Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Hubert ŚMIETANKA"

Diagnostyka ograniczników przepięć - doświadczenia z badań eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

Nowa metoda diagnostyki ograniczników przepięć opiera się na pomiarze i analizie prądu upływu płynącego stale przez ogranicznik pod napięciem sieciowym. Skuteczność tej metody zilustrowano wynikami oględzin elementów wewnętrznych ograniczników typu iskiernikowego i beziskiernikowego. Kryterium oceny kształtu krzywej może być pomocne do stwierdzenia charakteru uszkodzeń występujących w ograniczni[...]

Diagnostyka ogranicznika przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodykę badań ograniczników przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania. Przedstawiono zasadność stosowania tej metodyki. Całość zilustrowano układami pomiarowymi i wykresami z opisanej metodyki. Abstract. A method of diagnostics of surge arresters under service conditions using external power sources has been described in the paper. Discussion of usefulness of the method for in situ diagnostics of the arresters has been supported with diagrams of measuring circuits and results of tests obtained with application of the method. (Application of external power sources to diagnostics of surge arrester subjected to in situ operation conditions). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, analizator prądu upływu, charakterystyka prądowa. Keywords: surge arrester, leakage current analyzer, current characteristic. Wstęp Stosowana dotychczas metoda diagnostyki ograniczników przepięć (odgromników) metodą "on-line" opisana w literaturze [1], [2], [3] wykonywana była pod napięciem sieciowym. W nowej metodzie badań ogranicznik przepięć zasilany jest z zewnętrznego źródła zasilania. Metoda ta oprócz swoich niewątpliwych zalet ma jednak pewne ograniczenia. Wynikają one najczęściej z niewłaściwego montażu ogranicznika przepięć polegającego na posadowieniu ogranicznika bezpośrednio na konstrukcji nośnej bez podstawy izolacyjnej, braku licznika pomiarowego umożliwiającego przeprowadzenie diagnostyki metodą opisaną powyżej, włączeniu ogranicznika do eksploatacji (dotyczy ograniczników nowych i ponownie instalowanych po pewnym okresie eksploatacji bez weryfikacji pomiarowej). Ograniczniki, które znajdują się na konstrukcji nośnej bez podstawy izolacyjnej na czas diagnostyki muszą być zdemontowane w celu zapewnienia przerwy izolacyjnej pomiędzy dolnym okuciem ogranicznika a konstrukcją nośną. W przypadku, gdy ogranicznik zainstalowany jest na podstawie izolacyjnej, lecz nie jest wyposażony w liczn[...]

Wpływ warunków środowiskowych na działanie ogranicznika przepięć w warunkach terenowych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ warunków środowiskowych na działanie warystorów i elementów wewnętrznych zastosowanych w ogranicznikach przepięć. Przedstawiono przyjętą do oceny metodykę badań. Całość zilustrowano wykresami i zdjęciami uszkodzonych struktur warystorów i elementów zewnętrznych ogranicznika przepięć. Abstract. Influence of environmental service conditions on operation performance of surge arresters and their internal elements has been described and discussed in the paper. Diagnostic method applied to evaluate a current state of the arresters is presented too. Selected photographs of defected varistors and other internal elements of the arresters are included in to the paper as evidence for the service condition effects. (Influence of service conditions on on-site operation of surge arrester). Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć, charakterystyka prądowa. Keywords: surge arrester, current characteristic. Wstęp Znajdujące się w eksploatacji ograniczniki przepięć narażone są na wpływ warunków atmosferycznych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć temperaturę i wilgotność. Warunki te, powiązane są z czasem, który w istotny sposób wpływa na zmiany strukturalne elementów wewnętrznych ogranicznika przepięć. Intensywność tych zmian zależy także od innych czynników, które nie są bezpośrednio związane z czynnikami środowiskowymi. Zalicza się do nich jakość wykonania polegająca na zapewnieniu właściwej szczelności wnętrza ogranicznika, sposób montażu oraz właściwego jego doboru do warunków eksploatacyjnych. Intensywność tych zmian można śledzić przy stosowaniu diagnostyki ograniczników przepięć (odgromników) metodą "on-line" opisanej w[...]

