Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ CHYŁA"

Analiza numeryczna procesu kucia wału pośredniego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono dwie technologie kucia wału pośredniego: obecnie stosowanej oraz alternatywnej. Oceny obu technologii dokonano w oparciu o modelowanie numeryczne. Odkuwka wału pośredniego charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności co do wykonania. Z uwagi na zastosowanie, odkuwkę wału muszą charakteryzować wysokie własności mechaniczne wyrobu, możliwe do uzyskania tylko drogą świadomej i zaplanowanej przeróbki plastycznej. In the paper two technologies of layshaft forging process - industrial used and alternative - are presented. Evaluation of both technologies was done in support of numerical modelling. Layshaft forging was characterize as very high complexity to do, so good mechanical properties of final product can be obtained only by conscious and planned metal forming. Słowa kluczowe: wał pośrednie, kucie swobodne, modelowanie numeryczne Key words: layshaft, open die forging, numerical modelling 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 157 ● osiągane odkształcenia i naprężenia, ● liczba i sekwencja kroków odkształceń, ● warunki kształtowania plastycznego, wynikające z konstrukcji odkuwki i narzędzi oraz mocy urządzeń. Sprawdzenie poprawności technologii zaprojektowanego procesu poprzez modelowanie fizyczne jest skomplikowane i pracochłonne, a wręcz niemożliwe dla technologii kucia odkuwek wielkogabarytowych z wlewków kuźniczych. Dlatego wykorzystuje się programy komputerowe do sprawdzenia opracowanych założeń, tj. konstrukcji odkuwki i narzędzi oraz urządzeń. Celem niniejszych badań jest analiza kształtowania plastycznego odkuwki wielkogabarytowej w procesie kucia swobodnego, poprzez wykorzystanie modelowania numerycznego w programie QForm2D/3D i porównania uzyskanych wyników oraz wartości parametrów z czynnikami rzeczywistymi. W pracy przedstawiono dwie t[...]

Mechanizm powstawania zakuć w procesie wydłużania swobodnego dużych wlewków


  Analizowano proces wydłużania swobodnego wlewków o dużym przekroju poprzecznym. Stwierdzono, że zastosowanie nieod- powiednich narzędzi i posuwów względnych może być przyczyną tworzenia podłamów, a w konsekwencji zakuć, których postać zewnętrzna jest zbliżona do pęknięć powierzchniowych. Mechanizm powstawania tego niekorzystnego zjawiska przy wydłużaniu swobodnym analizowano opierając się na modelowaniu numerycznym. In the paper analysis of ingots with large cross-section forging process was introduced. It was found that using of inadequate tools and relative bites could be a reason of overlap forming and in consequence of laps, which external form is close to surface crack. Mechanism of this unfavourable effect was analyzed with support of numerical modelling. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wydłużanie w kowadłach płaskich, modelowanie numeryczne, zakucia Key words: open-die forging, cogging in flat anvils, numerical modelling, laps S. 297 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 4 do prasy przyjęto 60 s, a czas między kolejnymi odkształceniami 5 s. Temperaturę kowadeł przyjęto 300 °C, czynnik tarcia 0,4. Obliczenia numeryczne wydłużania wlewków wykonano programem QForm3D. W pierwszym etapie obliczeń numerycz- nych zmienne parametry procesu były następujące: posuwy względne Lw przyjęto: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 i dla każdego posuwu względnego przyjęto promie- nie zaokrągleń krawędzi kowadeł R: 0 mm; 20 mm; 50 mm; 100 mm; 200 mm. Sposób realizacji tego zakresu badań przedstawiono na rys. 3. Obliczenia numeryczne w każdym warian- cie wykonano dla dwóch odkształceń względnych o maksymalnej wartości 40 %. Łącznie uzyskano 600 wyników obliczeń, przy czym analizowano dwadzie- ścia wariantów, każdy w siedmiu etapach odkształ- ceń. Charakterystyczne wyniki obliczeń tego etapu badań przedstawiono w tabl. 1 oraz na rys. 4 i 5. Tabl. 1 zawiera zestawienie obserwacji przemiesz- czenia metalu w granicznym obszarze pomiędzy pierwszym i drugim posuwem b[...]

