Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Jaskulska"

Ocena oddziaływania nowego asortymentu żelowych nawozów dolistnych na plonowanie roślin uprawnych DOI:10.15199/62.2019.6.15


  Historia badań nad zdolnością liści do wchłaniania wody sięga drugiej połowy ХVІІ w., a pobierania składników pokarmowych z roztworów wodnych i ich fizjologicznego oddziaływania w roślinie XIX w.1). Obecnie dolistna aplikacja nawozów, zwłaszcza mikroelementowych, jest ważnym, uznanym przez naukę i praktykę rolniczą sposobem nawożenia roślin2, 3). Pozwala ona dostarczyć roślinom składniki pokarmowe w warunkach niewystarczającego ich pobierania przez system korzeniowy. Ma to miejsce przy niedoborze składników w glebie lub ich występowaniu w formie trudno przyswajalnej, antagonizmie pomiędzy jonami, ograniczonej aktywności systemu korzeniowego i braku możliwości przemieszczania składnika w roślinie4, 5). Efekt nawożenia dolistnego zależy od właściwości nawozów i cieczy roboczej, decydujących o zwilżaniu liści, wchłanianiu i przemieszczaniu się składników w roślinie. Do właściwości tych należą m.in. rozpuszczalność, stężenie, masa cząsteczkowa, ładunek elektryczny oraz pH. Równie ważna jest formulacja nawozu i obecność w jego składzie związków poprawiających właściwości cieczy roboczej6). Dokarmianie i nawożenie dolistne jest obecnie w świecie powszechnie stosowane w agrotechnice różnych gatunków i grup użytkowych roślin: rolniczych, warzywnych, sadowniczych, cytrusów i roślin szklarniowych7). Pozwala ono dostarczyć składniki pokarmowe roślinom w niekorzystnych warunkach siedliskowych, np. przy małej ilości opadów i tym samym niewystarczającej wilgotności gleby8). Ważnym argumentem przemawiającym za dolistną aplikacją nawozów jest możliwość ich łącznego stosowania w jednym zabiegu ze środkami ochrony roślin. Ułatwia to organizację produkcji roślinnej, zmniejsza koszty i ogranicza presję agrotechniki na środowisko9). Efektywność użycia nawozów dolistnych zależy jednak od wielu czynników, m.in. od sposobu i warunków siedliskowych ich aplikacji10). Silny wpływ wywierają właściwości gleby i elementy pogody, np. nasłon[...]

Technologia wytwarzania nawozu magnezowego granulowanego z wykorzystaniem odpadów po produkcji chloru


  Przedstawiono nową technologię wytwarzania nawozu mineralnego z wykorzystaniem odpadów powstających przy produkcji chloru. Jako surowce wykorzystano osad po oczyszczaniu solanki, rozcieńczony kwas siarkowy i prażony magnezyt. Otrzymany produkt ma postać granulowaną i zawiera 15-17% MgO, 5-9% CaO, 29-35% SO3. Próbne badania wykazują korzystny wpływ nawozu na zawartość w glebie przyswajalnych dla roślin form magnezu i siarki oraz na plon roślin uprawnych. A new technol. for manufg. a granulated mineral Mg fertilizer by using wastes from Cl prodn. was presented. The fertilizer-contained Mg (15-17% calcd. as MgO) and S are well available to plants in soil. Zagospodarowanie odpadów, będących efektem rozwoju cywilizacyjnego, staje się ważnym problemem społeczno-gospodarczym wielu krajów. Wymaga on zarówno odpowiednich unormowań prawnych, jak i efektywnych rozwiązań technologicznych1, 2). Produkty uboczne i odpady z różnych działów i gałęzi gospodarki mogą być wykorzystane do rekultywacji, użyźniania i nawożenia gleb. Do takiego sposobu zagospodarowania nadają się szczególnie substancje i związki zawierające w swoim składzie materię organiczną oraz składniki pokarmowe dla roślin. W większości przypadków odpady muszą zostać poddane jednak różnorodnym procesom biologicznym i fizykochemicznym3, 4). Celem tych działań jest ich higienizacja oraz wyeliminowanie substancji i związków szkodliwych. Przed rolniczym wykorzystaniem odpadów, zwłaszcza z przemysłu chemicznego, zachodzi często konieczność nadania im formy i postaci pozwalających na łatwe, bezpieczne dla ludzi i środowiska użycie, a także zwiększające efektywność oddziaływania na glebę i rośliny. Odpady z produkcji chloru Podstawową technologią produkcji chloru jest elektroliza, a chlorek sodu jest głównym surowcem do jego wytwarzania. W zakładach Anwil S.A. we Włocławku, będących największym producentem chloru w Polsce, stosowana jest elektroliza membranowa. Proces ten charakt[...]

 Strona 1