Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ HULEWICZ"

Ograniczenia przy pomiarze napięć przemiennych multimetrami cyfrowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe problemy metrologiczne związane z pomiarem napięć przemiennych o różnych kształtach i przy różnych częstotliwościach. Wykonano badania na wybranych multimetrach cyfrowych oraz przeprowadzono analizę otrzymanych wyników. Opisane w artykule czynniki często są pomijane i mogą być przyczyną dodatkowych błędów pomiaru o wartościach porównywalnych lub większych od wartości błędów podstawowych, określonych przez producenta.. Abstract. In the article the fundamental metrological problems connected with measurements of alternating voltage at the different measuring signal shape and frequency are presented. The selected digital multimeters were tested, and the analysis of the obtained results was described. The described factors are not often taken into account and they can cause the additional measurement errors. The values of these errors are comparable or often higher than the basic measurement errors given by the producer. (Limitations of measurement of alternating voltages with digital multimeters). Słowa kluczowe: napięcie przemienne, wartość skuteczna napięcia, wartość średnia napięcia, przetwornik RMS. Keywords: alternating voltage, root mean square value of voltage, average value of voltage, RMS converter. Wstęp Wartość napięcia przemiennego jest jedną z najczęściej określanych wielkości fizycznych, zarówno w układach elektronicznych, jak i w elektroenergetycznych. W dobie rozwoju technologicznego oraz dostępu do sprzętu elektronicznego coraz bardziej powszechnym staje się wykorzystywanie mierników cyfrowych. Obecnie oferowanych jest wiele rodzajów mierników, które różnią się między sobą parametrami, ceną oraz dostarczane są przez różnych producentów. Pomiary napięcia przemiennego przeprowadzane są w celu monitorowania zmian jego wartości oraz sterowania odpowiednimi układami, zapewniającymi utrzymanie określonej wartości wielkości wyjściowej. Z dostępnych mierników cyfrowych nie wszystkie mogą być wyk[...]

Zastosowanie sterownika PLC w nowoczesnym systemie zarządzania inteligentnym domem


  Obecnie na rynku istnieje wiele systemów zarządzania inteligentnym budynkiem EIB (ang. European Installation Bus). Dzięki zastosowaniu sterowników PLC (ang. Programmable Logic Controllers), połączonych z określonym zestawem czujników oraz dotykowych paneli operatorskich możliwa jest dowolna aranżacja scenerii pomieszczeń w budynku i modelowanie pełnionych przez nie funkcji. Przedstawiony w artykule system wykorzystuje sterownik Simens Simatic S7-200 oraz wybrane czujniki ruchu, temperatury i natężenia oświetlenia. Użytkownik budynku nie musi wykonywać niektórych czynności, takich jak np. zapalanie świateł w pomieszczeniach, gdyż system za pomocą czujników ruchu może włączać i wyłączać je automatycznie. Sterowniki PLC Sterowniki PLC są nowoczesnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, które początkowo wykorzystywano tylko w przemyśle do sterowania pracą maszyn i urządzeń, ale od niedawna są coraz szerzej stosowane w innych dziedzinach techniki. Znaczący spadek cen i duża różnorodność sterowników pozwoliły na ich stosowanie również w domach mieszkalnych, w tym w inteligentnych systemach sterowania [1, 2, 9]. Sterowniki te przejęły funkcje stosowanych wcześniej układów sterowania stycznikowo- przekaźnikowego, układów logicznych oraz różnego rodzaju programatorów. Zastosowanie przetworników analogowo-cyfrowych poszerza jeszcze zakres aplikacji sterowników PLC, które są również wykorzystywane do automatyzacji procesów ciągłych, pełniąc funkcje regulatorów. Ponadto PLC wyposażone w moduły i łącza komunikacyjne mogą tworzyć rozproszoną sieć sterownia oraz przesyłać dane do innych jednostek (np. komputerów osobistych). Sterowniki te zastępują wiele urządzeń automatyki, charakteryzując się:  łatwością programowania i reprogramowania,  niezawodnością działania w porównaniu z układami stycznikowo- przekaźnikowymi,  stabilną pracą w zmieniającej się temperaturze,  odpornoś[...]

