Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"HANNA JĘDRZEJUK"

Wymagania zapotrzebowania energii przez systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Przegląd prawa polskiego i norm DOI:10.15199/8.2015.6.3


  Głównym celem tej pracy jest przedstawienie stanu polskiego prawodawstwa dotyczącego instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i porównanie dotyczące zmian w metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku. W dobrze izolowanych budynkach główna część zapotrzebowania na energię jest generowana przez system wentylacji i dlatego powinien on być prawidłowo dobrany. To jest bardzo ważne, szczególnie w wentylowanych naturalnie budynkach, które są wciąż popularne w Polsce. Niestety większość z tych domów nie ma pomiarów liczby wymian powietrza, więc zapotrzebowanie na energię jest odniesione do warunków projektowych. W celu pokazania ewolucji regulacji prawnych niektóre przykłady obliczeń dla różnych obiektów są opisane. Konsekwencje zmian w prawodawstwie zostaną podsumowane. Słowa kluczowe: wentylacja naturalna, oszczędność energii, efektywność energetyczna, regulacje prawne The main purpose of that paper is to present the state of the Polish legislation concerning a ventilation systems in housing, and to compare the result of the last amendment of the methodology for determining the energy performance of the building. In a well-insulated buildings the main part of the energy used is generated by the ventilation system heat demand, and because of that it should be properly established. This is very important specially in the ventilated naturally buildings, which are still popular in Poland. Unfortunately most of this houses have no measurements of the number of air changes per hour, so the energy demand is referenced to the design conditions. In order to show evolution of the law regulation some examples of the calculations for different buildings are described. Finally, the consequences of the changes in legislation will be summarised. Key words: natural ventilation systems, energy conservation, energy efficiency, regulations 1. WSTĘP W obecnych czasach dokonują się zmiany systemowe i technologi[...]

Analiza symulacyjna ryzyka wykraplania się pary wodnej na ścianach kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze z pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej DOI:10.15199/9.2017.12.4


  W budynkach stosowane są różne systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednym z możliwych rozwiązań jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła zainstalowanej wewnątrz budynku i pobierającej ciepło z powietrza zużytego. W tym procesie temperatura powietrza za pompą ciepła jest obniżona i jednym ze sposobów jej podwyższenia jest bezpośrednie skierowanie powietrza do kanałów wentylacyjnych. W zależności od konstrukcji kanałów i ich lokalizacji może w niektórych przypadkach dojść do wykroplenia pary wodnej zawartej w powietrzu usuwanym na ścianach kanałów wentylacyjnych, szczególnie w częściach znajdujących się ponad dachem. Jeżeli takie zjawisko wystąpi to będzie ono niekorzystne szczególnie w przypadku kanałów murowanych i w niektórych warunkach może powodawać powol512 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) ną degradację konstrukcji murowej, a także zwiększyć ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych na wewnętrznych ścianach kanałów wentylacyjnych. 2. Cel Celem artykułu jest ocena możliwości wykraplania pary wodnej na ścianach kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze z pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W takim rozwiązaniu ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej pobierane jest z powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń. Podczas tego procesu obniżona zostaje temperatura powietrza wywiewanego, co może prowadzić do skraplania pary wodnej zawartej w wywiewanym powietrzu na powierzchni wewnętrznej kanału wentylacyjnego w jego części ponad dachem. W artykule obliczono także strumień masy powstających skroplin. 3. Metodyka Obliczenia ryzyka wykraplania się wilgoci na ścianach kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze z pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykonano wariantowo. Pod względem wilgotnościowym najniekorzystniejsze warunki będą występowały w okresie zimowym. Dlatego też przyjęto wartość temperatury powietrza zewnętrz[...]

 Strona 1