Pękanie wlewków jako efekt zakucia w procesie wydłużania swobodnego


  Analizie poddano proces wydłużania swobodnego wlewków o dużym przekroju poprzecznym. Zauważono, że użycie nieodpowiednich narzędzi i posuwów względnych może być przyczyną formowania podłamów, a w konsekwencji zakuć, których postać zewnętrzna jest zbli- żona do pęknięć powierzchniowych. W analizie uwzględniono również wpływ manipulatora kuźniczego na proces wydłużania. In the paper analysis of ingots with large cross-section forging process was introduced. It was found that using of inadequate tools and relative bites could be a reason of overlap forming and in consequence of laps, which external form is close to surface crack. The analysis also takes into account the influence of forging manipulator on the cogging process. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wydłużanie w kowadłach płaskich, modelowanie numeryczne, zakucia Key words: open-die forging, cogging in flat anvils, numerical modelling, laps.Wstęp. Operacje wydłużania swobodnego należą do podstawowych czynności wykonywanych podczas przekuwania wlewków kuziennych. Stosowanie tego zabiegu umożliwia nie tylko uzyskanie wymaganego kształtu odkuwki, ale przede wszystkim likwidację struktury pierwotnej wlewka [1, 3]. Stąd o własnościach mechanicznych produktu finalnego decyduje zastosowanie odpowiednich odkształceń i posuwów względnych użytych w trakcie procesu wydłużania z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia przekucia i obróbki cieplnej przewidzianej dla danego gatunku stali. W praktyce przemysłowej zauważono, że kon- strukcja powierzchni roboczej narzędzi ma wpływ na rozkład odkształceń nie tylko w kotlinie odkształcenia, lecz również w strefie przejścia z płaszczyzny pozio- mej kowadła w pionową. Ten wpływ jest szczególnie znaczący przy stosowaniu dużych odkształceń wyma- ganych w początkowym etapie wydłużania wlewka. Sprzyja to tworzeniu podłamów i prowadzi do nieko- rzystnego zjawiska - zakucia, często zauważanych do- piero w dalszym etapie kształtowania. W dostępnej literaturze ku[...]

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WSADU W PROCESIE KUCIA DOKŁADNEGO ODKUWKI USTALACZA

Czytaj za darmo! »

Analizę procesu kucia dokładnego wykonano na przykładzie odkuwki osiowosymetrycznej typu tulei z kołnierzem z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, wykonywanej z dwufazowego stopu tytanu Ti‐6Al‐4V. Istotnymi parametrami decydującymi o końcowych własnościach wyrobu wytwarzanego z dwufazowych stopów tytanu jest rozkład odkształceń i temperatury w odkuwce. Ocenę tych parametrów dokonano w oparciu o obliczenia numeryczne. Założono stałą temperaturę wsadu i narzędzi, tarcie powierzchniowe oraz prędkość odkształcenia. Zmiennym parametrem był kształt i smukłość wsadu. Ocenę procesu kucia oparto o siatki odkształcenia oraz mapy rozkładu intensywności odkształcenia i naprężeń średnich. Dokonano ustalenia najkorzystniejszego kształtu wsadu pod kątem zwiększenia równomiernoś[...]

