Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Adam SZELĄG"

A 3 kV DC electric traction system modernisation for increased speed and trains power demand - problems of analysis and synthesis

Czytaj za darmo! »

A 3 kV DC supply system, used on railways in Poland, since 1936, has power delivery capacity that allows reaching by trains a maximum speed of 250 km/h. Currently, the maximum trains service speed on Polish railway is 160 km/h, although speed record reached in 1994 was 250,1km.Therefore, it is worth modernising the system to increase power demand of trains with speeds 200-220 km/h, which will start service in year 2014. It requires application of proper methods to find compromise between the required effectiveness and the cost of the investments. The paper presents a system approach for analysis and synthesis of the 3 kV DC supply system used in a process of feasibility studies including a concept and a preliminary design. Streszczenie. Stosowany na kolei w Polsce od 1936 r. system zasilania 3 kV DC pozwala na zasilanie pociągów osiągających maksymalne prędkości 250 km/h. Obecnie maksymalna prędkość pociągów na kolei w Polsce nie przekracza 160 km/h, aczkolwiek rekord prędkości osiągnięty w Polsce w 1994 r. wyniósł 250,1 km/h. Dlatego istotne jest, aby przeprowadzić modernizację zasilania trakcyjnego dla zapewnienia wymaganej energii dla pociągów o prędkościach 200-220 km/h, które pojawią się w 2014 r. Wymaga to zastosowania odpowiednich metod, aby uzyskać kompromis pomiędzy wymaganą efektywnością zasilania a kosztem inwestycji. W artykule przedstawione jest systemowe podejście do zagadnień analizy i syntezy stosowanych w procesie projektowania trakcyjnego układu zasilania, 3 kV DC w projektach koncepcyjnych i wstępnych dla celów studiów wykonalności (Modernizacja systemu zasilania trakcji elektrycznej 3 kV DC dla zwiększonego poboru energii pociągów o podwyższonej prędkości jazdy - zagadnienia analizy i syntezy) Keywords: electric traction system, system analysis, modelling and simulation, power demand. Słowa kluczowe: system trakcji elektrycznej, analiza systemowa, modelowanie i symulacja, zapotrzebowanie na energię. 1. Introduction Last[...]

Analysis of input impedance frequency characteristic of electric vehicles with a.c. motors supplied by 3 kV DC system for reducing disturbances in signalling track circuits caused by the harmonics in the vehicle's current

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of an analysis of input impedance of electric traction vehicles powered by asynchronous motors, supplied by 3kV DC system. Input impedance of a traction vehicle is a parameter defined by appropriate norms affecting the insurance of compatibility between a traction vehicle and an electric traction supply system and track circuits of a railway traffic control system. The results presented in the article show that there are parameters of a traction vehicle main circuit, for which a module of vehicle input impedance is not a constant value and changes according to the inverter’s operation point. Additionally, studies were conducted to determine whether input impedance of a traction vehicle fulfils specified requirements depending on the parameters of the applied input filter and minimum required value of impedance module. Streszczenie:. W artykule przedstawiono wyniki analizy impedancji wejściowej elektrycznych pojazdów trakcyjnych napędzanych silnikami asynchronicznymi, zasilanych z systemu trakcji 3 kV napięcia stałego. Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem określonym odpowiednimi normami mającym wpływ na zapewnienie kompatybilności między pojazdem trakcyjnym, systemem zasilania trakcji elektrycznej a obwodami torowymi systemu sterowania ruchem kolejowym. Wyniki przedstawione w artykule dowodzą, że istnieją parametry obwodu głównego pojazdu trakcyjnego, dla których moduł impedancji wejściowej pojazdu nie jest wartością stałą i zmienia się wraz ze zmianą punktu pracy przekształtnika. Dodatkowo przeprowadzono badania mające na celu określenie czy impedancja wejściowa pojazdu trakcyjnego spełnia określone wymagania w zależności od parametrów zastosowanego filtru wejściowego i minimalnej wymaganej wartości modułu impedancji. (Analiza charakterystyki częstotliwościowej impedancji wejściowej pojazdów trakcyjnych z silnikami prądu przemiennego zasilanych z sieci 3 kV DC w celu ogran[...]

