają uporządkowane w równoległe wiązki, zwane obszarami krystalicznymi. Obszary te mają ciasno uporządkowaną strukturę, co powoduje, że dyfuzja barwnika do nich jest mało prawdopodobna. Obszary krystaliczne są poprzedzielane obszarami bezpostaciowymi, złożonymi z łańcuchów bezładnie splątanych. W obszarach amorficznych są luki między splątanymi łańcuchami polimeru, a na powierzchni włókna te luki są otwartymi szczelinami, które noszą nazwę porów. Przez te pory do wnętrza włókna przenikają ciecze np. woda lub rozpuszczalniki organiczne i dyfundują rozpuszczone w cieczy barwniki i środki pomocnicze [2]. Zdzisława Malinowska -Graboś , Andrzej Gawłowski Ocena sorpcji barwników kwasowych wytwarzanych w kąpieli barwiącej przez włókna poliamidowe 20 Przegląd - WOS 1/2013 TECHNOLOGIE Włókna z różnych poliamidów mają inne cechy struktury, inne wymiary luk i porów i inne chemiczne własności[...]

Nowy materiał do zastosowań geotechnicznych. Wytwarzanie i badania włókien częściowo biodegradowalnych z polipropylenu i polilaktydu


  New raw material for geotechnical purposes. Obtaining and investigations of partially degradable fibers from blends of polypropylene and polylactide The main goal of investigations presented in this paper was an attempt to obtain the new kind of fibers which - potentially in the future - would be manufactured for the geotechnical applications. We described its thermal properties, which are so important in a case of the formation process of them from the melt. Suggested modification introduced into the traditional technology of manufacturing polypropylene (iPP) filament consisted in physical blending iPP with polylactide (PLA) in the melt. The main advantage of PLA as a component of these fibers is providing a partial biodegradability of iPP fibers. Thermal properties of the fibers were examined by Differential Scanning Calorimetry (DSC) method. 1. Wstęp Wszechobecne na rynku włókna i folie poliolefinowe, będące m.in. półproduktem służącym do wytwarzania geosyntetyków, swą popularność zawdzięczają szeregowi zalet, wśród których dominuje prosta technologia wytwarzania oraz niskie koszty produkcji. Ponadto, wyroby te charakteryzują się m.in.: wysoką odpornością chemiczną, odpornością na działanie wody i niską gęstością. Istotną wadą, produkowanych w skali wielkotonażowej, włókien i folii polipropylenowych i polietylenowych, z punktu widzenia dbałości o środowisko, jest ich całkowita odporność na biodegradację [1]. W tym kontekście szczególnie godną uwagi, wydaje się być rozwiązanie zaproponowane w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, polegające na fizycznym zmieszaniu w stopie izotaktycznego polipropylenu (iPP) z włóknotwórczym polilaktydem (PLA), który jest również polimerem termoplastycznym, w pełni biodegradowalnym [2] i może być otrzymywany z surowców odnawialnych (fermentacja słomy kukurydzianej) [3]. Co więcej, zmieszanie w stopie iPP z PLA stwarza[...]

Badania wytrzymałościowe folii geokompozytowych IPP/coPES w aspekcie ich struktury nadcząsteczkowej