Kamera termowizyjna w diagnostyce urządzeń elektronicznych


  W dobie intensywnego rozwoju technologicznego oraz wzrastającej liczby urządzeń elektronicznych ważną rolę odgrywa ich cykliczne monitorowanie oraz ocena prawidłowego działania. Wczesne zdiagnozowanie nieprawidłowości w pracy poszczególnych elementów elektronicznych pozwala uniknąć uszkodzenia całego urządzenia oraz zminimalizować koszty naprawy. Ponieważ uszkodzenia tych elementów są często poprzedzone wzrostem temperatury, skutecznym sposobem jest monitorowanie rozkładu temperatury wewnątrz kontrolowanego urządzenia. Spośród wielu metod pomiaru temperatury autor artykułu zaproponował rozwiązanie wykorzystujące kamerę termowizyjną. Termowizja jest metodą badawczą pozwalającą w sposób zdalny i bezdotykowy określić rozkład temperatury na określonej powierzchni. Wartość zmierzonej temperatury określana jest na podstawie zarejestrowanego promieniowania podczerwonego, emitowanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego [6, 10]. Zarejestrowane przez kamerę termowizyjną promieniowane podczerwone charakteryzuje się różną mocą, zależną od temperatury badanego ciała oraz innych parametrów. W obrazie poddanym odpowiedniej obróbce miejsca o danej temperaturze przyjmują określoną barwę, tworząc w ten sposób mapę rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała. Postęp, jaki miał miejsce w technologii półprzewodnikowej oraz technice optyki podczerwieni, umożliwił rozwój termowizji, który pozwala na wykorzystanie jej w wielu dziedzinach nauki. Współcześnie termowizja znajduje liczne zastosowania, m.in. w przemyśle, budownictwie, energetyce, elektronice, medycynie oraz ratownictwie morskim [1, 3]. W porównaniu z innymi metodami pomiaru temperatury termowizja umożliwia diagnostykę urządzeń podczas pracy. Pomiary termowizyjne urządzeń elektronicznych umożliwiają przeprowadzenie oceny rozkładu temperatury oraz zmian jej wartości w czasie, pozwalając w ten sposób wykryć ewentualne zagrożenia, które mogą wyst[...]

Sterowniki PLC w systemach zarządzania inteligentnym budynkiem

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wybranych systemów zarządzania inteligentnym budynkiem. Systemy te podzielono na dwie grupy, z których do pierwszej zakwalifikowano komercyjne systemy sterowania, drugą natomiast stanowi system zbudowany w oparciu o programowalny sterownik logiczny. Przy zachowaniu pełnej funkcjonalności system wykorzystujący sterownik PLC stanowi ekonomiczną alternatywę do istniejących na rynku systemów komercyjnych. Abstract. In the article the selected intelligent building management systems are examined. These systems are divided into two groups, of which to the first group the commercial control systems were qualified and the second is a system built on the PLC controller. The system using of the PLC controller with a full functionality is an economical alternative to the commercial systems existing in the market. (The PLC controllers in the system of intelligent building management). Słowa kluczowe: System EIB, sterownik PLC, panel dotykowy, inteligentny czujnik. Keywords: EIB system, PLC controller, touchscreen, smart sensors. Wstęp Współcześnie istnieje wiele rozwiązań zarządzania inteligentnym budynkiem, z których każdy charakteryzuje się określonymi wadami oraz zaletami. Jednym z nich jest system wykorzystujący sterownik PLC (ang. Programmable Logical Controllers) [1-3]. Sterownik ten, w połączeniu z określonym zestawem czujników oraz panelem operatorskim zapewnia skuteczne sterowanie urządzeniami gwarantującymi komfortowe użytkowanie budynków oraz umożliwia kreowanie dowolnych aranżacji scenerii pomieszczeń i modelowanie pełnionych przez nie funkcji. Przedstawiony w artykule system zarządzania inteligentnym budynkiem wykorzystuje sterownik Siemens Simatic S7-200 oraz wybrane czujniki. Sterownik ten wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle, jednak znajduje również zastosowanie w zaprezentowanym inteligentnym systemie zarządzania budynkiem. [4-6] Na podstawie zbudowanego systemu przeprowadzono a[...]