Issues of low frequency electromagnetic disturbances measurements in traction vehicles equipped with power electronics drive systems

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zmiany szerokości pasma pomiarowego przy rejestracji składowej magnetycznej zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych w trakcji elektrycznej dla niskich częstotliwości. W artykule zawarto różne podejścia do zmiany szerokości pasma zalecanego przez normy, a analizy teoretyczne zostały porównane z pomiarami laboratoryjnymi. (Zmiany szerokości pasma pomiarowego przy rejestracji składowej magnetycznej zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych w trakcji elektrycznej dla niskich częstotliwości) Abstract. The article consists of bandwidth changes analysis during measurements of a magnetic component of electromagnetic disturbances emitted in electric traction for low frequencies. Apart from different theoretical research, measurements under real conditions were also carried out and an accurate comparison was performed. Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń. Keywords: electric traction, electromagnetic compatibility, electromagnetic disturbances. Introduction Modern traction vehicles with electric drives are equipped with power electronics control systems of electric drives. Applied in main circuits of vehicles, power electronics systems enable smooth determination of traction characteristics depending on a set duty-cycle of motion. Constructions of modern power electronics converters consist of semiconductors, such as transistors IGBT or GTO thyristors. Apart from many advantages, such devices have a range of drawbacks-there are sources of conducted electromagnetic disturbances [1,10] and radiated disturbances [2,4,6,8,9]. It causes the necessity of the assessment of vehicle’s operation and its equipment in terms of provision of electromagnetic compatibility in the electric traction system. It is regulated by the appropriate standards, which state emission limits from the electric traction vehicles [2, 4]. Description of traction vehicles research Traction roll[...]

Pomiary i analiza przewodzonych i promieniowanych zaburzeń elektromagnetycznych w energoelektronicznych układach autonomicznych pojazdów trakcyjnych


  Nowoczesne pojazdy trakcyjne, wyposażone w układy energoelektroniki przemysłowej przed dopuszczeniem do ruchu są poddawane badaniom zgodności z normami. Jednym z podstawowych badań, jakie należy wykonać, są badania zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez pojazd według odpowiednich części norm serii PN-EN 50121. Już na etapie projektu należy mieć na uwadze oddziaływania, jakie mogą być generowane przez poszczególne układy elektroniki mocy (które są jednym z poważniejszych źródeł zaburzeń elektromagnetycznych w trakcji elektrycznej [5]), w późniejszym okresie może to oszczędzić konstruktorom problematycznych i kosztownych zmian w układzie, już zainstalowanym w pojeździe, w przypadku negatywnych wyników pomiarów certyfikacyjnych całego pojazdu. Wykonanie wstępnych pomiarów emisji zaburzeń z poszczególnych urządzeń umożliwia odpowiednio wczesne podjęcie środków zaradczych. Opis badań Po wykonaniu prototypu pojazdu trakcyjnego zostaje on poddany badaniom zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, których limity określono w normie PN-EN 50121-3-1 [1]. Norma ta, oprócz sprecyzowania limitów dla częstotliwości 9 kHz ÷ 1 GHz, zaleca również ścisłe ustawienia parametrów odbiornika pomiarowego podczas pomiarów, tzn. szerokość pasma pomiarowego (BW), czas przemiatania (ST) oraz podzakresy częstotliwości pomiarowych. Ze względu na specyfikę pomiaru (pomiar nie tylko podczas p[...]

Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2016.09.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, politykę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej sieci elektroenergetycznej lub innych odbiorców, a nadto wymagania specjalne dla energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej. Abstract. The article analyzes the development of the EU electricity market, energy policy in Poland and the EU, and also Polish situation and activities on the EU electricity market. Then the new legal regulations for cooperation of dispersed electricity sources and smart grids with the national electricity system for reimbursement of the energy recovered from electromechanical systems to the power network or other recipients, and also special requirements for nuclear power and radiological protection, are discussed. Policy and legal order in the Polish energy sector against the background of EU policy Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, polityka energetyczna, nowe regulacje prawne, energetyka jądrowa, ochrona radiologiczna. Keywords: electricity market, energy policy, new legal regulations, nuclear power, radiological protection. Artykuł jest drugim z planowanej serii sześciu publikacji będących poprawioną i zmodyfikowaną wersją Raportu "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjętego 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej i wspartego wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej oraz III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 r. Prace nad REEDP podjęto w grudniu 2014 r. Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa energetycznego Polski w realiach XXI w.1 Raport ma charakter ekspercki, a [...]

Wytwarzanie energii elektrycznej - diagnoza i terapia DOI:10.15199/48.2016.10.63

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Oceniono możliwości rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wagę problematyki efektywności użytkowania energii oraz zarządzania nergią po stronie popytowej. Abstract. The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest reports of the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand, indicated the possibility of a significant reduction in CO2 emissions through the replacement of obsolete, inefficient coal-fired power plants, with high efficiency advanced coal power units and combined gas-steam units. Rated opportunities for development of nuclear power and renewable energy sources. Pointed to the importance of the efficiency of energy use and the demand side management. Generation of electricity - diagnosis and therapy Słowa kluczowe: krajowy system elektroenergetyczny, stuktura paliwowa elektrowni, odnawialne źródła energii, efektywność użytkowania energii. Keywords: national electricity system, fuel structure of energy sources, renewable energy sources, the efficiency of energy use. Artykuł jest trzecim z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a [...]

Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery DOI:10.15199/48.2016.11.69

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan aktualny i kierunki rozwoju krajowego systemu przesyłowego w kontekście potrzeb gospodarki krajowej. Przedstawiono znaczenie sieci przesyłowych oraz rolę operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w sektorze energetycznym. Oceniono możliwości rozwoju przy uwzględnieniu aktualnych prognoz zapotrzebowania na energię, wytyczono potencjalne kierunki rozwoju. Przedstawiono priorytety inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, oszacowano efekty rzeczowe i systemowe planowanych działań. Abstract. The paper analyzed the state of art and trends in the development of the Polish transmission system for electricity to meet electricity demand by national economy. The role of power transmission and distribution lines was presented. The posssibilites of development, taking into account current projections of electricity demand were estimated. Development trends were drawn. Priorities of investment in terms of construction, reconstruction and modernization of power grid were presented. Economic and power system effects of planned actions were evaluated. Power transmission - needs,thresholds and bariers Słowa kluczowe: krajowy system przesyłowy, operatorzy systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, infrastruktura sieciowa, rozwój systemu Key words: national transmission system, transmission and distribution operators, electricity grid, system development Wstęp Artykuł jest czwartym z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a następnie wsparty wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 roku [6]. Dysponentem raportu jest ZG SEP.1 Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa ene[...]

Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa DOI:10.15199/48.2016.12.78

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano przeglądu aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowań w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium możliwości magazynowania energii z odnawialnych źródeł energii (OŹE) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono także możliwości wykorzystania systemów zasobnikowych w transporcie dla wykorzystania energii hamowania. Druga część artykułu prezentuje wodór jako nośnik energii oraz zagadnienia związane z gospodarką wodorową: produkcja, transport, magazynowanie i zastosowania w ogniwach paliwowych. Abstract. This article reviews the up-to-dated energy storage technologies for electricity and summarizes the parameters achieved in terms of applications in the large systems. It presents study of the possibility of storing energy from renewable energy sources (RES) in the battery storage and pumped storage power plants in Poland. Also discusses the possibilities of using energy storage in the transport system for the use of braking energy. The second part of the article presents hydrogen as an energy carrier and issues related to the economy of hydrogen: production, transport, storage and use in dedicated applications in fuel cells. (Storage of electrical energy and hydrogen economy). Słowa kluczowe: technologie magazynowania energii, wielkie systemowe zasobniki energii, zasobniki energii w transporcie, wodór i gospodarka wodorowa, ogniwa paliwowe. Keywords: energy storage technologies, large system energy storage, energy storage in transport, hydrogen and hydrogen economy, fuel cells. Artykuł jest piątym z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a następnie wsparty wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich[...]

Nauka - edukacja - przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności DOI:10.15199/48.2017.01.79

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem. Abstract. The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue. (Science, education & industry: synergistic cooperation for innovation). Słowa kluczowe: kształcenie i[...]

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń DOI:10.15199/48.2016.08.69

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano źródła energii pierwotnej, ich wystarczalność i dywersyfikację w skali lokalnej i globalnej, problem dekarbonizacji polskiej elektroenergetyki na tle europejskiej polityki klimatycznej, osiągalność źródeł gazu jako efektywnego paliwa dla energetyki, polski program energetyki jądrowej, bezpieczeństwo zasilania elektrycznych systemów trakcyjnych jako strategicznej alternatywy dla transportu wykorzystującego paliwa płynne, bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznych, w tym sieci inteligentnych. Abstract. The article analyzes the source of primary energy, their sufficiency and diversification in the local and global scale, problem of decarbonization of the Polish energetics against the background of European climate policy, availability of sources of gas as an efficient fuel for energetics, Polish nuclear energy program, the security of supply of electrical traction systems as a strategic alternative to transport using liquid fuels, security of power grids, including smart grids. Power sources and safety of electrical energy distribution in Poland Słowa kluczowe: źródła energii pierwotnej, wystarczalność, dywersyfikacja, bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Keywords: sources of primary energy, sufficiency, diversification, security of electricity. Artykuł jest pierwszym z planowanej serii sześciu publikacji będących poprawioną i zmodyfikowaną wersją Raportu "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjętego 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej i wspartego wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej oraz III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 r. Prace nad REEDP podjęto w grudniu 2014 r. Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa energetycznego Polski w realiach XXI w.1 Raport ma charakter ekspercki, a jego adresatami są główni decydenci polityczni: Prezydent, Sejm i Senat, Premier i Rada Ministrów, w[...]

 Strona 1