Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz NAJGEBAUER"

Scaling theory and its chosen applications in electromagnetism

Czytaj za darmo! »

A scaling theory is a powerful tool widely applied in modern physics, economics, biology, ecology, and also engineering. This paper presents the idea of the scaling theory and its chosen applications in electromagnetism: in analysis of Barkhausen effect and in description of energy loss in soft magnetic materials. The theoretical results of energy loss scaling were verified by energy loss measur[...]

Zjawisko Gigantycznej Magnetoimpedancji w wybranych zastosowaniach praktycznych

Czytaj za darmo! »

Zjawisko gigantycznej magnetoimpedancji (GMI) polega na znaczących zmianach impedancji elementu ferromagnetycznego pod wpływem stałego pola magnetycznego. Zjawisko GMI występuje w bardzo miękkich materiałach magnetycznych, przede wszystkim w taśmach i drutach amorficznych. W pracy przedstawiono fizyczną interpretację zjawiska GMI oraz opisano praktyczne zastosowania tego zjawiska na przykładzie czujników pola magnetycznego, czujników położenia, biosensorów oraz czujników stosowanych w badaniach nieniszczących. Abstract. Giant Magneto-Impedance (GMI) effect consists of significant changes of impedance value of a ferromagnetic element under dc magnetic field. GMI effect occurs in very soft magnetic materials, especially in amorphous ribbons and microwires. The paper presents physical interpretation of GMI effect as well as its practical applications on example of magnetic field sensors, position sensors, biosensors and sensors using in nondestructive material testing. (Giant Magneto-Impedance effect in chosen applications) Słowa kluczowe: zjawisko gigantycznej magnetoimpedancji, czujniki pola magnetycznego, czujniki położenia, biosensory. Keywords: Giant Magneto-Impedance effect, magnetic field sensors, position sensors, biosensors. Wstęp W latach 80-tych ubiegłego wieku zaobserwowano zjawisko polegające na dużych zmianach rezystancji wielowarstwowej struktury magnetycznej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Zjawisko to zostało określone jako gigantyczna magnetorezystancja, w skrócie GMR (ang. Giant Magneto-Resistance). W kilka lat po odkryciu efektu GMR zaobserwowano podobne zjawisko, polegające na dużych zmianach impedancji elementu ferromagnetycznego (taśma, drut lub błona) przewodzącego przemienny prąd elektryczny, pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego [1,2]. Obserwowane względne zmiany impedancji wynosiły nawet kilkaset procent, dlatego zjawisko to nazwane zostało gigantyczną magneto-impedancją, w skrócie GMI (ang[...]

Włókna amorficzne: wybrane zastosowania

Czytaj za darmo! »

Włókna amorficzne są materiałami magnetycznie miękkimi produkowanymi w postaci długich, cienkich drutów o średnicy rzędu mikrometrów. Włókna te wykazują unikalne właściwości magnetyczne, takie jak zjawisko bistabilności magnetycznej oraz efekt GMI. W pracy przedstawiono wybrane zastosowania włókien amorficznych, m.in. w magnetycznych systemach kodujących, obrotomierzach, czujnikach położenia oraz czujnikach stosowanych w diagnostycznych systemach medycznych i nieniszczących badaniach materiałów. Abstract. Amorphous wires are soft magnetic materials, which are produced in a form of long, thin wires of micrometers range in diameter. Amorphous wires have unique magnetic properties as magnetic bistability and GMI effect. The paper presents chosen applications of amorphous wires, e.g. in magnetic encoding systems, revolution counters, position sensors, biosensors and sensor used in non-destructive material testing. (Amorphous wires: chosen application) Słowa kluczowe: włókna amorficzne, magnetyczne systemy kodujące, czujniki położenia, bioczujniki, czujniki w badaniach nieniszczących Keywords: amorphous wires, magnetic encoding systems, position sensors, biosensors, sensors in NDTs Wstęp Włókna amorficzne są nowoczesnymi materiałami magnetycznie miękkimi, produkowanymi w postaci długich i cienkich drutów, o średnicach nie przekraczających 160 m. Wytwarza się je ze stopów o składzie chemicznym TMxMy, w którym TM oznacza metal (Fe, Co, Fe+Co - zazwyczaj ok. 70-80 %), a M - metaloid (Si, B, M). W skład stopu wprowadzane są niewielkie ilości pierwiastków, takich jak Cr, Mn, Al, Cu i Nb, w celu poprawy mechanicznych oraz magnetycznych właściwości włókien, jak również zwiększenia ich odporności na proces korozji. Włókna amorficzne wytwarzane są w procesie gwałtownego schładzania strumienia ciekłego metalu w cienkiej warstwie wirującej wody (ang. in-rotating water quenching technique), bądź też poprzez schłodzenie ciekłego metalu znajd[...]