  Tensile strength investigations of IPP/coPES geocomposite foils in relation to their supermolecular structure Polymeric composite foils was obtained and undertaken to complex investigations. An isotactic polypropylene (iPP) was the matrixs and a special synthesized copolyester (coPES) was the reinforcement phase of studied composite foils. Mechanical investigations of manufactured materials were done using Instron Single Column 5544 tensile testing machine. Calorimetric investigations were done using TA Instruments 5100 Thermoanalytical System with Scanning Calorimeter 2920. On the basis of obtained results of investigations the suitability of applied modification was confirmed. 1. Wstęp Polipropylen izoaktywny (iPP) jest surowcem włókienniczym cieszącym się dużym zainteresowaniem w Polsce i na świecie w związku z jego ciekawymi cechami użytkowymi. Jest lżejszy od wody, wykazuje się dużą objętością właściwą, co daje mu dużą przewagę nad innymi surowcami polimerowymi pod względem ekonomiki zastosowań [1]. Poza tym charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną, małą gęstością, dobrymi właściwościami mechanicznymi, małą higroskopijnością oraz dużą elastycznością [2]. Także stosunkowo mała cena sprawia, że iPP szeroko wkroczył do wyrobu tekstyliów technicznych. Geowłókniny otrzymane z iPP predestynowane są do rozwiązań geotechnicznych jako warstwy rozdzielające lub filtracyjne, w budownictwie drogowym do wykonywania drenów odprowadzających wodę, do filtrów zatrzymujących drobne cząstki gruntu podczas przepływu wody, do szybkiej konsolidacji podłoża z nasypem, wykonywania warstw odcinających i separacyjnych, przy osłonie drenów, zapobieganiu lub naprawy pęknięć, itp. 2. Materiał doświadczalny Polipropylen - w pracy zastosowano iPP oznaczony symbolem: Malen P S-702. Nazwa handlowa Malen P® jest zastrzeżona dla polipropylenów wytwarzanych przez koncern PKN ORLEN S.A. Kopoliester otrzymano przez polikondensację mieszaniny wyj[...]

Ocena wybarwialności sztucznych włókien celulozowych nowej generacji


  Pierwsze koncepcje otrzymywania włókna sztucznego pojawiły się na początku XVIII wieku. Ze względu jednak na brak dostatecznej wiedzy o budowie i właściwościach stosowanych wówczas substancji włóknotwórczych, podejmowane próby kończyły się niepowodzeniem. Sytuacja zmieniła się w połowie XIX wieku, gdy ówcześni badacze zainteresowali się celulozą, będącą naturalnym materiałem włóknotwórczym i stwierdzili, że jest ona rozpuszczalna w niektórych rozpuszczalnikach organicznych. Uzyskane w ten sposób roztwory celulozy umożliwiły przygotowanie roztworu przędzalniczego i formowanie włókna. W ciągu kilkudziesięciu lat powstało wiele przemysłowych sposobów produkcji sztucznego jedwabiu, przy czym znaczenie praktyczne posiada jedynie sposób wiskozowy (Cross, Bevan, Beadle 1892 r.), w którym podstawowym surowcem do wytwarzania włókien jest masa celulozowa otrzymywana głównie z drewna świerkowego, a rzadziej z sosny, buka lub osiki. W metodzie tej celulozę poddaje się działaniu stężonego ługu sodowego (merceryzacja), a następnie siarczku węgla (IV), w wyniku czego powstaje związek zwany celulozoksantogenianem sodu, który po rozpuszczeniu w rozcieńczonym ługu sodowym daje płyn przędzalniczy zwany wiskozą. Wiskoza przetłaczana przez otworki dyszy przędzalniczej do kąpieli zawierającej H2SO4, Na2SO4 i ZnSO4 tworzy włókna jedwabiu wiskozowego. Po pojawieniu się włókien z polimerów syntetycznych i szybkim rozwoju ich produkcji konieczne stało się wprowadzenie zmian w technologii wytwarzania włókien wiskozowych, pozwalających na poprawę niekorzystnych właściwości włókien standardowych. Rezultatem prac badawczych było pojawienie się włókien wiskozowych II generacji: ciętych modalnych (polinozowe, HWM) i ciągłych kordowych typu Kord-Super [1, 2]. W przypadku sztucznych włókien celulozowych I i II generacji (włókna wiskozowe) proces wytwórczy opiera się na przekształcaniu celulozy w związek pochodny-ksantogenian celulozowo-sodowy, łatwo rozpusz[...]