Rozwiązania układowe oraz parametry detektorów wartości szczytowej DOI:10.15199/ELE-2014-087


  Detektory wartości szczytowej, stanowiące podukłady bardziej rozbudowanych torów pomiarowych w miernikach i systemach pomiarowych stosowane są przede wszystkim w woltomierzach i amperomierzach, zwłaszcza tam, gdzie występują przebiegi o skrajnie niskich i wysokich wartościach częstotliwości. W wielu przypadkach, między innymi w pomiarach wielkości nieelektrycznych, wartość wielkości mierzonej określana jest na podstawie amplitudy sygnału napięciowego z czujnika (np. pomiary energii promienistej czujnikiem piroelektrycznym). W analogowym torze przetwarzania urządzeń tego typu niezbędna jest obecność detektora szczytowego. Zadaniem detektorów wartości szczytowej jest więc wykrycie maksymalnej wartości napięcia generowanego przez czujnik, zapamiętanie jej oraz poinformowanie o wystąpieniu tej wartości. Detektory te można więc również nazwać przetwornikami napięcia maksymalnego na stałe. W detektorach wartości szczytowej zarówno czas ładowania kondensatora, jak i czas pamiętania wartości maksymalnej nie jest dowolny, ale określany przez napięcie wejściowe. Wzrost napięcia wejściowego polaryzuje diodę w kierunku przewodzenia oraz powoduje ładowanie kondensatora pamiętającego do wartości napięcia badanego. Obniżenie napięcia wejściowego poniżej wartości maksymalnej polaryzuje diodę w kierunku zaporowym oraz powoduje zapamiętanie wartości maksymalnej. Detektor szczytowy ma więc wejście sygnału badanego oraz wyjście, w związku z czym można go przedstawić jako czwórnik (rys. 1). [1, 4]. Parametry detektorów szczytowych Detektory wartości szczytowej są charakteryzowane przez omówione niżej parametry statyczne i dynamiczne [2, 4, 6]. Do parametrów statycznych zalicza się: Nieliniowość - jest to maksymalne odchylenie charakterystyki rzeczywistej od charakterystyki idealnej. Odchylenie to jest określane dla stanu przewodzenia diody, w całym zakresie napięć wejściowych. Wyjściowe napięcie niezrównoważenia ΔU0 - jest to różnica mię[...]

Modelowanie i pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku DOI:

Czytaj za darmo! »

W dobie intensywnego rozwoju technologicznego oraz wzrastającej liczby chorób cywilizacyjnych, ważną rolę w ocenie funkcjonowania organizmu człowieka odgrywa monitorowanie podstawowych parametrów narządu wzroku [7, 9, 14]. Z opracowanych dotąd metod, umożliwiających przeprowadzanie obiektywnych badań tego narządu, najczęściej wykorzystywana jest metoda bazująca na rejestracji zjawisk elektrofizjologicznych. Badając zmiany pola elektromagnetycznego w określonym obszarze kory mózgowej, można za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod, zarejestrować sygnały charakteryzujące narząd wzroku. Oddziałując na oko określonym bodźcem świetlnym i stosując odpowiednio do tego przystosowane elektrody, można obserwować te sygnały w postaci charakterystycznych krzywych elektrofizjologicznych. Do najczęściej wyznaczanych należą: wzrokowe potencjały wywołane (krzywa VEP) [1, 4, 5, 6, 9, 10, 13] oraz elektroretinogram (krzywa ERG) [2, 11, 12, 14]. Monitorowanie elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku oraz poprawna ilościowa ocena ich parametrów są szczególnie istotne w przypadku schorzeń, które w fazie początkowej przebiegają bezobjawowo, umożliwiając ich wczesne wykrycie i ocenę stopnia zaawansowania. Ponadto, porównując określony przebieg rzeczywisty z zamodelowanym wzorcowym, można kontrolować stopień oddziaływania zmian chorobowych oraz wielkości zakłócających i wpływających na poprawność badania w celu ich powiązania z charakterystycznymi parametrami. Przedstawione w artykule metody analizy statystycznej dotyczą wyników badań opisanych w rozprawie doktorskiej autora [8], której głównym celem było opracowanie nowych algorytmów pomiaru i analizy elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku, przy wykorzystaniu znanych metod statystyki matematycznej. W ramach badań przeprowadzono analizę metod pozyskiwania elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem badań wieloogniskowych, opracowano nowe alg[...]