Zamykanie nieciągłości w procesie wydłużania swobodnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu wydłużania swobodnego wlewka o masie 16 Mg pod kątem oceny zamykania się wad, celowo wprowadzonych w wybranych obszarach we wlewku. Badania symulacyjne przeprowadzono dla dwóch kolejnych operacji: spęczania wstępnie przekutego wlewka oraz wydłużania. Proces wydłużania spęczonego materiału symulowano według dwóch schematów (odkształcanie w dwóch kolejnych naciskach kowadeł) od strony: uchwytu (głowa wlewka) oraz stopy wlewka. Jako kryterium oceny procesu wydłużania swobodnego w kowadłach płaskich przyjęto wykresy stopnia zamykania wewnętrznych nieciągłości we wlewku. In the paper numerical analysis of cogging process 16 Mg ingot is presented. The analysis was focused on the valuation effect of closing internal voids. Numerical calculations for two following operations upsetting and cogging were made. Two schemes of cogging (consisting of two passes) were included in the analysis, starting from the top and the bottom of ingot. As a criterion for determination of closing efficiency in open die forging operation diagrams of void closure coefficient were used. Słowa kluczowe: zamykanie wad, współczynnik zamknięcia wady, wydłużanie swobodne, obliczenia numeryczne Key words: void closing, void closure coefficient, cogging process, numerical calculations S. 152 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 4 Przy kuciu wlewka zachodzą (powinny zachodzić) następujące zjawiska [3]: - rozdrabnianie ziarn (m.in. usunięcie skutków z procesu odlewania metalu); - uprzywilejowane kierunki płynięcia, powodujące strukturę włóknistą (o różnym nasilaniu w zależności od zastosowanego sposobu przeróbki); - rozdrabnianie i wyciąganie w nitki pewnych rodzajów zanieczyszczeń i wtrąceń, stanowiących szczególny rodzaj nieciągłości makroskopowej przerabianego metalu; - zmiana układu segregacji; - różnicowanie się własności mechanicznych podłużnych i poprzecznych w stosunku do uprzywilejowanego kierunku płynięcia; - zgrzew[...]

Minimalizacja nacisków w procesie kucia precyzyjnego kół zębatych

Czytaj za darmo! »

W niniejszym opracowaniu skupiono się na zaprojektowaniu technologii mającej na celu minimalizację nacisków podczas kucia kół zębatych na gotowo. Przedstawiona technologia kształtowania z rozdziałem kierunku płynięcia polega na połączeniu kucia dokładnego z wyciskaniem. Efektem tego rozwiązania jest zmniejszenie obciążeń narzędzi. Określono optymalne wymiary kompensatorów, mających decydujący wpływ na maksymalne naprężenia w newralgicznych obszarach matryc, przy jednoczesnym zapewnieniu poprawnego wypełnienia wykroju. In the paper authors proposed technology which minimized pressures during gear wheel forging process. Presented forming technology with divided flow consists in connection of precision forging with extrusion. Effect of this solution is decreasing of tools load. Optimal dimension of compensators were determined, which have decided influence on maximal stresses in sensitive dies areas, with simultaneously assurance correct die impresion fulfilling. słowa kluczowe: naciski jednostkowe, koło zębate, kucie precyzyjne, modelowanie numeryczne key words: unit pressure, gear wheel, precision forging, numerical modelling.Wprowadzenie. Największą precyzję kucia uzyskuje się przy kuciu na zimno, jednak kucie w temperaturze otoczenia sprawia, że dla wielu materiałów naciski całkowite przekraczają wartości dopuszczalnych maksymalnych nacisków dla maszyny kuźniczej lub narzędzi. Problem ten może powodować złożony schemat płynięcia metalu, wielkość odkuwki lub wysokie naprężenie płynięcia materiału kształtowanego na zimno (efekt umocnienia wywołany odkształceniem poniżej temperatury rekrystalizacji wymaga międzyoperacyjnych zabiegów wyżarzania). Powyższe ograniczenia wymuszają dla znacznej grupy odkuwek konieczność kucia w podwyższonych temperaturach, co powoduje wzrost plastyczności i skutkuje obniżeniem naprężeń w narzędziach, a w konsekwencji zmniejszeniem całkowitej siły nacisku [1]. W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem [...]

