Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Szindler"

Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne z polielektrolitem DOI:10.15199/48.2018.08.09

Czytaj za darmo! »

Mnogość dostępnych i wykorzystywanych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, rozwijająca się stale elektronika i inne gałęzie przemysłu powodują, iż zapotrzebowanie na energię elektryczną wciąż rośnie. Produkcja energii elektrycznej przy użyciu tradycyjnych nieodnawialnych źródeł wiąże się ze szkodliwym oddziaływaniem na środowisko naturalne, głównie przez emisję niebezpiecznych substancji, a zwłaszcza gazów cieplarnianych. Aby uniknąć tych negatywnych skutków coraz częściej wdraża się odnawialne źródła energii, których asoby uzupełniają się w naturalnych procesach. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej i niesie ze sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Za sprawą postępu w dziedzinie materiałów i technologii oraz wdrożonych w wielu krajach programów, które mają na celu upowszechnienie fotowoltaiki, jako bezpiecznego i czystego źródła energii elektrycznej, produkcja ogniw fotowoltaicznych wciąż wzrasta [1-7]. Badania nad ogniwami fotowoltaicznymi kierowane są w stronę podniesienia ich sprawności i obniżenia kosztów produkcji, co realizuje się przez doskonalenie złącz, kontaktów i cech geometrycznych ogniw, metod obróbki ich powierzchni oraz stosowanie nowych materiałów inżynierskich o unikatowych własnościach. Spośród czterech generacji ogniw fotowoltaicznych najciekawsze wydają się być barwnikowe, wykorzystujące do konwersji energii słonecznej w elektryczną, podobne procesy do tych zachodzących w przyrodzie (różnica polega na tym, że stosowane w nich układy donorowo-akceptorowe, energię światła przekształcają w prąd elektryczny, a nie w energię chemiczną jak ma to miejsce w procesie fotosyntezy). Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne charaktery[...]

Struktura i własności warstw Al2O3 osadzonych metodą ALD na krzemowych ogniwach fotowoltaicznych DOI:10.15199/13.2018.9.3


  Przemysł związany z energią fotowoltaiczną jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi. Dynamika jego wzrostu porównywana jest do dynamiki wzrostu przemysłu mikroelektronicznego w początkowym okresie rozwoju. Dzisiejszy rynek fotowoltaiczny zdominowany jest przez najczęściej występujący, zaraz po tlenie (46%) w skorupie ziemskiej pierwiastek, czyli krzem (28%). Jego własności zostały już bardzo dobrze poznane i opisane w literaturze, w szczególności ze względu na ogromne zastosowanie w przemyśle elektronicznym [1-3]. W ciągu ostatnich kilku lat produkcja ogniw fotowoltaicznych, także tych krzemowych, wzrastała średnio o około 43% rocznie, co jest wynikiem postępu w dziedzinie materiałów i technologii. Nie bez znaczenia jest także wdrożenie w wielu krajach programów, które mają na celu upowszechnienie fotowoltaiki, jako bezpiecznego i czystego źródła energii elektrycznej [4-6]. Opracowywane są liczne projekty, dotyczące strategii rozwoju fotowoltaiki, gdzie podstawowym celem jest wzrost wydajności ogniw fotowoltaicznych oraz spadek cen ich produkcji, instalacji i eksploatacji. Badania nad ogniwami fotowoltaicznymi rozwijają się przede wszystkim w kierunku podniesienia ich sprawności i obniżenia kosztów produkcji. Realizuje się to poprzez doskonalenie złącz, kontaktów i cech geometrycznych ogniw, metod obróbki ich powierzchni oraz stosowanie nowych materiałów inżynierskich o unikatowych własnościach [7-8]. Sprawność ogniwa fotowoltaicznego w dużym stopniu zależy od wartości współczynnika odbicia światła od powierzchni ogniwa. Osiągnięcie możliwie największej sprawności konwersji fotoelektrycznej wymaga zapewnienia minimalnych strat odbicia promieniowania elektromagnetycznego od powierzchni krzemowego podłoża. To właśnie warstwy antyrefleksyjne minimalizują współczynnik odbicia światła zwiększając tym samym sprawn[...]

Surface morphology and optical properties of polymer thin films


  Industrial development has always been associated with the development of energy technologies, mainly consisted of the introduction of changes to the existing and implementing new types of energy sources. In the twentieth century, these changes consisted mainly in the transition from coal as the primary energy fuel for petroleum and then from oil to gas. Today, the economic and ecological reasons, looking for alternative sources of energy. Seems to be the most valuable comes from renewable sources and can be converted to any form of energy. The rapid development of electronics and materials science, and especially for semiconductor and chemistry of polymeric materials is related to the introduction of modern engineering materials. Gained important conductive polymers [1, 2]. The most famous of conductive polymer materials include polyacetylene, polythiophene, and polyphenylene. An important group of polymers whose main chains are composed of carbon atoms connected by alternating single and double bonds, called conjugat[...]

 Strona 1