Transformatory energetyczne z rdzeniami amorficznymi

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono właściwości materiałów magnetycznych o strukturze amorficznej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do budowy rdzeni magnetycznych transformatorów energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono ekonomicznemu oraz ekologicznemu aspektom zastosowania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznymi w sieciach energetycznych. Abstract. The paper presents properties o[...]

Nowoczesne tendencje rozwojowe w inżynierii materiałów magnetycznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje nowe tendencje rozwojowe w inżynierii materiałów magnetycznych na przykładzie stopów amorficznych i nanokrystaliczych, stopów żelazo-niklowych Ni-Fe oraz wysokokrzemowych blach elektrotechnicznych. Omówiono technologię wytwarzania tych materiałów oraz porównano ich właściwości z właściwościami konwencjonalnych materiałów magnetycznych. Przedstawiono również korzyści wynikając[...]

Bezprzewodowe sieci komputerowe w zastosowaniach domowych - porównanie standardów 802.11b i 802.11g

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano dwa najczęściej stosowane standardy lokalnych sieci bezprzewodowych, tj. standardu 802.11b i 802.11g. Badania przeprowadzono w domu jednorodzinnym oraz jego otoczeniu. Uwzględniono w nich wpływ rodzaju i liczby przeszkód (ściany, strop) oraz odległości między urządzeniem nadawczym i odbiorczym na parametry sygnału. Abstract. The paper presented the comparison of two most popular standards of wireless local area networks, i.e. standard 802.11b and 802.11g. The research was carried out in a detached house and its surroundings. It covered an influence of type and number of obstructions (walls and ceiling) as well as a distance between an access point and a receiver (notebook) on signal parameters. (Wireless Local Area Network in home applications - comparison of standa[...]

Energooszczędne transformatory energetyczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono informacje dotyczące możliwości poprawy parametrów użytkowych transformatorów energetycznych poprzez zastosowanie w nich rdzeni magnetycznych wykonanych z nowego typu taśm amorficznych i nanokrystalicznych. Wskazano, że możliwe jest uzyskanie tą drogą transformatorów o mniejszej wadze oraz wykazujących podczas pracy mniejszy poziom hałasu. Wskazano na ekonomiczne i proekologiczne korzyści z ich stosowania w systemie energetycznym. Abstract. The paper concerns the possibilities of improvement in properties of electric power transformers through the use of magnetic circuits made of some new types of amorphous and nanocrystalline ribbons. It was pointed out, that the application of these materials on transformer cores results in reduction of weight and noise level [...]

Energy efficient distribution transformers

Czytaj za darmo! »

The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-ecological advantages resulting from application of amorphous distribution transformers in electric power systems were considered. Streszczenie. W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomiczne i proekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznych w systemach elektroenergetycznych. (Możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych) Keywords: distribution transformers, energy savings, investment profitability, environment protection. Słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, oszczędność energii, opłacalność inwestycji, ochrona środowiska. Introduction Distribution transformers are units of electric power systems, in which electricity is transformed form the voltage level 1 - 50 kV to the voltage level 120 V + 1 kV, in dependence on consumers’ needs. Energy efficiency of distribution transformers is very high, typically ranging between 96% and 99%. However, due to a large number of distribution transformers in electric power system and their long lifetime (30 - 40 years), even small improvement in the efficiency of these units could result in significant energy savings [1]. These issues are important both from economic and ecological viewpoints. Increase of energy efficiency of distribution transformers could be obtained reducing three types of transformer losses: - no-load loss (iron or core loss) can be reduced by [...]

 Strona 1  Następna strona »