Badanie przemysłowego łącza światłowodowego

Czytaj za darmo! »

Do transmisji sygnałów cyfrowych obok powszechnie stosowanych łączy "miedzianych", coraz powszechniej wykorzystywane są łącza światłowodowe. Charakteryzują się one wieloma zaletami, wśród których należy wymienić: separację galwaniczną nadajnika i odbiornika, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, trudność w podsłuchiwaniu przesyłanych informacji [1, 2]. Łącza wykorzystujące światłowody[...]

System odtwarzania cyfrowych sygnałów elektroakustycznych


  W dobie intensywnego rozwoju technologicznego oraz wzrastającej liczby systemów pomiarowych, w których nośnikiem danych jest dźwięk, ważną rolę w ocenie pozyskanych sygnałów odgrywa sposób ich archiwizacji oraz odtwarzania. Z opracowanych dotąd metod umożliwiających archiwizację i odtwarzanie sygnałów dźwiękowych, najczęściej wykorzystywana była metoda oparta na przetwarzaniu sygnałów analogowych [16]. W sygnałach tych analizie poddawano parametry magnetyczne, elektryczne lub mechaniczne, które po odpowiednim przetworzeniu umożliwiały odtwarzanie wybranych dźwięków. Systemy te charakteryzowały się wysokim poziomem zakłóceń i szumów oraz wysoką wrażliwością nośników danych, które z upływem czasu ulegały degradacji. Właściwości te spowodowały, że analogowe systemy archiwizacji dźwięku zostały zastąpione nośnikami cyfrowymi. Rozwój cyfrowych systemów przetwarzania danych znacznie poprawił jakość rejestracji i archiwizacji sygnałów dźwiękowych [13, 14, 15]. Cyfrowy zapis dźwięku zdominował przemysł fonograficzny po wprowadzeniu płyt kompaktowych, co miało miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Technologia cyfrowa charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia i szumy oraz dużą wytrzymałością nośników, co doprowadziło do zaniechania zapisu dźwięku dotychczas wykorzystywanymi metodami analogowymi [3, 5, 6]. Przedstawione w artykule metody cyfrowej rejestracji i archiwizacji sygnałów dźwiękowych zostały wykorzystane w opracowanym przetworniku, umożliwiającym odtworzenie zarejestrowanych danych z określoną dokładnością. Opracowany przetwornik pozwala na współpracę z komputerem, a charakteryzuje go wysoka jakość generowanego dźwięku. W ramach przeprowadzonych badań zweryfikowano parametry zbudowanego przetwornika oraz porównano je z parametrami urządzeń dostępnych na rynku. Podczas badań wykorzystano program RightMark Audio Analyzer 6.2.3. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów dźwiękowych Z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym zw[...]

Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie ostrości wzroku

Czytaj za darmo! »

Obiektywne metody oceny ostrości wzroku, które wykorzystują badania wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP), polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie kory mózgowej. Badania te opierają się na pomiarze VEP za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod i umożliwiają nieinwazyjne oraz szybkie i obiektywne zdiagnozowanie stopnia osłabienia wzroku.[...]

Nieinwazyjne pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku

Czytaj za darmo! »

Elektrofizjologiczne badania narządu wzroku polegają na ocenie zmian elektrycznych potencjałów czynnościowych powstających w obrębie gałki ocznej, mięśni ocznych oraz okolicy kory mózgowej. Większość tych badań opiera się na pomiarze wspomnianych potencjałów za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Możliwe jest szybkie, dokładne i nieinwazyjne lub minimalnie inwazyjne zdiagnozowanie [...]

 Strona 1