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko DOI:10.12915/pe.2014.10.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych. Abstract. The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were referred to the limit values of electromagnetic fields in the environment and the practical issues related to the design of wind farms. (Selected aspects of the impact of wind farms on the environment). Słowa kluczowe: farma wiatrowa, siłownia wiatrowa, pole magnetyczne, linia kablowa. Keywords: wind farm, wind power plant, magnetic field, cable line. doi:10.12915/pe.2014.10.12 Wstęp Międzynarodowe porozumienia nakładają na Polskę konieczność pozyskiwania coraz większej części energii ze źródeł odnawialnych. Niestety położenie geograficzne i warunki naturalne w naszym kraju czynią wiele inwestycji w odnawialne źródła energii bardzo trudnymi do realizacji lub nieopłacalnymi. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się pozyskiwanie energii z siły wiatru, czego konsekwencją jest rosnąca ilość inwestycji w postaci farm wiatrowych. W artykule zwrócono uwagę na niedoceniany problem powstający przy projektowaniu i budowie farm wiatrowych, a mianowicie na generowanie pól magnetycznych o znacznych wartościach oraz przedstawiono proste sposoby na ich ograniczenie. Uwarunkowania prawne Oddziaływanie pól elektromagnetycznych jest tematem licznych prac naukowych. Prace te są prowadzone od bar[...]

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne DOI:10.15199/48.2018.03.16

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat w Polsce obserwuje się tendencję do zastępowania odcinków linii napowietrznych liniami kablowymi. Ten trend nie jest nowy a w niektórych zamożnych krajach zachodnich, na przykład w Holandii i Danii, jest to trend, od szeregu lat, dominujący. Niewątpliwe zaletą takiego rozwiązania, polegającego na zastąpieniu słupa linii napowietrznej słupem kablowym, jest ograniczenie emisji składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego linii energetycznej kablowej oraz ewentualne ograniczenie obszaru związanego z ograniczonym użytkowaniem terenu w jej sąsiedztwie. Do wad należy jednak zaliczyć wysoki koszt budowy lub modernizacji linii wysokiego napięcia do standardu podziemnej linii kablowej oraz bardzo istotny wzrost wartości składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Dotyczy to zwłaszcza miejsca gdzie linia napowietrzna staje się linią kablową, czyli na słupach kablowych oraz na odcinku między dwoma słupami kablowymi. Należy zaznaczyć, że większość wykonanych dotychczas opracowań studialnych [1,2] dotyczących analizy pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości koncentruje się na liniach napowietrznych wyposażonych w słupy typu kratowego lub rurowego, pomijając zagadnienie rozkładów tych pól, jakie występują w sąsiedztwie słupów kablowych. Jednak problematyka istniejących i nowo projektowanych linii energetycznych wyposażonych w słupy kablowe jest ściśle związana z polem elektromagnetycznym generowanym przez te linie do środowiska i dlatego zagadnienie wartości składowej magnetycznej pola nie może być tutaj pominięte. Zwłaszcza, że różnorodność rozwiązań technicznych słupów kablowych i dostosowanego do nich osprzętu wpływa na ich szeroką stosowalność w budowie sieci elektroenergetycznych. Na podstawie wykonanych, w Instytucie Energetyki opracowań [1,2,3 i 5], stwierdzono, że składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości występującego w bliskim sąsiedztwie słupa kablowego, przy obc[...]