Zaawansowane projektowanie procesu walcowania kuźniczego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono kompleksowy proces projektowania przedkuwki walcowanej. W celu uzyskania większej dokładności kształtu i wymiarów przedkuwki oraz obniżenia kosztów fazy projektowania procesu walcowania zastosowano specjalistyczne oprogramowanie VeraCAD, bazujące na modelowaniu bryłowym. Proces modelowania tym systemem omówiono na przykładzie odkuwki korbowodu. In the paper the design process of rolled preform was carried out. In order to obtain larger accuracy of shape and dimensions of preform and to decrease the costs of reducer rolling technology design the special software VeraCAD, basing on the solid modelling, was used. Modelling process was described for example of connecting-rod. Słowa kluczowe: walcowanie kuźnicze, przedkuwka, kucie wielozabiegowe, korbowód Key words: forge rolling, forging preform, multistage die forging, connecting-rod Wprowadzenie. W seryjnej i masowej produkcji odkuwek stosuje się z reguły kucie wielozabiegowe. Polega ono na wstępnym przygotowaniu wsadu w postaci przedkuwki o kształcie zbliżonym do wyrobu gotowego. Przedkuwkę wykonuje się w tym samym agregacie kuźniczym, w którym uzyskuje się ostateczny kształt odkuwki, lub przez zastosowanie dodatkowej maszyny kuźniczej. Ten drugi sposób stosuje się zazwyczaj w produkcji masowej w celu uzyskania jak najlepszych efektów techniczno- ekonomicznych, zapewniających wysoką wydajność, jakość odkuwek oraz jak najmniejsze zużycie materiału. Prawidłowo dobrany kształt przedkuwki zapewnia równomierny rozkład odkształceń w odkuwce i naprężeń na powierzchni wykroju matrycy, zmniejsza bezwzględną wartość nacisków jednostkowych i całkowitej siły, a w konsekwencji zmniejsza zużycie narzędzi. Z praktyki przemysłowej wynika, że dla odkuwek wydłużonych o znacznej różnicy przekroju poprzecznego, zastosowanie kucia wielozabiegowego, polegającego na przygotowaniu przedkuwki walcowanej wzdłużnie, podwyższa wydajność procesu średnio dwukrotnie, uzysk kuźniczy zwi[...]

Analiza parametrów procesu kucia odkuwki matrycowej o złożonym kształcie


  Analizę procesu kucia matrycowego wykonano na przykładzie odkuwki typu zwrotnica samochodowa. Istotnym parametrem decydują- cym o własnościach odkuwki jest kształt przedkuwki. Oceny procesu dokonano opierając się na obliczeniach numerycznych dla różnych wariantów przedkuwki, analizując mapy rozkładu intensywności odkształcenia i naprężeń średnich. Dokonano ustalenia najkorzystniej- szego kształtu wsadu pod kątem zwiększenia równomierności odkształcenia w objętości odkuwki oraz minimalizacji siły kształtowania. Analysis of die forging process was done for example of motor-switch forging. Significant parameter deciding about product final properties is shape of the preform. Valuation of this parameter was done by numerical calculation for alternative preform variants, analyzed of effective strain and mean stress distribution maps. The most favourable stock shape in direction to increasing deformation uniformity in forging volume and minimization of forming force were done. Słowa kluczowe: zwrotnica samochodowa, modelowanie numeryczne, kucie matrycowe Key words: motor-switch, numerical modelling, die forging 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 174 Wprowadzenie. Odkuwki matrycowe znajdują wciąż szerokie zastosowanie w przemyśle. Stosuje się je w budowie maszyn i urządzeń, do wykonywania narzędzi i przedmiotów codziennego użytku, w sa- molotach, samochodach i innych urządzeniach. Tak szerokie zastosowanie odkuwek matrycowych można tłumaczyć dużymi zaletami procesów kucia matryco- wego, takimi jak: wysoka jakość odkuwek, wysoki stopień wykorzystania materiału, a także wysoka wy- dajność urządzeń [1]. Wyroby kute matrycowo są jakościowo lepsze w porównaniu z wykonywanymi innymi metodami obróbki metali. Metodą odlewania można wykonać elementy o kształtach bardziej złożonych niż przy metodzie kucia matrycowego, ale są one gorsze pod względem własności. Metal obrobiony plastycznie i poddany obróbce cieplnej ma wysokie własności wytrzyma[...]