Badanie ścieralności wysokowytrzymałych geotkanin polipropylenowych DOI:10.15199/60.2016.10.3


  The main purpose of research was to indicate with tribological properties of high strength polypropylene geofabrics. The research involved fabric attrition. The following parameters were examined: breathable air, weight loss and thickness changing of geofabrics samples. The research samples and laboratory conditions were described, measuring instruments and measurement methods were specified. Obtained results of the research were presented in the form of tables and graphs with appropriate description. Keywords: high strength fabric, polypropylene, attrition, weight loss Wstęp Przedstawione w niniejszej pracy badania ścieralności dotyczą kilku wariantów geotkanin serii REM-TKAN produkowanych przez firmę REM-MASZ Tkaniny Techniczne z Bielska-Białej. Warianty te różnią się między sobą grubością, wynikającą z zastosowanych do ich Tadeusz Graczyk , Katarzyna Piskorz , Piotr Kliś, Janusz Fabia, Andrzej Gawłowski Badanie ścieralności wysokowytrzymałych geotkanin polipropylenowych1 DOI: 10.15199/60.2016.10.3 1 Referat zaprezentowano podczas XIX Konferencji Naukowo-Technicznej "BLG 2015 Budownictwo Geotekstylia Logistyka", Ustroń 2015. 30 Przegląd - WOS 10/2016 Rys. 1. Widok próbki geotkaniny REM-TKAN 170 przed ścieraniem a) b) Rys. 2. Próbka REM-TKAN 170 ścierana papierem: a) o ziarnistości 2500 po 1200 cyklach obrotowych, b) o ziarnistości 60 po 1000 cyklach obrotowych wytworzenia przędz o różnej masie liniowej. Geotkaniny REM-TKAN wykonane są w całości z tworzywa polipropylenowego. Cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałością na rozciąganie, szczególnie w kierunku osnowy) oraz znaczną szorstkością, wynikającą ze struktury przędzy i splotu tkaniny zapewniających specyficzną powierzchnię oporu. Właściwość ta jest istotna dla uzyskania odpowiedniego współczynnika tar[...]

Igłowana włóknina poliestrowa modyfikowana trudnozapalnie wodnym roztworem krzemianu sodu do zastosowań w budownictwie1 DOI:10.15199/60.2016.12.6


  In this study, for flame retardant modification of needle-punched PET nonwoven, a high temperature bath method HT similar to dyeing fibres with disperse dyes was applied. Aqueous solutions of sodium silicate were used as the flame retardant modifier. The flame retardant properties of the studied nonwoven were evaluated using Limited Oxygen Index LOI method. Samples of the nonwoven modified in three different variants were also examined by thermogravimetric analysis TGA. Keywords: needle-punched PET nonwoven, flame retardant modification, LOI, TGA Wstęp Stały wzrost wymagań w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych w budownictwie, wymusza konieczność trudnozapalności oraz niepodtrzymywania i nierozprze- Janusz Fabia , Andrzej Gawłowski , Tadeusz Graczyk , Joanna Grzybowska -Pietras , Jarosław Janicki Igłowana włóknina poliestrowa modyfikowana trudnozapalnie wodnym roztworem krzemianu sodu do zastosowań w budownictwie1 DOI: 10.15199/60.2016.12.6 1 Referat zaprezentowano podczas XIX Konferencji Naukowo-Technicznej "BLG 2015 Budownictwo Geotekstylia Logistyka", Ustroń 2015. Przegląd - WOS 12/2016 43 WYROBY strzeniania się płomienia. Dotyczy to również różnego typu włóknin z poli(tereftalanu etylenu) (PET) wykorzystywanych coraz częściej m.in. jako materiały termoizolacyjne i wygłuszające. Obecnie do wytwarzania wyrobów trudnozapalnych z włókien poliestrowych stosuje się trzy metody: powierzchniowe nanoszenie antypirenu w procesie chemicznej obróbki wyrobów, wprowadzanie rozproszonego antypirenu do stopu polimeru podczas przetwarzania termicznego oraz modyfikację tworzywa PET w procesie polikondensacji poprzez wbudowanie cząsteczki antypirenu w łańcuch główny makrocząsteczki polimeru [1-13]. Należy tu zaznaczyć, że większość stosowanych dotąd dość powszechnie skutecznych antypirenów, szczególnie takich jak pochodne Br i Cl, rozkładając się w[...]

 Strona 1