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego DOI:10.15199/48.2016.10.43

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na personel zatrudniony w Laboratorium Wielkoprądowym. Podano rozmieszczenie stref występujących w sąsiedztwie źródeł zasilania oraz badanych obiektów. Wykazano, że w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na obsługę konieczne jest właściwe przygotowanie urządzeń pomiarowych i probierczych oraz lokalizacja stałych stanowisk pracy. Abstract. In this article issues related to electromagnetic field's influence on personnel of the High Current Laboratory were described. Arrangement of zones occurring near the power supplies and test objects was given. It has been shown that in order to minimize the impact of electromagnetic field on laboratory's personnel it is required to have a correct configuration of test and measurement accessories and location of work places. (Exposure to electromagnetic field of personnel of High Current Laboratory). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, strefy ochronne, Laboratorium Wielkoprądowe. Keywords: electromagnetic field, EMF, safety zones, High Current Laboratory. Wstęp Tematyka narażenia na działanie pola elektromagnetycznego różnych grup pracowników jest bardzo szeroka. W ostatnim czasie można również zaobserwować wzrost ilości literatury opisującej omawiane zagadnienie. Istnieje grupa pracowników zajmująca się badaniami laboratoryjnymi urządzeń wdrażanych do eksploatacji, w przypadku której określenie narażeń na pole elektromagnetyczne (PEM) jest znacząco utrudnione. Laboratoriów zajmujących się, między innymi, próbami nagrzewania urządzeń za pomocą prądów AC lub DC o wartościach dochodzących nawet do 20 kA jest stosunkowo niewiele. Stąd informacje o narażeniu na PEM dla tej grupy zawodowej są praktycznie nieobecne w literaturze i nieosiągalne do dalszych analiz. Z uwagi na różnorodność konfiguracji stanowisk probierczych nie jest łatwym zadaniem określenie stałych narażeń wys[...]

Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie DOI:10.15199/48.2020.01.10

Czytaj za darmo! »

Ograniczniki przepięć są powszechnie stosowane w sieciach elektrycznych na wszystkich poziomach napięć, dla zapewnienia koordynacji izolacji. Ich celem jest ochrona sieci oraz urządzeń w niej pracujących przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Od ponad dwudziestu lat w modernizowanych i nowobudowanych stacjach energetycznych, w miejsce dotychczas stosowanych ograniczników iskiernikowych, instaluje się ograniczniki beziskiernikowe. Wynika to z prostoty ich konstrukcji, większej niezawodności oraz stosunkowo małych prądów upływowych warystorów ZnO. Pierwsze ograniczniki beziskiernikowe, stosowane w kraju, miały osłony porcelanowe. Natomiast obecnie wykonuje się takie ograniczniki prawie wyłącznie w osłonach polimerowych. Znaczenie mają tutaj zarówno problemy bezpieczeństwa podczas awarii ogranicznika, jak też aspekt ekonomiczny. Awarie elementów wewnętrznych ograniczników iskiernikowych wymusiły opracowanie wielu metod diagnostycznych i wskaźników do ujawniania osłabienia właściwości izolacyjnych lub uszkodzenia ograniczników, w celu określenia czy diagnozowany ogranicznik nadaje się do dalszej eksploatacji. Wadą takich metod diagnostycznych było to, że mogły być prowadzone jedynie w trybie "off line", czyli po odłączeniu ogranicznika od systemu. Podobne instrukcje oraz metody badań diagnostycznych opracowuje się do badań ograniczników typu beziskiernikowego [1-5]. Instytut Energetyki od wielu lat wykonuje nie tylko badania typu [6], ale też badania diagnostyczne ograniczników przepięć (iskiernikowych i beziskiernikowych) wysokiego napięcia (110 - 400 kV) opatentowaną, własną metodą "on line" - to znaczy podczas ich eksploatacji [7]. Prąd upływowy ogranicznika przepięć, płynący przez ogranicznik po podłączeniu napięcia, może być wykorzystywany do oceny stopnia jego zestarzenia. Degradacja ogranicznika objawia się poprzez zmianę jego charakterystyki prądowo-napięciowej. Dotyczy to zarówno zakresu przedprzebiciow[...]

 Strona 1