Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz DUCKI"

Charakterystyka odkształcalności i mikrostruktury nadstopu Ni-Fe po odkształcaniu plastycznym na gorąco


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów odkształcania plastycznego na gorąco na mikrostrukturę i właściwości plastyczne nadstopu typu IN-718. Badania odkształcalności stopu wykonano metodą skręcania na gorąco na plastomerze skrętnym. Próbki skręcano do zerwania w zakresie temperatury 900÷1150°C ze stałą prędkością odkształcania 0,1 i 1,0 s-1. Do analizy ilościowej zastosowano program MET-ILO i wyznaczono podstawowe parametry stereologiczne badanych mikrostruktur. Wykazano, że średnia wielkość ziarna po rekry- stalizacji wzrasta w miarę podwyższania temperatury odkształcania i wzrostu prędkości odkształcania. Opracowano zależność funkcyjną pomiędzy średnią wielkością ziarna zrekrystalizowanego a parametrem Zenera-Holomona oraz oszacowano energię aktywacji odkształcania plastycznego na gorąco. The paper presents the results of research concerning the influence of hot deformation parameters on the microstructure and plastic properties of an IN-718 type superalloy. The hot deformation characteristics of alloy were investigated by hot torsion tests using of torsional plastometer. The tests were executed at constant strain rates of 0.1 and 0.1 s-1, and testing temperature in the range of 900 to 1150°C and were conducted until total fracture of the samples. A quantitative analysis of the investigated microstructures was carried out by means of program MET-ILO and the main stereological parameters were determined. It was found that mean grain size after recrystallization increases with an increasing deformation temperature and with growth of strain rate. Functional relation between the mean recrystallized grain size and the Zener-Hollomon parameter been developed and activation energy of the hot plastic deformation has been estimated. Słowa kluczowe: nadstop IN-718, odkształcanie na gorąco, metalografia ilościowa, parametr Zenera-Holomona Key words: IN-718 superalloy, hot deformation, quantitative metallography, Zener-Holomon parameter.[...]

Charakterystyka odkształcalności nadstopu Fe-Ni podczas odkształcania plastycznego na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.11


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wstępnego wygrzewania i parametrów odkształcania plastycznego na gorąco na charakterystyki odkształcalności nadstopu Fe-Ni. Badania odkształcalności stopu wykonano metodą skręcania na gorąco na plastomerze skrętnym. Próbki skręcano do zerwania w zakresie temperatury 900÷1150°C ze stałą prędkością odkształcania 0,1 i 1,0 s-1. Na wyznaczonych i skorygowanych krzywych płynięcia określono wska􀄨niki charakteryzujące właściwości plastyczne stopu oraz analizowano zależności temperaturowe mak- maksymalnego naprężenia uplastyczniającego (σpp) i odkształcenia granicznego (εf). Opracowane krzywe płynięcia plastycznego stopu wykazują pojedyncze maksimum naprężenia uplastyczniającego, co świadczy o przebiegu procesów zdrowienia i rekrystalizacji dynamicznej podczas odkształcania na gorąco. Zależności pomiędzy maksymalnym naprężeniem uplastyczniającym i parametrem Zenera-Hollomona (Z) przedstawiono w postaci funkcji potęgowej σpp = A × Zn. Wyznaczone wartości energii aktywacji procesu odkształcania plastycznego na gorąco (Q) dla dwóch wariantów wstępnego wygrzewania stopu, tj. 1100°C/2h i 1150°C/2h wyniosły odpowiednio 442 kJ/mol i 519 kJ/mol. The influence of initial soaking and parameters of plastic deformation on the deformability of Fe-Ni superalloy have been presented. The hot deformation characteristics of alloy were investigated by hot torsion tests using of torsional plastometer. The tests were executed at constant strain rates of 0.1 and 1.0 s-1, and testing temperature in the range of 900 to 1150°C and were conducted until total fracture of the samples. Plastic properties of the alloy were characterized by worked out flow curves and the temperature relationships of flow stresses (σpp) and strain limits (εf). The flow stress of the torsion tests showed a single peak in the flow stress-strain curves, and indicated that a recovery and dynamic recrystallization took place duri[...]

WŁASNOŚCI I MIKROSTRUKTURY STOPU CuNi2Si1

Czytaj za darmo! »

Stosowane dotychczas elementy osprzętu w urządzeniach elektrycznych są wytwarzane z zimnowalcowanych taśm z brązów cynowych i mosiądzów. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i dobrą skrawalnością , jednakże obniżoną konduktywnością elektryczną. Jedną z perspektywicznych grup materiałów przeznaczonych do tego typu zastosowań stanowią umacniane wydzieleniowo stopy CuNiSi. W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych, konduktywności elektrycznej, struktury oraz termicznej analizy różnicowej (DTA) stopu CuNi2Si1 po wybranych wariantach procesu technologicznego. Badania prowadzono na próbkach pobranych z taśm stopu CuNi2Si1 w stanie po walcowaniu na gorąco, po przesycaniu w warunkach 950 °C/1h/woda oraz po starzeniu przy temperaturze 450÷600 °C w czasie od 1[...]

Badania plastometryczne metodą skręcania stali przeznaczonych do walcowania walcówki DOI:10.15199/24.2015.9.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności stali 30MnB4 i C45 przeznaczonych do walcowania walcówki w nowoczesnej wal- cowni ciagłej. Oceny plastyczności dokonano w próbie skręcania na gorąco, w zakresie temperatury walcowania walcówki od 850 do 1150oC i z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Podstawę do oceny plastyczności stanowiły zależności naprężenia uplastyczniajacego od odkształcenia, otrzymane na podstawie rejestrowanego momentu skrecającego w funkcji liczby skręceń próbki. Na ich podstawie określo- no charakterystyczne wielkości, takie jak: maksymalne naprężenie uplastyczniające, wartość odkształcenia odpowiadającą maksymalnemu naprężeniu oraz odkształcenie do zniszczenia. Wielkości te uzależniono od parametrów odkształcenia oraz opracowano zależności pomiędzy maksymalnym naprężeniem uplastyczniającym, odpowiadającym mu odkształceniem a energią aktywacji procesu odkształcania i parame- trem Zenera-Hollomona. The paper presents results of steel 30MnB4 and C45 plasticity tests meant for rolling wire rods on modern continuous rolling mill. Plasticity assessment was conducted in hot torsion test performed on swing plastometer in temperature range of rolling wire rode from 850 to 1150°C and deformation speed of 0.1; 1 and 10 s-1. The basis for plasticity assessment was the dependency between flow stress and deformation achieved on the basis of registered torsion moment in function of the number of sample torsions. On such basis the characteristic values were determined: peak flow stress, deformation value which corresponds with peak stress and deformation to failure. Those values are dependent on deformation parameters and certain dependencies between peak flow stress and corresponding deformation with activation energy of the deformation process and Zener-Hollomon parameter were elaborated. Słowa kluczowe: skręcanie na gorąco, naprężenie uplastyczniajace, plastyczność stali, walcówka Key words: hot torsion, flow stress, plas[...]

 Strona 1