Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Romiński"

Technologia wytwarzania nawozu magnezowego granulowanego z wykorzystaniem odpadów po produkcji chloru


  Przedstawiono nową technologię wytwarzania nawozu mineralnego z wykorzystaniem odpadów powstających przy produkcji chloru. Jako surowce wykorzystano osad po oczyszczaniu solanki, rozcieńczony kwas siarkowy i prażony magnezyt. Otrzymany produkt ma postać granulowaną i zawiera 15-17% MgO, 5-9% CaO, 29-35% SO3. Próbne badania wykazują korzystny wpływ nawozu na zawartość w glebie przyswajalnych dla roślin form magnezu i siarki oraz na plon roślin uprawnych. A new technol. for manufg. a granulated mineral Mg fertilizer by using wastes from Cl prodn. was presented. The fertilizer-contained Mg (15-17% calcd. as MgO) and S are well available to plants in soil. Zagospodarowanie odpadów, będących efektem rozwoju cywilizacyjnego, staje się ważnym problemem społeczno-gospodarczym wielu krajów. Wymaga on zarówno odpowiednich unormowań prawnych, jak i efektywnych rozwiązań technologicznych1, 2). Produkty uboczne i odpady z różnych działów i gałęzi gospodarki mogą być wykorzystane do rekultywacji, użyźniania i nawożenia gleb. Do takiego sposobu zagospodarowania nadają się szczególnie substancje i związki zawierające w swoim składzie materię organiczną oraz składniki pokarmowe dla roślin. W większości przypadków odpady muszą zostać poddane jednak różnorodnym procesom biologicznym i fizykochemicznym3, 4). Celem tych działań jest ich higienizacja oraz wyeliminowanie substancji i związków szkodliwych. Przed rolniczym wykorzystaniem odpadów, zwłaszcza z przemysłu chemicznego, zachodzi często konieczność nadania im formy i postaci pozwalających na łatwe, bezpieczne dla ludzi i środowiska użycie, a także zwiększające efektywność oddziaływania na glebę i rośliny. Odpady z produkcji chloru Podstawową technologią produkcji chloru jest elektroliza, a chlorek sodu jest głównym surowcem do jego wytwarzania. W zakładach Anwil S.A. we Włocławku, będących największym producentem chloru w Polsce, stosowana jest elektroliza membranowa. Proces ten charakt[...]

 Strona 1