Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Kozłowska-Strawska"

Wpływ chemicznie zróżnicowanych form siarki na wielkość plonów roślin uprawnych DOI:10.15199/62.2018.1.6


  Siarka jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju organizmów żywych. Jest ona składnikiem wielu ważnych związków, których niedobór powoduje zakłócenia w rozwoju roślin oraz schorzenia u ludzi i zwierząt1-4). Pełni również ważną funkcję fizjologiczną,chroni rośliny przed chorobami i szkodnikami oraz zwiększa odporność roślin na stres5). Pomimo tak dużego znaczenia, aż do początku lat osiemdziesiątych XX w. siarce w krajach europejskich nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Wiązało się to w głównej mierze z tym, że na przeważającym obszarze kontynentu bilans siarki był dodatni. Wpływ na to zjawisko miała głównie emisja SO2 do atmosfery w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej. Skala zniszczeń spowodowanych emisją SO2 była w przypadku lasów i niektórych upraw tak duża, że podjęto działania proekologiczne mające na celu obniżenie tej emisji zanieczyszczeń1, 6, 7). Efektem tych działań było wyraźne obniżenie depozytu siarki z atmosfery. Spowodowało to wystąpienie makroskopowych objawów niedoboru siarki i potrzebę uzupełniania tego pierwiastka w produkcji roślinnej. Dodatkowo spadek ilości tego składnika pokarmowego wprowadzanego wraz z nawozami mineralnymi doprowadził do wystąpienia niedoborów siarki w rolniczej przestrzeni produkcyjnej8, 9). Deficyt siarki w glebach wystąpił nie tylko w krajach zachodniej i północnej Europy, ale również w niektórych regionach Polski5, 7, 10, 11). Dlatego ważnym zagadnieniem staje się uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka w produkcji roślinnej, poprzez stosowanie różnych form nawozów mineralnych zawierających w swoim składzie siarkę. Badania literaturowe12, 13) wskazują, że deficyt siarki w środowisku wzrostu i rozwoju rzepaku jarego prowadzi do wielu negatywnych zmian w obrębie metabolizmu roślin. Rośliny narażone na niedobór siarki w glebie nie wykorzystują w pełni innych składników pokarmowych, w tym również azotu. Efektem tego może być nawet 50-proc. zmniejs[...]

New chemical substances in natural environment and mobility of some metals. Nowe substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym a mobilność wybranych metali


  A review, with 42 refs., of use of zeolites, glauconite, chitosan and alginates for monitoring the mobilization of toxic metals and microelements in the soil. Zastosowanie substancji chemicznych w środowisku przyrodniczym (zeolity, glaukonity, chitozan, alginiany) jest istotne z punktu widzenia ich bezpośredniego wpływu na procesy mobilizacji i immobilizacji jonów metali toksycznych (m.in. Al(III), Mn(II)) oraz pożytecznych mikroelementów (Fe(III), Mn(II), Zn(II), Cu(II)). Pierwiastki te oddziałują na wyższe ogniwa łańcucha troficznego, a zarówno ich nadmiar, jak i niedobór determinuje jakość surowców roślinnych, a przez to również zdrowotność ludzi i zwierząt.Substancje chemiczne typu zeolity, glaukonity, chitozany i alginiany mają określone cechy, które oddziałują na fizykochemiczne i biologiczne właściwości gleby1-9). Fazę stałą gleby stanowi kompleks mineralno-organiczny, a fazę ciekłą roztwór glebowy. [...]

Rynek nawozów mineralnych DOI:10.15199/62.2019.2.7


  Na rynku nawozów mineralnych obowiązuje zasada konkurencyjności. W celu tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe nieustannie dążą do opracowania i wdrażania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów1). Duża presja konkurencyjna oraz otoczenie rynkowe może niewłaściwie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet zagrozić ich istnieniu. W związku z tym ważny jest wybór właściwej strategii działania, która jest dostosowana do możliwości firmy2). Głównym czynnikiem zwiększenia konkurencyjności na rynku nawozów mineralnych jest poszerzenie działalności o nowe produkty, zmniejszenie kosztów produkcji, jak również działania promocyjne. Stopień innowacyjności firm jest zależny od własnej działalności badawczej i rozwojowej, współpracy z innymi zakładami oraz zakupu know-how (licencje, patenty, usługi marketingowe, szkolenia)3). W tabeli 1 ukazano prace naukowo-badawcze oraz zadania inwestycyjne prowadzone w wybranych zakładach nawozowych w Polsce4). Światowe badania z dziedziny agrochemii udowadniają, że wzrost produkcji nawozów NPK jest ściśle związany ze wzrostem koncentracji i przyswajalności oraz z rozszerzeniem asortymentu tych nawozów i poprawą jakości5). Sytuacja na rynku nawozów mineralnych Sytuacja na rynku nawozów jest ściśle związana z koniunkturą w rolnictwie6). Koniunktura to wszelkie zmiany aktywności gospodar-rolników, jak i na popyt na nawozy. Przeciętny rolnik przeznacza na nawozy i ich stosowanie do 20% środków pieniężnych przeznaczonych na produkcję rolną8). Jak podaje Skarżyńska9) średnia roczna wartość nabywanych nawozów mineralnych w badanych gospodarstwach rolnych na terenie Polski w latach 2005-2006 wynosiła od 4 tys. zł w gospodarstwach o wielkości 5-9,99 ha do ponad 128 tys. zł w gospodarstwach powyżej 100 ha. Obecnie na świecie istnieje presja na zwiększanie produkcji roślinnej. Spowodowane jest to wzrostem liczby ludności, szczególnie w krajach rozwijających[...]

 Strona 1