Wpływ wstępnego kucia na zagęszczanie struktury odlewniczej dużych wlewków kuziennych


  Innowacyjne podejście do problemu zakłada, że wlewek po odlaniu ma strukturę materiału porowatego. Celem analizy procesu wy- dłużania swobodnego była ocena wpływu posuwu względnego na proces zagęszczania struktury odlewniczej wlewków kuziennych o dużych masach. Wyniki obliczeń zestawiono w postaci map rozkładów oraz wykresów zmian intensywności odkształcenia i gęstości w funkcji gniotu w kolejnych etapach procesu kucia wlewka. Innovative of approach to the issue were established that ingot after casting has got porous material structure. The aim of analysis of the cogging process was valuation of the relative bite influence on densification process of the casting structure of large ingots. Calculations result were shown as maps of distribution and diagrams of effective strain and density changes during following stages of forging process. Słowa kluczowe: wlewek, materiał porowaty, wydłużanie, zagęszczanie Key words: ingot, porous material, cogging, densification.1. Wstęp. Wnikliwa analiza procesu kucia swo- bodnego wymaga omówienia jakości wlewków kuź- niczych (stan powierzchni, makrostruktura, wady wewnętrzne, rozmieszczenie wtrąceń niemetalicz- nych i stopień czystości stali), która sprawia wraz z parametrami procesu kucia, schematem odkształ- ceń (intensywność odkształcenia, stopień przekucia) i stanem naprężeń, że zostaje osiągnięty efekt prze- róbki plastycznej na gorąco w postaci ciągłości od- kuwki, jednorodności struktury i wymaganych wła- sności. Zakrzepły wlewek składa się zazwyczaj z trzech stref kryształów: zamrożonych, słupkowych i rów- noosiowych. Na rozmiar i rozmieszczenie tych stref wpływa kinetyka procesu krzepnięcia oraz skład chemiczny odlewanej stali. Wlewek charakteryzuje się różnego rodzaju niejednorodnościami i wadami. Wśród wad zewnętrznych należy wyróżnić: pęknię- cia zewnętrzne, łuski, rozpryski, a także zaciągnięcia zasypek odlewniczych. Natomiast do wad wewnętrz- nych należą: jama usadowa, rzadzizny[...]

Numeryczna symulacja multioperacyjnego procesu kucia odkuwek wielkogabarytowych


  Wymagania wytrzymałościowo-konstrukcyjne odkuwek wielkogabarytowych wytwarzanych z dużych wlewków, wymuszają stoso- wanie dużych stopni przerobu, uzyskiwanych w wielooperacyjnych procesach kucia swobodnego. Modelowanie numeryczne pro- cesu kucia tego typu odkuwek pozwala na ścisłe wyznaczenie lokalnego stopnia przekucia w jej charakterystycznych obszarach w całym cyklu odkształcania. Analizę multioperacyjnego proces kucia, uwzględniającą rozkład odkształceń w ściśle określonych obszarach odkuwki, wykonano na przykładzie odkuwki wału pośredniego. Strength and constructional demands of large-size forgings made from big ingots have to apply high values of degree of forging. They are achieved in multi-operational forging processes. Numerical modelling of these forgings allows to accurate assign degree of forging in characteristic areas during whole technological process. Analysis of multi-operational forging process was made for layshaft forging. Słowa kluczowe: wał pośredni, stopień przekucia, kucie swobodne, modelowanie numeryczne Key words: layshaft, degree of forging, open die forging, numerical modelling.1. Wprowadzenie. Kucie odkuwek wielkoga- barytowych charakteryzuje trudność w przeprowa- dzeniu fizycznego modelowania procesu, dlatego do sprawdzenia poprawności zaprojektowanej tech- nologii wykorzystuje się programy komputerowe. Celem modelowania numerycznego tych procesów jest m.in. sprawdzenie opracowanych założeń (kon- strukcji odkuwki, narzędzi i urządzeń) oraz uzyska- nie informacji o rozkładzie odkształceń, a w kon- sekwencji o wielkości lokalnego stopnia przerobu w całej objętości odkuwki [1, 2]. Uzyskane informa- cje pozwalają na stosunkowo dokładną ocenę wła- sności eksploatacyjnych odkuwek kutych z wlew- ków posiadających strukturę wymagającą znacznego stopnia przerobu [6]. Przydatność badań modelo- wych, opartych na obliczeniach numerycznych nie wymagających dużych nakładów finansowych i mniej czasochłonnych, jest [...]

 Strona 1  Następna strona »